Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 447

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Konstytucja RP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Ochrona środowiska i ochrona jednostki wiążą się ściśle ze sobą. Owa więź ma wiele aspektów, poddawanych w literaturze coraz szerszej analizie. Autorka stoi na stanowi-sku, że prawo do zdrowego środowiska należy traktować jako jedno z indywidualnych praw człowieka. Zadaniem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność usank-cjonowania prawa do zdrowego środowiska w Konstytucji RP. W tym celu zostały prze-analizowane postanowienia ustawy zasadniczej, przedstawiono praktykę konstytucyj-ną państw europejskich i praktykę międzynarodową.
EN
Environmental protection and the protection of the individual are closely related. This relationship has many aspects, which are subject to more and more analysis in the literature. The author is of the opinion that the right to a healthy environment should be treat-ed as one of the individual human rights. The purpose of this article is to draw attention to the necessity to sanction the right to a healthy environment in the Polish Constitution. For this purpose, the provisions of the constitution were analyzed, and the constitution-al practice of european countries and international practice were presented.
6
Content available remote Kilka uwag na temat wzajemnych relacji Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej
100%
XX
Pierwsza część artykułu dotyczy prawa wspólnotowego w systemach państw członkowskich. W kolejnych poruszono problemy związane z Trybunałem Konstytucyjnym po akcesji. Na końcu przedstawiono skutki sprzecznego z prawem wspólnotowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
EN
First part of the article concern Community law in the EU countries. Next bring up problems related to the Constitutional Tribunal after accession. In conclusion presented results opinion of the Constitutional Tribunal which was against the Community law. (MP)
7
Content available remote Ochrona powietrza na tle przepisów prawa ochrony środowiska
100%
PL
Celem artykułu jest analiza zagadnień związanych z ochroną powietrza. Problematyka ta należy do tzw. prawa emisyjnego.
XX
W przypadku jurydyzacji prawa do zabezpieczenia społecznego na poziomie konstytucyjnym jednym z bardziej interesujących zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych jest pytanie o możliwość domagania się na podstawie przepisu konstytucji wyrażającego przedmiotowe prawo świadczenia w określonej wysokości. Stąd też w powoływanych w artykule porządkach konstytucyjnych mamy do czynienia albo z konstytucyjnym prawem podmiotowym, albo wyłącznie z odesłaniem do przepisów konkretyzujących to prawo. W tym drugim przypadku nie ulega wątpliwości, że konkretna treść danego prawa ma być dopiero ustalona w aktach prawnych niższego rzędu. Natomiast w sytuacji, gdy prawo do zabezpieczenia społecznego wyrażone jest w konstytucji wprost, pojawia się pytanie o jego materialny (konkretny) substrat. Jest to zazwyczaj źródłem wielu kontrowersji, zarówno w piśmiennictwie jak i orzecznictwie. Problem ten dotyczy również prawa do zabezpieczenia społecznego uregulowanego w polskiej Konstytucji z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji związanych z powyższym zagadnieniem w polskim porządku konstytucyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the event of the regulation of the right to social security at the constitutional level, one of the most interesting theoretical and practical issues is the question about the possibility of claims on the grounds of the provision of the Constitution that lays down the right to benefits at a determined level. Thus, in the above-cited constitutions, there is either the constitutional right to social security or only reference is made to provisions regulating this right precisely. In the latter case, there is no doubt that the specific contents of the given right are to be developed in the future secondary regulations. On the other hand, in the situation when the right to social security is laid down in a constitution directly, a question is raised about its material (definite) substratum. It usually results in many controversies in literature as well as in judicial decisions. The issue also concerns the right to social security regulated by the Polish Constitution of 1997. The aim of the article is to present the controversies over the above-mentioned issue in the Polish constitutional system.(original abstract)
EN
In the paper there were presented factors influencing durability of fundamental acts indicated in the literature, both connected with its contents and an accepted course of changes, occurrence of unchangeable provisions, the scope and detailed character of regulation, degree of engagement of the society in the process of passing and application of the fundamental statute,as well as those, which are external towards the Constitution, as e.g. jurisdictional activism of constitutional courts, influence of the international and transnational law, armed conflicts, integration processes. It would be difficult to indicate all circumstances which have the most essential influence on performance of changes of the Constitution, the more so as a degree of their influence will be different in particular states. However, from the point of view of the system-makers the greatest meaning will have these factors, which potentially have the greatest influence, thus they are connected with the contents of the fundamental statues. (original abstract)
XX
Artykuł traktuje o tym, czym jest "sumienie" oraz jakie problemy pozostają w kręgu jego oddziaływania. Rozważania dotyczą również różnych przedsięwzięć podmiotów (pojedynczych osób czy też grup ludzkich), które wpłynęły na unormowanie tego zagadnienia. W celu wyklarowania niejednoznaczności, które budzi potoczne rozumienie pojęcia "sumienie", a także dla lepszego zrozumienia szerokiego spektrum tego terminu wyodrębniono jego pola semantyczne. Ponadto przedstawiono wybrane unormowania aktów prawnych i zestawiono je z aktami oporu, tj. sprzeciwem sumienia, obywatelskim nieposłuszeństwem oraz klauzulą sumienia. Przeprowadzone badania stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest powoływanie się na "sumienie" w każdej dowolnej sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with what is "conscience" and what problems remain in its sphere of influence. The considerations also apply to various undertakings of entities (individuals or groups of people), which have influenced the normalization of the issue. In order to clarify the ambiguities that aroused by the colloquial understanding of "conscience", as well as to better understand the broad spectrum of the concept, its semantic fields have been distinguished. Selected norms of legal acts have also been presented and juxtaposed with acts of resistance, i.e., the conscientious objection, civil disobedience and conscience clause. The research conducted is an attempt to answer the question whether it is justified to invoke "conscience" in any situation. (original abstract)
XX
Reforma służby cywilnej należy do istotnych zagadnień w procesie transformacji ustrojowych w Polsce po 1989 r. Skonstruowanie odpowiedniego systemu wartości, zasad i procedur służących realizacji zadań państwa przez działający w jego strukturach korpus urzędników nastręczało i w dalszym ciągu stwarza ustawodawcy wiele problemów. Dlatego autorzy niniejszego opracowania podjęli próbę oceny regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej pod kątem wskazania kierunków dalszych zmian w celu zagwarantowania ich zgodności z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz zapewnienia efektywności działania administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The reform of the civil service is one of the crucial issues of the political transformation in Poland after 1989. Constructing of the appropriate system of values, principles and procedures aiming to fulfill State's duties through the operating numerous clerks still poses a number of problems for the legislator. Thereby, the authors are also making an attempt to evaluate the regulations concerning the civil service from the perspective of anticipation of new directions of further changes in order to guarantee them compliance with the Polish Constitution from 2 April 1997 and the assurance of the effectiveness of the civil service. (original abstract)
14
100%
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy polska Konstytucja stwarza silne podstawy prawne pod gwarancje wysokiego poziomu ochrony praw konsumenta, do którego obligują państwa członkowskie przepisy prawa Unii Europejskiej. Badania będą prowadzone w kontekście regulacji unijnych i art. 76 Konstytucji RP, który wyznacza kierunek i stanowi fundament ochrony konsumenta. Z uwagi na ograniczone rozmiary niniejszego opracowania, zaznaczyć trzeba, że nie pozwalają one na kompleksową i szczegółową analizę badanego problemu, a jedynie jest ono wycinkowym głosem w dyskusji, w którym wskazane zostaną tylko wybrane zagadnienia w odniesieniu do art. 76 Konstytucji. W pracy zostanie wykorzystana przede wszystkim metoda dogmatyczna i analityczna w kontekście obowiązujących regulacji i wybranego orzecznictw. (fragment tekstu)
EN
The article addresses the question as to whether the Polish Constitution lays a solid foundation for a higher level of consumer protection as required of the member states by EU regulations. The research has been conducted in the context of article 76 of the Constitution of the Republic of Poland and article 169 of the Treaty on the Functioning of the European Union. (original abstract)
XX
Jest to komentarz do art. 15, art. 16 oraz art. 163-172 Konstytucji RP.
17
Content available remote Wojsko w Konstytucji : prawa i wolności żołnierzy
100%
PL
Poznanie i zrozumienie zapisu konstytucji ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji, którym zawsze powinno towarzyszyć przeświadczenie, że najważniejszy jest człowiek, bez względu na jego płeć, rasę, pochodzenie, status społeczny, wyznanie. Jest to szczególnie istotne w wojsku z uwagi na to, że każdemu przełożonemu (dowódcy) powierzono kierowanie zespołem ludzi, których prawa zostały zapisane w konstytucji. Przedmiotem rozważań autora artykułu są konstytucyjne wolności i prawa żołnierzy Wojska Polskiego. Artykuł oparty został na unormowaniach prawnych zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym służby wojskowej.
PL
Rozporządzenia wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji w tym zakresie innemu organowi (art. 92 Konstytucji). Takie postanowienie zawarte w Konstytucji jednoznacznie określa charakter rozporządzeń jako aktów wykonawczych do ustaw, wymagających każdorazowo szczegółowego i wyraźnego upoważnienia ustawowego. Przepisy upoważniające mogą również wskazywać, że przy wydawaniu rozporządzeń mają współdziałać podmioty administracyjne wskazane w Konstytucji i wtedy współdziałanie to wydanie rozporządzenia „w porozumieniu”. Projekty rozporządzeń przed ich wejściem w życie przechodzą proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. rozporządzenie, ustawa, Konstytucja RP, źródła prawa
PL
W ostatnich latach Prezes UOKiK zaczął stosować instytucję nieznaną ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów: rekompensatę publiczną. Konieczność jej wykreowania tłumaczy stałym obniżaniem przez sądy kar nakładanych na przedsiębiorców i osłabieniem efektu represji. Praktyka taka nie znajduje jednak oparcia w przepisach prawa i może stanowić naruszenie szeregu przepisów o charakterze ustrojowo-gwarancyjnym. W artykule podjęto próbę przedstawienia i uporządkowania problematyki stosowania przez organ tej instytucji, wskazując możliwe punkty jej sprzeczności z obowiązującym prawem.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.