Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Real estate law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Artykuł omawia uwarunkowania prawne, normatywne i faktyczne obszarów ograniczonego użytkowania powstających z powodu lokowania instalacji przesyłowych na nieruchomościach. Podejmuje nie tylko względnie dobrze rozpoznane zagadnienie sfery czynnej służebności, ale także omawia słabo rozpoznane zagadnienie sfery biernej służebności. Sfera bierna służebności, to pakiet ograniczeń, które obowiązują właściciela nieruchomości poza miejscami przebiegu instalacji przesyłowych, za które to ograniczenia przedsiębiorstwa przesyłowe nie są tak skore uiszczać wynagrodzenia, a które są często równie dolegliwe jak sfera czynna służebności przesyłu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the legal, normative and actual determinants of limited use areas, appearing due to locating transmission installations on real estate. Not only does it raise the relatively well-recognized issue of an active easementarea, but it also explains the poorly-recognized issue of a passive easement area. The passive easement area is a package of limitations which are obligatory for an owner beyond the places where transmission installations run, and for these limitations utility companies are not willing to pay remunerations, although they are often as burdensome as the active utility easement area. (original abstract)
XX
Problematyka postępowania zgłoszeniowego dotyczącego usuwania drzew z nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wywołuje wątpliwości w praktyce. Ustawodawca zredagował to postępowanie zasadniczo dość poprawnie, ale nie ustrzegł się kilku kwestii spornych, takich jak sama dopuszczalność ustalania prawa do nieruchomości lub badania celu usuwania drzewa jako niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie budzi wątpliwości, że okoliczności te mają podstawowe znaczenie w trybie zgłoszeniowym objętym przypadkiem uregulowanym w art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody, a mimo to ustawodawca nie zobowiązał wnioskodawcy do wykazywania ich w samym zgłoszeniu. W związku z tym kwestie te nie mają charakteru formalnego, lecz charakter merytoryczny i powinny być ustalane w toku postępowania przez organ. Brak ich wskazania przez zgłaszającego nie może prowadzić do odmowy przyjęcia samego zgłoszenia do rozpoznania. Mają one charakter materialny, w związku z czym brak wykazania ich zaistnienia będzie skutkował wniesieniem sprzeciwu na podstawie art. 83f ust. 15 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody. (abstrakt oryginalny)
EN
The notification procedure for removing trees from the applicant's property for non-business purposes gives rise to doubts in practice. The legislator essentially drafted these proceedings quite correctly, but has not avoided several contentious issues, such as the very admissibility of establishing the right to the property or examining the objective of removing a tree as being unrelated to business. There is no doubt that these circumstances are of fundamental importance in the notification procedure encompassed by the case regulated by Article 83f, para. 1, item 3a of the Nature Conservation Act, but, even so, the legislator has not obliged the applicant to specify them in the notification itself. Therefore, these issues are not of a formal nature, but of a substantive nature and the authority should establish them in the proceedings. The lack of their indication by the applicant cannot lead to the refusal to accept the application itself for examination. They are of a material nature, as a result of which the failure to demonstrate their existence will result in an objection being raised under Article 83f, para. 15, item 1 of the Nature Conservation Act. (original abstract)
XX
Problematyka wywłaszczenia niesie za sobą bardzo wiele zagadnień szczegółowych, istotnych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mając na uwadze obszar regulacji prawnych, które zajmują się tą tematyką, zauważyć należy, iż w przypadku wywłaszczenia dochodzi do styku i wzajemnego przenikania się regulacji w sferze prawa konstytucyjnego, cywilnego, jak i administracyjnego. Dlatego celem niniejszego artykułu stało się omówienie poszczególnych elementów decyzji wywłaszczeniowej, jako przykładu decyzji administracyjnej, ze wskazaniem powiązań i wpływu powyższych regulacji na jej kształt i elementy składowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of the expropriation brings many specific issues as well as practical and theoretical, Taking into the consideration the field of law, which analyses that particular issues, it is significant that in case of the expropriation, it comes to the relation between the constitutional, civil and administrative law. The aim of that article is to describe particular elements of the expropriation decision as the example of administrative decision. The article also reveals the influence of those regulations on components and forms of the decision of the expropriation. (original abstract)
4
Content available remote Market Value and Cost Value in valuation Theory and Practice
100%
XX
W artykule porównano koncepcję wartości rynkowej z koncepcją wartości odtworzeniowej. Wartość rynkowa, co wykazano w artykule, może się znacząco różnić od wartości odtworzeniowej, szczególnie jeśli ta druga wartość określona zostanie niewłaściwie. W Polsce każda z zaprezentowanych wartości ma odrębne zasady określania i interpretacji. Zmiana podstawy wartości może zatem skutkować istotną różnicą w poziomie (wysokości) wyniku wyceny. Jednocześnie starano się wykazać, że jeśli w wycenie zostaną zachowane szczególne założenia co do wykorzystanych danych i procedury ich przetworzenia, to otrzymane wyniki obu rodzajów wartości mogą być bardzo do siebie zbliżone. Wartość odtworzeniowa może być wtedy traktowana jako substytut wartości rynkowej. Teza ta jest stawiana także w wielu krajach i w wielu przypadkach udowodniona.(abstrakt oryginalny)
EN
This article makes a comparison between market and cost (or reconstruction) value. Market value can significantly differ from reconstruction value, especially when the latter one is improperly assessed. In Poland, each of presented value has its own rules of valuation and interpretation. Thus, changing the valuation base can result in significant differences in the valuation outcome. However, author made some efforts to prove that with specific assumptions concerning data use and procedures of analysis, the results of both kinds of values can be very similar. Therefore cost value can be treated as a substitute for market value. This thesis can be noticed in many countries and has been already proved in many cases.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę opisu wybranych elementów dotyczących sytuacji na rynku nieruchomości rolnych i założeń prowadzonej polityki w tym zakresie w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany legislacyjne związane z obrotem nieruchomościami rolnymi. Wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem opracowania była próba oceny zmian w cenach ziemi w Polsce po transformacji systemowej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie zmiany uwarunkowań zakupu nieruchomości po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone ograniczenia spowodowały, że ceny nieruchomości rolnych w Polsce uległy zmianie w ujęciu przestrzennym.
EN
This paper attempts to describe selected elements regarding the situation on the agricultural property market and the assumptions of the policy in this respect in Poland. Particular attention was paid to legislative changes related to agricultural property trading. Statistical data from the Property Market Analysis and Monitoring System (AMRON), the Central Statistical Office, the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) and the National Center for Agricultural Support, were used. The purpose of the study was to attempt to assess changes in land prices in Poland after systemic transformation. Attention was also paid to the issue of changes in the conditions for purchasing a property after the entry of the amended provisions of the Act on shaping the agricultural system came into force. An attempt was made to answer the question whether the introduced restrictions caused the prices of agricultural properties in Poland to change in spatial terms.
XX
Wejście na teren cudzej nieruchomości każdorazowo wymaga uzyskania od właściciela nieruchomości zgody na takie wejście. Jest to prawo właściciela nieruchomości, aby zezwolić lub nie udzielić takiej zgody. Jednak, co zrobić w przypadku gdy inwestor zobowiązany jest do wejścia na teren cudzej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych, a właściciel nie wyraża takiej zgody. W takim przypadku, inwestor może zwrócić się do organu administracyjnego o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na teren cudzej nieruchomości. Taka decyzja niejako zastępuje zgodę właściciela nieruchomości. Jednak, aby inwestor taką decyzję uzyskał konieczne jest, aby w pierwszej kolejności inwestor samodzielnie zwrócił się do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na wejście. Co więcej, wejście na teren cudzej nieruchomości jest niezbędne w celu wykonania robót budowlanych, czyli inwestor nie może wykonać robót budowlanych bez wykorzystania terenu nieruchomości sąsiedniej. Jednocześnie, roboty takie powinny być wcześniej zgłoszone lub inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dopiero więc spełnienie wyżej opisanych okoliczności, będzie uprawniać inwestora do złożenia wniosku o zezwolenie przez organ administracyjny wejścia na teren cudzej nieruchomości. Organ wydając przedmiotową decyzję związany jest zakresem robót, który został określony w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu takich robót. Co więcej, w decyzji zobowiązany jest do określenia dokładnego sposobu, zakresu i czasu korzystania przez inwestora z terenu cudzej nieruchomości. Jest to niezwykle ważne, aby dokładnie określić sposób korzystania z nieruchomości sąsiada, tak aby zapobiec ewentualnym konfliktom, które mogą powstać z tego względu pomiędzy stronami. Organ administracji publicznej nie jest uprawniony do orzekania w decyzji o ewentualnej rekompensacie pieniężnej dla właściciela nieruchomości z tytułu skorzystania z jego terenu przez inwestora. Taka rekompensata może zostać ustalona pomiędzy stronami w ramach ustaleń i negocjacji. Jednak w przypadku braku uzgodnienia pomiędzy stronami, właścicielowi nieruchomości może przysługiwać roszczenie o zapłatę odszkodowania od inwestora na gruncie przepisów prawa cywilnego. Aby jednak takie roszczenie powstało konieczne jest, aby zaistniało zdarzenie, które spowodowało szkodę. Zdarzenie takie może polegać na działaniu lub zaniechaniu inwestora w czasie korzystania z terenu nieruchomości sąsiada, czyli inwestor może ponosić odpowiedzialność także za niewykonanie pewnych czynności, np. za niezabezpieczenie terenu budowy. W dalszej kolejności pomiędzy szkodą a zdarzeniem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, a więc powstała szkoda musi być spowodowana przez działanie lub zaniechanie inwestora. Ostatnim elementem roszczenia właściciela jest powstanie szkody, czyli uszczerbku w majątku właściciela. Roszczenie właściciela o zapłatę odszkodowania będzie obejmować nie tylko jego straty, ale także utracone korzyści. A zatem właściciel nieruchomości będzie posiadać roszczenie nie tylko o naprawienie zniszczonego mienia przez inwestora powstałego wskutek jego działań lub zaniechania czynności, ale także za korzyści, które właściciel mógł ponieść, gdyby nie zdarzenie wywołane przez zachowanie inwestora. Pamiętać należy, że powyższe okoliczności musi wykazać właściciel nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrance to somebody else's property requires obtaining an agreement from the owner of this property every time the need for the entry appears. It is a right of the owner of the property to either give a consent for the entrance either decline it. However, there is an issue of what to do in case the owner does not give a consent for the entrance and the investor is obliged to enter the property in purpose to perform construction works. In that case the investor can turn to the administrative body in order to obtain a decision consenting the entrance to somebody else's property. The above mentioned decision substitute for the consent of the property's owner. However, to obtain this decision, in the first place the investor has to turn to the owner for the consent for the entrance to his property. Moreover, the entrance is essential for the investor in purpose to perform the construction works, meaning the investor cannot perform those construction works without the exercising the neighborhood property. At the same time, the construction works should either be previously reported, either the investor should have obtained the construction permit according to the construction law regulations. Therefore only fulfillment of the above described circumstances will entitle the investor to file a motion to the administrative body to issue a consent for the entrance to somebody else's property. While issuing the objective decision, the administrative body is bound by the range of works defined in the construction permit or in the report of construction works. Moreover, in the decision the body is obliged to specify the exact method, range and time of exercising the area of somebody else's property. It is extremely important to specify the exact method of exercising the property of a neighbor in the manner that would prevent the eventual conflicts that can arise between the parties. The administrative body is not entitle to rule in the decision on the eventual compensation for the owner of the property for exercising his area by the investor. The above compensation can be settle by the parties in the course of negotiations. However in the event of lack of the agreement on the compensation, the owner of the property can be entitle for indemnification claim from the investor on the grounds of civil law. Although, in order for this claim to come into being, the event that caused the damage had to arise. The event can consist in action or renunciation of the investor in the time of exercising the area of the neighbor's property, meaning the investor can be liable for the non-performance of some actions, in ex. for not securing the construction site. Subsequently, there has to be a cause and effect relation between the event and the damage. Therefore the occurred damage has to be cause by the action or the renunciation of the investor. The last essential element of the claim is the occurrence of the damage in the owner's property. The owner's claim for the payment of indemnification will not only include his loss but also opportunity costs. Concluding, the owner of the property will not only be entitle for the claim for redressing the damaged possessions by the investor that has arisen in the course of his action or renunciation but also for the profits, that the owner could have gained if it were not for the event caused by the investor's behavior. It has to be remembered that the above described circumstances have to be proved by the owner of the property. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie dwóch sposobów, w jaki może ulec zmianie czynsz w trakcie trwania stosunku najmu - poprzez użycie klauzuli waloryzacyjnej oraz wypowiedzenie wysokości czynszu w myśl 6851 Kodeksu Cywilnego. Autor interpretuje cel, jaki przyświeca obu regulacjom oraz bada zależności między nimi aby odpowiedzieć na pytanie czy, oraz w jakich przypadkach zawarcie w umowie najmu komercyjnego klauzuli waloryzującej czynsz automatycznie skutkuje wyłączeniem uprawnienia wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu. Podkreślone są uwarunkowania rynkowe, na które odpowiedzią są obie analizowane regulacje oraz ich skrajna odmienność. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of two ways in which the rent may be changed during the course of the lease relation - the indexation clause and the termination of rent pursuant to Article 6851 of the Civil Code. Through the analysis of law the Author interprets the purpose of both aforementioned regulations and examines the relationship between them in order to answer if and when the inclusion of the indexation clause in a commercial lease agreement may automatically result in excluding the lessor's entitlement to terminate the current rent. The emphasis is put on the market conditions and their variety, as both regulations respond to different market demands. (original abstract)
8
Content available remote Wyłączenie działek z produkcji rolnej i leśnej
100%
XX
Prezentowany artykuł dotyczy wyłączenia działek z produkcji rolnej i leśnej. W Polsce jest to aktualny problem, ponieważ brakuje ziemi pod inwestycje. W konsekwencji prowadzi to do wysokich cen ziemi, które powodują również wzrost kosztów inwestycji. Z drugiej strony dąży się do skrócenia procedur odrolniania ziemi, ponieważ są one zbyt długie i powodują zniechęcenie ze strony inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the exclusion of parcels from agricultural and forestry production. In Poland it's a current problem, because of the lack of land for investments. This in turn leads to high land prices, which cause the increase in investment costs. On the other hand it seeks to shorten the procedures, because they are too long and cause discouragement on the part of investors. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące charakteru prawnego decyzji administracyjnej zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości z zastrzeżeniem zapisanego w niej warunku. Odwołując się do obowiązujących norm prawa oraz poglądów judykatury wykazano, że niewykonanie warunku zapisanego w decyzji podziałowej powoduje, iż czynność cywilnoprawna w niej zastrzeżona, dotycząca umownego przeniesienia praw do wydzielonej części nieruchomości, jest nieskuteczna. Wykazano także, że warunek stanowiący część orzeczenia decyzji podziałowej, w rozumieniu art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego, ma charakter zlecenia. Powoduje to, że w przypadku jego niewykonania organ administracji, który wydał decyzję podziałową, jest zobowiązany do uchylenia decyzji podziałowej w ramach odrębnego postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of the legal nature of the administrative decision approving the geodetic conditional division of real property, making a reservation of a condition that is included in it. It refers to the applicable provisions of the law and the views of the jurisprudence, showing that the failure to satisfy the condition written into the division decision makes the civil law act reserved in it regarding the contractual transfer of rights to the separated part of the property ineffective. It also demonstrates that the conditional part of the division decision, in the meaning of Article 162 of the Administrative Procedures Code, is of the nature of a commission. This means that, if it is not performed, the administrative authority that issued the decision is required to cancel the division decision in separate administrative proceedings. (original abstract)
XX
W artykule poddano analizie ocenę opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w różnych momentach trwania tego prawa, w oparciu o wzór empiryczny podany w akcie prawnym - Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. Zbadano, jak opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kształtuje się w zależności od przyjętej stopy kapitalizacji, stawki procentowej opłaty rocznej, liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania. W pracy rozpatrzono 492 przypadki, kiedy ten wzór ma zastosowanie. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zmniejsza się wraz ze zwiększeniem się stopy kapitalizacji, a zwiększa się wraz ze zmniejszeniem się niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego. Z kolei wzrost stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpływa na zwiększenie się opłaty za wykup prawa własności. W pracy rozpatrzono ekonomiczne korzyści i straty, które ponosi użytkownik wieczysty czy właściciel nieruchomości, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the analysis of profitability of the transformation of the perpetual usufruct right into the property right, at various moments of binding of this right, on the basis of the empirical formula presented in the respective act of law - the Ordinance of the Council of Ministers, concerning real estate appraisal and the estimate statement. It has been analysed how the fee for the transformation method of the perpetual usufruct right to the property is modified depending on the adopted rate of capitalization, the interest rate on the annual fee, and the number of remaining years of the unused perpetual usufruct right. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia kwestie związane z opłatami za użytkowanie wieczyste. Autor przedstawia konstrukcje aktualizacji opłaty oraz jej skutki.
12
Content available remote Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza
100%
XX
W artykule przedstawiono poglądy prof. Jerzego Ignatowicza, krytycznie oceniające otaczającą go rzeczywistość w odniesieniu do użytkowania wieczystego. Starano się jednak ukazać również pozytywne rozwiązania pojawiających się problemów.
EN
In his critical analysis of the issues of perpetual usufruct, Professor Jerzy Ignatowicz posed three basic questions in this respect. The first question concerns the purposefulness of maintaining the perpetual usufruct right or a similar property right in a market economy. Secondly, if the answer to the first question is positive, the author discusses the purposefulness of replacing the perpetual usufruct right with a similar construction. Thirdly, if it is legitimate to maintain the perpetual usufruct in the Polish system of law, he suggests a discussion on the form of modifying the property right in question, so that it becomes more adapted to the current social and economic conditions than so far, at the same time indicating a series of questions in this respect, addressed to the legislator. Professor Ignatowicz recognises the need to maintain the right of perpetual usufruct or a similar right. In noticing the drawbacks of the right in question, he stresses the importance of stability in the area of property law, and consequently opts for maintaining the perpetual usufruct right, yet at the same time stressing the necessity for its modification. (short original abstract)
EN
Author in his article entitled Determination action in legal relations concerning real estates under Slovak legal order analyzes general questions related to the institute of determination action and the issue of urgent legal interest on giving the detemination action. The contribution also pays attention to the relation of determination action and action on vacation of real estate, the relation of positive and negative determination action and contestability action (the action on unenforceability legal act). (original abstract)
XX
Poniższy artykuł został napisany z perspektywy prawnika - zawodowego pełnomocnika - zajmującego się w pracy reprezentacją osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie praktycznego aspektu roli studium w procesie szacowania wartości nieruchomości w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Jednocześnie zachęcam do dyskusji, czy studium może być w ogóle brane pod uwagę w procesie szacowania nieruchomości, w sytuacji gdzie wpływa to bezpośrednio na prawa obywatela. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania prawne związane z dochodzeniem roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Ukazano sposób określania kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z podaniem stosownych przykładów.
16
100%
XX
Niniejszy, krótki artykuł, skierowany jest do wszystkich, którzy mogą i chcą poświęcić chwilę ze swojego czasu i wraz ze mną zastanowić się nad tematem służebności przesyłu. (fragment tekstu)
EN
This contribution centers on the notions of property and nuda potestas in Reinach's philosophy of law. I aim to demonstrate how both terms ground an important part of Reinach's understanding of a priori condition for civil rights. Consequently, I assess the principle of property with a comparison to Luis de Molina, since he shows in his De Iustitia et Iure how dominium and rights justify some forms of property (lay and ecclesiastical) and political power (Molina 1659, disp2 n1; Kaufmann 2014, 129). Hence, the right of the person is discussed by following the potestas. In Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, Reinach implicitly refers to the nuda potestas, which is a kind of power that can be applied only formally and not in fact to something else and for that reason, it can only be caught a priori, since acts are performed by another person within it. This is the reason why the rights of a person can be divided between more people, and it is at first just a kind of property, which can be exercised upon the individual. Consequently, I divide my contribution as follows. First, in considering the social act, I show how its characteristics of Anspruch and Verbindlichkeit result from the commitment that human beings make to one another. In doing this, I discuss the particular condition of slavery through which it is possible to find the property and the nuda potestas since there is no enjoyment of the good to which it refers. Second, I apply both concepts by showing a parallel with Luis de Molina. This comes about in consideration of the case of dominium, in which absolute rights can be ascribed to their relative claim. Third and finally, I offer a critique of Reinach, in which I show how absolute rights and relative claims cannot be assimilated. (original abstract)
XX
Opracowanie opisuje genezę powstania prawa użytkowania wieczystego, oraz jego celowy charakter. Przedstawiono aktualne problemy prawno - inwestycyjne związane z określeniem celu użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych przy badaniu zgodności z realizowanymi przez użytkowników wieczystych zamierzeniami we współczesnych realiach. W artykule tym wskazano w jakim trybie może nastąpić zmiana treści prawa użytkowania wieczystego. Opisano roszczenia właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia oczywistej sprzeczności korzystania przez użytkownika wieczystego z przeznaczeniem określonym w umowie. Przedstawiono trudności związane z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the origin, the purpose and the character of the perpetual usufruct law. It presents current legal and investment problems pertaining to defining the purpose of perpetual usufruct in enfranchisement decisions when studying compliance with investment plans implemented by perpetual leaseholders in the present-day realities. The article indicates the procedure according to which the wording of the law of perpetual usufruct can be amended. It describes claims of land owner in case of evident contradiction between the perpetual leaseholder's usage of the property and the purposes specified in the contract. The article also talks about difficulties related to the dissolution of the right of perpetual usufruct. (original abstract)
Ius Novum
|
2020
|
tom 14
|
nr nr 3
160-175
XX
Prawo pierwokupu nieruchomości jest instytucją prawną, istotną nie tylko dla teorii prawa, ale również praktyki prawniczej. Zostało ono unormowane w ustawach materialnych i procesowych, cieszy się także dużym zainteresowaniem doktryny prawa cywilnego. Celem opracowania jest analiza wąskiego zagadnienia, a mianowicie prawa pierwokupu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Prawo pierwokupu nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym przysługuje, wtedy gdy nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na cele publiczne. Skorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego z przysługującego jej prawa pierwokupu w toku egzekucji administracyjnej skutkuje nabyciem prawa własności tej nieruchomości. Analiza istoty prawa pierwokupu pokazała, że przepisy prawne odnoszące się do prawa pierwokupu w dużej części budzą wątpliwości. Ustawodawca nie określił precyzyjnie, w jakiej formie ma być wykonane prawo pierwokupu. Wątpliwości budzi również rozumienie pojęcia celu publicznego. Lektura artykułu pozwala wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą wiązać się ze skorzystaniem z prawa pierwokupu w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The pre-emption right to real estate is an important legal institution not only for legal theory, but also for legal practice. The pre-emption right has been regulated in substantive and procedural law. It also arouses considerable interest among representatives of the civil law doctrine. The aim of the study is to analyse a narrow issue, namely the pre-emption right in administrative enforcement proceedings. The right of pre-emption of real estate in administrative enforcement proceedings is granted when the real estate has been used for public purposes in the local zoning plan. Use of this right by the local self-government during administrative enforcement results in the acquisition of ownership of this property. The analysis of the essence of the pre-emption right shows that the legal provisions concerning this right raise considerable doubts. The legislator did not specify precisely in which form the pre-emption right should be exercised. The understanding of the concept of public purpose is not clear, either. The author of the article seeks to resolve the doubts that may be related to the exercise of the pre-emption right during administrative enforcement proceedings. (original abstract)
XX
Instytucja ta oparta jest na zakazie rozporządzania przez określony podmiot nieruchomością w sposób ją naruszający. Jej istotą jest eliminacja innych podmiotów ubiegających się o tę samą rzecz. Prawo to ma zastosowanie tylko do zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, nie stosuje się go przy zbywaniu nieruchomości przez innych właścicieli. Skutki prawne zawarcia umowy zbycia nieruchomości z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu są różnie oceniane. Większość orzeczeń wskazuje na brak sankcji nieważności. Dominuje pogląd że odpowiedzialność odszkodowawcza ma charakter jedynej sankcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this institution is to prohibit managing the real property by a given entity in the way that can considered as distorting. The essence of this regulation is to eliminate other entities applying for the same thing. This law applies only in case of selling the real estate that constitutes the property of the State Treasury or local authority and does not apply in case real estate is sold by other owners. Legal consequences of concluding the sale agreement of real estate with avoiding priority in acquisition are assessed differently. Most decisions indicate for the lack of invalidity sanction. The prevailing opinion is that liability for damages seems to be the only sanction. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.