Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 747

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy. Pokazano czynniki określające pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W przeprowadzonych badaniach w wybranym przedsiębiorstwie skoncentrowano się na takich elementach kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy, a także zachowania i postawy pracowników.
2
Content available remote Roboty w przemyśle jako alternatywa dla uciążliwych warunków pracy
80%
PL
Roboty coraz częściej są wykorzystywane w zakładach produkcyjnych. Producenci chętnie po nie sięgają, gdyż np. zastępują pracowników przy pracach w niesprzyjających warunkach. W jakich zadaniach roboty mogą odciążyć łudzi?
XX
Jednym z najważniejszych czynników determinujących sytuację zawodową pracownika oraz jego warunki pracy są bez wątpienia stosunki panujące w miejscu pracy. W przypadku zawodów wysokiego ryzyka – w szczególności zaś wojska i policji, te relacje są ściśle określone przez przepisy prawa, które zakładają hierarchiczność oraz podporządkowanie rozkazom przełożonych. Artykuł ma na celu przedstawienie oceny występowania konfliktów i ich przyczyn, jakie mają miejsce na linii przełożony – podwładny w zawodach wysokiego ryzyka, na przykładzie relacji zachodzących w codziennej służbie policjantów.
6
Content available remote Analysis of operating conditions in the last stages of 30MW class CHP turbines
80%
EN
An analysis of operation conditions of last stages of 30MW class CHP turbines is presented. The analysis is based on real data taken from DCS of a large domestic CHP. A program aimed at improving the performance of those end stages was proposed and subsequently implemented in practice.
PL
Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze ostatniego dziesięciolecia spowodowały w polskich zakładach pracy zmiany w systemach zarządzania. Wpłynęło to również na zarządzanie bezpieczeństwem i warunkami pracy. Wydawać by się mogło, że tradycyjne formy funkcjonowania komórek BHP, utrwalone w czasach gospodarki planowej, nie mają już szans bytu. Tymczasem okazuje się, że w licznych zakładach pracy działy BHP trwają przy dawnych stylach działania. Czy zatem zarządzanie bezpieczeństwem i warunkami pracy nadąża za współczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwami? Od czego zależy model działania komórek BHP? Te i inne wątpliwości, pytania i dylematy zarządzania bezpieczeństwem i warunkami pracy są tematem artykułu. Autorka nie zamierza ich rozwiązywać, jedynie wypunktować i przedstawić do zastanowienia i dyskusji.
EN
The political, social and economic transformation in the last decade caused some changes in management systems in Polish industrial enterprises. It also had a big influence on safety and labour conditions management. It seems that Occupational Health and Safety Department traditional forms of activity cannot exist nowadays. However, in numerous industrial enterprises Occupational Health and Safety Departments persist in using old styles of activity. So, is safety and labour conditions management keep pace with contemporary business management ? What does activity model of these departments depend on ? These and other doubts, questions and dilemmas of safety and labour conditions management are the subject of this paper. The author is not going to solve them, but only to enumerate and submit them to consideration and discussion.
8
Content available Bezpieczeństwo na budowie
80%
PL
Praca na budowie wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasad bhp, a pracodawca zapewniać odpowiednie warunki pracy. Warto także pamiętać, że każda budowa jest inna, w związku z czym są różne warunki pracy i zagrożenia zawodowe. By unikać wypadków, należy mieć świadomość tych zagrożeń, ale przede wszystkim stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
PL
Pracownik wyposażony w niewłaściwe obuwie ochronne lub robocze w okresie chłodów jest narażony na wiele czynników wpływających na jego zdrowie. Zapewnienie bezpiecznego, wygodnego i komfortowego obuwia jest priorytetem dla każdego pracodawcy.
PL
W artykule podjęto rozważania na temat problematyki kształtowania materialnych warunków pracy w sytuacji stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Przystępując do badań, założono, że zmieniające się zakres i sposoby wykorzystywania w przedsiębiorstwach niestandardowych form zatrudnienia, implikują potrzebę rozpatrzenia kształtowania materialnych warunków pracy wobec zatrudnionych w formach niestandardowych pracowników. Badania empiryczne prowadzone metodą studium przypadków w grupie dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane były na rozwiązanie problemów eksploracyjnych i wyjaśniających.
PL
Omówiono możliwość oceny bieżącego stanu pracy SE przy wykorzystaniu algorytmów wyznaczania gradientu strat. Współrzędne gradientu strat niosą informację o przebiegu krzywej mocy przesyłanej do poszczególnych węzłów sieci. Krzywe mocy przesyłanej w sieci posiadają ekstrema uwarunkowane parametrami pracy sieci, próba przekroczenia których kończy się utratą stabilności. Ocenie stanów pracy SE służą również pomiary fazorów. W artykule porównuje się te dwa podejścia.
EN
Discussed is an assessment possibility of actual power system operation conditions with the use of algorithms for calculations the loss gradient. The loss gradient coordinates carry information concerning the power sent to particular grid nodes. The curves of the power being transmitted in the grid have certain extreme values, resulted from the grid parameters, causing the stability loss when are exceeded. For the assessment of the power system operating conditions serve also phasor measurements. In the paper both approaches are compared.
EN
The upshot of the ongoing development of energy-transforming systems is that devices used In power engineering meet with more difficult operating conditions when they co-operate directly with Power electronics circuits. High efficiency of power electronics circuits is achieved by switching power electronics elements on and off, often it is accomplished with PWM modulation. This approach causes emergence of very fast voltage gradients in the circuit, occurring at switching frequency. This may in turn adversely affect some elements of energy-transforming systems. We find such circuits in case of electric motors supplied from Power electronic converters, power electronics circuits for battery chargers, power electronics circuits used to trans form ecological energy obtained e.g. from solar batteries. We may cite here the example of inverters supplying induction motors; using inverters forced manufacturers to increase insulation level in these motors. Similar problem is encountered in case of using standard power engineering transformer in the circuit with Power electronics supply. The conducted tests of transformer oil show that after c. 5 years operation the oil had deeply degraded and this bears negative impact on insulation quality and significantly threatens transformer's life time.
13
Content available remote Wydatek Energetyczny na stanowiskach pracy w zakładach górnictwa skalnego
80%
PL
Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy w oparciu o znajomość wydatku energetycznego jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowisk pracy. Przedstawiono wyniki wykonanej w kopalni granitu w Borowie oraz w zakładzie obróbki granitu w Gilowie ilościowej oceny wydatku energetycznego dla czterech typowych dla tego typu zakładów stanowisk pracy: górnik-skalnik, kamieniarz oraz operator łupiarki.
EN
Expenditure of energy is basic parameter determining the amount of energy expended by an individual during work. Evaluation of the work intensity on the basis of the knowledge of expenditure of energy is one of the elements of analysis of ergonomics of work stations. There were presented results of quantitative evaluation of energy expenditure - performed in mime of granite processing in Gilów - for four work stations typical for those types of companies: miner-quarryman, wedger, stone mason and splitting machine operator.
14
80%
PL
Wśród badań kwestionariuszowych dostarczających informacji na temat warunków pracy platformowej w Unii Europejskiej na uwagę zasługują przede wszystkim: badanie COLLEEM, przeprowadzone w latach 2017 i 2018 przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) w partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, oraz badanie EIGE, przeprowadzone w 2020 r. przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W artykule przedstawiono sposób realizacji tych badań, ich zakres przedmiotowy w odniesieniu do warunków pracy platformowej oraz przykłady uzyskanych ocen tych warunków.
EN
Among the questionnaire studies providing information on the working conditions of platform work, the most remarkable are the COLLEEM study, conducted by the European Commission's Community Research Centre in partnership with the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion in 2017 and 2018 and the EIGE study, conducted by the European Institute for Gender Equality in 2020. The aim of this article is to present the way in which these studies were carried out, their scope in relation to platform work conditions and examples of the obtained assessments of these conditions.
PL
Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny Środowiska pracy. Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.
EN
Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve working conditions and adapt them to workers' needs, in addition to objective surveys, it is crudal to conduct research relying on a subjective assessment. This article presents selected surveys that assess the working environment and its influence on the workers' health subjectively.
17
Content available remote Czystość hali produkcyjnej – jak wpływa na efektywność?
80%
PL
Efektywność zespołów produkcyjnych zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych czynników są warunki pracy. Zapewnianie czystości hali produkcyjnej w sposób odpowiedni i wystarczający każdego dnia wpływa na efektywność pracy zespołu. Miejsce pracy powinno być zachęcające, schludne i bezpieczne. Musi być także dostępne oraz utrzymane w odpowiednim stanie organizacji wtedy, gdy jest to wymagane. Planowanie sprzątania hali produkcyjnej nie jest więc tematem błahym, a jego wdrożenie okazuje się niejednokrotnie przysparzać firmom wielu zmartwień.
EN
Modern manufacturing companies are increasingly attach importance to improvement of working conditions. The technological progress pulling caring about the safety not only amongst employers, but also employees. Accidents at work are inevitable, however it is necessary to avoid them.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na wpływ czynników związanych z wiekiem zatrudnionego na wytyczne oceny ryzyka. Poruszono problem akceptowalności ryzyka w zależności od występowania wskazanych powyżej uwarunkowań. W artykule wykorzystano źródła literaturowe oparte na danych statystycznych oraz opracowaniach badawczych.
EN
In the paper, attention is drawn to the influence of employee age related factors on the risk assessment guidelines. The issue of acceptance of risk depending on the presence of the above-mentioned conditions is raised. The study is based on literary sources, using statistical data and research papers.
20
Content available Humanizacja a nowe formy pracy
80%
PL
Produkcja przemysłowa stanowi zintegrowany proces, w którym najważniejszym i decydującym czynnikiem jest człowiek. W artykule przeprowadzono analizę wielu czynników i problemów związanych z ergonomią i humanizacją środowiska pracy, a stanowiących o bezpieczeństwie i zdrowiu pracownika. Przedstawiono wyniki badania, którego celem było poznanie wiedzy i umiejętności studentów inżynierii bezpieczeństwa w zakresie analizy bezpieczeństwa i warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach. Wskazano, że w praktyce jest konieczne przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i zaleceń dotyczących ochrony zdrowia pracowników, ponieważ w większości przypadków złe warunki pracy wynikają z braku nadzoru i kontroli.
EN
Industrial production is the integrated process, in which the most important and most competitive factor. In the paper, it has been presented the analysis of many factors and problems related to ergonomics and humanization working environment which participate in the creation of safety and health of workers. In the paper the results of the survey consid-
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.