Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The contemporary criticism of general equilibrium theory is usually focused on commonly taken assumption of stationarity of the Walrasian economic system. Despite the efforts to get out of the static Walrasian equilibrium the studies predominantly ended up with stability playing the secondary role in confrontation with the notion of equilibrium. The article demonstrates, on the basis of a generalized Walrasian system, that stationarity does not constitute the necessary condition for a stable economic growth.
EN
According to a standard price-mechanism, under perfect competition a lack (surplus) of a good causes its price to grow (fall) and the equilibration of demand and supply stabilizes the price. There exist a vast literature on the said mechanism, though the 'real - life' price mechanism differs from that presented above. The paper is concerned with a model of a competitive market under non-classical mechanism of 'pure' competition. In the majority of publications it is assumed that the market processes run continually, which leads to a system of differential equations. Assuming that time is discrete two versions of a stationary market model under non-classical price-dynamics were analysed. At the same time the necessary conditions for existence of equilibrium in the both versions were formulated and the theorems on local and global stability of the market were proved. While proving the global stability theorem the author mimicked the Banach contraction fixed-point theorem.
EN
Referring to his paper in print, describing a process of approaching the equilibrium prices on a stationary market, the author considers the non-stationary version of the market model, in case when the prices of goods depend not only on demand and supply, but also on time. He shows, that even when there are no equilibrium prices (in their classical sense), the market is not deprived of its second fundamental property, namely, of stability that is understood as convergence of every pair of prices trajectories to each other . The convergence could become only an interesting mathematical fact (without any economic content) if there would be no equilibration of demand and supply. On the non-stationary market (when the prices depend on supply, demand and time ), the demand for a good offered at the same price can be higher (or lower) than its supply when time changes.The author shows that in his model, under some rather weak additional conditions, the equalization of supply and demand characterizes all susceptible trajectories of prices.
EN
Application of unit coefficients method for creating the balance of pollution and capacity of sewage reaching a sewage treatment plant. Direct measurements method applied for modernization works.
PL
Celem pracy było rozpoznanie składu mineralnego piaskowców karpackich z sześciu odkrywek, zlokalizowanych pomiędzy przełęczą Kubalonka w Beskidzie Śląskim a doliną Czarnego Potoku w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, w aspekcie ustalenia składu petrograficznego obszarów źródłowych z których te piaskowce powstały. Próbki pobrane ze zlokalizowanych w Beskidzie Śląskim profili nr I i II reprezentowały piaskowce istebniańskie. Pozostałe cztery stanowiska, usytowane w Beskidzie Żywieckim, Gorcach oraz Beskidzie Sądeckim, reprezentowały piaskowce magurskie. W każdym profilu pobrano trzy fragmenty skał z poziomu BC. Wykonano analizę mineralogiczną materiału. Piaskowce zawierają w zmiennych ilościach: kwarc, skalenie potasowe, plagioklazy, muskowit, biotyt, węglany, glaukonit, minerały ciężkie, okruchy skał osadowych, magmowych i metamorficznych, substancję organiczną oraz spoiwo. Różnice w udziale poszczególnych składników występują w obrębie tego samego profilu oraz pomiędzy profilami. Piaskowce istebniańskie średnio zawierają większe ilości okruchów skał metamorficznych i osadowych niż piaskowce magurskie. Piaskowce magurskie charakteryzują się natomiast wyższym udziałem kwarcu.
EN
The aim of the study was to determine mineralogical composition of carpathian sandstones in order to define petrographic composition of the source material areas. The mineralogical composition of the carpathian flysh sandstones collected in six sampling sites was established. The samples collected in the profiles no I and II in Beskid Śląski represent istebniańskie sandstones. The other four sampling sites were located in Beskid Żywiecki, Gorce and Beskid Sądecki and represent magurskie sandstones. Tree samples of rock material were collected in reach sampling profile from the BC horizon. The sandstones contain various amounts of quartz, potassium feldsarps, plagioclase, fragments of sedimentary, magmatic and metamorphic rocks, muscovite, biotite, carbonates, glauconite, heavy minerals, organic matter and binder. There are considerable differences in mineral composition of the sandstone samples taken from six profiles as well as from the same profile. The istebniańskie sandstones contain average higher amounts of metamorphic and sedimentary rocks than the magurskie sandstones. On the contrary, the magurskie sandstones contain higher amounts of quartz.
EN
The aim of this paper was to determine the suitability of six plant species in biomonitoring of pollution from atmospheric trace metal deposition. Concentrations of Cu, Cd, Pb were determined in: mosses (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), two years old needles of the Norway spruce (Picea abies), the common silver fir (Abies alba), the common larch (Larix decidua) and in leaves of the common white birch (Betula pendula). The material was collected in three different areas under various levels of pollution (Kraków Agglomeration; Spisz-Gubałów Foothills; Silesian Beskid). The highest concentrations of trace metals occurred in: the moss species Pleurozium schreberi: 6.17-10.83 mg Cu/kg d.w., 0.6-2.37 mg Cd/kg d.w., 7.0-27.17 mg Pb/kg d.w. and in the leaves of the common white birch: 4.82-15.33 mg Cu/kg d.w., 0.28-2.32 mg Cd/kg d.w., 1.33-5.41 mg Pb/kg d.w. In turn, the needles of the Norway spruce contain little amount of trace metals: 2.00-8.00 mg Cu/kg d.w., 0.07-0.45 mg Cd/kg d.w. and 0.17-3.83 mg Pb/kg d.w. The both moss species seem to be better biomonitors of atmospheric pollution in less polluted areas, because of higher elemental concentrations in most cases, especially in terms of an ability to accumulate Pb and Cu. However, the common white birch is a better bioacumulator of Cd. This species has similar accumulation abilities as the common larch. Both trees are good phytoindicators in the monitoring of highly contaminated areas. Spruce needles showed lower concentrations of trace metals than other species collected at the same site. However, all selected indicators are suitable for comparative studies on bioindication of urban and industrial air pollution.
PL
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie przydatności sześciu gatunków roślin w biomonitoringu zanieczyszczeń pochodzących z depozycji metali śladowych. Określono zawartość Cu, Cd, Pb w: mchach (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), drugim roczniku igieł świerka zwyczajnego (Picea abies) i jodły pospolitej (Abies alba), w igłach modrzewia europejskiego (Larix decidua) oraz w liściach brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Materiał roślinny został zebrany na trzech obszarach, różniących się stopniem antropopresji (aglomeracja krakowska, Pogórze Spisko-Gubałowskie, Beskid Śląski). Najwyższe zawartości metali ciężkich stwierdzono w mchu Pleurozium schreberi: 6,17-10,83 mg Cu/kg s.m., 0,6-2,37 mg Cd/kg s.m., 7,0-27,17 mg Pb/kg s.m. oraz w liściach brzozy brodawkowatej: 4,82-15,33 mg Cu/kg s.m., 0,28-2,32 mg Cd/kg s.m., 1,33-5,41 mg Pb/kg s.m. Natomiast ww. pierwiastki były najsłabiej kumulowane przez igły świerka zwyczajnego: 2,00-8,00 mg Cu/kg s.m., 0,07-0,45 mg Cd/kg s.m. i 0,17-3,83 mg Pb/kg s.m. Obydwa gatunki mchów wydają się lepszymi bioindykatorami na obszarach mniej zanieczyszczonych, gdyż w tych roślinach wystąpiły wyższe koncentracje Pb i Cu niż w pozostałych gatunkach. Brzoza brodawkowata kumulowała największe ilości kadmu. Gatunek ten ma podobne zdolności bioakumulacyjne co modrzew europejski. Oba gatunki są odpowiednimi fitoindykatorami do oceny skażenia środowiska na terenach silnie zanieczyszczonych. Igły świerka pospolitego zawierają znacznie niższe ilości metali śladowych, w porównaniu do pozostałych gatunków. Wszystkie przebadane w tej pracy indykatory roślinne, mogą zostać wykorzystane w porównawczym monitoringu zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego.
EN
The aim of the paper was to determine influence of traffic density on heavy metal concentrations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in two years needles of spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density located in the Podhale region, Southern Poland. The samples of Picea abies L. were collected along two roads: heavily frequented main road no. 95 Kraków - Zakopane between Chabówka and Nowy Targ and a district road of low traffic density no. 1644 Łopuszna - Dursztyn, between villages Łopuszna and Nowa Biała. The samples were collected along five transects: three at the road no. 95 and two at the road no. 1644 at the following distances from the road: 5 m, 10 m, 50 m and 100 m. Generally, metal concentrations descended according to the increasing distances from the road. The highest concentrations were stated in case of Cu, Ni and Pb at the distance 5 meters from the road Chabówka - Nowy Targ (10,1 ± 1,3 µg Cu/g; 2,9 ± 0,2 µg Ni/g and 2,4 ± 0,6 µg Pb/g), and the lowest concentrations with exception of Cd were stated for both mentioned roads at the distance 100 meters. Traffic density influenced heavy metal concentrations in spruce Picea abies L. The differences in metal concentrations along two roads were presented by concentration coefficients, calculated as quotient of metal concentrations at the roads of various traffic density. The highest concentration coefficients at the distance of 5 m were stated for: Ni (2.6); Pb (2.4) and Cu (1.7) and the lowest for Cd (0.5), Cr (0.9) and Zn (0.8).
PL
W artykule przedstawiono wpływ natężenia ruchu samochodowego na zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w świerku pospolitym Picea abies L. Próbki świerka pospolitego (dwuletnie igły) zostały pobrane wzdłuż dwóch dróg: o wysokim natężeniu ruchu (Kraków – Zakopane na odcinku Chabówka – Nowy Targ) oraz o niskim natężeniu ruchu (Łopuszna – Dursztyn na odcinku Łopuszna – Nowa Biała). Transekty, w których pobrano próbki, usytuowane były prostopadle do osi jezdni, w czterech odległościach od drogi (5 m, 10 m, 50 m i 100 m). Zauważono prawidłowość, że w miarę oddalania się od drogi koncentracje metali ciężkich, z wyjątkiem Cd, zmniejszały się. Stwierdzono również, że natężenie ruchu samochodowego miało wpływ na zawartość metali w igłach świerka. Różnice w zawartości metali wyrażone za pomocą współczynników koncentracji, w odległości 5 m od drogi, osiągały najwyższe wartości w przypadku niklu (2,6) oraz ołowiu (2,4) i miedzi (1,7).
PL
Małe naturalne zbiorniki wodne, będące ważnym elementem różnorodności biologicznej środowiska, stanowią w Polsce południowej rzadkość. Na terenie Krakowa w ostatnich latach bezpowrotnie uległo likwidacji wiele takich obiektów, czego przykładem są małe zbiorniki wodne występujące niegdyś w dolinie rzeki Rudawy. Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja, ocena stanu zachowania i kondycji ekologicznej oraz wskazanie możliwości ochrony małych zbiorników w dolinie Rudawy w obrębie Krakowa. Małe zbiorniki wodne są szczególnie podatne na presję antropogeniczną, dlatego też spośród dziesięciu obiektów znajdujących się na terenie badań do dziś zachowały się jedynie trzy. Są to zbiorniki stałe, przez cały rok wypełnione wodą: staw w Mydlnikach oraz dwa fragmenty starorzecza Rudawy pomiędzy ulicami Pylną a Becka. W opracowaniu uwzględniono również siedem nieistniejących obiektów, z których pięć stanowiły zachowane fragmenty starorzecza Rudawy, a dwa były stawami. W charakterystyce obiektów uwzględniono morfologię oraz użytkowanie terenu otaczającego, genezę i morfometrię misy zbiornika, dynamikę stanów wody, insolację oraz rodzaj roślinności. Żaden z istniejących obiektów nie jest położony na terenie objętym prawną formą ochrony przyrody ułatwiającą podejmowanie działań ochronnych. Dwa opisywane zbiorniki są jedynymi zachowanymi w obrębie Krakowa fragmentami starorzecza Rudawy. Objęcie ich ochroną prawną w formie użytku ekologicznego przyczyniłoby się do uchronienia ich przed zniszczeniem.
EN
Small water bodies (SWB) are an important element influencing considerably environmental biodiversity. Such water reservoirs are a common part of the landscape of northern Poland. While in southern Poland small natural water bodies are very rare. Many similar ponds were liquidated forever in Krakow in recent decades – mostly due to an urban pressure and lack of conservation actions. The complex of ponds associated with the valley of the River Rudawa is one of discreditable examples. The aim of the study is the environmental inventory, assessment of the conservation status and environmental condition as well as identifi cation of opportunities for legal protecting of SWB in the valley of the River Rudawa in the area of the Krakow. Small ponds are especially vulnerable to various forms of anthropogenic pressure hence only 3 of 10 water bodies in the studied area still exist. These SWB are perennial: pond in Mydlniki and two oxbow lakes of Rudawa. The others, no longer exist, 7 water bodies on the study area were shallowed, dried out and some of them were backfilled. The following parameters of environmental assessment of SWB have been applied: terrain morphology and land use around the reservoir, origin and morphometry of water bodies, the stability of the water table, insolation conditions, and coastal and water vegetation. This information would facilitate and help to undertake some nature protection actions. The studied small water bodies are not legally protected. Two of them are the only existing fragments the Rudawa oxbow in Krakow. Therefore it should be considered to preserve them by establishing an ecological site form of protection.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.