Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 613

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  montaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Wyznaczanie kolejności montażu części i zespołów maszyn
100%
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wyznaczania kolejności montażu części i zespołów maszyn z wykorzystaniem teorii grafów. Opracowano algorytm projektowania kolejności montażu oparty na modelu matematycznym wyrobu.
EN
In paper the conception of the determining the assembly sequence of parts and machine sets using the graphs theory has been presented. The algorithm of the designing the assembly sequence of parts and sets using the mathematical model of product has been showed.
2
Content available remote O konieczności rozwoju technik i technologii montażu
100%
3
Content available remote Ocena metod badania czasochłonności w procesach technologicznych montażu
100%
PL
W artykule oceniono najczęściej stosowane metody badania czasochłonności operacji wykonywanych przez człowieka, tzn. chronometraż, fotografię dnia roboczego, MTM, MOST i Work-Factor, na przykładzie montowania frezarki w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek SA. Uzasadniono podjęcie badań i omówiono zagadnienia badania czasochłonności operacji montażowych. Dokonano przeglądu wymienionych metod badania czasochłonności ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron. Przedstawiono wyniki badań czasochłonności montażu wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie wymienionymi metodami. Badaną operację podzielono na siedem zabiegów. Na podstawie literatury i badań własnych oceniono metody pomiaru czasochłonności operacji montażu wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie oraz omówiono zasady ich doboru w konkretnych przypadkach wziętych z praktyki przemysłowej.
PL
Celem planowania sekwencji montażowych jest wyznaczenie różnych wariantów kolejności przebiegu operacji montażowych oraz ocena tych wariantów pozwalająca ustalić sekwencję optymalną. Przedstawiony artykuł prezentuje metodę wykorzystania algorytmów opartych na ewolucji populacji i dziedziczności jako efektywnego narzędzia przeszukiwania przestrzeni rozwiązań w automatyzacji generowania sekwencji montażowych.
EN
Process of assembly sequences planning determines different variants of sequences and evaluates them in order to find an optimal sequence. The paper presents an evolutionary algorithm as an effective method for automated assembly sequences planning.
PL
Wodomierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do kontrolowania ilości zużytej wody. Aby odpowiednio dopasować go do instalacji, musimy określić: jakiej wielkości urządzenie potrzebujemy, sposób pomiaru oraz jakie są warunki montażu i eksploatacji. Najważniejsza jest jednak wielkość strumienia objętości wody, jaką dane urządzenie ma mierzyć. Kontynuując tematykę podjętą w wydaniu 7/2018, w tym wydaniu omówione zostaną metody eliminacji zaburzeń, miejsce i sposób wbudowania wodomierzy mieszkaniowych i domowych oraz budowa studzienki.
PL
Most oddano do użytku 13 października 1999 roku. Jego ustrój nośny stanowią ciągłe dźwigary stalowe z żelbetową płytą współpracującą. Omówiono warunki i technologię realizacji obiektu.
EN
The bearing structure of the bridge consists of continuous steel beam spans with a concrete slab in combined action. Realization technique is described. The bridge was opened for trafic on 13 Oct. 1999.
7
Content available remote Komputerowo wspomagana analiza łańcuchów wymiarowych dla potrzeb montażu
80%
PL
Analiza wzajemnego położenia części oraz żądanych luzów oparta jest na łańcuchach wymiarowych, mających kluczowe znaczenie w procesie montażu Opracowany przez autora system projektowania i analizy procesu technologicznego montażu umożliwia, w jednym ze swoich modułów programowych, dokonywanie analizy doboru cech geometryczno-wymiarowych części i zespołów maszyn. W referacie skupiono się na tym właśnie module programowym. Omówiono jego strukturę oraz realizowane w nim zadania związane z identyfikacją równania łańcucha wymiarowego, jego analizą i syntezą. Pokazano też możliwości współpracy opracowanego modułu z systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich jak: AutoCAD, CATIA, Inventor.
EN
In process of constructing the units of machine the designer should decide the problem of selection of geometrical dimensioning features of units and unit sets of machine. The analysis of mutual position of units, the demanded clearance based on dimension chains having the key meanings in assembly. Article presented the solution of problem of identification of dimension chain equation by programme of analysis and synthesis in case of using CAE systems like: AutoCad, CATIA, Inventor.
PL
Montaż końcowy maszyn górniczych wchodzących w skład systemu ścianowego wykonywany jest pod ziemią. Ponadto, ze względu na metody eksploatacji złóż węgla, maszyny te są okresowo demontowane i ponownie montowane, w miarę jak wyczerpywane są jedne pokłady i udostępniane są następne. Montaż przeprowadzany w warunkach fabrycznych różni się znacznie od montażu pod ziemią. Z uwagi na warunki górniczo-geologiczne ta sama maszyna w tej samej kopalni może być montowana i demontowana w różnych warunkach. Badanie operacji montażu można przeprowadzać w trybie partycypacyjnym we wczesnych fazach projektowania. Formą komunikacji pomiędzy projektantem i użytkownikiem w trybie partycypacyjnym jest wirtualne prototypowanie operacji montażu /demontażu, w różnych fazach cyklu życia maszyn górniczych.
EN
Materials and selection of steel bars' diameters. Bars shaping and their assembly.
12
Content available remote Wtłaczane elementy złączne - cz. I
80%
PL
Techniki rozłącznego spajania komponentów dają wszechstronne możliwości montażu elementów zbudowanych ze zróżnicowanych materiałów. Późniejsze serwisowanie gotowych produktów czy też modyfikacje wyrobów nie nastręczają większych trudności. W odróżnieniu od nitowania, zgrzewania czy klejenia, każdy element mocowany za pomocą gwintów można wielokrotnie odkręcić i zmontować ponownie.
PL
W artykule opisano heurystyczny algorytm generowania alternatywnych sekwencji montażowych. Dotyczy on produktów, których montaż może się odbywać wzdłuż kilku różnych osi - produktów wieloosiowych. Punktem wyjścia jest model produktu przeznaczonego do montażu. Generowanie sekwencji montażowych jest rozumiane jako proces odwrotny do generowania sekwencji demontażowych. Zmiany kolejności montowania podzespołów oraz zmiany związane z wyborem głównej osi montażu umożliwiają generowanie alternatywnych sekwencji montażowych.
EN
This paper describes a heuristic algorithm for the generation of alternative assembly sequences. The conception is connected with multiaxial products or products, which assembly is taking place along many axises. The starting point is a model of product. The generation of assembly sequences is comprehend as a reverse process of the disassembly sequences generation. A changes of subassembly sequence, which are connected with assembly main axis choice, enabling the generation of alternative assembly sequences.
15
Content available remote Modułowe technologie i konstrukcje w montażu.
80%
16
Content available remote Opracowanie innowacyjnych technologii montażowych.
80%
PL
Omówiono problemy montażu suwnicy bramowej o udźwigu 450 t. Przedstawiono rozwiązania techniczne.
EN
Elaborated assembly technique for a heavy gauntry crane with load bearing capacity 450 t has been explained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metodą analizy ruchów elementarnych (MTM) czasochłonności rzeczywistego i wirtualnego procesu technologicznego montażu sprężarki klimatyzatora do autobusów. Porównano definicje czasu pracy, czasochłonności i pracochłonności, stosowane w literaturze zamiennie. Uzasadniono podjęcie badań, omówiono istotę i cel ustalania czasochłonności. Scharakteryzowano metodę MTM, przedstawiając tok postępowania podczas ustalania czasochłonności za jej pomocą. Omówiono system wielkoekranowej pasywnej projekcji stereoskopowej EON ICATCHER, podstawowe oprogramowanie oraz etapy ustalania czasochłonności operacji montażu sprężarki klimatyzatora w Laboratorium Wirtualnego Projektowania. Porównano rzeczywiste stanowisko montażu sprężarki klimatyzatora z wirtualnym, zaprojektowanym za pomocą oprogramowania CATIA. Zestawione w tablicy wyniki badania czasochłonności, uzyskane metodą MTM rzeczywistych i wirtualnych operacji montażowych sprężarki klimatyzatora, poddano analizie. Wykazano, że metody MTM i techniki wirtualnej rzeczywistości pozwalają szybko testować czasochłonność procesów technologicznych montażu, w tym wykonywane przez człowieka różnorodne, często skomplikowane czynności, oraz wpływające na ich wykonanie warianty rozmieszczenia łączonych części.
PL
Prawidłowe instalowanie wentylatorów ma duże znaczenie w praktyce eksploatacyjnej. Rurociągi wraz z infrastrukturą instalacyjną przyłączone do wentylatora oddziałują na jakość zasilania wirnika. W przypadku wystąpienia zakłócenia równomierności pola prędkości na wlocie do wentylatora oraz naruszenia symetrii osiowej strug napływających do kanałów międzyłopatkowych wirnika znacznie zmienia się charakterystyka użytkowanego wentylatora w porównaniu do charakterystyki katalogowej. Przez to mogą być niedotrzymane projektowe parametry pracy. Zaburzenie kinematyki przepływu powoduje też wystąpienie dodatkowych, intensywnych drgań w wentylatorze i w instalacji oraz wzrost głośności. Pod pojęciem nieprawidłowo zainstalowanego wentylatora rozumie się taki stan techniczny podłączenia do sieci, kiedy to wentylator podczas pracy nie osiąga katalogowych parametrów przepływowych i akustycznych oraz przekroczone są dopuszczalne drgania łożysk.
PL
Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i montaż konstrukcji stalowych zastosowanych w dwóch kościołach w Warszawie. Pierwotnie konstrukcje te zaprojektowano jako żelbetowe.
EN
Steel structures of the new sacral buildings in Warsaw are described. The first conception was to build these objects in reinforced concrete.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.