Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Technology transfer (TT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
|
2011
|
nr z. nr 18
195-207
XX
Artykuł podejmuje problematykę transferu technologii jako mechanizmu stwarzającego potencjalne możliwości rozwoju krajów spoza czołówki technologicznej oraz domykania luki technologicznej między gospodarkami. Punktem wyjścia rozważań jest wyjaśnienie pojęcia „transfer technologii" oraz przybliżenie podstawowych sposobów, za pomocą których jest on realizowany w praktyce gospodarczej. Centralnym elementem artykułu jest przedstawienie teoretycznych interpretacji przyczyn, przebiegu i skutków tego procesu, dokonanych na gruncie teorii wymiany międzynarodowej. Następnie, konfrontując wnioski z badań teoretycznych z podstawowymi tendencjami w obszarze transferu technologii do polskiej gospodarki, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy realizowana w Polsce ścieżka rozwoju technologicznego jest racjonalna oraz jakie działania sprzyjałyby optymalizacji tego procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of transfer of technology as a mechanism that creates potential possibilities for development of countries less technologically advanced and for decreasing technological gap between economies. The starting point of the consideration is to explain the term "transfer of technology" and describe the basic ways of its realizing in economic practice. The central point of the paper is presentation of theoretical explanations of causes, mechanisms and results of the process, that were done basing on the theory of international exchange. Then, comparing conclusions from the theory with the main trends in the field of transfer of technology to the Polish economy, there was taken an attempt to answer the question if the rout of technological development realized in Poland is rational and what kind of actions could favour optimization of the process. (original abstract)
|
|
nr nr 2
397-410
XX
Transfer technologii stał się współcześnie powszechnym źródłem innowacji, a przez to tak pożądanego w warunkach silnej konkurencji rozwoju przedsiębiorstw. Skuteczność tego protechnologicznego przedsięwzięcia jest podyktowana przede wszystkim potencjałem absorpcyjnym biorcy technologii. Jednak znaczącą rolę w transferze innowacyjnej technologii może odgrywać również jej dawca, dysponujący określonym potencjałem desorpcyjnym. A zatem biorca technologii powinien bardzo rozważnie dokonywać wyboru jej dostawcy, jako że ten może stać się głównym czynnikiem jego sukcesu. W niniejszym opracowaniu autor, opierając się na wynikach badania ankietowego, podejmuje próbę oceny wpływu potencjału desorpcyjnego dawców technologii na skuteczność procesu ich absorpcji przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe. Uzyskane wyniki dowodzą, że wyselekcjonowanie dawcy o odpowiednio rozwiniętym potencjale desorpcyjnym pozwala przedsiębiorstwom finansowym łatwiej przebrnąć przez skomplikowany proces absorpcji innowacyjnej technologii, ale przede wszystkim umożliwia im osiągnąć lepsze efekty.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, technology transfer has become a common source of innovations and thus, a source of development for companies as well as it is so desirable in a highly competitive environment. The effectiveness of this pro-technological undertaking is driven mostly by the absorptive capacity of the taker of the innovational technology. However, the technology giver, who possesses a certain desorptive capacity, may play a vital role in technology transfer. Therefore, the technology taker should choose their supplier carefully, bearing in mind that this supplier may become a major success factor behind their success. On the basis of the survey results conducted, the author of the article tries to assess how the desorptive capacity of technology givers influences the effectiveness of the process of their absorption by financial companies operating in Poland. The research results prove that selecting an appropriate giver who possesses a suitably developed desorptive capacity, allows companies to go through a complicated process of innovational technology absorption. Above all, it enables them to achieve better results.(original abstract)
|
|
nr nr 827
7-15
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę transferu technologii oraz problematyki związanej z kooperacją gospodarczą w Euroregionie Nysa.
EN
General characteristics of technology transfer and economic co-operation within the Nysa Euro-region have been presented.(JW)
XX
W pracy podjęto problem oceny funkcjonowania jednostek infrastruktury transferu technologii poprzez realizację celów statutowych, wpływu na rozwój innowacyjności firm ulokowanych w parkach oraz przewidywania barier rozwojowych i wyzwań stojących przed tymi jednostkami. Celem pracy jest zbadanie roli podmiotów infrastruktury transferu technologii w rozwoju innowacyjności. Badania wykonano wśród jednostek należących do JTT w Wielkopolsce. Na podstawie analizy danych sformułowano następujące wnioski: 1. Istnieje duży związek między wagą celów określanych w statutach JTT i stopniem (wagą) ich wykonania. 2. Większe jednak znaczenie w realizacji mają cele stanowiące pierwszy etap tworzenia potencjału innowacyjności. Są one związane z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, rozwoju współpracy, przedsiębiorczości i stwarzaniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Transfer innowacyjności schodzi, w świetle wypowiedzi respondentów, na drugi plan. Na podstawie referowanych badań można w sposób uogólniony sformułować wniosek, że stan rozwoju jednostek infrastruktury technologii w Polsce, obecnie i w przyszłości, będący pewną formą przejawiania się zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i miarą testującą, sygnalizującą poziom współpracy między firmami różnych sektorów ze sferą nauki i B&R jest niewielki i zagrożony. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the assessment of performance of the infrastructure of Technology Transfer Units (TTUs) through the implementation of the statutory goals. It also takes a look at the impact on the development of innovativeness of companies located in scientific and technological parks and the anticipated development barriers and challenges faced by these units. The aim of this study is to examine the role of entities of technology transfer infrastructure in developing innovativeness. The study was performed among units belonging to TTUs in Greater Poland:1. Based on the data analysis the following conclusions have been formulated.2. There is a strong relationship between the importance of the goals defined in the statutes of TTUs and the degree (importance) of their execution.In the realization of TTUs' objectives, most important are the goals that constitute the first stage of creating the potential for innovation. These goals pertain to raising the quality of human capital, development of cooperation, entrepreneurship and creating an environment for conducting business activities. The actual transfer of innovation move to lower ranks of priority, as shown by the obtained replies. On the basis of the studies it can be generally concluded that the state of development of infrastructure of technology transfer in Poland today and in the future (which is in a certain way a manifestation of enterprises' innovative capacity, and is also a testing measure indicating the level of cooperation between firms in different sectors within the sphere of science and R&D) is weak and remains endangered. (original abstract)
XX
W artykule zdefiniowano technologię oraz dokonano jej klasyfikacji, a także określono, czym jest proces transferu technologii. Dokonano również charakterystyki obszaru badawczego, jakim jest sektor przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na wyodrębnienie zewnętrznych źródeł finansowania procesów transferu technologii w badanym sektorze. Głównym celem artykułu jest określenie wpływu zewnętrznych źródeł finansowania na procesy pozyskania i przekazania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. W badaniach wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit, dzięki której uzyskano modele wskazujące na to, iż w przedsiębiorstwach korzystających z zewnętrznego wsparcia finansowego występuje większe prawdopodobieństwo transferu technologii(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains definitions and classification of technology, as well as meaning of process of technology transfer. The study involved technology transfer in hightech manufacturing sector in Poland. Conducted surveys allowed for the distinguishing of external sources of financing the processes of technology transfer in the studied sector. The main objective of this article is to determine the effect of external sources of financing for technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland. Econometric modeling with dichotomous dependent variable of probit type allowed for obtaining models which indicate that enterprises benefiting from external financial support have more chances to technology transfer(original abstract)
XX
Jednym z problemów wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest brak dostatecznej wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych technologii. Bazy ofert technologicznych (BOT) stanowią nieodłączne źródło informacji o technologiach. Są narzędziem pomocnym przedsiębiorcy w realizacji międzynarodowego, jak i krajowego transferu rozwiązań innowacyjnych. Artykuł zawiera ogólną charakterystykę baz ofert technologicznych z uwzględnieniem ich zakresu tematycznego oraz zasięgu geograficznego. Celem przeprowadzonych analiz jest wskazanie roli baz ofert technologicznych w procesach transferowania technologii. W warstwie badawczej wykorzystano triangulację technik badawczych: analizę literaturową, indywidualny wywiad pogłębiony z operatorami baz ofert technologicznych oraz empiryczną weryfikację zawartości BOT. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the problems regarding the increase of innovativeness in Polish enterprises is the lack of sufficient knowledge of entrepreneurs on the available technologies. The inherent source of information in this area is databases of technology offers (DOTO). They are a helpful tool, which allow the entrepreneurs to accomplish both domestic and international transfers of innovative solutions. The paper presents a general characteristic of databases of technological offers, including their topical scope and geographical range. The purpose of this analysis is to indicate the role of databases of technology offers in the process of technology transfer. The research methodology includes a triangulation of research techniques: analysis of subject literature, an in-depth interview with the operators of databases of technology offers and empirical verification of the contents of DOTOs. (original abstract)
XX
Zarówno współczesne przedsiębiorstwa, jak i konsumenci potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, takich, które prowadzą do powstawania nowych produktów, procesów wytwórczych, rozszerzania rynków zbytu czy zmian struktury gospodarczej. Z jednej strony wykorzystywana przez firmy technologia jest efektem ich rosnącej innowacyjności, z drugiej zaś stopień adaptacji technologii stanowi wyraz zapotrzebowania na nią ze strony odbiorców. Problemem zaprezentowanym w artykule jest niska innowacyjność przedsiębiorstw województwa podlaskiego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wpływu powiązań technologicznych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy obejmującej wyniki foresightu regionalnego i dane regionalne są firmy z województwa podlaskiego. Otrzymane wyniki w zakresie badanych przedsiębiorstw województwa podlaskiego w latach 2012-2015 wskazują na niską innowacyjność przedsiębiorstw regionu podlaskiego wynikającą z niewielkiego zakresu współpracy technologicznej. Firmy działające głównie w branżach nisko- i średniotechnologicznych preferują samodzielną pracę B+R, co przy niewielkich środkach nie daje szans na wyższą innowacyjność. Przedsiębiorstwa wykazują rosnącą wartość sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych, co pozwala zwiększyć stopień "odnawiania" zasobów kapitałowych. Firmy zauważają konieczność większego zaangażowania w transfer technologii (szczególnie międzynarodowego). Wiąże się to ze wzrostem: zatrudnienia w B+R, wartości aparatury naukowo-badawczej oraz wydatków na działalność innowacyjną. Pozytywnym objawem jest zwiększony zakres współpracy z krajowymi klientami, dostawcami oraz innymi firmami. (abstrakt oryginalny)
EN
Both modern enterprises and consumers need new technology solutions, that lead to formation new products, manufacturing processes, expansion of sales markets as well as changes in economic structure. Technology used by enterprises is the result of innovativeness performance of the firm, on the other hand the level of its adaptation is a demand from technology recipients. The article presents the problem of low innovativeness level of enterprises in podlaskie voivodship. The aim of the article is to present and evaluate the impact of technology channels on firms innovativeness. The subject of the analysis, covering the results of regional foresight and regional data, was taken for firms from podlaskie voivodship. Surveyed enterprises between 2012-2015 indicated low innovativeness level related to insufficient scope of technology cooperation.(short original abstract)
XX
Spośród wielu czynników wpływających na poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jednym z istotniejszych jest transfer technologii w ujęciu aktywnym. Celem badania przeprowadzonego w 2017 roku na 819 przedsiębiorstwach przemysłowych z województwa wielkopolskiego było określenie wpływu instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że wpływ ten będzie zróżnicowany, a transfer technologii w większym stopniu powinny stymulować ośrodki innowacji niż pozostałe instytucje. W wyniku analiz przeprowadzonych przy wykorzystaniu modelowania logitowego stwierdzono, że hipoteza badawcza potwierdziła się. Ponadto instytucjom wsparcia biznesu łatwiej było stymulować transfer technologii w ujęciu sektorowym (z dostawcami, odbiorcami i w obrębie grupy kapitałowej) niż z instytucjami ze sfery nauki. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the many factors, which influence to the level of innovative activity of enterprises one of the most important is technology transfer in active terms. The aim of the research (which was carried in 2017 on 819 industrial enterprises in the Greater Poland Voivodeship) to determine the impact of business support institutions on active technology transfer. The research hypothesis is the claim that this impact will be differentiated and that technology transfer should stimulate innovation centers to a greater extent than other institutions. As a result of analyzes conducted using logit modeling, it was found that the research hypothesis was confirmed. In addition, business support organizations were more likely to stimulate technology transfer from sector to sector (with suppliers, customers and within the capital group) than from institutions in the sphere of science. (original abstract)
|
|
nr nr 2
3-22
XX
W artykule zaprezentowano usystematyzowaną niezwykle cenną z merytorycznego i dydaktyczno-poznawczego punktu widzenia, charakterystykę następujących grup problemów związanych głównie z odpowiednimi formami transferu technologicznego: transfer technologii a międzynarodowy obrót gotowymi wyrobami, klasyczny transfer technologii - sprzedaż patentu w formie licencji, transfer technologii poprzez umowy franchisingowe, transfer technologii w drodze leasingu, offset jako forma transferu technologii, transfer technologii poprzez uruchomienie produkcji za granicą w filiach lub firmach działających na zasadach współwłasności, transfer technologii w firmach działających na skalę globalną, transfer ludzi jako forma transferu technologii. (fragment tekstu)
10
Content available remote Concepts of Innovation in Technology Transfer on the Example of Selected Countries
75%
XX
Transfer technologii, jako system kreowania efektów z innowacji, to proces, który przebiega w różny sposób w zależności od charakteru i intensywności oddziaływania wielu czynników go determinujących. W literaturze wyróżnia się wiele podejść do analizy tego procesu. Celem pracy jest analiza istniejących koncepcji transferu technologii oraz doświadczeń wybranych krajów. Punktem wyjścia było na kreślenie istoty paradygmatu strategicznego teorii innowacji i transferu technologii. Dokonano także interpretacji koncepcji podmiotowo terytorialnego pochodzenia innowacji, akcentując fakt, że małe firmy, powiązane w sieć relacji biznesowych, tworzą struktury wiążące je z otoczeniem, w którym funkcjonują, co przekłada się na efektywność procesów transferu technologii. W pracy dokonano także analizy dynamicznych i interaktywnych modeli transferu technologii w wybranych krajach o długoletniej tradycji o zauważalnych efektach w zakresie transferów innowacyjnych rozwiązań technologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyse the existing concept of technology transfer and the experience of selected countries. The starting point was outlining the essence of the strategic paradigm of the innovation and technology transfer theory. The concept of the subject-territorial origin of innovation was also interpreted, emphasizing the fact that small companies, linked to one another in a network of business relationships, form structures that bind them to the environment in which they operate, This translates into effectiveness of the processes of technology transfer. The paper also analyses the dynamic and interactive models of technology transfer in selected countries with a long tradition of noticeable effects in terms of transfers of innovative technology solutions. (original abstract)
|
2012
|
nr nr 2
160-167
XX
Wskazanie cech pożądanego modelu szkoły wyższej, szczególnie w zakresie tworzenia innowacji i transferu technologii do gospodarki, wymaga zmiany w strukturze przychodów polskich uczelni i częściowego przynajmniej uniezależnienia ich od wpływów z działalności dydaktycznej. W pierwszej części pracy przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Następnie zakreślono kierunki zmian w szkolnictwie wyższym, opierając się na strategicznych dokumentów poziomu Unii Europejskiej i Polski w obszarze szkolnictwa wyższego. Na końcu zarysowano pożądane charakterystyki modelu uczelni wyższych, które wychodzą naprzeciw współczesnym wyzwaniom konkurencyjnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the main features of the desired model for a modern higher education institution, especially in terms of creating innovations as well as transferring technologies to the economy. Therefore, an alteration is required within the income framework of Polish institutions of higher education and at least partial income independence from didactic activity profits. To achieve the aim, the authors exploited the current literature, including documents, reports as well as draft laws regulating the functioning of institutions of higher education. The first part of the article presents the determinants of the functioning of institutions of higher education in Poland. In the second part, the authors outlined the trends of changes in higher learning based on strategic documents of the European Union and Poland in terms of higher learning. The final part of the article deals with the desirable models of institutions of higher education facing the contemporary challenges of a competitive economy. The authors identified a few characteristics of the desired model: market-oriented didactic process, scientific research towards the needs of the economy, technology transfer into the economy, cooperation between an institution of higher education and stakeholders, impact on an institution milieu, an auxiliary role of an institution of higher education towards its milieu, and an ability to blend cooperation with competition. (original abstract)
12
Content available remote Bariery dla innowacji i transferu techniki w Polsce oraz sposoby ich pokonywania
75%
|
2014
|
nr nr 1
111-123
XX
Działalność w zakresie innowacji jest w ostatnim czasie głównym wyznacznikiem pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stoją menedżerowie, jest umiejętność radzenia sobie z barierami napotykanymi przy ich wdrażaniu. Skuteczne ich przezwyciężenie może wpłynąć na sukces firmy, a w skali makro na rozwój całej gospodarki. W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację najczęściej pojawiających się barier w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz w procesie transferu techniki. Przedstawiono w nim podstawowe przeszkody o charakterze finansowym, problemy wynikające ze współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, a także prawne aspekty negatywnie wpływające na pracę innowatorów. Artykuł zawiera również przegląd propozycji dotyczących przeciwdziałania barierom rekomendowanych przez krajowych ekspertów i przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main determinants of companies' market rating is their innovative activity. Though, many managers must cope with barriers they encounter while implementing new technologies. The effectiveness in overcoming barriers could have an influence on company's success and development of the national economy. This article focuses on classification of the main barriers that appear during innovative activity and the technology transfer process. There are three groups of barriers taken into consideration: these of financial origin, these arising between business and science, and those of legal origin. One can also find suggestions how to overcome barriers, given by domestic experts and entrepreneurs. (original abstract)
XX
Regionalne systemy innowacji mają służyć przyspieszeniu procesu konwergencji regionów słabiej rozwiniętych oraz wskazaniu nowych ścieżek rozwojowych, które dzięki postępującej technologii przysporzą źródeł polepszania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów. Relacja pomiędzy innowacyjnością a jej wpływem na konkurencyjność regionów oraz przedsiębiorstw jest newralgicznym punktem, na którym w tych systemach skoncentrowano uwagę. Sektor wysokich technologii jest obecnie działem, w który najbardziej opłaca się inwestować. Parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, a także scalające całość klastry to najbardziej znane typy jednostek, dla których priorytetem jest podnoszenie pozycji konkurencyjnej poprzez wdrażanie innowacji. Warto jednak dodać, że innowacje nie są domeną tylko branż zaawansowanych technologicznie. Taki stan rzeczy jeszcze bardziej eksponuje rolę i misję, jaka wyłania się przed wskazanymi instytucjami. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional Innovation Systems are to accelerate convergence of less developed regions and indicate new growth paths which, if based on progressive technology, may create sources of improving the regions' and entrepreneurs' competitive position. Dependence between innovation and its effect on competitiveness remains a crucial matter constantly considered by Regional Innovation Systems. Currently high technology seems to be the sector worth investing in. Technology parks, entrepreneurship incubators, technology transfer centers as well as clusters that combine all the previously mentioned units, are the best known entities focused on enhancing the competitive position by implementing innovations. (original abstract)
|
|
nr z. nr 23
17-29
XX
Międzynarodowy transfer technologii oznacza jej rozpowszechnianie (dyfuzję) z miejsca pochodzenia na inne rynki na całym świecie. Jednym ze sposobów transferu technologii jest realizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przez korporacje transnarodowe (KTN). Transfer technologii za pośrednictwem BIZ polega na: (1) transferze wartości materialnych w postaci dóbr stanowiących wkład rzeczowy (aport) inwestorów w realizowane przedsięwzięcie oraz importu zaopatrzenia związanego z realizacją inwestycji; (2) transferze wartości niematerialnych w postaci wiedzy techniczno-organizacyjnej chronionej patentami, jak również wiedzy niebędącej przedmiotem ochrony prawnej, a odgrywającej ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa; (3) inwestycjach w kapitał ludzki, które polegają m.in. na doskonaleniu kwalifikacji pracowników dzięki organizowaniu różnego rodzaju szkoleń oraz zatrudnianiu specjalistów pochodzących z macierzystego kraju inwestora. Realizacja międzynarodowego transferu technologii przez KTN odbywa się na dwa podstawowe sposoby, tj. poprzez: (1) przekazywanie technologii w ramach przedsiębiorstwa do jego filii zagranicznych, co znaczy, że technologia pozostaje własnością KTN i znajduje się pod jej kontrolą (internalizacja); (2) następuje udostępnianie technologii innym podmiotom (eksternalizacja). (abstrakt oryginalny)
EN
International transfer of technology means spread (diffusion) of technology from the place of origin to other markets around the world. One method of technology transfer is the realization of foreign direct investment (FDI) by transnational corporations (TNCs). The technology transfer via FDI consists of: (1) the transfer of intrinsic values in the form of goods constituting the contribution in kind of investors into the implemented enterprise and of import of the supply associated with the implementation of an investment project; (2) transfer of intangible assets in the form of the technical-organizational knowledge protected with patents, as well as of the knowledge not being a subject of the legal protection, but playing the important role in the development of the enterprise; (3) investments in human capital which consist among others of improving the qualifications of employees thanks to organising trainings of different kind and employing domestic specialists. The completion of the international technology transfer through TNCs takes place in two basic ways, i.e. through: (1) transfer of technology within the enterprise to its foreign branches, which means that the technology remains the property of TNC and is under its control (internalization); (2) making the technology available to other entities (externality). (original abstract)
|
|
nr nr 4
325-336
EN
In recent years, China's foreign direct investment (OFDI) has grown rapidly. While promoting economic development of a host country, it also has a certain impact on technological progress of a home country through the reverse technology spillover effect. However, the source of China's OFDI is not unevenly distributed, and OFDI of the Eastern coastal economically developed provinces and cities has the highest proportion. At the same time, due to large differences in economic development levels and technical levels of various provinces and cities, the absorption effect of OFDI reverse technology spillovers must be different. This paper takes the patent grant amount as a technical indicator and uses panel data on various provinces and cities in China to empirically test the reverse spillover effect of OFDI on China's technological progress and regional differences in it. Overall, there is a long-term stable equilibrium relationship observed between China's OFDI and domestic technological progress, but the correlation coefficient is not high. In terms of regions, the largest value is observed on the East, the second largest - on the West, and the smallest - in the Central region. The proportion of China's OFDI participating in foreign production and technology research and development is still relatively low, so the coefficient of influence on technological progress is not high. The government should actively guide and promote Chinese enterprises to increase foreign investment in production, research and development, and thus increase the contribution of OFDI to technological progress. (original abstract)
|
|
nr nr 741
103-117
XX
Usystematyzowano informacje dotyczące transferu technologii, uwzględniając specyficzne właściwości wiedzy, będącej przedmiotem tego procesu. Podjęto próbę rozpoznania związków między transferem technologii a ekspansją gospodarki opartej na wiedzy. Dokonano identyfikacji warunków koniecznych w celu efektywnego wykorzystania importu technologii jako narzędzia służącego wzrostowi możliwości innowacyjnych.
EN
The essence of a knowledge-based economy is the increased importance of innovation as a source of competitive advantage for companies. Therefore, a knowledge-based economy may be seen as one which is capable of designing and implementing original and innovative technological and organizational solutions. In an economy thus understood, a considerable, albeit supplementary, role is played by international technology transfer. Its importance results from the internationalization of current research work and the increasing complexity of the latest technologies, which forces companies to integrate components of technical knowledge from various parts of the globe. Technology transfer plays an especially important role in countries with low technological potential. In this instance, the flow of technical knowledge, which essentially goes in one direction (import), contributes to the country's economic and technological development, thus supporting the creation of a knowledge-based economy. A condition for the effective use of international technology transfer is, however, its appropriate programming, integrated with a policy to develop the domestic R&D sector and create human capital resources. (original abstract)
18
75%
|
2016
|
tom 5
|
nr nr 272
21-30
XX
Zdolność do transferu technologii jest jednym ze wskaźników innowacyjności w aspekcie szybszego procesu konwergencji technologicznej. Tym samym szczególnego znaczenia nabiera stworzenie i wykorzystanie warunków do transferu technologii poprzez wzrost nakładów na B+R, rozwój infrastruktury instytucjonalnej oraz stworzenie sieci współpracy obejmującej podmioty regionalnego systemu innowacji (RSI). Zaniechanie tego typu działań, szczególnie w dobie coraz większej otwartości i liberalizacji gospodarczej, może spowolnić zmniejszanie dystansu rozwojowego Podlasia w stosunku do Polski i krajów UE. W opracowaniu przedstawiono obecny stan transferu technologii na Podlasiu oraz możliwości jego rozwoju przez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Ability to technology transfer is one of the main indicators of innovation in aspect of faster technology convergence. In that case, most important is creating and utilizing technology transfer features via higher expenditures on R&D, development of institutional infrastructure and regional innovation system's agents. The failure of the technology transfer support, particularly in the period of wider openness and liberalization could bring to a stop the process of technological convergence in Podlasie in relation to Poland and EU regions. This paper shows position of technology transfer in Podlasie and analyzes possibilities to development organizational and institutional conditions for faster technology convergence.(original abstract)
XX
Wielu obserwatorów życia gospodarczego upatruje w małych i średnich przedsiębiorstwach symbolu kultury przemysłowej nadchodzącego XXI wieku, której główną cechą ma być szczególnie duża przedsiębiorczość i innowacyjność. Powinno to skłaniać do nowego spojrzenia na takie firmy w ramach polityki gospodarczej.
XX
Innowacyjne technologie wydają się współcześnie głównym wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w silnie konkurencyjnym środowisku, do których bez wątpienia należy zaliczyć firmy współtworzące sektor usług finansowych. Stąd też są one jak najbardziej zainteresowane skutecznym absorbowaniem z otoczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mogących stać się źródłem, a w przypadku działalności usługowej nawet przejawem rynkowych przewag konkurencyjnych. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie zdolności przedsiębiorstwa, wśród których niebagatelną rolę odgrywają zdolności do pozyskiwania innowacyjnych technologii, stanowiące znaczącą składową całego potencjału absorpcyjnego. W niniejszym opracowaniu autorzy, opierając się na wynikach własnych badań, podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu rozwój zdolności do pozyskiwania innowacyjnych technologii wpływa na wielkość przewagi konkurencyjnej zdobywanej przez przedsiębiorstwa w polskim sektorze komercyjnych usług finansowych(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is of empirical character and it is an attempt to assess the impact of the ability to acquire new technologies of Polish enterprises oprating in the financial sector on their market competitive advantages. In order to assess this impact, the author identifies correlation coefficients between the level of aforementined ability development (both concerning the aggregated approach and particular components of such an ability) and the level of the competitive advantage. The research findings presented in the paper prove above mentioned relation, although its power seems to be rather moderate. This means that further development of the ability to acquire new technologies will not result in the radical increase of enterprises market competitive advntages(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.