Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociagi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrywane są problemy mechanizmów oddziaływania na kształtowanie się poziomu kosztów zakładów wodociągów. Kolejno omawiane są: przemiany struktury kosztów w układzie rodzajowym, model kosztów w układzie stanowiskowo-kalkulacyjnym, wpływ zmian ilości wody dostarczanej odbiorcom na poziom kosztów jednostkowych oraz zróżnicowanie wysokości kosztów 1 m3 wody dostarczonej różnym grupom odbiorców.
EN
This article concerns the problems of mechanisms which affect the shaping of the level of costs incurred by water supply and sewerage companies. The analysis performed made it possible to highlight the three most important regularities. Firstly, the presented model of costs involving calculations for work places shows that the top management and employees of the company are not particularly able to affect the level of costs, for they depend on the locally varying natural conditions, the type and size of technical equipment, and the physical and functional structure of the area serviced. Secondly, in economic terms, the presented structure of costs indicates a very high proportion of fixed costs. As a result of this, each change in the size of operations brings about a change in the level of costs which is completely independent of the company. E.g., reduction of the size of operations causes a distinct increase in unit costs. Thirdly, the performed calculations point out that the level of unit costs is considerably affected by the structure of consumption by particular user groups, particularly their characteristic irregularity in use. E.g., an increase in this irregularity causes unit costs to grow.
PL
W pracy dokonano oceny stanu technicznego 70 sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim i podkarpackim. Z uwagi na duże zróżnicowanie wodociągów pod względem wielkości, podzielono je na pięć grup w zależności od liczby mieszkańców obsługiwanych przez wodociąg. Na podstawie danych na koniec 2009 r., pochodzących z dokumentacji eksploatacyjnych poszczególnych wodociągów, dokonano charakterystyki wieku i struktury materiałowej sieci wodociągowych, a następnie oceny ich stanu technicznego. W analizie poszczególnych wskaźników sieci wodociągowych, uwzględniono ich podział strukturalny tzn. analizowano przewody tranzytowe i magistralne, przewody rozdzielcze oraz przyłącza wodociągowe. Dodatkowym elementem analizy było zbadanie struktury uszkodzeń przewodów. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w strukturze wiekowej sieci wodociągowych dominowały przewody w wieku do 25 lat, co po uwzględnieniu materiału z którego zostały wykonane pozwala stwierdzić, że w większości przypadków znajdowały się one na półmetku okresu trwałości technicznej. Analizowane sieci wodociągowe w zdecydowanej większości wybudowano z tworzyw termoplastycznych oraz w znacznie mniejszym procencie ze stali. W strukturze materiałowej przewodów, z kilkuprocentowym udziałem występowało również żeliwo i azbestocement. Intensywność uszkodzeń przewodów wodociągowych w woj. podkarpackim, w większości przypadków była nieco niższa niż w woj. małopolskim, co świadczy o lepszym ich stanie technicznym. Średnia intensywność uszkodzeń poszczególnych rodzajów przewodów wodociągowych w woj. podkarpackim, w przeciwieństwie do woj. małopolskiego, kształtowała się na podobnym poziomie jak obliczona dla małych wodociągów średnia krajowa. Awaryjność analizowanych przewodów (z wyjątkiem tranzytowych i magistralnych w woj. małopolskim), spełniała wymagania standardów europejskich Występuje ścisła zależność pomiędzy rodzajem uszkodzeń przewodów a ich strukturą materiałową. Przewody tranzytowe, magistralne i rozdzielcze zbudowane głównie z tworzyw termoplastycznych najbardziej podatne były na pęknięcia i złamania, natomiast przyłącza wodociągowe (w dużym procencie stalowe) na uszkodzenia korozyjne.
EN
The paper evaluates the technical condition of 70 water supply networks situated in rural and urban-rural communes in Lesser Poland and Subcarpathian voivodeships. Because of large variation of the considered waterworks in terms of their size, they were divided into five groups according to the number of residents served by the waterworks. The age and material structure of the water supply system was characterized, followed by the evaluation of their technical condition based on data from the end of 2009, derived from the operational records of individual waterworks. The analysis of each water supply indicator included their structural division, i.e. the transit, main and distribution pipes as well as water supply connections were analyzed. Another aspect of the analysis was to examine the structure of damage to the pipes. The conducted analysis revealed that the pipes at the age of 25 years dominated in the age structure of the water supply networks, which, given the material they were made of, shows that in most cases they were halfway through their technical timeline. The vast majority of the analyzed water supply networks was constructed of thermoplastic materials and to a much lesser extent – of steel. Cast iron and asbestos cement constituted a few percent share of the material structure of pipes. The damage intensity to water pipes in the Subcarpathian voivodeship was in most cases somewhat lower than in the Lesser Poland voivodeship, reflecting their better technical condition. Unlike in the Lesser Poland voivodeship, the average failure rate of various types of water pipes in the Subcarpathian voivodeship, was at similar level as the national average calculated for small waterworks. Failure rate of the analyzed pipes (with the exception of transit and main pipes in the Lesser Poland voivodeship), meets the requirements of the European standards. There is a close correlation between the type of damage to the pipes and their material structure. Transit, main and distribution pipes, predominantly built of thermoplastic materials were the most susceptible to cracks and fractures, while water supply connections (largely made of steel) were the most susceptible to corrosion damage.
PL
Obecny stan i przewidywany rozwój infrastruktury technicznej, a zwłaszcza sieciowej, do jakiej zaliczmy elementy i urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, wiąże się z aspektami przestrzennego zagospodarowania. Istnieje ścisła współzależność między wielkością jednostek osadniczych a liczbą obiektów i urządzeń infrastruktury zlokalizowanych na ich terenie. Stopień zwartości zabudowy obszarów wiejskich i stosunki gruntowo-wodne mają istotny wpływ na koszty budowy zbiorczych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. W skrajnych, niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych i terenowych koszty te mogą być dwukrotnie większe niż w warunkach umiarkowanych czy dobrych. Zatem w gminach rolniczych zlokalizowanych na terenach podgórskich o przeważnie niskich dochodach budżetowych, inwestycje związane z budową kanalizacji ustępują w wyniku presji społeczności lokalnych raczej inwestycjom z zakresu zaopatrzenia w wodę. Celem niniejszego artykułu jest opisanie stanu nasycenia infrastrukturą wodno-ściekową gmin powiatów nowosądeckiego i limanowskiego w przedziale czasowym lat 1990 do 2003. Stan wyposażenia poszczególnych gmin w badane elementy infrastruktury opisano wskaźnikami nasycenia wyrażającymi stosunek długości sieci na powierzchnię 100 km2. Wskaźniki te obliczono dla przedziału czasowego lat 1990 do 2003, co pozwoliło na oszacowanie zmian nasycenia i średniego tempa zmian dla wszystkich 25 badanych gmin. Dla pełniejszego zobrazowania stanu gospodarki wodno-ściekowej gmin obu powiatów, ocenie poddano również liczbę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, liczbę i przepustowość oczyszczalni ścieków oraz liczbę ludności obsługiwanej przez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Oceniając stan infrastruktury wodno-ściekowej na badanym obszarze, stwierdzono dużą nierównomierność nasycenia tymi elementami infrastruktury w poszczególnych latach. Tempo przyrostu sieci kanalizacyjnej przewyższało przyrost sieci wodociągowej dopiero od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. Jednakże rozbudowa sieci kanalizacyjnej wciąż nie nadąża za rozwojem wodociągów zbiorczych. Powoduje to dalszy, niekorzystny dla środowiska niedorozwój sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej.
EN
Present state and predicted development of technical, particularly network infrastructure, comprising elements and facilities of water supply and sewage disposal, is connected with various aspects of spatial management. There is a strict interrelation between the size of settlement units and the number of objects and facilities of infrastructure localized in their area. The degree of built-up density in rural areas and ground-water relationships have a significant influence on the construction costs of collective water supply and sewage disposal system. In the extremely unfavourable ground-water and terrain conditions the costs may be even twice higher than in moderate or advantageous conditions. Therefore in agricultural communes localized in sumbmontane areas with generally low budgetary incomes, investments connected with sewerage system construction are replaced, under the pressure of local communities, by investments on water supply systems. The article aims at describing the state of saturation with water supply and sewage disposal infrastructure in communes of the nowosądecki and limanowski counties during the period from 1990 until 2003.The state of individual communes equipment in the studied elements of infrastructure was described using saturation indices expressing the relationship of the network length per 100 km2. The indices were computed for the time span from 1990 till 2003, which allowed for estimation of changes in saturation and average rate of changes for all 25 studied communes. For better illustration of water supply and sewage disposal in the communes of both counties, the number of water supply and sewage disposal cross connections was also estimated, as well as the number and throughput of sewage treatment plants and the population number served by collective sewage treatment plants. Estimating the state of water supply and sewage disposal infrastructure in the studied area a considerable irregularity of saturation with these elements of infrastructure was found in individual years. The rate of sewer system growth has exceeded the growth of water supply system only since the second half of the nineties. However, extension of sewer system still does not keep up with the development of collective water supply systems. It causes further, disadvantageous for the environment, underdevelopment of sewer system in comparison to the water supply system.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę technicznoekonomicznej eksploatacji wodociągów w wybranych gminach województwa podlaskiego. Analiza wartości odpowiednio sformułowanych wskaźników techniczno-ekonomicznych pozwoliła ocenić, a następnie: opracować podstawy naukowe usprawniające eksploatację istniejących sieci wodociągowych, a także wyznaczające kierunki jej modernizacji, spełniając zarazem postulat dla tego typu infrastruktury technicznej, jako wyższej użyteczności publicznej. Uzyskano potwierdzenie, że dostosowana metoda wykorzystania wskaźników techniczno-ekonomicznych do oceny systemów wodociągowych okazała się skuteczna. Dalsze jej stosowanie wymaga doskonalenia metod badawczych tych systemów.
EN
An analysis and technical-economic assessment of water supply system exploitation in selected communes of Podlaskie Voivodship were carried out in the paper. Analyse of value properly formulated technical – economical indicators allowed to assessed and next: working out scientific base streamlining exploitation of the existing water supply systems and also setting direction of their modernization fulfilling also postulate for such type of technical infrastructure as higher public utility. The confirmation was obtained that applied method of utilisation of technical-economical indicators for assessment of water supply system proved had been effective. Further its application requires improvement of testing methods of such systems.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.