Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper discuses results of research concerning fuel injection and combustion processes using high pressure gasoline injection realized by two injectors positioned in Constant Volume Chamber and Rapid Compression Machine. To get images of injection and combustion processes high speed camera HighSpeedStar 5 was used. The images were analyzed by LaVision DaVis software. The injection was realized using outward-opening piezoelectric injectors getting empty inside conical stream. Injectors are positioned with right angle between them with spark plug amid them. The angle of cone equals 90 degrees, which enables to get connection of fuel streams around spark plug electrodes allowing ignition of mixture. The research on combustion processes was made using different injection strategies. Analysis of computer simulations broads the range of obtained information. The led research enables to verify the validity of usage of two injectors in combustion chamber in Gasoline Direct Injection.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
534--540, CD 1
PL
Układy tłokowo-korbowe to podstawowe i jednocześnie najbardziej odpowiedzialne układy w silnikach spalinowych. Tłoki silników spalinowych ze względu na duże ciśnienie, temperaturę, przyspieszenia oraz prędkości są elementami najbardziej obciążonym cieplnie i mechanicznie. Kolejnymi elementami o dużych obciążeniach są korbowody oraz wały korbowe. Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy rozkładu sił w układach korbowo-tłokowych. W artykule omówiono niekonwencjonalne układy wykorzystujące dwa korbowody przypadające na jeden cylinder. Porównano siły nacisku na poszczególne elementy. Wykazano zmniejszenie nacisku na korbowody oraz sworznie tłokowe. Udowodniono wyeliminowanie sił nacisku tłoka na ściankę cylindra w układzie z dwoma wałami korbowymi.
EN
Piston-crank systems are basic and the most responsible systems in Internal Combustion Engines. Engines pistons due to high pressure, temperature, acceleration and speed are the most thermally and mechanically loaded parts. Connecting rods and crankshafts are the next most loaded parts. The identification of improvement of forces distribution in crank-piston system is the aim of the paper. The unconventional systems using two rods per one cylinder are discussed in the article. The pressure forces on the elements are compared. The reduction of forces on the connecting rods and piston pins is shown. The elimination of piston reaction on cylinder in system with two crankshafts has been proven.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania dwóch wtryskiwaczy benzyny umieszczonych bezpośrednio w komorze spalania. Zastosowanie takiego układu wtrysku paliwa pozwala na skrócenie czasu rozpylenia paliwa, zwiększając jednocześnie obszar zajmowany przez strugi wtryskiwanego paliwa. Przedstawiono wtrysk jednoczesny oraz wtrysk sekwencyjny realizowany przez dwa wtryskiwacze. Określono korzyści wynikające z takiego rozwiązania przedstawiając wskaźniki geometryczne strug wtryskiwanego paliwa.
EN
The paper presents the results of research about using of two gasoline injectors positioned directly in combustion chamber. The use of this fuel injection system allows to shorten time of fuel spray and area occupied by two fuel doses. Simultaneous injection and sequential carried out by two injectors injection were presented. The benefits resulting from the application of this system showing geometric indicators are identified.
EN
The reduction of the compression ratio in Diesel engines is a common practice in the contemporary development of these engines. The result is the thermodynamic parameters change at the beginning of combustion and consequential on all combustion process. The article presents discussion on research results respecting parameters in cylinder of diesel engine with two different compression ratios. The values of pressure, Indicated Mean Effective Pressure, temperature in cylinder, heat release and fuel consumption were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań silnika o zapłonie samoczynnym dla dwóch stopni sprężania. W badaniach uwzględniono parametry cylindra. Przedstawiono wartości ciśnienia maksymalnego, średniego ciśnienia indykowanego IMEP, temperatury w komorze spalania, wywiązywania ciepła oraz zużycia paliwa.
PL
Obecne silniki spalinowe wyposażone są w precyzyjne układy sterowania dawką paliwa oraz nowoczesne układy zapłonowe. Możliwości poprawy wskaźników pracy silników wymagają dokładnej analizy procesu spalania. Artykuł dotyczy sposobów określania temperatury za pomocą badań optycznych. Optyczna rejestracja procesu spalania jest jedną z metod wykorzystywaną do analizy rozkładu temperatury płomienia. Opisano wyniki badań przeprowadzonych za pomocą metody dwubarwowej. Określono wpływ zastosowania różnych filtrów optycznych na wyniki analiz. Wskazano na możliwości poprawy zakresu pomiaru mniejszych wartości temperatury przez zastosowanie odpowiedniej kombinacji filtrów barwnych.
EN
The current internal combustion engines are equipped with a precise control system of fuel doses and combustion processes. The possibility to improve the indexes of engines requires a thorough analysis of combustion processes. The optical research of combustion process is one of the methods for analysing of flame distribution. The article discusses possibilities of determining the temperature using optical access. The results of usage of two-color method are described. The effect of using different optical filters measurements on measured results is determined. The possibility of improve the range of lower temperature measurements by usage of red and green filters is identified.
EN
Sustainability criteria for transport biofuels were discussed. The methodology for calculating greenhouse gas emissions in the life cycle of biofuels on the basis of Directive 2009/28/EC was described. Biograce's method as a tool for the calculation of GHG emissions was described. The results of calculations of CO2 emission reduction for bio-ethanol were presented.
PL
Omówiono kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące biopaliw transportowych. Przedstawiono metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw na podstawie Dyrektywy 2009/28/EC. Opisano kalkulator Biograce jako narzędzie służące do kalkulacji emisji GHG. Przedstawiono wyniki obliczeń własnych redukcji emisji CO2 dla bioetanolu.
EN
The main target of this work was to investigate on the 1-cyl. research engine concerning practical realization possibilities of cold-flame-combustion when operating with high and very high Exhaust Gas Recirculation (EGR) rates. After determining of possibilities of lowering NOx and Soot emissions for EGR rates ca. 40-60% some further investigation on optimization of SOIand CoC parameters were performed. Additionally, some preliminary investigations of the optimization of combustion parameters when applying various strategies of multi-injection have been conducted and analyzed.
PL
Głównym celem badań było uzyskanie efektu spalania niskotemperaturowego skutkującego zmniejszeniem emisji NOx wraz z jednoczesnym zmniejszeniem emisji sadzy (cząstek stałych) dzięki zastosowaniu dużego stopnia recyrkulowanych spalin. Po uzyskaniu możliwości obniżenia emisji NOx i sadzy przy zastosowaniu recyrkulacji spalin o udziale 40-60%, prowadzono dalsze badania nad optymalizacją parametrów SOI i CoC. Dodatkowo, prowadzono wybrane wstępne badania optymalizacyjne parametrów procesu spalania przy stosowaniu różnych strategii wtrysku wieloczęściowego.
18
51%
EN
In the paper are presented and discussed results of on-road tests of a hybrid drive system operating in diversified urban traffic conditions. The data on operation of the combustion engine and electric motors was acquired by utilizing diagnostic connector of the vehicle. Operation of both types of drives was assessed in diversified urban traffic conditions (different traffic intensity during the drive along a particular route). The conditions of the combustion engine and electric motors utilization were analyzed. The fields of the most frequently utilized operating ranges were presented in form of histograms and subsequently they were correlated with the test routes. The energy flow in the system was assessed and the conditions for energy recuperation in the vehicle were presented. The operational ranges which most fully operated advantages of the hybrid drive system were indicated. It was pointed out that the hybrid drive system subjected to tests utilized the electric motor and the battery energy in higher degree than the combustion engine did. Also the quantitative values of operation of driving motors in diversified urban traffic were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych napędu hybrydowego eksploatowanego w zró nicowanych warunkach ruchu miejskiego. Wykorzystując złącze diagnostyczne uzyskano informacje o pracy silnika spalinowego oraz silników elektrycznych. Dokonano analizy wykorzystania silnika spalinowego i silników elektrycznych. Wskazano obszary najczęściej wykorzystywanych zakresów pracy w postaci histogramów, a następnie zestawiono je z trasami przejazdu. Dokonano oceny przepływu energii w układzie oraz przedstawiono warunki odzyskiwania energii w pojeździe. Wskazano obszary pracy pojazdu, które w największym stopniu wykorzystują zalety napędu hybrydowego. Wykazano, że napęd hybrydowy w większym stopniu wykorzystuje silnik elektryczny i energię akumulatorów niż silnik spalinowy. Podano ilościowe wartości wykorzystania silników napędowych w zróżnicowanych warunkach miejskich.
PL
W artykule omówiono zagadnienia wpływu kształtowania się strugi wtryskiwanego paliwa na tworzenie ognisk samozapłonu oraz rozwój procesów przedpłomiennych w przestrzeni roboczej modelowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wykorzystując 8-otworkowe wtryskiwacze piezoelektryczne dla standardowego oleju napędowego oraz dla 3 innych paliw, które stanowiły mieszaniny: etanolu, butanolu i benzyny w różnych proporcjach. Stosując optyczne metody analizy określano wskaźniki geometryczne powstającej strugi wtryskiwanego paliwa oraz rozkład masy paliwa w przekroju podłużnym i poprzecznym strugi w trakcie trwania procesu wtrysku. Miejsce i liczbę powstających ognisk samozapłonu w przestrzeni spalania oceniano porównawczo w warunkach braku zawirowania ładunku oraz przy jego występowaniu.
EN
The paper discusses the issues of the influence of the fuel spray formation on the formation of self-ignition spots and the development of pre-flame processes inside a model diesel engine. The investigations were carried out with 8-hole piezoelectric injectors for a standard diesel fuel and three other types of fuel that were mixtures of: ethanol, butanol and gasoline in a variety of proportions. By applying optical methods of analysis the authors determined the geometrical indexes of the forming fuel spray and the fuel mass distribution in the longitudinal and transverse cross-section of the fuel spray during the injection process. The location and number of the self-ignition spots in the combustion chamber were evaluated on the basis of a comparison under the swirl vs. no swirl conditions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.