Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Państwo prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję utworzenia Agencji/Centrum Komunikacji. Zadaniem tej jednostki byłoby świadczenie wsparcia dla organów władzy wykonawczej oraz władzy sądowniczej w sposób stały w celu osiągnięcia przez nie minimalnych wymagań w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concept of establishing an Agency/Communication Center. This unit would be tasked with providing support to the executive branch and judiciary on a permanent basis in order for them to achieve minimum requirements in the area of information and communication accessibility. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest spojrzenie na problem świadczeń na rzecz obrony poprzez pryzmat standardów demokratycznego państwa prawa. Wspomniane standardy demokratycznego państwa prawa determinują sposób i zakres nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony. W pracy została także przeprowadzona analiza zakresu podmiotowego i przedmiotowego świadczeń na rzecz obrony na gruncie ustawodawstwa zwykłego. W ustawodawstwie polskim uregulowano kilka rodzajów świadczeń na rzecz obrony, tj. świadczenia osobiste i rzeczowe w czasie pokoju oraz w razie mobilizacji i w czasie wojny, a także tzw. świadczenia szczególne (np. wykonywanie zadań mobilizacyjnych na rzecz Sił Zbrojnych). Obowiązek świadczeń osobistych może dotyczyć świadczeń polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Z kolei na urzędy i instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Obowiązek świadczeń na rzecz obrony, z wyjątkami określonymi w ustawie, nakłada wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to look at the issue of contribution to national defense from the angle of the standards of a democratic state under the rule of law. The aforementioned standards of a democratic state under the rule of law determine the manner and scope of national defense obligations imposed upon citizens. The study also analyzes the subjective and objective scope of contribution to national defense in view of the current law. The Polish law regulates some types of contribution to national defense, i.e. personal and in-kind contributions in times of peace, mobilization and war and so-called special contribution (e.g., performance of mobilization tasks for the Armed Forces). The obligation to provide personal contributions may involve various emergency tasks to prepare for state defense or to respond to natural disasters, eliminate their effects and manage crises. On the other hand, government offices and institutions, businesses and other organizational units and individuals may be obliged to provide in-kind contributions, i.e. real properties and movables, in order to prepare for the state defense or to fight against natural disasters, mitigate their consequences and apply crisis management. The obligation to provide contribution for national defense, subject to exceptions specified in the act, is imposed by a commune head (mayor, city president) by means of an administrative decision. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje zagadnienie suwerenności wewnętrznej. Wskazuje na tradycyjne koncepcje pojmowania tej kategorii oraz na współczesne rozwiązania problematyki suwerenności wewnętrznej, które prowadzą do pojęć suwerenności wspólnoty oraz suwerenności prawa. Te dwa zagadnienia tylko pozornie są z sobą sprzeczne, a rozwiązanie opisywanej problematyki znajduje się właśnie w ich współzależności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the issue of internal sovereignty. It points to the traditional understanding of the concepts in this category and the solutions to the contemporary problems of internal sovereignty which lead to the concepts of sovereignty of community and the sovereignty of law. These two issues seem to contradict each other, and the solution to the problems is described precisely in their interdependence. (original abstract)
XX
Celem tego wykładu jest próba częściowej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w 20 lat po rewolucji 1989 r. jesteśmy społeczeństwem sfrustrowanym, niewierzącym w swoje szanse i pesymistycznie postrzegającym najbliższą przyszłość. (fragment tekstu)
5
Content available remote Skuteczność formalna i materialna performatywu
100%
XX
Skuteczność performatywu jest zazwyczaj rozumiana jako spełnienie wszystkich warunków gwarantujących jego poprawną prezentację. Takie podejście jest uzasadnione na gruncie logiczno-filozoficznym. Na gruncie prawoznawstwa wydaje się jednak równie ważne rozważenie innego rodzaju skuteczności performatywu, przyznawanej ze względu na to, czy performatyw faktycznie prowadzi do orzekanej przez siebie zmiany rzeczywistości. Wyróżniona przez Searle'a skuteczność pierwszego rodzaju nazwana jest w pracy formalną, drugiego zaś - materialną. Kombinatoryczne połączenie osiągnięcia bądź nie tych dwóch skuteczności daje cztery przypadki. W warunkach państwa demokratycznego pożądane są przypadki spełnienia materialnego performatywów, które są również spełnione formalnie oraz niespełnienia materialnego performatywów, które nie są także spełnione formalnie. Pozostałe konfiguracje spełnienia performatywów są niepożądane. Jak pokazuje analiza konkretnych przypadków performatywów na gruncie prawa (norm prawnych), prawidłowość ta nie zachodzi w sytuacji, gdy funkcjonowanie demokracji doznaje uszczerbku. Fakt ten stwarza możliwość "performatywnego" zdefiniowania systemu demokratycznego rozumianego jako państwo prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
Effectiveness of the performative is usually understood as fulfillment of all the conditions ensuring its proper presentation. This approach is justified on the logical and philosophical basis. On the basis of jurisprudence it seems to be equally important to consider another kind of performative effectiveness which is granted irrespectively of the fact that the performative actually leads to predicate its reality changes. The first type of the effectiveness distinguished by Searle is called in this work formal effectiveness while the second type - material. Combinatorial connection of achieving or not these two kinds of effectiveness gives four cases. In a democratic state there are cases that meet the desired material performatives, which are also met formally, and non-compliance of the material performatives, which are also not formally met. Other configurations to meet performatives are undesirable. As the analysis of specific cases of performatives in the matter of law (legal norms) shows, this regularity does not occur when the functioning of democracy suffers. This fact implies a possibility of "performative" definition of a democratic system, understood as the rule of law. (original abstract)
6
Content available remote Bezpieczeństwo podatników w świetle określoności prawa
100%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie określoności prawa. Stanowi ona normatywny nakaz, który realizowany jest przez jasność, precyzyjność przepisów prawnych oraz poprawność legislacyjną. Z uwagi na specyfikę prawa podatkowego zasada ta odgrywa szczególną rolę w jego tworzeniu. Jednakże, wiele przepisów prawnopodatkowych jest mało zrozumiałych, nieprecyzyjnych i skomplikowanych. W konsekwencji podatnik w myśl ignorantia iuris nocet narażony jest na dodatkowe obciążenia lub sankcje. Dlatego też, na gruncie przepisów prawa podatkowego istnieją stosowne mechanizmy chroniące i gwarantujące bezpieczeństwo podatnika w toku stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the definite character of legal tax regulations. It is a normative order which is realized by the clarity, precision of legislation and legislative correctness. Due to the specificity of tax law this principle to perform a special role in its creation. However, many of the tax laws are incomprehensible, imprecise and complex. Consequently, the taxpayer in ignorantia iuris nocet is exposed to additional charges or sanctions. Therefore, under the provisions of tax law there are adequate mechanisms to protect and guarantee the safety of the taxpayer. (original abstract)
XX
Idea państwa prawnego (Rechtsstaat) wywodzi się z kręgu nauki niemieckiej. Jej źródła sięgają do przełomu XVIII i XIX w. i do twórczości takich uczonych, jak Immanuel Kant czy Johann Wilhelm Petersen (tworzący pod pseudonimem Johann Wilhelm Placidus). Niniejszy artykuł odnosi się do początków idei państwa prawnego w myśli niemieckiej i jest próbą analizy postrzegania idei Rechtsstaat w myśli profesora i polityka niemieckiego wczesnego liberalizmu - Roberta von Mohla. Głównym celem było wykazanie, iż państwo prawne w jego rozumieniu było państwem racjonalnym. Racjonalność ta miała się wyrażać nie tylko w oparciu państwa prawnego na zasadzie "świętości prawa", ale również na nadaniu mu zadania specjalnego rodzaju. Było nim wspieranie obywateli w pokonywaniu przeszkód stojących im na drodze w realizacji tzw. celów życiowych. O racjonalności tego konceptu świadczy fakt, iż państwo miało pomagać obywatelom w sposób subsydiarny. Powinno ono w ostateczności działać wtedy, gdy nie starcza sił obywatelom lub ich organizacjom. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of the state of law (Rechtsstaat) derives from the sphere of German science. Its sources can be found at the turn of the 18th century, in the works of scholars like Immanuel Kant or Johann Wilhelm Petersen (publishing under pseudonym Johann Wilhelm Placidus). This article refers to the origins of the legal state idea in German thought. The major task was to analyze the early conception of Rechtsstaat idea in the thought of Robert von Mohl, German, early-liberal scholar, and politician. The article shall prove that the state of law concept in von Mohl's thought was the rational one. This rationality was expressed not only by the "holiness of law" rule but also by assigning the state of law to fulfill the special task. This task was to support the citizens in overcoming obstacles that may occur in the realization of their "life goals". The rationality of this concept proves the fact that this support should have a subsidiary nature. State should act only in the last resort when the forces and abilities of individuals and their free associations are insifficient. (original abstract)
8
Content available remote Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego
100%
XX
Bezpieczeństwo i pewność prawa stanowią podstawowy element państwa prawa. Celem artykułu jest zbadanie podstawowych instytucji polskiego prawa podatkowego służących ochronie wspomnianych wartości oraz przedstawienie zagrożeń związanych z europeizacją krajowych regulacji prawnopodatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Legal safety and certainty are an essential element of the rule of law. This article aims to explore the basic institutions of Polish law created for the protection of those values. In this article there is also a presentation of risks associated with the Europeanization of national tax law. (original abstract)
XX
Główny cel niniejszego artykułu polega na dowiedzeniu tezy stanowiącej, że rozumienie idei praw obywatelskich w poglądach Roberta von Mohla klasyfikuje go jako przedstawiciela umiarkowanego niemieckiego wczesnego liberalizmu. Pierwsza część opracowania obejmuje omówienie uwarunkowań społeczno-politycznych ziem niemieckich od początków XIX w. do wydarzeń Wiosny Ludów. Stanowi ona tło dla następnych dwóch części. Skupiono się w nich na analizie poglądów niemieckiego uczonego na pojęcie obywatela w kontekście idei Rechtsstaat oraz na prawa zasadnicze (w których zawierały się prawa obywatelskie i polityczne). W artykule dowiedziono, że von Mohl był myślicielem wybierającym drogę "złotego środka" w odniesieniu do pozycji obywateli w państwie. Z jednej strony, zgodnie z dominującym w ówczesnym niemieckim liberalizmie poglądem, przewidywał on szeroki katalog praw obywatelskich w państwie, z drugiej zaś obca mu była idea powszechnych praw politycznych, ich wykonywanie ograniczone było bowiem u von Mohla cenzusem. (abstrakt oryginalny)
EN
The main object of the presented article is to prove that, according to Robert von Mohl's views on the idea of civil rights, he should be classified as the exponent of moderate early German liberalism. The first section of the study drafts a background for its next two parts. It presents the socio-political circumstances of the German states from the beginning of the 19th century to the developments of the Springtime of the Peoples. The analysis of the German scholar views on the citizenship's idea in the context of the Rechtsstaat and basic rights notion is undertaken in the second part of the article. In the third part, it is proved, that von Mohl was a thinker who chose the path of the "golden mean". Regarding the citizen's position in state, on the one hand, he proposed a substantial catalogue of civil rights. On the other hand, he didn't support the idea of universal political rights. (original abstract)
XX
F. Ancora w swoim studium zajął się przeanalizowaniem fundamentalnych pojęć prawoznawstwa: rule of law, stato di diritto (państwo prawa, praworządność) oraz pojęciem pewności prawa. Analiza ta dowodzi, że - zdaniem jej autora - wspomniane pojęcia ewoluują, nie są w swej treści absolutnie niezmienne. Cechę tę F. Ancora uważa za istotną, ale i pożądaną. Umożliwia to bowiem dostosowywanie treści podstawowych kategorii prawnych do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Choć może zagrażać pewności prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
In his study, F. Ancora is exploring the fundamental concepts of jurisprudence: the rule of law, the state of law and the concept of legal certainty. This analysis proves - according to its author - that the aforementioned concepts evolve and that they are completely unchangeable in their content. F. Ancora considers this feature to be not only important, but also desirable. It makes it possible to adopt the content of basic legal categories into changing social, economical and political conditions, even if it may threaten legal certainty.(original abstract)
11
Content available remote Wdrażanie regulacji prawnych w kontekście zasady praworządności
100%
XX
W artykule przyjęto założenie o zależności wartkości czynnika wdrażania regulacji od praworządności. Założono również, że poziom praworządności uzależniony jest od poziomu rozwoju ekonomicznego danego społeczeństwa. W celu weryfikacji przyjętych hipotez przeprowadzono analizę i krytykę literatury w odniesieniu do zasady praworządności oraz procesu wdrażania regulacji prawnych. Zasadę praworządności omówiono na przykładzie podstawowych kryteriów w Polsce i Unii Europejskiej. Dodatkowo opisano rozumienie praworządności w kulturze anglosaskiej. Przedstawiono argumenty czołowych światowych ekonomistów wypowiadających się o wdrażaniu regulacji i zasadności tego procesu w wykonaniu rządu. Weryfikacja przyjętych hipotez została przeprowadzona na podstawie danych udostępnionych przez World Justice Project oraz Bank Światowy. Analizy potwierdziły wstępne założenia, tym samym można przyjąć, że poziom osiąganego przez społeczeństwo dochodu wpływa na wysoki poziom wskaźnika praworządności w tych państwach. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article assumed that the value of the enforcement regulation factor depends on the rule of law index. It was also assumed that the rule of law index depends on the level of a society economic development. In order to verify hypothesis an analysis and critique of literature in relation to the rule of law and the legal regulation enforcement were developed. The principle of the rule of law is discussed on the example of the basic standards in Poland and the European Union. In addition, the understanding of the rule of law in the Anglo-Saxon culture was described. World well-known economists' concepts were presented in the field of their contributions on the development of regulation enforcement and the government legitimacy of this process. The hypothesis verification was conducted on the basis of data provided by the World Justice Project and the World Bank. The analysis confirmed initial assumptions that the society income level causes higher ratio of the rule of law in these countries. (original abstract)
XX
W 1989 r. zainicjowany został proces wprowadzania do Polski demokratycznego systemu rządów1. Jednakże dopiero po upływie ośmioletniego prowizorium konstytucyjnego uchwalono, nową, pełną, demokratyczną ustawę zasadniczą. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (druga Konstytucja Kwietniowa) stanowi podstawę systemu liberalnego konstytucjonalizmu opartego w szczególności na zasadzie demokratycznego państwa prawnego oraz na zasadzie podziału i równowagi władz proklamowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 21 marca 1921 r. (Konstytucja Marcowa) a odrzuconej przez Ustawę Konstytucyjną z 23 kwietnia 1935 r. (pierwsza Konstytucja Kwietniowa). Po kilku dziesięcioleciach zasadę tę przywróciła Mała Konstytucja z 17 października 1992 r., a ugruntowaną została przez ustawę zasadniczą z 1997 r. Z postanowienia art. 10 tego aktu o podziale i równowadze między władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą wynika ich wzajemna odrębność (lecz nie separacja). Z tym wiąże się konieczność uznania minimum konstytucyjnego zgodnego z istotą danej władzy. Konstytucyjną regułą równowagi władz (grupy organów) wspomaga wymóg ich współdziałania. Powołane postanowienie konstytucji wymienia organy władzy: ustawodawczej (Sejm i Senat), wykonawczej (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i Rada Ministrów) oraz sądowniczej (sądy i trybunały). Konstytucyjna regulacja doktryny trójpodziału władz wyróżnia się pewnymi odrębnościami - o zróżnicowanym zakresie - w poszczególnych państwach. Polski model trójpodziału władz charakteryzuje się, historycznie ukształtowaną, przewagą legislatywy nad egzekutywą.(fragment tekstu)
EN
The article begins with a succinct characteristic of the political position of the Council of Ministers as determined by the Constitution of the Republic of Poland dated 2 April 1997. The next portion of the text discusses the constitutional program of the Prawo i Sprawiedliwość [PiS, Eng. Law and Justice] party in 2003. It is an introduction to presenting the suggested political position of the government in non-parliamentary party projects of the Constitution in the years 2004-2013 (five texts publically available). Particular attention was devoted to PiS drafts of the Basic Law of 2005 and 2010 as coming from the ruling party in the years 2005-2007 and again since 2015.Keywords: political system, Council of Ministers, Constitution of the Republic of Poland, drafts of the Constitution of the Fourth Republic of Poland(original abstract)
XX
Niniejsze rozważania poświęcone są zawartej w tekście Konstytucji Republiki Czeskiej z 1992 roku zasadzie demokratycznego państwa prawnego: sposobowi konstytucyjnego ujęcia tej zasady, jej gwarancjom i ochronie, jaką konstytucja udziela istocie państwa prawnego oraz konsekwencjom takiej regulacji, zarówno dla życia społecznego i politycznego, jak i dla rozwoju doktryny prawa konstytucyjnego w tym zakresie. Szczególne znaczenie ma bowiem - obok deklaracji, że Republika Czeska jest demokratycznym państwem prawa (art. 1, ust. 1) - dodatkowe zastrzeżenie, iż w konstytucji nie mogą być dokonywane zmiany naruszające istotę tej zasady (tzw. klauzula wieczności), ani w tym kierunku interpretowane normy prawne (art. 9 ust. 2 i 3). Ponadto poddane zostały analizie także współgrające z tą zasadą inne przepisy konstytucji, zwłaszcza zastrzeżenie, iż podejmując decyzje większość respektuje prawa mniejszości (art. 6) oraz wyrażone expressis verbis obywatelskie prawo do oporu (art. 23 Karty podstawowych praw i wolności).(abstrakt oryginalny)
EN
The present considerations are devoted to the principle of a democratic state governed by the rule of law laid down in the Constitution of the Czech Republic of 1992: the way the principle is presented, its guarantees and protection that the Constitution provides for the essence of the state of law and the consequences of this regulation for both social and political life as well as for the development of the doctrine of constitutional law with respect to that issue. It is especially important that, apart from the declaration that the Czech Republic is a democratic state governed by the rule of law (Article 1 (1)), there is an additional reservation stipulating that any amendments violating this principle are impermissible (the eternity clause) and legal norms may not be interpreted in the way allowing such changes (Article 9 (2) and (3)). Moreover, other provisions of the Constitution connected with the principle are analysed, especially the rule that the majority decision-making shall take into consideration the interests of the minority (Article 6) and the citizens' right to resist formulated expresis verbis (Article 23 Charter of Fundamental Rights and Freedoms).(original abstract)
XX
Rola zasadniczych wymagań demokratycznego państwa prawnego w praktyce konstytucyjnej Republiki Czeskiej. Kiedy definiujemy treść istotnych elementów demokratycznego państwa prawa, należy wziąć pod uwagę w szczególności fakt, że ta koncepcja odgrywa pięć możliwych ról w systemie konstytucyjnym Republiki Czeskiej: klauzula wieczności, ramy odniesienia w przeglądzie konstytucyjnym, materialny rdzeń konstytucji, tożsamość konstytucyjna Republiki Czeskiej oraz zestaw podstawowych wartości czeskiej konstytucji. Niezbędne elementy demokratycznego państwa prawa, w związku z ideami założycielskimi Konstytucji Republiki Czeskiej, zawierają element uniwersalny i szczególny. Trudno sobie wyobrazić tożsamość konstytucyjną, która tylko powiela konstytucyjne tożsamości innych państw, z drugiej strony nawet w czeskiej tożsamości konstytucyjnej z pewnością jest miejsce dla czeskich twórców konstytucyjnych, by zaakceptować uniwersalne zasady uznane w rodzinie zachodnich demokracji. To dalej określa szczególne zasady rozumiane jako podstawowe elementy demokratycznego państwa prawa w rozumieniu art. 9 ust. 2 czeskiej konstytucji.(abstrakt oryginalny)
EN
When defining the content of essential elements of a democratic Rechtsstaat/ rule of law, it is necessary to take into account in particular the fact that this concept plays five possible roles in the constitutional system of the Czech Republic: the eternity clause, the frame of reference in constitutional review, the material core of the Constitution, the constitutional identity of the Czech Republic, and as a set of core values of the Czech Constitution. Essential elements of a democratic rule of law, in connection with the founding ideas of the Constitution of the Czech Republic, contain both a universal and a specific component. It is hard to imagine a constitutional identity that only duplicates the constitutional identities of other states, on the other hand even in the Czech constitutional identity there is certainly room for the Czech Constitutional Framers to accept the universal principles recognized in the family of Western democracies. This further defines the particular principles understood as essential elements of a democratic rule of law, in the meaning of Art. 9 para. 2 of the Czech Constitution.(original abstract)
15
Content available remote Precedent Ideology and Judicial Legitimacy in Slovenia - An Outline
100%
XX
Niniejszy artykuł dotyczy socjologicznych aspektów roli precedensu w funkcjonowaniu systemu sądownictwa w ramach kultury prawa stanowionego. Pełne i otwarte uznanie aktywnej roli sędziego w procesie stanowienia prawa spotyka się czasami ze sprzeciwem, ponieważ wydaje się być nie do pogodzenia z zasadami rozdziału władzy i demokratycznej legitymacji. Problem ten może zostać rozwiązany, jeżeli wyjdziemy poza tradycyjne ujęcie naszych koncepcji politycznych i konstytucyjnych. W ramach niniejszej publikacji, wychodząc z kontekstu słoweńskiego systemu prawnego, przedstawiono argument, iż otwarte i przejrzyste podejście do uznania systemu precedensu sądowego może przyczynić się do legitymacji sądowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Within the broader framework of the discussion of the potential of judicial precedent for statutory legal systems, this paper focuses on certain sociological aspects of the role a system of judicial precedent can have in the functioning of a judicial system. Proceeding specifically from the Slovenian legal context, the paper outlines the importance of openly and explicitly cultivating a commitment to a system of judicial precedent or unified and settled case-law in legal discourse, on the level of legal culture or ideology. It is argued that acknowledging the manner in which a system of judicial precedent can contribute to the rule of law has the potential to increase public trust and confidence in the judiciary and thus judicial legitimacy. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie brazylijskiego systemu prawnego z aktualnymi propozycjami poprawek w Ustawie o zwalczaniu terroryzmu, wynikającymi z aktualnej niestabilnej sytuacji politycznej w Brazylii, która osiągnęła punkt kulminacyjny podczas wydarzeń z 8 stycznia 2023 r., kiedy zwolennicy byłego prezydenta wtargnęli do budynków rządowych pod pretekstem zakwestionowania wyników wyborów. Założeniem artykułu jest zbadanie, czy te propozycje poprawek są zgodne z zasadami leżącymi u podstaw naszej demokracji konstytucyjnej i czy mogą sprzyjać rzeczywistemu wzmocnieniu demokracji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article explores the Brazilian legal system in light of recent proposals to amend the anti-terrorism law, a move amplified by the country's political instability, which culminated on 8th January 2023, when supporters of the former president invaded government buildings on the pretext of contesting election results. The essay examines whether these amendment proposals align with the principles of our constitutional democracy and their potential to foster genuine democratic reinforcement. (original abstract)
XX
Wizje państwa aktywnego, minimalnego i sieciowego nawiązują do dawnych idei personifikujących państwo, które troszczy się o ludzi na swoim terytorium niczym pater familias o własne dzieci. Jednak to dopiero państwo prawa i oferowane przez nie konstrukcje prawne w zakresie podmiotów i struktur administracyjnych, zadań publicznych oraz dopuszczalnych form działania pozwalają na realizację pożądanej wizji. Celem artykułu jest wykazanie, że reformom w administracji publicznej przyświeca zawsze preferowanie określonych instrumentów prawnych, adekwatnych do realizacji interesu publicznego, interpretowanego inaczej w państwie aktywnym, minimalnym i sieciowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Visions of an active, minimal and networking State relate to past ideas personifying a State which cares about the people in its territory like the pater familias about his own children. However, it is only the rule of law and the legal structures it offers with regard to entities and administrative structures, public tasks and admissible forms of operation which enable the desired vision to be realized. The objective of the article is to demonstrate that public administration reforms are always underpinned by giving preference to certain legal instruments that are appropriate for implementing the public interest, which is interpreted differently in an active, minimal and networking State. (original abstract)
XX
Autor analizuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.09.2021 r., III FSK 2137/21, cytowany przez kolejne orzeczenia sądów administracyjnych, który stwierdza, że nadanie aktom normatywnym wstecznej mocy obowiązującej może dotyczyć "tylko przyznania praw". Z tym autor częściowo się nie zgadza i dowodzi, że na gruncie art. 5 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie tylko akty przyznające prawa, lecz także akty prawnie indyferentne wobec swoich adresatów czy służące realizacji innej zasady konstytucyjnej (przy spełnieniu odpowiednich wymogów stawianych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego) nie będą "stały na przeszkodzie zasadom demokratycznego państwa prawnego", a w konsekwencji będzie można im nadać wsteczną moc obowiązującą. Autor ilustruje swoje stanowisko odpowiednimi przykładami rozporządzeń wydanych z mocą wsteczną w ostatnich latach.(abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses a judgement of the Supreme Administrative Court issued on 30 September 2021 (III FSK 2137/21), which is also quoted by subsequent decisions of administrative courts, and which states that giving retroactive effect to normative acts may concern "only the granting of rights". The author partially disagrees with this and argues that on the basis of Article 5 of the Act of 20 July 2000 on the promulgation of normative acts and some other acts, not only acts granting rights, but also acts legally indifferent to their addressees or serving to realise another constitutional principle (if the relevant conditions imposed by the rulings of the Constitutional Tribunal are met) will not "stand in the way of the principles of the democratic state of law", and consequently can be given retroactive effect. The author also illustrates his view with relevant examples of decrees issued with retroactive effect in recent years.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę analizy idei rządów prawa oraz relacji pomiędzy różnym stopniem realizacji zasady rządów prawa a szybkością rozwoju gospodarczego. Omówiono różne rozumienie terminu "rządy prawa". Zwrócono uwagę, że rządy prawa nie muszą być rozumiane jako rządy prawa stanowionego (ustanawianego przez państwo). Podano przykład Somalii jako społeczeństwa, w którym panują rządy prawa, choć od 1991 r. społeczeństwo somalijskie funkcjonuje bez rządu i państwa (w rozumieniu kultury Zachodu). Przedstawiono wyniki badań różnych zespołów badawczych, dotyczących zależności pomiędzy jakością rządów prawa a rozwojem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to answer the question to what extent the level of economic development as well as the rate of economic growth depend on the presence of rule of law in worldwide societies. Different understandings of the 'rule of law' are presented in the first section. This is followed by the discussion related to the problem of mutual dependence of 'rule of law' and the state legislation. The main conclusion of the discussion is that it is possible to image existence of society without the state imposed law. The case of Somali society is presented as an example of stateless society with strong governance of rule of law. In the last section the results of different research teams on relationship between quality of rule of law and economic development are presented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.