Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono różne kryteria klasyfikacji procesów spajania. Omówiono sposoby otrzymywania ciągłości metalicznej przy wykorzystaniu odkształcenia, dyfuzji oraz topienia i krzepnięcia. Zdefiniowano procesy spajania z przetopieniem i bez przetopienia oraz z dociskiem i bez docisku. Szczególną uwagę zwrócono na procesy spajania w stanie stałym i krystaliację izotermiczną. Podano przykłady wykorzystania procesów spajania w stanie stałym z przejściową fazą ciekłą do otrzymywania warstw wierzchnich o specjalnych właściwościach.
EN
This paper presents different classification criteria of joining as well as melting and solidification have been discussed. The joining processes with and without re-melting as well as with and without use of pressure have been defined. A special attention have been paid to the joining processes in a solid state and with transitional liquid phase for obtaining surface layers with special properties.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację procesów zużycia elementów maszyn w procesie eksploatacji oraz zasady doboru struktury i własności warstw wierzchnich w zależności od warunków eksploatacji. Scharakteryzowano podstawowe technologie nakładania powłok oraz problemy występujące podczas nakładania warstw metodami spawalniczymi.
EN
This paper presents classification of wear processes in machine elements arising during operation as well as principles of choosing right structure and properties of external layers depending on conditions in which they are to operate. The basic technologies of coating, and problems occurring during the coating process with use of welding techniques are described.
4
Content available remote Problemy spawania i żaroodporność spoin staliwa LH25N19S2
100%
5
Content available remote Struktury złączy spawanych stali niskowęglowych i niskostopowych
63%
PL
Scharakteryzowano przemiany zachodzące w spoinie i w SWC oraz podjęto próbę usystematyzowania nazewnictwa i nadania polskich nazw strukturom powstającym w złączach spawanych stali niskowęglowych i niskostopowych. Ponadto opisano wpływ różnych czynników na charakter powstających w spoinie struktur.
EN
The changes taking place in a weld and in SWC were characterized, and an attempt was made to systematize the nomenclature and give Polish names to the structures arising in welded joints of low-carbon and low-alloy steels. Additionally the influence of various factors on the nature of structures arising in the weld was presented.
PL
Scharakteryzowano pęknięcia eksploatacyjne wywołane oddziaływaniem atmosfery wodoru lub wilgotnego gazu zawierającego siarkowodór. Przedstawiono mechanizm pękania wodorowego HIC oraz pokazano przykłady potwierdzające jego słuszność. Wskazano czynniki materiałowe i technologiczne powodujące pękanie i sposób zapobiegania mu. Omówiono również pękanie naprężeniowe siarczkowe SSC, jego typy i zaproponowano mechanizm pękania spoin. Mechanizm ten potwierdzono rzeczywistymi przykładami pęknięć i wskazano sposoby zapobiegania pęknięciom.
7
Content available remote Przyczyny pękania rur zgrzewanych w czasie próby spłaszczania
63%
PL
Przedstawiono wyniki badań przyczyn niskiej plastyczności w czasie technologicznej próby spłaszczania. Ustalono, że występują następujące czynniki decydujące o niskiej plastyczności i pękaniu zgrzein: - zawalcowania w pobliżu brzegu blachy, - zanieczyszczenie stali wtrąceniami niemetalicznymi (głównie siarczkami), - nieusunięte tlenki w procesie spęczania zgrzeiny, - zbyt wolne chłodzenie po normalizowaniu strefy zgrzewania i tworzenie się w obszarach segregacji pasm wysp M-A ułożonych równolegle do linii zgrzania. W próbie spłaszczania rury pasma wtrąceń niemetalicznych, zawalcowania i pasma wysp M-A są miejscami powstawania typowych pęknięć lamelarnych.
EN
It has been presented the results of investigations into the reasons of low plasticity of welded joints during technological flattening tests. It has been found that the following factors determine the low plasticity and susceptibility of welds to cracking: - overlaps near to plate edge, - contamination of steel with non-metallic inclusions (mainly with sulfides), - oxides not removed in the process of weld upsetting, - too low cooling of welding zone after normalizing treatment and formation of M-A enclaves located in parallel to welding line in areas of bands segregation. Non-metallic inclusion bands, overlaps and M-A enclaves are the places of formation of typical lamellar cracks in pipe flattening tests.
8
Content available remote Metalurgiczne problemy spawania wybranych stali konstrukcyjnych
63%
PL
Przedstawiono wybrane problemy realizowane w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości oraz stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzią. Wykazano, że przyczyną niskiej udarności spoin i strefy wpływu ciepła jest tworzenie się w strukturze wysp M-A w wyniku zbyt wolnego chłodzenia po spawaniu. Badania stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo miedzią wykazały, że powstające w strefie wpływu ciepła pęknięcia mają charakter pęknięć gorących, a ich przyczyną jest wzbogacanie się powierzchni stali w miedź.
EN
The selected problems on weldability of higher-strength steels, high-strength steels and martensitic copper-precipitation-hardened stainless steels which are solved by the Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department at the AGH-University of Science and Technology were presented. It was pointed out that formation of M-A islands in the structure resulting from too slow cooling after the welding process is the reason why low impactness of the welds and the heat-affected zones is achieved. The testing of martensitic copper-precipitation-hardened stainless steels demonstrated that the fractures which occurred in the heat-affected zones are of hot fracture character, and they resulted from steel surface enrichment with copper.
EN
This work deals with influence of heat treatment on microstructure and properties of sample cast assigned as a material used for frogs in railway crossover. Materials used in railway industry for frogs (manganese cast steel and forged pearlitic steel) do not fulfil strict conditions of exploitation of railway. One of the solutions is using cast steel with bainitic or bainite-martensite microstructure, what allows to gain high resistance properties (Rm = 1400 MPa, Rp0,2 = 900 MPa, hardness to 400 HBW). The cooling rates of rail type UIC60 shows that it is possible to reach the bainitic microstructure in cast of frog. The microstructure of lower banite should have an advantageous influence on cracking resistance. In order to set the parameters of heat treatment, the critical temperatures were determined by dilatometric methods determined. This heat treatment consisted of normalizing that prepared it to the farther process of resistance welding. Moreover, the CCT diagram of proposed bainitic cast steel was prepared. The exams were done that can be used to evaluate the influence of heat treatment on microstructure and properties of the sample cast.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości stali o wysokiej wytrzymałości poddanych różnym symulowanym, pojedynczym i złożonym, cyklom cieplnym. Stwierdzono, że wzrost czasu chłodzenia w zakresie t8/5 powoduje równoczesny spadek udarności i twardości. Te niekorzystne zmiany związane są z tworzeniem się wysp M-A oraz procesami utwardzania wydzieleniowego ferrytycznej osnowy.
EN
It has been presented some selected test results for high strenght steels subjected to different simulated thermal cycles, simple and complex ones. It was found that the increase in cooling time in the range of t8/5 resulted in the simultaneous decrease in toughnees and hardness. These negative changes are connected with formation of martensite-austenitic island and processes of precipitation hardening of ferritic matrix.
11
Content available remote Pękanie spoin w procesie krzepnięcia
63%
PL
Scharakteryzowano mechanizmy powstawania pęknięć krystalizacyjnych w spoinach oraz w strefie wpływu ciepła, różnych stopów i podano możliwe sposoby ich ograniczania.
EN
Mechanisms of crystallizing facture formation in the joints and in the heat-affected zones in the case of various of alloys were characterised, and feasible methods were given to keep them within limits.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności i struktury połączeń rurowych wykonanych metodą kombinowaną GTAW i FCA, w warunkach montażowych. Pozytywne wyniki badań pozwoliły opracować instrukcję WPS. Technologia spawania wg tej instrukcji została wielokrotnie sprawdzona w warunkach budowy rurociągów gazowych. Otrzymane złącza spełniały kryteria akceptacji i miały wszystkie wymagane własności.
EN
The research results of properties and structure of pipe connections under the conditions during installation carried out by GTAW and FCA combined processes were presented in the paper. Positive research results made it possible to draw up the WPS specification. The technology of welding applied according to this specification was repeatedly checked under installation conditions of gas pipelines. The resulted joints satisfied the criteria for acceptance, and they were characterised by all required properties.
PL
Pęknięcia występujące w procesie spawania i po jego zakończeniu mogą być spowodowane kruchością dwojakiego rodzaju: występującą w zakresie wysokich temperatur powyżej 0,5 Tt, tzw. pęknięcia gorące (Tt - temperatura topnienia, K), pod wpływem tworzenia się martenzytu lub obecności wodoru w stali - pęknięcia zimne oraz naprężeniami i odkształceniami w ztączach spawanych wynikającymi z procesu krzepnięcia i stygnięcia spoin i związanym z tym zjawiskiem skurczu: pęknięcia lamelarne, pęknięcia odprężeniowe (wyżarzeniowe, relaksacyjne). Część pierwsza artykułu dotycząca pęknięć gorących została opublikowana w numerze 2(17)/2007 „Spajania metali i tworzyw w praktyce".
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań produkcyjnych złącz spawanych stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych przy różnych parametrach spawania blach o różnej grubości. Przedstawione zostały również badania próbek, na których zasymulowano warunki panujące podczas spawania w poszczególnych obszarach strefy wpływu ciepła. Omawiając sposób realizacji eksperymentów przedstawiono także jedną z metod prowadzenia tego typu badań. Zawarte w podsumowaniu wnioski obejmują porównanie uzyskanych wyników badań oraz próbę wyjaśnienia przyczyn występowania spadków udarności stali o podwyższonej i dużej wytrzymałości poddanych cyklom cieplnym.
EN
This work includes results of studies concerning the productive weld joint in high strength low alloy steel made by various welding parameters on various thickness of plates. The table concerns properties of material in state of delivery and after heat treatment. Moreover properties of weld and heat affected zone are consisted in the another table. Structures regarding all parts of studied weld joint are shown. Next kind of productive weld joints, which was exposed to different process of heat treatment are described. Whereas their structures are shown. Next part of the work is devoted to simulated heat affected zones. The reasons of impact resistance decrease after thermal cycles are also described. The results of studies are presented. In the summary properties of productive weld joint and simulated HAZ were compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania zgrzein w czasie zgrzewania i ich niskiej plastyczności w czasie prób technologicznych. Stwierdzono, że parametry zgrzewania stosowane dla stali gatunku L360NB, przy zgrzewaniu stali mikrostopowych po obróbce cieplno-plastycznej o wysokiej granicy plastyczności są nieodpowiednie. Duży opór plastyczny przy spęczaniu nie pozwala na usunięcie tlenków ze strefy zgrzewania. Drugim czynnikiem obniżającym plastyczność jest zbyt wolne chłodzenie po normalizowaniu strefy zgrzewania i tworzenie się w obszarach segregacji pasm wysp M-A ułożonych równolegle do linii zgrzania i prostopadle do powierzchni rury. W próbie rozciągania lub spłaszczania rury pasma te są miejscami powstawania typowych pęknięć lamelarnych na pasmowo ułożonych tlenkach z procesu zgrzewania i wyspach M-A powstałych po normalizowaniu.
EN
The paper reports on studies on the reasons for cracking of the welded joints during the high frequency resistance welding and on the causes of their low plasticity revealed during the technological tests. It was established that the welding parameters adopted as suitable for the L355N steel, are not appropriate for welding of the high yield strength micro-alloyed steels subject to the thermoplastic treatment. A large deformation resistance during upsetting test does not allow the oxides to be removed from the welded zone. The second factor decreasing the plasticity is too slow cooling rate after the normalization of the welded zone and the formation of M-A islands in the segregation zones arranged parallel to the welding line and perpendicular to the pipe surface. During the tensile and the flattening tests of the pipe the bands are places of formation for the typical lamellar cracks on the band-like arranged oxides originating from the welding process and on the M-A islands formed after normalization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania rurociągów wody amoniakalnej w koksowni. Ustalono, że pęknięcia występujące zarówno w spoinach jak i w materiale rury są wynikiem pękania korozyjnego naprężeniowego, spowodowanego obecnością w wodzie związków azotu i siarkowodoru oraz zbyt dużych naprężeń rozciągających wynikających z niewłaściwej kompensacji zmian długości instalacji. Opierając się na badaniach mikroskopowych i fraktograficznych przedstawiono model pękania korozyjnego rurociągów wody amoniakalnej zawierającej siarkowodór i inne związki chemiczne.
EN
The paper presents studies of causes for cracking of ammonia water pipeline in the installations of cocking plant. It has been established that the cracks occurring both in the welded joints and base material of the pipe are due to stress corrosion cracking caused by the concentration of nitrogen compounds and hydrogen sulphide and excessive tensile stresses induced by wrong compensation of length of the installation. On the basis of the microstructural observations and fracture studies a model of corrosion cracking of ammonia pipelines containing hydrogen sulphide and other chemical compounds was presented.
PL
W artykule scharakteryzowano pęknięcia gorące, zimne i lamelarne, jakie mogą powstawać w procesie spawania stali konstrukcyjnych niestopowych stosowanych na konstrukcje mostowe oraz omówiono przyczyny ich powstawania i środki zaradcze w celu ich uniknięcia.
EN
The article characterizes hot, cold and lamellar raptures, which are possible to arise in the process of welding of unalloyed structural steels used in bridge structures. Furthemore the article discusses causes of raptures and remedial measures that should be taken in order to avoid them.
19
Content available remote Wpływ pulsacji łuku MIG na strukturę spoin stopów aluminium
63%
PL
Omówiono kierunki rozwoju urządzeń spawalniczych w Japonii. Przedstawiono wyniki badań wpływu spawania metodą MIG z pojedynczą i podwójną pulsacją łuku na makrostrukturę spoin aluminiowych. Ustalono, że spawanie z podwójnym pulsem ze względu na niższą energię liniową (tzw. zimne jeziorko) daje najbardziej rozdrobnioną strukturę krystaliczną. Spawanie z pojedynczym pulsem powoduje powstanie struktury krystalicznej rozdrobnionej tylko w samym nadlewie, natomiast spawanie bez pulsacji łuku wytwarza w spoinie bardzo niekorzystne kryształy słupkowe, które zwiększają skłonność do pęknięć na gorąco.
EN
Trends of development of welding equipment in Japan were discussed. Results of examinations of influence of welding using MIG method with both single and double arc pulsation on a macrostructure of aluminium welds are presented. It was stated that, because of lower line energy (so called cold weld pool), welding with double pulse has the most disintegrated crystalline structure. Welding with a single pulse results in crystalline structure in a weld reinforcement only, while welding without arc pulsation causes formation of very adverse columnar crystals, which increase susceptibility to hot cracking.
PL
W artykule przedstawiono metody prognozowania skłonności stali i stopiwa Cr-Mo do utraty plastyczności spowodowanej segregacją niskotopliwych pierwiastków śladowych w czasie eksploatacji w podwyższonej temperaturze oraz test laboratoryjny z wykorzystaniem obróbki symulacyjnej „step cooling" i ich zastosowanie do oceny odporności złączy spawanych ze stali klasy 2,25Cr-lMo na zjawisko utraty plastyczności.
EN
Forecasting of plasticity loss inclination in Cr-Mo steel and weld deposit caused by segregation of low-melting trace elements during working at elevated temperatures are presented. A laboratory test comprising step cooling simulation as well as methods of estimation of welded joint resistance against plasticity loss for 2.25 Cr-1 Mo steel are also described.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.