Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Proces dydaktyczny w szkole wyższej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem wykorzystania systemów ERP w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego jest ukazanie studentom możliwości realizacji wybranych procesów gospodarczych z wykorzystaniem tych systemów. Studenci nie skupiają się na wprowadzaniu czy wyszukiwaniu danych, ale stosują system ERP w zakresie obsługi wybranych procesów, aby niezależnie od nazwy firmowej systemu poradzić sobie z takimi narzędziami informatycznymi w pracy zawodowej. (fragment tekstu)
EN
Genesis and development of ERP (Enterprise Resource Planning) systems as well as the history of using ERP Systems in Department of Information Systems at the Faculty of Business Administration of University of Gdańsk have been presented. The own concept of using ERP systems in didactics process has been also discussed. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena współczesnej pozycji geografii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tego typu spostrzeżenia nasuwają się z racji obchodów 50-lecia utworzenia Zakładu Geografii Ekonomicznej, funkcjonującego w najstarszej krakowskiej uczelni ekonomicznej – Uniwersytecie Ekonomicznym. (fragment tekstu)
XX
W całej historii obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie geografie ekonomiczna zajmowała znaczące miejsce jako dyscyplina dydaktyczna i przedmiot dociekań naukowych. Okazją do opracowania niniejszego artykułu stał się – obchodzony w 2008 r. – jubileusz 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej. Należy jednak zaznaczyć, że geografia, jako przedmiot wykładowy i jednostka organizacyjna istniejąca pod innymi nazwami, funkcjonowała od samego początku działalności Wyższego Studium Handlowego – obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego. W opracowaniu wykorzystano nieliczne artykuły dotyczące historii geografii w minionych okresach Uniwersytetu Ekonomicznego, materiały archiwalne Uniwersytetu Ekonomicznego, opracowania ogólne dotyczące historii UEK oraz wspomnienia osób zatrudnionych na Uczelni. (fragment tekstu)
4
Content available remote Testy egzaminacyjne z matematyki
100%
XX
W pracy omawiane są typy testowych pytań egzaminacyjnych charakterystyczne dla przedmiotów "ścisłych" i sposoby ich oceniania uwzględniające informatyczne wspomaganie procesu egzaminacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses various types of science subjects examination tests and systems for their marking, with a view to facilitating an examination process with a computer system.(original abstract)
5
Content available remote Gry w nauczaniu ekonomii
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania gier w procesie dydaktycznym oraz przedstawienie konkretnego projektu gry wraz z analizą jej użyteczności w nauczaniu finansów. Niniejszy artykuł ma charakter dyskusyjny. W pierwszej części zaprezentowano najważniejsze pojęcia z zakresu gier oraz wybrane zagadnienia dotyczące ich zastosowania w dydaktyce. Poniżej przedstawiono dyskusję na bazie literatury przedmiotu z odniesieniem do badań innych autorów. Następnie zaprezentowano autorską grę edukacyjną Forex stosowaną w nauczaniu finansów. Gra została oceniona pod kątem możliwości jej wykorzystania w dydaktyce. Ustosunkowano się do tez prezentowanych w pierwszej części artykułu. (fragment tekstu)
EN
Purpose of this article is to establish a short outline of possible approaches to systematization of games used in economic education as well as presentation and analysis of a tool being used in practice together with an overview of its key features and limitations. Games have been analyzed from so many perspectives that it is necessary to narrow down the subject. First part of the text covers the mostly referred to game-related issues, next a selection of game applications in education will be presented and an existing finance education game will be described and examined. To summarize the most promising research areas will be indicated.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba określenia oczekiwań studentów i pracodawców w zakresie kształcenia na kierunku ekonomia i zarządzanie. Zdaniem autorek wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań mogą pomóc w zwiększeniu konkurencyjności wymienionych kierunków i - co za tym idzie - przyczynić się do wzrostu ich popularności w przyszłości. (fragment tekstu)
EN
In front of unreliable situation on labour market and still high unemployment rate especially in a group of university graduate, young people constantly ask yourself what and where they should study to get satisfying and rewarding job. What influence has choice of university and course on prospects of being employed? Do employers pay attention to reputation of University, which graduate future employee? Nowadays, it is very likely that for employers more important is practical knowledge and ability to manage in difficult and stressful situation than received master degree, even from the best university. In our research we have decided to analyze the view of both students and employers concerning quality education on West Pomeranian University of Technology in Szczecin on Faculty of Economics, its perception of both this group and requirements which are and should be set to students, who are believed to become future employees. We would like to know also the opinion about perfect economics graduates and their opportunities on a labour market. In our research we have tried to get to know what are the most shortages and gaps in young graduate skills. (original abstract)
7
Content available remote Academic media literacy and the role of universities
75%
EN
Since tertiary education is the highest level of the sequentially structured formal education system, one can argue that universities should help their students to achieve the highest levels of literacy. In this sense, academic literacy comprises all skills necessary to competently read and write academic texts. Comparing different information and communication technologies in a historic perspective, it becomes obvious that digital media create new media formats and academic genres. Academic media literacy therefore could be interpreted as the competence to critically use and produce new types of academic artefacts. To be able to teach and train these skills, universities have to become more aware of the requirements of scholarly media use and media production.(original abstract)
8
Content available remote Výučba priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
75%
EN
Our contribution deals about development and contemporary placement of Industrial Engineering at Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Košice and also in industry companies. Industrial Engineering has found its placement in education at our faculty, because the practices from companies are shown its requirement.(original abstract)
XX
Zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym jakości dydaktyki akademickiej, jest procesem bardzo ważnym dla różnych grup interesariuszy szkolnictwa wyższego, jak i w skali makro dla całego społeczeństwa. Szczególnie w ostatnich latach, pod wpływem zmian zachodzących na skutek reformowania uczelni wyższych na poziomie zarówno europejskim (proces boloński), jak i narodowym czy lokalnym, w wielu dokumentach podkreśla się problem i znaczenie jakości. Stawianych jest też wiele pytań o sposoby podnoszenia jakości kształcenia. Jednym z nich jest dbałość o ewaluację procesu kształcenia, która w większości polskich uczelni sprowadza się głównie do badania opinii studentów na temat zajęć i wykładowców po zakończeniu semestru. Inną formą są hospitacje zajęć, które z reguły są po prostu formalnym wymogiem i przykrym obowiązkiem przełożonych, nieniosącym wsparcia nauczycielom i okazji do rozwijania swojego warsztatu pracy. Celem artykułu jest omówienie sposobów ewaluacji zajęć dydaktycznych służących rozwojowi i doskonaleniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na tle ograniczeń związanych ze studencką oceną zajęć i wykładowców.(abstrakt oryginalny)
EN
Ensuring and improving the quality of education, including the quality of academic teaching, is a very important process for the various higher education stakeholder groups, as well as for society as a whole. The importance of the issue of quality has been stressed in a number of documents, particularly in recent years, following the changes that have occurred as a result of university reforms, both at the European (the Bologna Process) and at national or local levels. There is also an ongoing debate on how to improve the quality of education. One of the ways is to take particular care in the evaluation of the educational process, which in most Polish universities comes down to conducting surveys in which students provide feedback on classes and teachers at the end of a semester. Another way of improving the quality of education are class observations, which are usually simply a formal requirement and an unpleasant chore that has to be carried out by superiors rather that an opportunity for supporting the teachers and fostering their professional development. The aim of this paper is to present some possible methods for class evaluation which can promote the development of pedagogical competence and help academics to improve their teaching skills. The issue will be discussed in the broader context of barriers relating to the evaluation of instruction by students.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano e-learning jako nowoczesną formę kształcenia studentów. Wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość uczestniczenia w zajęciach niemal z każdego miejsca na świecie to tylko niektóre z zalet kształcenia e-learningowego. Przedstawiono tutaj wady i zalety takiej formy kształcenia.
11
Content available remote Model pomiaru efektywności procesu dydaktycznego w szkole wyższej
75%
XX
Artykuł podejmuje zagadnienia związane z pomiarem efektywności procesu dydaktycznego w szkole wyższej. W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji modelu pomiaru efektywności procesu dydaktycznego zaproponowaną przez T. Chiena oraz przykład wykorzystania zmodyfikowanego modelu w wybranej szkole wyższej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is taking the issues associated with the measurement of the teaching process effectiveness at the university. At the work authors modified model of the teaching effectiveness process presented by T. Chien in 2007. The article is also presented example of using the modified model. (original abstract)
EN
The aim of this article was to estimate the total efficiency of teaching activity carried out in Polish higher education institutions in 2015. The study used the EBM model belonging to the nonparametric DEA method. The output of the education process was measured by the number of graduates of the first-cycle and second-cycle studies and long-cycle studies, the number of doctoral degrees awarded, the number of postgraduate studies certificates issued, and the number of academic teachers and the total value of teaching activity revenue, the total value of state budget subsidies along with fees for educational services and fixed assets. Efficiency measurement was made for two variants: M1 and M2. The obtained research results indicate that on average, the difference between the indicators of the total efficiency of teaching activity under the two empirical models is 0.00. This is due to the fact that the share of budget subsidies and fees paid by students of part-time studies, in the revenues from teaching activity is at the level of 87%. There is also a positive but weak correlation between the total efficiency ratios and financial results obtained from teaching activities. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie rozwiązań informatycznych przyjętych w procesie realizacji zajęć w pracowni komputerowej na przykładzie przedmiotu: controlling, prowadzonego przez pracowników Katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentowano autorską aplikację eAsystent opracowaną na potrzeby procesu dydaktycznego. (fragment tekstu)
EN
In the paper specificity of computer added courses and requirements that this method puts on the participants of the didactic process were presented. The original application eAsystent was also presented, which function is to automate the teaching process on the example of the subject of controlling. (original abstract)
EN
The paper aims at introducing the reader with selected aspects of higher education didactics in the field of economic science in Hungary providing the University of Miskolc as an example. Although the University's role in Hungarian higher education system remains insignificant, it can be presented as an illustration of successful adjustment to changing educational requirements considering the enlargement of didactic offer. The University, with its 250 years of history of technical training, formed the Faculty of Economics, which is now strongly focused on the European Union studies. The paper was enriched with the brief presentation of main empirical features describing the didactic activity of the Faculty of Economics. (fragment of text)
XX
Zastosowanie zajęć asynchronicznych w programie studiów technicznych staje się coraz powszechniejsze, głównie jako uzupełnienie studiów synchronicznych i obejmuje coraz więcej obszarów przekazywanej wiedzy. Obok treści przedmiotów opisowych zastosowanie metod kształcenia na odległość możliwe jest także w programach zajęć laboratoryjnych i projektowych, choć tu istnieją pewne istotne ograniczenia związane ze specyfiką studiów technicznych, a ściślej, z oczekiwaniami dotyczącymi profilu kształcenia inżynierów. Doświadczenia wskazują, że opanowanie pewnych działów wiedzy inżynierskiej, może stać się pełniejsze właśnie dzięki możliwościom narzędzi komunikacji wirtualnej. W referacie opisano przykład przedstawienia treści przedmiotu w postaci modułu wykładu wirtualnego, takiej właśnie dziedziny wiedzy. Jest nią przygotowanie do zajęć praktycznych, łączących elementy ćwiczeń laboratoryjnych i projektowania. (abstrakt oryginalny)
XX
Termin "mistrz" zakorzenił się w słowniku nauczycieli akademickich dawno temu i najczęściej używany jest dla podkreślenia faktu, że studenta i nauczyciela akademickiego łączy szczególna więź - właśnie więź mistrza z uczniem. Adept uczy się u mistrza, podglądając go, słuchając wskazówek, a wreszcie naśladując jego postępowanie. A wszystko po to, by przyswoić sobie jego unikalną wiedzę i sposoby działania. Mistrz bowiem dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które sam zdobywa, prowadząc badania w danej dziedzinie. Wiedza ta jest z oczywistych względów niedostępna innym członkom społeczeństwa. Nie mogą jej oni posiąść inaczej, jak tylko zostając uczniami mistrza. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł ten jest kontynuacją przewodnika, opublikowanego w październikowym numerze dwumiesięcznika "e-mentor", zatytułowanego "Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online". Stanowi jego uzupełnienie i rozwinięcie, choć prezentacja rozbudowanych struktur materiałów dydaktycznych w e-edukacji oraz przykładów prowadzenia zajęć online wymagała ponownego ujęcia niektórych istotnych elementów standardów zaproponowanych w 2004 roku. Jednocześnie w artykule zostały pominięte zagadnienia dotyczące strony technicznej budowy materiału, opisy narzędzi, przykłady graficzne oraz inne informacje, specyficzne dla systemu nauczania przez internet e-sgh.pl, których to lekturę polecam w opracowaniu "Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie". Poniższy artykuł zawiera również szereg zagadnień nieomawianych dotychczas w ww. Przewodniku. (abstrakt oryginalny)
XX
Wirtualny Zagadnienia poruszane w niniejszym artykule są efektem dyskusji, jaka miała miejsce 17-18 lutego 2006 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w trakcie 3. seminarium konsultacyjnego pt.: "E-learning akademicki: modele i ograniczenia prawne. Udział w nim wzięło dziewięciu przedstawicieli polskich uczelni wyższych, w których już od dłuższego czasu internet wspiera proces dydaktyczny. Lutowe spotkanie było kolejną okazją do wymiany poglądów na temat akademickiego e-nauczania - poniżej prezentujemy te, które znalazły najwięcej zwolenników. (abstrakt oryginalny)
XX
Prezentowany tekst został przygotowany jako głos w niezwykle potrzebnej dyskusji na temat roli geografii ekonomicznej w naukach ekonomiczno-przestrzennych. Celem autora jest podzielenie się uwagami i przemyśleniami na temat roli geografii w procesie kształcenia ekonomistów. Przemyślenia te opierają się na ponadtrzydziestoletnich doświadczeniach w kształceniu studentów kierunków ekonomicznych w zakresie geografii. (fragment tekstu)
XX
Głównym celem artykułu jest analiza zachowań e-graczy i ich opinie dotyczące wykorzystania gier komputerowych w procesie dydaktycznym na uniwersytecie lub w innej instytucji edukacyjnej. Badania dokonano losowo w środowisku akademickim, używając ankiet rozprowadzanych przez Internet. Artykuł ten jest kontynuacją serii opracowań dedykowanej analizie profii e-graczy i środowiska, do którego oni należą. Badanie koncentruje się na tworzeniu wzorców zachowań e-graczy i możliwości zastosowania gier komputerowych do wspomagania procesu dydaktycznego na uniwersytetach. Po uzyskaniu wyników badań ankietowych autorzy przeprowadzili dyskusję wyników i wyciągnęli wnioski z badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The major goal of this article is to analyse the behaviour of e-gamers and their opinion regarding possibility to use computer games in the didactic process at the university or other higher education institutions. The research was done randomly in an academic environment, using questionnaires, distributed via the Internet. This article is to continue the set of articles dedicated to the analysis of e-gamers' profile and environment that he/she belongs to. The current research is focused on behavioural patterns of e-gamers and possibility to use computer games to support the didactic process at universities. After gathering results of questionnaires, the authors discussed those results and accompanied conclusions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.