Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Investments in human capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Inwestycje w kapitał ludzki w kontekście brain waste
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest uchwycenie najważniejszych związków pomiędzy inwestycjami w kapitał ludzki a zjawiskiem brain waste. W pierwszej części krótko scharakteryzowano sposoby inwestowania w kapitał ludzki. Następnie po syntetycznym omówieniu zjawiska "marnotrawstwa mózgów" oraz lose-lose-situation przedstawiono najważniejsze przyczyny brain waste oraz przykładowe działania zorientowane na zmniejszanie skali tego zjawiska. W dalszej części na tle ogólnej charakterystyki "marnotrawstwa mózgów" w Europie zaprezentowano przykłady inwestycji w rozwój zawodowy i intelektualny studentów na uniwersytetach w miastach partnerskich w Polsce i Niemczech (Rzeszów i Bielefeld) oraz postawy studentów odnośnie do decyzji o emigracji zarobkowej w kontekście dalszego rozwoju zawodowego. Całość zamyka syntetyczne podsumowanie prowadzonych rozważań.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this study is displaying the most important connections between investments in human capital and the "brain waste" phenomenon. The first part briefly describes the methods of investment in human capital. Further, after a synthetic depiction of"brain waste" and "lose-lose-situation" phenomenon, the most important causes of "brain waste" will be presented with example activities focused on reducing the scale of this phenomenon. The following part, with a general "brain waste" in Europe as background, presents examples of investment in professional and intellectual development of students at universities of the partner cities in Poland and in Germany (Rzeszów and Bilefeld) and students' attitudes with respect to a decision about labour emigration within the context of further professional development. A synthetic summary of conducted considerations concludes the study.(original abstract)
XX
Omówiono zmiany w podejściu do potencjału społecznego, w gospodarowaniu nim poprzez ujęcie ogólne i zamieszczone przykłady zmian - innowacji oraz obserwowane nowe zjawiska na rynku pracy. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The development of economy is connected with changes-innovation. Transformations in modern world are seen in at least few dimensions, among all in areas related to human potential. In the article the changes in social potential, in it's general management approach are being discussed with illustration of it's examples and observations of the new phenomenon in labor market. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych pracodawców miasta Wrocławia, przeprowadzonych w 2005 r. w ramach projektu badawczego „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej, stan i perspektywy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Badania miały na celu dokonanie porównania zakresu i tematyki szkolenia pracowników oraz źródeł ich finansowania w układzie wielkości zakładów pracy, formy własności i rodzaju działalności, w ujęciu retrospektywnym za 2004 rok i prospektywnym na lata: 2005 oraz 2006-2007.
EN
The article presents results of employee training process carried out in 1220 organizations in Wrocław, within the framework of a research project "Labour market of the Wrocław agglomeration, present state and prospects", co-financed from the European Social Fund and the State budget. The analysis focused on the comparison of the range and subject area of the trainings, as wen as their financing sources in organizations of different size, ownership form and type of activities. The listed research fields were approached in two ways: retrospective (for 2004) and prospective for the coming years of 2005 and 2006-2007. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano działania wpływające na kreowanie kapitału ludzkiego, inwestowanie w kwalifikacje pracowników wpływające na podniesienie poziomu konkurencyjności gospodarki i przyśpieszanie tempa rozwoju gospodarczego. Zwrócono uwagę na rolę państwa w kształtowaniu warunków rozwoju nowoczesnego kapitału ludzkiego w kontekście przemian gospodarczych i demograficznych w Polsce.
EN
The era of free trade and circulation of capital is followed by the globalisation of human migration. Investment in human capital is the cheapest way to increase innovativeness and competitiveness of economy. Nowadays, nobody questions a stimulating influence of modern human capital on the economic growth. Investing in the human capital broadens the scope of choices that are available to the human beings, and it opens the door to the promotion of all societies. The extent of such investment is of a priority character since the devaluation process of accumulated knowledge, competencies and experience is particularly visible in the modem innovation based economies. Hence, there is a need for a permanent creation of the human capital that is ready to face current requirements of the competitive economies. (original abstract)
XX
Współcześnie kapitał ludzki staje się jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Państwo poprzez podejmowane działania i inwestycje w różnych dziedzinach gospodarki ma decydujący wpływ na poziom, rozwój i kształtowanie kapitału ludzkiego. Zasób i jakość tego kapitału można zwiększać głównie poprzez wzrost nakładów na dziedziny, które mają na niego wpływ. Celem opracowania jest ukazanie wydatków na inwestycje ukierunkowane na rozwój i kształtowanie kapitału ludzkiego pochodzących z budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2009-2011. W opracowaniu dokonano analizy wydatków w takich obszarach, jak: oświata i wychowanie, kultura fizyczna i sport oraz ochrona zdrowia. Stwierdzono, że udział wydatków związanych z kształtowaniem kapitału ludzkiego w budżecie województwa świętokrzyskiego jest niski i w analizowanym okresie systematycznie malał, co nie sprzyja rozwojowi kapitału ludzkiemu w tym regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
These days, human capital is becoming one of the key factors of socioeconomic development. The state, through actions and investments in a variety of areas of the economy, has a decisive impact on the level, development and shaping of human capital. The size and quality of the capital can principally be increased by the increase in outlays in the areas that influence it. The aim of the study is to show how the level of investments affects the development and shaping of human capital in the budget of the Świętokrzyskie voivodeship in 2009-2011. In the study, expenditures for such areas as education and upbringing, physical culture and sports and health protection in the Świętokrzyskie voivodeship have been analysed. It was found that the share of expenditures connected with the shaping of human capital in the budget of the Świętokrzyskie voivodeship is low, and the level of these expenditures became consistently lower and lower in the period under analysis. The low level of the analysed expenditures and unfavourable downward trend do not positively contribute to the development of human capital. (original abstract)
6
Content available remote Investments in Human Capital : Accounting Aspect
75%
XX
Przedstawiono główne podejścia naukowców do wyznaczenia charakteru i struktury inwestycji w kapitał ludzki pracowników przedsiębiorstwa. Analizie poddano współczesną politykę ewidencjonowania inwestycji w kapitał ludzki krajowych przedsiębiorstw. Stwierdzono, że jedną z przyczyn, negatywnie wpływająca na poziom inwestycji w kapitał ludzki, jest obecny system rachunkowości, uniemożliwiający traktowanie kapitału ludzkiego jako przedmiotu inwestycji. Uzasadniono racjonalność odzwierciedlania w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa inwestycji w kapitał ludzki przez integrację podejścia kosztowego i inwestycyjnego. Podkreślono konieczność zmiany zasad aktualnej polityki rachunkowości w zakresie inwestycji w kapitał ludzki, wynikającej z rosnących potrzeb informacyjnych wewnętrznych interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
Basic scientific approaches to determining the nature and structure of investments in human capital of the enterprise employees are considered. Current state of accounting recording of investments in human resources at the domestic enterprises is analyzed. It has been found that one of the reasons that adversely affects the scale of investments in human capital of the enterprise is a current accounting system, which due to its traditionalism does not allow to treat human resources as an object of investments. Economic feasibility of recording in the enterprise accounting system of investments in the human capital through the integration of the cost and investment approaches is proved. The necessity to change existing principles of accounting policy regarding investments in human capital caused by the growing information needs of internal users has been established. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalizacji inwestowania w człowieka na szczeblu mikroekonomicznym. Autor przedstawił istotę kapitału ludzkiego oraz zanalizował kryteria optymalizacji skali zatrudnienia w zakładzie pracy: kryterium minimum kosztu pracy i krańcowego produktu pracy.
EN
The article is devoted to problems of optimization of investing in human potential at the microeconomic level. Author presents an essence of human capital and analyses criterions for optimization of employment level. (A.P.)
XX
Autor omawia pojęcie kapitału ludzkiego oraz istotę rozwoju lokalnego. Strategię rozwoju lokalnego widzi jako jedno z możliwych działań na rzecz inwestowania w kapitał ludzki, gdyż poziom kwalifikacji pracowników decyduje o poziomie konkurencyjności gospodarki kraju.
XX
Przedstawiono główne przesłanki skutecznego szkolenia. Omówiono założenia projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń komunikacyjnych. Zaprezentowano typy ofert szkoleń komunikacyjnych.
EN
The starting point for the deliberations undertaken in the article is the importance of training for carrying out internal transformations within an organisation to allow it to adjust to existing market conditions. Next, the author presents the fundamental requirements and assumptions of good practice that must be applied when designing training courses within an organisation. A major part of the article is devoted to a detailed discussion of the process of designing and preparing communication training.(original abstract)
XX
Inwestycje w kapitał ludzki stanowią pierwszy warunek i przesłankę wzrostu i rozwoju gospodarczego. Przedstawiono dane dotyczące liczby studentów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz dane dotyczące szkół wyższych w Polsce a także porównano wydatki na szkolnictwo w Polsce i w wybranych krajach UE.
EN
Investment in human resources is a prerequisite of economic growth and development. Human resources are of major importance for future development processes. In the long run, their quality is decisive for nation's wealth. In the recent years Poland has noted remarkable successes in the sphere of investment in human resources, but those were rather a result of the activity of private sector (uncontrollable increase in the number of private and semi-private forms of education offered at public schools) than of a deliberate governmental policy. The high dynamics of human resources increase allowed only partial bridging of the gap between Poland and the more developed countries that is visible in this sphere. (original abstract)
XX
Autor za główny cel postawił sobie przedstawienie teorii kapitału ludzkiego jako fundamentalnego czynnika teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Przedstawiona analiza wpływu poszczególnych czynników związanych z inwestycjami w kapitał ludzki a poziomem funkcji produkcji pozwoliła dostrzec znaczenie tych inwestycji dla wzrostu gospodarczego.
EN
The main purpose of the article is to present a theory of human capital as a fundamental factor of the theory of endogenous economic growth. Making for basic definition and presentation of human capital has indeed an purpose affirmations of their theories. However, the article gives a new light among investments to this factor as a traditional factor of the production function effecting the value of new quality of this factor and the value and form of the production function. The enumeration and characteristic of features of human capital related with educational status, quality of health and length of life allows to define comprehended human capital as a factor of forceful conduct of modern economic activity treating investments widely. (original abstract)
12
Content available remote Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa
75%
XX
Dla menedżerów wielu obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników, tworzących kapitał ludzki, uzyskało status zadania strategicznego. Jeżeli organizacja chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangażowanie na odpowiednim poziomie, kapitał ludzki musi podlegać rozwojowi. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli szkoleń, jaką pełnią w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Taking care of the intellectual and professional development of employees creating human capital of an enterprise has gained the status of strategic task in the opinion of many managers of present firms. If an organization wants its employees to stay whit it and maintain there commitment at high level its intellectual capital must undergo continuous development The crime of the present paper is the presentational of the role of training in the process of the development of human capital in an enterprise. (original abstract)
13
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie aktywności edukacyjnej Polaków
75%
XX
W artykule zdiagnozowano poziom aktywności edukacyjnej Polaków w ujęciu regionalnym. Na podstawie wybranych cech diagnostycznych opracowano syntetyczny miernik. Umożliwił on klasyfikację województw pod kątem poziomu aktywności edukacyjnej mieszkańców. Dla realizacji celu wykorzystano taksonomiczną metodę Z. Hellwiga. Badania wykazały wyraźną polaryzację aktywności edukacyjnej regionalnych społeczności. Jeden biegun tworzy siedem województw o wysokim i średnim poziomie aktywności edukacyjnej. Są to: mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, dolnośląskie, podlaskie, wielkopolskie. Drugi biegun tworzy dziewięć województw charakteryzujących się niskim i bardzo niskim poziomem tej aktywności. Są to: świętokrzyskie, opolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the level of educational activity of Poles is diagnosed in the regional perspective. Based on selected diagnostic features, a synthetic meter was developed. It enabled the classification of voivodships in terms of educational level of inhabitants. Z. Hellwig's taxonomic method was used for this purpose. Studies have shown a clear polarization of the educational activity of regional communities. One pole creates seven voivodships with high and medium level of educational activity. These are: mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, dolnośląskie, podlaskie, wielkopolskie. The second pole creates nine regions characterized by a low and very low level of activity. They are: świętokrzyskie, opolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie. (original abstract)
XX
Ekonomia behawioralna jest wynikiem współpracy ekonomistów z psychologami, a zajmuje się analizowaniem zachowań człowieka w sprawach ekonomicznych. Jednym z przedmiotów jej badań jest socjalizacja ekonomiczna - w Polsce badana głównie przez psychologów. W tekście odnaleźć można zarówno definicję, jak i krótką charakterystykę socjalizacji ekonomicznej. Autorka wprowadza również pojęcie kapitału ludzkiego oraz stara się wskazać związek, jaki może zachodzić między edukacją ekonomiczną a inwestycją w kapitał ludzki.(abstrakt oryginalny)
EN
Behavioral economics is one of the sections of economy which is based on combining economics with other social sciences. It is the result of cooperation with psychologists, economists, and is responsible for analyzing human behavior in economic matters. One object of the research is the economic socialization - in Poland studied mainly by psychologists. In the text there can be found both the definition and brief description of the economic socialization. The author also introduces the concept of human capital and tries to point out the relationship that can occur between economic education and investment in human capital.(original abstract)
15
Content available remote Konieczność inwestowania w kapitał ludzki w warunkach globalizacji
75%
XX
W artykule omówiono czynniki determinujące jakość zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim oraz przedstawiono dane statystyczne charakteryzujące mieszkańców opisywanego województwa, takie jak: sytuacja zawodowa, wykształcenie, wysokość wynagrodzenia.
EN
The paper shows that in the environment of globalization it is necessary to invest in human resources as it represents the most important factor of economic growth. The basic limitation for investments in human capital is the economic barrier. That is related to the specifics of the region as before 1990 almost 50% of agricultural land was owned by State- -owned enterprises of agricultural economy employing in excess of 65,000 people. A small number of jobs in the existing economic entities and the slow process of creating new jobs results in the situation where the northeastern region of Poland suffers from unemployment the worst. Province of Warmia and Mazury is characterized by the worst labor market situation nationwide. The material situation in households of the respondents was extremely difficult, as 87.93% of the families did not generate even the income equivalent to the social minimum and almost a half of them (47.50%) had not exceeded the level of minimum existence. Over 60% of 600 respondents from post-State-owned farms communities in the province of Warmia and Mazury have no financial potential for education of their children (grandchildren). The initiatives of the local authorities aim at facilitating access of the youth from rural, particularly former State-owned farms communities to education. (original abstract)
XX
Kapitał ludzki i wiedza są dziś najważniejszymi czynnikami rozwoju decydującymi o innowacyjności i konkurencyjności gospodarek. Rola tych czynników została również podkreślona w dokumencie Europa 2020. Jednak z uwagi na niematerialny charakter inwestycji we wzrost wartości kapitału ludzkiego w połączeniu z dużym stopniem centralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego działania te odznaczają się stosunkowo niskim stopniem efektywności. Stąd celem pracy jest po pierwsze zidentyfikowanie rangi polityki rozwoju kapitału ludzkiego w strategiach UE. Po drugie identyfikacja i analiza porównawcza między krajowych zróżnicowań rozwoju kapitału ludzkiego, wraz ze wskazaniem punktów odniesienia w zakresie kluczowych miar tego rozwoju. Po trzecie natomiast celem pracy jest wskazanie modeli polityki rozwoju kapitału ludzkiego z perspektywy oceny zaangażowania władz samorządowych w jej realizację i efektywność. (abstrakt oryginalny)
EN
Human capital and knowledge are most important factors of current development processes, contributing to the innovativeness and competitiveness of the economies. The important role of these factors was underlined also in Europe 2020 Strategy. However, due to immaterial character of investment in human capital and because of the high level of decentralization of human capital development policy, these actions are characterized by a relatively low efficiency. Thus, the aim of this paper is firstly to identify the importance of human capital development policy within EU policies. Secondly, it is to identify and conduct a comparative analysis of national differences in human capital development and to identify points of reference for key measures of the development in question. Thirdly, this paper is to specify models of human capital development policy from the perspective of how much involved local authorities are in its implementation and efficiency. (original abstract)
17
Content available remote Human Capital Development in Nigeria
75%
EN
The paper examines the concept of Human Capital and its role in national development with a view to situating the importance given to it in Nigeria. It identifies the avenues through which human capital is developed such as provision of formal education, on-the-job training, adult education, health services, labour market information and support for internal migration, among others. The paper then briefly looks at the administrative structure of the Nigerian state and the constitutional responsibilities given to each level of government (local, state, and federal) and observes that the federal government plays a leading role in human capital formation. It therefore considers the tasks of the federal government in promoting human capital development, bearing in mind the avenues for developing human resources - formal education, and so on. It also highlights the support that the federal government has given to the private sector in its efforts to develop human capacities in the country. Moreover, it considers the responsibility of the federal government in helping international agencies to advance human capital development as one of the latter's responsibilities toward member nations. Specifically, the paper focuses on the policies, programmes and agencies of the federal government that have helped to promote human capital development. The constraints that have impeded the efforts of this tier of government in meeting stated objectives such as inadequate funding of formal education and brain drain are also discussed. Finally, the paper makes appropriate recommendations to ensure that the nation's human capital development process serves the expected purposes effectively. (original abstract)
XX
W artykule podjęto kwestię możliwości wzrostu aktywności zawodowej starszych pracowników w Polsce. Przedstawiono rozwiązania systemowe w obszarze makro- i mikroekonomicznym, ukierunkowane na zarządzanie pracą w warunkach starzenia się społeczeństwa. Jako przykład omówiono reakcję pracodawców w Wielkiej Brytanii na postulaty utrzymania w zatrudnieniu starszych pracowników.
EN
The ageing of European societies does not necessarily have to decrease the productivity of economies. After some preliminary conditions have been met, targeted actions built on a selection of forms of work and work organization solutions suitable for older workers can be launched to increase their economic activity. The Lisbon Strategy approved in March, 2000 explicitly requires EU member states to attain predetermined levels of employment rates for persons aged 55-64 years. In Poland, which is a relatively young country in demographic terms, employment rates among older workers belong to the lowest. The action plan developed by the Polish government to correct the situation (so-called Hausner Plan) was rejected by the society and so its implementation was given up. Therefore, it seems a correct approach to try to identify opportunities and risks faced by other member states, more successful in that area than Poland is, when considering the possibilities of improving the position of older workers in Poland. Special attention is given to issues such as investments in human capital and the duration of economic activity, types of jobs taken by older workers in the EU labour market, the scale of older workers' exposure lo low quality jobs in the EU, reactions of British employers to proposals for keeping older workers in employment. (original abstract)
19
Content available remote Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe
75%
XX
Charakteryzując kapitał ludzki podkreśla się, że jest on tym, co wytwarza się i dodaje do życia ludzkiego. Przejawia się on m.in. w umiejętnościach, wiedzy, zdolnościach, zdrowiu. Zasób ten może być większy lub mniejszy, można go kształtować i rozwijać poprzez inwestycje w człowieka, ale podlega on też deprecjacji. Rozważania w artykule koncentrują się na kwestiach związanych z inwestowaniem przez gospodarstwa domowe w kapitał swoich członków. To właśnie efektem działań podejmowanych przez gospodarstwo domowe związanych z potrzebami jego członków jest tworzenie kapitału ludzkiego zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Obszarami dokonywanych inwestycji, które uwzględniono w artykule, są edukacja, zdrowie i kultura. (abstrakt oryginalny)
EN
While characterising the human capital, there is emphasised that it is what is produced and added to the human being's life, is manifested, inter alia, in skills, knowledge, abilities, health. This resource may be bigger or smaller, it can be formed and developed through investment in the human being but it also is subject to depreciation. The deliberations in the article are focused on the issues connected with investing by households in their members' capital. The very effect of activities undertaken by the household connected with its members' needs is creation of human capital both in quantitative and qualitative terms. The areas of carried out investments taken into account in the article are education, health and culture. (original abstract)
20
Content available remote Training - a Strategic HRM Function
75%
EN
People are the most important and valuable resources every organization has in the form of its employees. There is a realization that people sub system is a critical dimension in organizational effectiveness. Training is an important and integral part of HRD and is crucial to organizational effectiveness. Many organizations appreciate the value of adequate, consistent and long term investment in such functions. Training helps employees to prepare for change to face the challenges. Training helps individual to acquire competencies necessary to achieve organizational objectives. Every organization wants to prosper and grows. New materials, new products, new systems and techniques and above all new and constantly increasing customer expectations means that people have to learn. Training improves the capability of an organization. So training plays an important role in the effectiveness of people at work. Training has implication for productivity, health and safety at work and personal development. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.