Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor małych i średnich przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the fundamental pillars of the system of the Knowledge-based Economy is knowledge management at the level of an individual organization [6]. In businesses, knowledge is perceived as a strategic resource determining a particular enterprise's competitive advantage. Conducted research aims at presenting the interdependence between the implementation of innovation and the building of a knowledge management process in the SME sector. If a project concerning the implementation of an ERP information system is regarded as an innovation at the level of an organization (a company), it can be assumed that the implementation of an innovation in an enterprise belonging lo the SME sector allows the development of a knowledge management process in its organizational structure. The essence of the concept of knowledge management process development in an enterprise representing the SME sector is the interdependence between the skills and competences of its employees with respect to the acquisition of knowledge from an ERP system and the enterprise's environment. Knowledge acquired from an ERP system should be the basis for the enterprise's competitive advantage in the market.
EN
Many small-business owners are highly innovative in Poland. Therefore companies with up to 250 staff are awarded in grants for conducting products and market research and prototyping in Lublin Region. The budget for the small business R&D grants in LAWP (Regional Development Agency in Lublin) allowed to award 16 small companies since its inception of the grant in 2008. Small companies may still receive public backing for research and development projects in precisely described strategic areas of the Lublin Region.
EN
In the process of the analysis of the topic, it was found that there is strong competition within the SME sector. The most effective competitive instruments are: quality of services or supplied products, established reputation, quick and timely order processing, positive relationships with suppliers and the knowledge and practical skills. Therefore, company management becomes more complicated. For this reason the managers must constantly improve their skills.
PL
Celem publikacji jest zbadanie aspektów związanych z zarządzaniem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - MSP. W pierwszej części dokonana zostanie ich ogólna charakterystyka, a także ukazana zostanie sytuacja tego sektora w Polsce na tle pozostałych krajów UE. Zaprezentowane zostaną kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw. Postawiono pytanie o czynniki, które mogą zadecydować o rozwoju podmiotów sektora MSP. Współczesna ekonomia szczególną uwagę zwraca na takie czynniki jak innowacyjność oraz kapitał ludzki. Te dwa faktory zostaną zbadane w aspekcie dalszego rozwoju polskich MSP. W przygotowaniu opracowania wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, raportów branżowych, a także oparto się na obserwacjach praktyki, własnych doświadczeniach i przemyśleniach.
EN
The purpose of the publication is to investigate with an SME. In the first part their will be general characteristics and also the situation of this sector in Poland, against the background of other EU countries. Questions were asked about the factors that could influence the economic development of SMEs. Modern economics refers to such factors as innovation and human capital. These two factors examined in terms of the further development of SMEs. Critical literature analysis, industry reports were used in the preparation of the article, also were based on observations of practice, own experiences and thoughts.
EN
Innovation is a factor which significantly determines the socio-economic development in Poland. Verification of the effectiveness of the planned creator’s innovation follows via introduction and diffusion of innovation. The ability of the acquisition, and creation of innovation is a key factor in the development of companies. The aim of these considerations is to identify the factors of innovation in the context of enterprises development.
PL
Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacyjności następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania, kreowania innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Celem prowadzonych rozważań jest określenie czynników innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju.
PL
Innowacyjność gospodarki jest wynikiem powiązań pomiędzy trzema sektorami: przemysłem, nauką i rządem. Bardzo duże znaczenie przywiązuje się do roli wiedzy i kapitału intelektualnego, traktując te czynniki jako wytyczne sukcesu przedsiębiorstwa. Coraz mniejszą rolą odgrywają czynniki wytwórcze: ziemia, kapitał i praca. Innowacyjność wpływa na konkurencyjność, pozycję gospodarki w świetle międzynarodowym. W artykule omówiono poziom innowacyjności przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej oraz pozycję Polski na ich tle, a także proces wspierania innowacyjności i kreatywności poprzez skuteczną politykę innowacyjności prowadzoną przez rząd. Nakłady na badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, a przez to na wzrost konkurencyjności w czasach ciągłych zmian i wahań (internacjonalizacja, globalizacja, dynamiczny postęp technologiczno-cywilizacyjny).
EN
Innovation is the result of economic ties between the three sectors: industry, academia and government. Attaches great importance to the role of knowledge and intellectual capital, treating these factors as a guideline success of the company. Diminishing the role played by factors of production: land, capital and labor. Innovation contributes to the development of competitiveness, the position of the economy in the light of international. In this article an attempt is made to present the level of innovation in the European Union, the determination of Polish, as well as discuss the process of promoting innovation and creativity through effective innovation policy. Expenditures for research and development are crucial for the development of entrepreneurship and thereby to increase competitiveness in times of constant change and variation (internationalization, globalization, the dynamic progress of technology and civilization).
EN
In the article, there are analysis of the sources of the law binding at present in Poland (Polish and European Union regulations) having in mind the law regulations related to institutional public support for small and medium enterprises is presented. Moreover, review of the forms of institutional public support for small and medium enterprises sectors is done. The new proposals of changes in the law binding at present in Poland are formulated. These proposals make possible the growth of the important sector of the Polish economy.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (prawo polskie i Unii Europejskiej) pod kątem uregulowań dotyczących instytucjonalnego wsparcia państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono przegląd form instytucjonalnej pomocy państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także propozycje zmian w aktualnie obowiązującym prawie w Polsce, które przyczyniłyby się do rozwoju tego sektora, ważnego z punktu widzenia polskiej gospodarki.
PL
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) posiada istotny udział w PKB, ponieważ generuje prawie połowę polskiego PKB (48,4%) oraz zapewnia zatrudnienie dla znacznej części społeczeństwa. Liczba aktywnych przedsiębiorstw (MŚP stanowią prawie 99% przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim) i udział MŚP w prywatnym sektorze oraz liczba zatrudnianych pracowników sugerują, że małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają znacząco na stan środowiska. Szacuje się, iż za 60% całkowitej emisji CO2 pochodzącego z brytyjskich przedsiębiorstw odpowiadają MŚP, a odpady przemysłowe i handlowe z MŚP stanowią średnio 50% wszystkich odpadów. 1 Wpływ sektora MŚP na środowisko naturalne jest więc istotny. Działania proekologiczne, jakie podejmują przedsiębiorstwa z tego sektora zarówno o charakterze sformalizowanym, jak i niesformalizowanym, decydują w dużej mierze o jakości środowiska. Celem artykułu jest ocena wdrożenia przez badane małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu częstochowskiego dobrowolnych formalnych i nieformalnych instrumentów zarządzania środowiskiem naturalnym.
EN
The main purpose of this study is to assess an implementation of environmental instruments in enterprises from Czestochowa region. The survey was conducted on a sample of 69 companies from the SME sector. “Snowball” sampling was applied as a method of the sample selection. The results show that threequarters of enterprises have not formulated an environmental policy, and what that entails, does not have the key instruments of environmental management, whose principal objective is to improve the business impact on the environment. The interest in the surveyed companies of implementation of voluntary actions is minimal. There is therefore an urgent need for professional support of entrepreneurs from the SME sector in the region through environmental education, knowledge creation of legal requirements and compliance with state policy with realisation of environmental objectives at the regional level.
9
Content available remote Corporate Social Responsibility: the Challenges and Constraints
94%
PL
W artykule przeanalizowano podstawowe definicje społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz kontrowersje dotyczące tego pojęcia. Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w skali lokalnej (małe i średnie firmy) oraz w skali międzynarodowej (wielkie korporacje). Społeczna odpowiedzialność biznesu jest uważana za taką działalność, która ułatwia osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej, a to zaś stoi w sprzeczności z istotą CSR. Nauki o rozwoju, w tym zwłaszcza ekonomia rozwoju, traktują społeczną odpowiedzialność biznesu jako działanie o charakterze redystrybucyjnym, uzupełniającym działalność państwa w tym zakresie. Ma to na celu lepsze zaspokojenie potrzeb słabszych grup społecznych.
EN
This article discusses the chances and vulnerabilities of corporate social responsibility (CSR) on two main levels: the small and medium sector at a local level; and big corporations at the macro and international levels. The modern understanding of the definition of CSR is also analyzed. This concept in the management sciences is often misunderstood because it is usually seen as one means in the struggle to achieve a better competitive position. On the other hand, for the development sciences CSR is an effective instrument of income redistribution and as an addition to state support for the underprivileged social groups.
PL
Sieć Natura 2000 stanowi podstawową formę ochrony zasobów naturalnych, poza parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, chociaż należy w nim upatrywać także potencjalnych korzyści. Celem badań1 była identyfikacja opinii przedsiębiorców na temat wpływu programu Natura 2000 na lokalną przedsiębiorczość. Badania ankietowe przeprowadzono w 2016 r. wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody wywiadu standaryzowanego wśród 160 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000.
EN
The Natura 2000 protected areas is a basic form of conservation of natural resources, in addition to national parks, landscapes and nature reserves. The implementation of this system has revealed some formal constraints to the development of entrepreneurship, although there are also potential benefits. The aim of the research was to identify entrepreneurs' attitudes and opinions towards the difficulties and constraints of economic development in Natura 2000 areas. The survey was conducted in 2016 among entrepreneurs from the small and medium enterprises sector in Małopolskie voivodship. The basic empirical material was the results of qualitative research carried out using the standardized interview method among 160 entrepreneurs conducting business activity in Natura 2000 areas.
11
84%
EN
The aim of this paper is to examine the role and scope of the influence of leadership on the sustainable development of SMEs. Research methods included the theoretical analysis of scientific literature and a direct survey. The quantitative sample for analysis contained 138 managers, the representatives of companies (SMEs) located in Poland. The data was collected in November and December 2015. The obtained results show that leadership is one of the key aspects that enable sustainability. It is more important than employee approval, beliefs of employees from individual departments and teams, a long-term strategy for the sustainable development of the company, approval by external stakeholders, and substantial financial resources. There is a statistically significant relationship between taking action related to sustainable business in the company and manager’s conviction (awareness) regarding the concept of sustainable business development as well as the influence of the manager on employees and the stimulation of their behaviour, including their development, decent treatment, communication with the manager, and the system of rewards and promotions. Managers undertake some action aimed at developing their employees. They also establish relationships with external stakeholders. The paper presents theoretical reflections on the relationship between the sustainable business development of SMEs and leadership, also verified by the empirical study conducted among managers of private companies. The findings of the study contribute to the understanding of the connections between these constructs. The relationship between the creation of sustainable business development is analysed in depth with reference to SMEs. Entrepreneurs and managers of SMEs can benefit from the study in order to build an organisation capable of achieving effective and sustainable development.
EN
Strategic management is not universally employed by Polish entrepreneurs. What is interesting, the mentioned situation refers mainly to the sector of small and medium-size enterprises (SME). In such case, we should indicate the instruments supporting the process of introducing the strategic management solutions, especially ERP (Enterprise Resource Planning) class systems which support operational as well as strategic planning. The purpose of the present paper is to determine the needs of constructing the awareness of the entrepreneurs, mainly from MSP sector, in respect of strategic and process management supported by available ERP class systems. Lack of the mentioned awareness and lack of the flow of information on effect of vision, mission and processes causes a lack of basis for implementation of the assumptions of strategic and process management. Due to the above reasons, the discussed process should be supported by informatics systems of ERP class. besides it, the enterprises seek nowadays for the methods of management which would allow optimum utilization of the available resources. It means that they try to find the answer to the following question: how to increase the number of the produced goods or the rendered services with the limited resources? The answer to the mentioned question has been given in the present paper.
PL
Zarządzanie strategiczne nie jest powszechnie stosowane przez polskich przedsiębiorców. co ciekawe, taka sytuacja dotyczy głównie sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). W takim przypadku należy wskazać narzędzia wspierające proces wdrażania rozwiązań zarządzania strategicznego, zwłaszcza systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wspierających planowanie zarówno operacyjne, jak i strategiczne. Celem artykułu jest określenie potrzeb budowania świadomości przedsiębiorców, głównie z sektora MSP, w zakresie zarządzania strategicznego i procesowego wspartego dostępnymi systemami klasy ERP. Brak świadomości i brak przepływu informacji o działaniu wizji, misji, procesów powoduje, że brakuje podstaw do wdrażania założeń zarządzania strategicznego i procesowego. Z tego powodu proces powinien być wspierany systemami informatycznymi klasy ERP. Ponadto, w obecnych czasach przedsiębiorstwa szukają metod zarządzania, które pozwolą na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. czyli szukają odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć liczbę produkowanych wyrobów czy też świadczonych usług przy ograniczonych zasobach? Odpowiedź na to pytanie została podana w tym artykule.
14
Content available remote Wodór dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
84%
PL
Przeanalizowano możliwość prowadzenia procesów rafineryjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw SMEs (small and medium-sized enterprises) na przykładzie wodorowego uszlachetniania ciekłych frakcji paliwowych z termokatalitycznego rozkładu odpadowych poliolefin. Skala procesu 55 tys. t/r wymagać będzie co najmniej 300 t wodoru. Zwrócono uwagę na aspekty technologiczne procesu kopirolizy aglomeratów z odpadowych poliolefin (25% mas.) z olejem technologicznym, głównie parafinowym, i nowe możliwości ukierunkowane pod inwestycję wodorowego uszlachetniania otrzymywanych produktów w Kędzierzynie-Kożlu. Dotychczasowe rozwiązanie łączy zakład utylizacji z rafineriami południowymi układem handlowym. Oczekuje się, że olej dieslowy z odpadowych poliolefin będzie otrzymywany w jednej firmie. W zakresie najnowszych badań nad uszlachetnianiem przeprowadzono próby hydrokrakingu produktów kopirolizy, umożliwiające w jednym etapie zmniejszenie zawartości siarki i zwiększenie udziału frakcji o zakresach wrzenia paliw.
EN
A review with 24 refs. covering refinery processes yielding hydrogen for SMEs (illustrated by H refining of liq. fuel fractions prepd. by thermocatalytic decompn. of waste polyolefins), technol. aspects of co-pyrolysis of (1:3 w/w) waste polyolefin–paraffin oil mixts., and upgrading attempts at reducing S content and prepg. more fuel-range fractions in one hydrocracking step.
EN
The article is devoted to the problems of development small innovative enterprises – start-ups. The most successful experience of the creation and development of start-up companies in Poland, Slovenia and Czechia, including the programs of their support are investigated. It was concluded on expediency of the creation of similar mechanisms of organization and development of start-ups, taking into account Ukrainian realities.
PL
Artykuł jest poświęcony problemom rozwoju małych innowacyjnych firm – start-upów. Podjęto w nim próbę zbadania najbardziej udanych doświadczeń tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw w Polsce, Słowenii i Czechach, w tym programów ich wsparcia. W artykule przeanalizowano efektywność tworzenia podobnych mechanizmów organizacji i rozwoju nowych przedsiębiorstw przy uwzględnieniu realiów ukraińskich.
PL
Na wzrost gospodarczy danego kraju wpływa wiele zmiennych, w szczególności czynniki produkcji, kapitał ludzki, stopień przedsiębiorczości czy nakłady na inwestycje. Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz rozwój sektora nowych technologii doprowadził do sformułowania nowego czynnika wzrostu gospodarczego jakim niewątpliwie jest innowacja. Samo pojęcie innowacji rozumianej jest niejednoznacznie. Zazwyczaj definiowane jest jako radykalna zmiana, wynalazek bądź nowość, szczególnie w kontekście produktu, a także technologii czy metod zarządzania, w ramach uwarunkowań dużych podmiotów gospodarczych. Stąd podjęty w artykule aspekt innowacji przy uwzględnieniu parametrów charakterystycznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
A number of variables affect the country's economic growth, in particular the factors of production, human capital, entrepreneurship, and investment. The dynamically changing environment and the development of the new technology sector have led to the creation of a new determinant of economic growth, which is undoubtedly innovation. The very notion of innovation is understood ambiguously. Typically, it is defined as a radical change, invention or novelty, especially in the context of a product, as well as technology or management methods within the context of the conditions of large business entities. Hence, the context of innovation undertaken in the article, taking into account the parameters characteristic for the sector of small and medium enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.