Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 578

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
Przedstawiono ocenę sieci monitoringu imisji SO2 w aglomeracji szczecińskiej. Sieć tę tworzy 12 stacji. Badania przeprowadzono w 1996 roku. Rozpatrywano stężenia średniodobowe S24. Wykazano, że stężenia te spełniają rozkłady Weibulla i gamma. Wyznaczono parametry tych rozkładów. Na podstawie wykresów prawdopodobieństwa stwierdzono, że ustalone rozkłady obejmują większość punktów doświadczalnych. Badając zmiany SO2 w czasie stosowano periodogramy i współczynniki korelacji. Przeanalizowano zakłócenia wywołujące fluktuację imisji dla każdej stacji. Stosując stężenie średnioroczne wykazano, że modele deterministyczne dobrze opisują te stężenia. Większe różnice wystąpiły natomiast w wypadku maksymalnych stężeń chwilowych.
EN
Assessment of a monitoring net for S)2 imission control in the Szczecin agglomeration is presented. Investigations were made in 1996. Average daily S24 concentrations were considered. It was indicated that this concetrations neet Weibull's and gamma distributions. Parameters of this distributions were indicated. on grounds of the graphs of propability it was stated that fixed distributions comprise the most testing points. Testing SO2 imission changes, in time, periodgrams and correlation factors were applied. Applying yearly average concentrations it was indicated that deterministic models describe those concentrations satisfactory. In case maximum momentary concentrations bigger differences were stated.
PL
Artykuł przedstawia alternatywę dla energetyki i szansę poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza wtedy, gdy stosuje się w energrtyce bloki parowo-gazowe.
PL
Prowadzony od kilku lat na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego monitoring zanieczyszczeń powietrza nie dotyczy składu fazowego pyłów atmosferycznych. Tymczasem znajomość składu fazowego a istotny wpływ na ustalenie źródeł pochodzenia zanieczyszczeń powietrza. Porównanie składu pyłów z różnych wysokości pozwala na oszacowanie stopnia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w dolnej warstwie troposfery.
EN
While atmospheric air pollutants in the Upper Silesian Industrial Region have been monitored for a few years the phase compositions of dust particles have not been determined. The composition of airborne dust is important indicator of dust sources. The comparison of phase compositions of dust particulates collected at different heights enables estimations of ways of spreading of air pollutants in the lower troposphere.
4
63%
EN
World Health Organization data for 2016 suggest that 33 out of the 50 most polluted cities in the European Union are located in Poland. The poor air quality is caused by exceedances of the permitted levels of PM10 and PM2.5, as well as benzo(a)pyrene. Children and the elderly are the most vulnerable to smog-related diseases. The paper discusses the harmful impact of smog on the surface of the human eye and its adnexa. The negative effects include conjunctivitis, drying of the ocular adnexa and excessive tear evaporation, grittiness and tearing. The best way to protect one’s eyes is to avoid smog and use corrective glasses or sunglasses with certified UV screens. Wearing contact lenses is also recommended, while principles of hygiene should be rigorously observed. One should also drink plenty of water to increase tear production. Using purifiers is also recommended.
PL
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 r. wynika, że aż 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Zły stan powietrza atmosferycznego spowodowany jest przekroczeniem dopuszczalnych norm zawartości pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Najbardziej narażone na działanie smogu są dzieci i osoby starsze. W artykule zwrócono uwagę na szkodliwe działanie smogu na powierzchnię oka i jego aparat ochronny. Wśród nich wymienia się zapalenie spojówek, wysuszanie aparatu ochronnego oka i nadmierne parowanie łez, uczucie obecności piasku pod powiekami oraz łzawienie. W celu ochrony oczu należy przede wszystkim unikać smogu, stosować okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne z atestowanym filtrem UV. Zaleca się również stosowanie soczewek kontaktowych przy jednoczesnym rygorystycznym przestrzeganiu higieny. Dodatkowo powinno się pić dużo wody w celu zwiększenia produkcji łez. Wskazane jest także używanie oczyszczaczy powietrza.
PL
Źródła literaturowe podają, że procentowy udział czasu spędzanego w pomieszczeniach zamkniętych wynosi powyżej 80%. W każdym budynku istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Źródła te obejmują między innymi procesy spalania, materiały budowlane i wykończeniowe, meble i wyposażenie wnętrz, środki czystości, systemy klimatyzacyjne, a także zewnętrzne źródła zanieczyszczeń. W sposób uproszczony źródła można podzielić na te charakteryzujące się ciągłą emisją zanieczyszczeń i źródła o nieciągłej emisji zanieczyszczeń, a dalej, na źródła o emisji regularnej i nieregularnej. Wartość stężenia każdego z zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego zależy od kilku głównych czynników, takich jak: wielkość strumienia zanieczyszczenia wprowadzanego do atmosfery wewnętrznej, tempo usuwania zaniesczyszczenia i szybkość, z jaką poszczególne zanieczyszczenia reagują z innymi substancjami znajdującymi się w powietrzu. Problemami dotyczącymi jakości powietrza w naszym kraju są między innymi: niewielki poziom zainteresowania społecznego, trudności z zapewnieniem wymaganej wentylacji pomieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych oraz powszechne używanie gazu.
EN
Literature sources say that people in average 80% of time in closed spaces. In every building there are sources of internal air pollution. Among others, those sources are combustion processes, construction and finish materials, furniture and fittings, cleansers, air-conditioning systems and also some external pollutants. To make it simple, the sources may be divided into those emitting in their continuous or intermittent way, and their emission can be either regular or irregular. The concentration level of the internal air pollution depends on a few main factors such as the volume of pollution flux entering the internal atmosphere the rate of pollutant removal and the time of reaction between the pollutants and other substances in the air. In Poland the main problems concerning the quality of air are: low level of public interest, the difficulties to ensure sufficient ventilation in multi-story building and common use of natural gas.
PL
Określono kierunki zmian wielkości krajowych emisji metali ciężkich do powietrza w Polsce do roku 2010. Przedstawiono i omówiono uwarunkowania rozwoju działów produkcji i kategorii źródeł decydujących o wielkości krajowej emisji tej grupy zanieczyszczeń. Wyznaczono przewidywane w 2010 roku wielkości emisji kadmu, ołowiu i rtęci.
EN
The directions of change in the domestic heavy metals atmospheric emission in Poland up to the year 2010 have been described. Development conditions for manufacturing branches have been presented and discussed, as well as the source categories that determine the emission level of that group of pollution. The predicted emission levels of cadmium, lead and mercury have been calculated.
PL
Dzięki zastosowaniu stałych pomiarów coraz więcej wiemy o wielkości zanieczyszczenia powietrza. Warto się zastanowić, na co jesteśmy narażeni w różnych miejscach naszego pobytu: w mieszkaniu, na ulicy, autobusie, tramwaju, samochodzie, na rowerze, w parku, lesie czy w górach.
PL
Analiza zanieczyszczenia powietrza obejmuje rejestr zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z materiałów gospodarki narodowej do atmosfery. Po wejściu do atmosfery emitowane substancje znajdują się poza wszelką kontrolą człowieka i stają się częścią naturalnego obiegu materii; mogą wywoływać kilka rodzajów oddziaływań na środowisko. Celem artykułu jest ocena jakości czystości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych udostępnianych przez Eurostat. W artykule wykorzystane zostaną metody wielowymiarowej analizy statystycznej (skalowanie wielowymiarowe oraz porządkowanie liniowe) w celu identyfikacji krajów o znacznym wkładzie w walkę z zanieczyszczeniami, jak i krajów które tych zanieczyszczeń generują najwięcej. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę jakości powietrza, mimo że nie wszystkie kraje UE osiągnęły zbliżony poziom zmian. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie R.
9
Content available remote Biżuteria ze smogu
51%
PL
Celem pracy było zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia powietrza smogiem w wielu krajach na świecie. Do tego zadania skonstruowano specjalne wieże antysmogowe (Smog Free Tower) czyli wielkie jonizatory powietrza w kształcie ażurowego walca. Smog Free Tower ma kształt walca o średnicy 3,5 m i wysokości 7 m, a jej zadaniem jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń. Wykorzystana technologia jonizacji w filtrach przyciąga i wychwytuje groźne rodzaje pyłu tworzącego smog: PM2,5 oraz PM10 (o średnicy mniejszej niż 2,5 μm oraz mniejszej niż 10 μm). Pyły te są szczególnie niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia ze względu na bardzo małe rozmiary ich cząsteczek. Zebrane zanieczyszczenia z filtrów poprzez wykorzystanie wysokiego ciśnienia są zgniatane w formy sześcianu i wykorzystane do wytwarzania biżuterii. Do wykonania pojedynczego kamienia niezbędne są zanieczyszczenia pozyskane z 1000 m3 powietrza. Przy optymalnej pracy wieża powinna oczyścić 30 000 m3/h i wytworzyć wokół siebie bańkę powietrza o 75% czystszego niż w innych częściach miasta. Kupując tak wykonaną biżuterię ma się świadomość pomocy w poprawie oczyszczania powietrza.
PL
Anestetyki wziewne stosowane są przede wszystkim w pomieszczeniach służby zdrowia takich, jak np. sale operacyjne, sale wybudzeniowe, gabinety zabiegowe, gabinety stomatologiczne. Częsty, a także długotrwały kontakt personelu służby zdrowia z powietrzem zawierającym anestetyki wziewne, może wywoływać u nich niekorzystne skutki zdrowotne. W rozcieńczaniu i usuwaniu tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza ważną rolę odgrywa wentylacja pomieszczeń.
PL
Nieuchronnie zbliża się 19 grudnia 2017 r., a wraz z nim upływa termin wdrożenia do przepisów krajowych postanowień dyrektywy MCP, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa MCP będzie transponowana do przepisów krajowych poprzez nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (POŚ) i aktów wykonawczych do niej, nad czym pracuje Ministerstwo Środowiska. Etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji projektowanej ustawy został już zakończony. W połowie lipca projekt wpłynął do Sejmu i we wrześniu posłowie powinni rozpocząć dalsze prace nad projektem.
PL
Opisano emisję dwutlenku siarki ,tlenków azotu ,metali ciężkich.Przedstawiono współpracę krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem Europy Zachodniej.Pokazano wpływ otwarcia granic dla przesyłu energii elektrycznej.
EN
The autors report on the emission of sulfar dioxide,nitric oxides and heavy metals.The co-operation between the domestic electric power system and such system in the West Europe is presented.The influence of the opening of borders upon the transmission of electrical energy is discussed.
13
Content available remote Methods for the control of indoor air quality
51%
EN
Increasing knowledge of health hazards related to indoor air pollution drives the development of methods for indoor air quality (IAQ) control. The paper presents a literature review of the devices used for isolation and preconcentration of indoor air pollutants. Operating principles of selected devices used for sampling of dust, aerosols and gases are described, together with the characteristics of selected methods for indoor air pollution control.
PL
Wzrost powszechnej świadomości o zagrożeniach, dla ludzkiego zdrowia czy nawet życia, płynących z obecności w powietrzu wewnętrznym różnego rodzaju zanieczyszczeń jest motorem rozwoju metod kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Celem niniejszej pracy jest zebranie dostępnych w literaturze wiadomości na temat urządzeń wykorzystywanych do izolacji i wzbogacania zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. W pracy opisano zasady działania wybranych urządzeń do pobierania próbek pyłów, aerozoli i gazów. Dokonano również charakterystyki wybranych metod kontroli zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego.
PL
Transport drogowy jest niebywale szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim trwałej degradacji środowiska naturalnego związanej z tworzeniem i eksploatacją infrastruktury oraz emisją gazów spalinowych. Wśród szkodliwych związków znajdują się głównie związki ołowiu, siarki, azotu, a także lotne i ciężkie związki węglowodorów oraz substancje stałe. Już od początku lat 70. poprzedniego wieku ustawodawstwo Unii Europejskiej dążyło do ograniczenia ilości i zwiększenia czystości emitowanych spalin. Początkowo tworzone normy były bardzo łagodne i nie obejmowały wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Prowadzone działania można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią ograniczenia odnoszące się do czystości chemicznej paliw produkowanych i używanych w obszarze Unii Europejskiej. Normy te odnoszą się do zawartości ołowiu i siarki. Drugą z nich są ograniczenia dotyczące ilości i jakości spalin emitowanych przez pojazdy. W tym zakresie unormowania ujęte są w tzw. systemie Norm Euro. Jako narzędzie mające ułatwić osiąganie zamierzonych celów stonowane były również od końca lat 90. dobrowolne porozumienia z producentami pojazdów samochodowych oraz systemy kar i zachęt fiskalnych. Unia Europejska jako sygnatariusz Protokołu z Kioto zadeklarowała redukcją gazów cieplarnianych. Zgodnie z jego ustaleniami przyjęto, iż konieczna jest znaczna redukcja emisji gazów spalinowych z pojazdów samochodowych. Docelowo zakłada się, iż dla pojazdów osobowych do roku 2012 wielkość emisji nie powinna przekraczać 120gCO2/1km. Twierdzi się jednocześnie, iż możliwe jest osiągnięcie pułapu 95gCO2/1km. Dla pojazdów ciężarowych normy te ukształtowane są, w zależności od wielkości pojazdu, na poziomie od 1 do 2,2 g/km, a dla pojazdów ciężkich (pow 3,5T) 1,5g/1kWh.
EN
Road transport is extremely harmful to the natural and social environment. This applies above all sustainable environmental degradation associated with the creation and operation of the infrastructure and the emission of greenhouse gases. Among the harmful substances are mainly compounds of lead, sulfur, nitrogen, and volatile hydrocarbons and heavy compounds and solids. Since the early 70s. of the previous century, the European Union legislation sought to reduce the amount and increase the purity of exhaust emissions. Originally created standards were very mild and did not cover all types of road vehicles. The undertaken tasks can be divided into two groups. The first of these limitations are related to the chemical purity of fuels produced, traded and used in the European Union. These standards relate to the content of lead and sulfur. The second of these are restrictions on the amount and quality of the gases emitted by vehicles. They are included in the normalization so called Euro System. The voluntary agreements with manufacturers of vehicles, as a tool to facilitate the achievement of those objectives have also been subdued since the late 90s. It also included systems of fiscal penalties and incentives. The European Union as a signatory of the Kyoto Protocol has declared the reduction of greenhouse gases. According to his findings it was assumed that significant reduction in emissions of greenhouse gases from motor vehicles is necessary. Ultimately, it is assumed that for passenger vehicles by 2012 emissions should not exceed 120gCO2/1km. It is claimed, however, that it is possible to reach the ceiling 95gCO2/1km. For the private cars and freight cars, vans and lorries these standard are formed, depending on the size of the vehicle, at a level of 1 to 2.2 g / km, and for heavy-duty vehicles (over 3.5 T) 1.5 g/1kWh.
PL
Śląska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach prowadzi corocznie we współpracy ze stacjami miejskimi i powiatowymi badania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Regionalny monitoring pozwala na ocenę istniejącego poziomu poszczególnych zanieczyszczeń w czasie.
EN
Every year, the Silesian Sanitary-Epidemiological Station in Katowice in cooperation with local and district stations performs investigations of atmospheric air pollution. Regional air monitoring allows assessing the level of individual air contaminants in the function of time.
PL
Przedstawiono analizę zróżnicowania stężeń SO2 na obszarze byłego woj. katowickiego. Podstawą do rozważań były wyniki pomiarów prowadzonych przez stacje sanitarnoepidemiologiczne. Na ich podstawie stwierdzono znaczny i systematyczny spadek stężenia SO2 na całym obszarze do obowiązujących norm.
EN
The article presents analysis of lead concentration variability in the area of the former Katowice Voievodeship. Data from measurements carried out by the sanitary and epidemiological stations in the area of the former Katowice Voievodeship in the years 1976-2000 served as input data for the analysis. Based on this data a considerable and systematic drop of lead concentration to the level of effective standards in the entire area of the study has been stated.
EN
The cryogenic trap was designed and built for the gas chromatographic analysis of chosen halogen derivatives of methane and ethane in air. This group of substances are present in the air in the trace amounts but they are very important since they take part in ozone depletion and in global warming effect. The cryogenic trap enables the determination of this trace amounts of freons in air. The method proposed is simple and not expensive.
PL
Przedmiotem artykułu są ekonomiczne środki ochrony środowiska w postaci opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, ze szczególnym uwzględnieniem opłat przewidzianych w trzech podstawowych aktach normatywnych: l) ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska, 2) w prawie wodnym, 3) w ustawie o odpadach.
EN
The subject of the article are economical measures to protect the environment, such as fees for the use of environment and its modification, especially with respect to fees included in three main acts: l) The Environmental Protection and Development Act, 2) The Water Act, 3) The Waste Act.
19
Content available remote Możliwości zmniejszenia skażenia środowiska w Szczecinie
51%
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących pomiarów skażenia powietrza spowodowanego ruchem pojazdów mechanicznych na terenie Szczecina. Analizę skażenia powietrza przeprowadzono w oparciu o trzy składniki, mające największy udział w jego zanieczyszczeniu : tlenki siarki, tlenki azotu oraz pyły zawieszone w powietrzu. Pomiary skażeń wykonywane były w wytypowanych punktach, charakterystycznych dla natężenia ruchu pojazdów.
PL
Oznaczono zawartość 5 chemicznych form występowania 9 metali ciężkich (Ni, Zn, Cd, Cu, Fe, Co, Br, Pb i Mn) w pyle zdeponowanym na ulicy. Analizę przeprowadzono wg metody Rudd'a. Próby zebrano z 5 stanowisk w Gminie Brenna. W pyle zdeponowanym, w przeważającej części, metale o silnych właściwościach toksycznych były obecne w łatwo przyswajalnych formach chemicznych.
EN
Five chemical forms of nine heavy metals (Ni, Zn, Cd, Cu, Fe, Co, Cr, Pb and Mn) have been determined in dust deposited on streets. The analysis has been carried out by Rudd's method. The samples have been collected in 5 different locations in Brenna district. In the deposited street dust highly heavy metals were present mostly in chemical forms easily assimilated by people.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.