Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1051

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restrukturyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
1
100%
EN
W artykule poruszono problem restrukturyzacji finansowej jako radykalnej zmiany ułatwiającej finansowanie działalności przedsiębiorstwa w kryzysie. Podjęto próbę zdiagnozowania skali doświadczenia sytuacji kryzysowej sfery finansów w firmie, częstości przeprowadzania restrukturyzacji finansowej (krótko- i długoterminowej), działań wdrożonych w celu jej realizacji oraz skutków krótko- i długookresowych. Omawiając problematykę, oparto się na przeglądzie literatury tematu i wynikach badań własnych, przeprowadzonych wśród firm działających na Dolnym Śląsku.
Karbo
|
1999
|
tom Nr 12
422-427
PL
Polskie koksownictwo znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jest poważnie dekapitalizowane. Utrzymanie produkcji koksu 9 min t/r wymaga znacz-nego wsparcia finansowego i modernizacji koksowni. Nie zrealizowanie progra-mu wywoła gospodarcze szkody rządu 5 mld zł.
EN
Polish coking industry is in a difficult economic situation. It is seriously decapitalised. Maintenance of coke production at the level of 9 mln t/y requires considerable financial support and modernisation of coking plants. Not realising of the programme will generate economic losses in the range of 5 bln zł.
PL
Artykuł zawiera analizę racjonalności i propozycje ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Określa optymalizacje i tryb restrukturyzacji, opisując zmiany w czterech obszarach(organizacyjnym, majątkowym, nanosowym, własnościowym). Zaproponowano podział Spółki na części zorganizowanej.
EN
The article contains the analysis of rationale and suggestions for system changes and organization in the enterprise. Specifies the optimization and restructuring mode, describing the changes in four areas (organization, property, nancial, ownership). Company's proposed division of organized crime.
6
Content available Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego
96%
EN
The article consists of three main parts. The first contains a short history and a description of the situation and potential of the Polish defence industry in years 1945–1990, and describes intensive development under USSR supervision, growing of employment, and dependency between the socialist countries’ defence industries. Signals of approaching troubles started to appear already at the end of 1980s. The main signs of incoming troubles were: overgrowth of employment, not introducing any significant new technologies, and the end of the times when the sales for almost 100% of the “S” (special) production were secured. The second part is a list of attempts at some reforms of the state-owned defence industry. The article lists trials of introducing the following restructurisation plans: – a sector study and general assumptions for the first stage of defence industry restructurisation – Proxy Ltd., 1991 – a draft of reconstruction of the defence industry – Ministry of Industry and Trade, 1991/1992 – a programme of consolidation and clearing of the defence industry companies of the debts – Ministry of Industry and Trade, 1993 – a programme of restructurisation of the defence industry and support for technical modernisation of the Armed Forces – Council of Ministers, 1999 – a strategy of the defence industry potential structural restructurisation in years 2002–2005 – Council of Ministers, 2002. This section of the article presents programmes description, goals, sources of financing, stages of realisation and the reasons why these programmes weren’t introduced. The majority of the information in this part of the article bases on the Supreme Chamber of Control report on restructurisation of the Polish defence industry.The third part contains conclusions and the discussion of what, according to the author, was a success, a failure and, most of all, what should be done in the future to make the state-owned (and not only) part of the Polish defence industry more modern and competitive on the world defence market.
PL
Wielu zarządzających nie zdaje sobie sprawy z tego, że dokonywanie zmian to proces ciągły. Musimy pamiętać, stwierdza się w artykule m.in., że jest to norma i nie ma od tego odwrotu. Niezbędna jest gotowość psychiczna na ciągłe zmiany, które umożliwią pewien zakres stabilności w wykorzystywanych przez nas procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja może dotyczyć wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, do których należą m.in.: aktywa - restrukturyzacja zakresu działania, dywersyfikacja; struktura kapitałowa - restrukturyzacja finansowa; system zarządzania - restrukturyzacja organizacyjna.
EN
Many managers are not aware of the fact - that introduction of changes is a continuous process. We must remember - as it is stated, among others, in the article - that is a standard and there is no way back from it. Psychological readiness is necessary for continuous changes which enable a certain degree of stability in the restructuring processes of enterprises being executed by us. The restructuring may regard all spheres of an enterprise, to which, among others, belong: assets - restructuring of activities scope, diversification, capital structure - financial restructuring; management system - organisational restructuring.
PL
W pracy przytoczono przyczyny restrukturyzacji, zdefiniowano to pojęcie, wymieniono i scharakteryzowano logicznie powiązane etapy procesu restrukturyzacji tworzące cykl. Omówiono otoczenie dalsze i bliższe, określono metody diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa oraz warunki, jakim powinny odpowiadać jego cele. Przytoczono definicję i typy strategii działania, przeanalizowano rolę zasobów ludzkich z podkreśleniem wagi koncepcji human resources management. Przybliżono pojęcie kultury organizacyjnej, podano potencjalne przyczyny pojawienia się oporu wobec zmian i warunki jego przełamywania. Skomentowano analizę zasobów rzeczowych oraz ich rolę w procesie restrukturyzacji. Podano zasady tworzenia i warunki sukcesu wdrażania programu restrukturyzacji. Omówiono ideę i zasady kontroli efektów działania. Etapy procesu restrukturyzacji zilustrowano rysunkiem. Pracę kończą wnioski.
EN
The origin and logical interconnections of the restructuring process forming a cycle were presented and discussed.
PL
Proces restrukturyzacji przemysłu, w tym podstawowych jego elementów, tj. przedsiębiorstw przemysłowych, jest procesem ze swej natury bardzo złożonym. Za Pasiecznym (1997) i Nalepką (1997, 1998) można wyróżnić dwa główne etapy tego procesu. Pierwszy – to uchronienie się przed upadkiem (jest to tzw. restrukturyzacja ratunkowa lub naprawcza), natomiast drugi – to w zależności od stopnia zaawansowania zmian – restrukturyzacja rekonwalescencyjna lub rozwojowa. Pierwszy etap obejmuje zmiany formy organizacyjno-prawnej (najczęściej przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa) i prywatyzację, racjonalizację poziomu zatrudnienia, restrukturyzację finansową(negocjacje z bankami i wierzycielami), rezygnację z produkcji wyrobów, które nie znajdują nabywców na wolnym rynku, oraz pozbywanie się zbędnego majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Drugi etap to doskonalenie zasad funkcjonowania, a więc działania na rzecz obniżenia kosztów, budowanie skutecznych strategii finansowych, wprowadzanie nowych produktów i technologii, modernizacja posiadanego majątku produkcyjnego, szerokie i intensywne działania projakościowe, zwiększanie aktywności marketingowej i ekspansja geograficzna oraz wchodzenie w fuzje i przejmowanie innych przedsiębiorstw.
PL
Wzrost konkurencji ze strony transportu samochodowego i lotniczego doprowadził do trudnej finansowej i rynkowej sytuacji transportu kolejowego. W następstwie, w wielu państwach na świecie podjęto intensywne działania, prowadzące do zasadniczych zmian struktur organizacyjnych i/lub właścicielskich. Procesy te nie są zakończone, a doświadczenia różnych krajów pozwalają lepiej rozumieć zalety i wady różnego podejścia. W artykule przedstawiono w zarysie przebieg i wyniki przekształceń strukturalnych w transporcie kolejowym w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Łacińskiej.
EN
The increasing competition from road and air transport put the railway enterprises into extremely difficult financial and market situation. As a result, in many countries strenuous efforts have been undertaken leading to fundamental changes in railways structures and/or ownership. These processes are not over yet and the experiences collected allow to understand better the merits and shortcomings of different approaches. The article presents the course and effects of railway structural changes in the USA and in Latin America.
EN
The article presents the basic research problems concerning the country’s industrial space transformation processes. Special attention is paid to the changes in the activity of industrial enterprises, which are treated as an element of the varied forms of spatial concentration of industry and industrial space, to the influence of the European integration on the changes in the conditions of industry development, and to the new measures of the industrial activity, crucial in the industrial geography research.
EN
In 1991 a process of post-socialist transformation has begun together with the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in the Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia. This process was chiefly about a transition from centrally planned economy to a free market. Individual countries were introducing economic reforms to a different degree and scope – some countries tried to catch up highly developed countries of the West (mainly the Central European states) more quickly, the others have chosen the path of slow modernization different from the western model of capitalism (the Central Asian states).This article aims to analyse the processes that take place in the corporate sector during the political changes in countries undergoing transitions from centrally planned economy to market economy. The analysis will employ an enterprise reform index (developed by the European Bank for Reconstruction and Development) for the years between 1991–2009. These processes include both changes in ownership (privatization), and changes within a company (restructuring including assets, products, employment).In the analysed countries, restructuring processes were carried out differently – much faster in Central – Eastern Europe countries (Czech Republic, Poland, Slovakia, Estonia, Hungary) than in the countries of Central Asia, where reforms were introduced slowly and on a much smaller scale (such as Turkmenistan, Uzbekistan).
15
Content available remote Ryzyko w procesach restrukturyzacji
77%
PL
Przedmiotem artykułu jest ryzyko w procesie restrukturyzacji. Autor koncentruje się na konsekwencjach tych zjawisk. Badania oparto na analizie literatury, wywiadach oraz analizie przypadków (action research). W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania restrukturyzacji. W następnych częściach autor analizuje ryzyko poszczególnych strategii restrukturyzacji.
16
Content available remote Działania restrukturyzacyjne w Instytucie IMPiB po procesie konsolidacji
77%
PL
W referacie przedstawiono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne poprzedzające proces konsolidacji Jednostki oraz prowadzone w kilku etapach działania konsolidacyjne dobrowolne i urzędowe. Systemowe analizy własne prowadzone przez organa władzy w zakresie przekształceń własnościowych po zakończeniu pierwszego etapu konsolidacji w IPTS Metalchem oraz próby implementacji przez organa władzy własnych analiz systemowych po 2 etapie dobrowolnej konsolidacji w IPTS Metalchem. Omówiono działania przygotowawcze i prognozy Komisji ds. konsolidacji. Dokonano porównawczej analizy skutków realizacji procesu konsolidacji oraz omówiono sytuację ekonomiczną i społeczną po konsolidacji Instytutu IMPiB i związane z tym wybrane problemy.
EN
Presentation describes external and internal factors preceding Institute's consolidation process and several stages of voluntary as well as legal consolidation actions. Analyses performed by government bodies regarding property changes after the first stage of consolidation in IPTS Metalchem and efforts of those bodies to implement their system analyses after the second stage of voluntary consolidation in IPTS Metalchem are discussed. Preparation steps and predictions of Consolidation Commission are also described. The consequences of the accomplished consolidation were analized by means of a comparative analysis and the IMPiB's economical and social situation including problems related with it after the consolidation were discussed.
EN
Bankruptcy of enterprises is generally recognized as a negative phenomenon. In practice, the institution of bankruptcy aims at protecting interests of the market game participants. It eliminates from the market the enterprises which are not able to conduct their activities effectively. This way, it also protects other entities from establishing relationships with a company which is unable to rival its competitors. The article concerns problems of insolvent and bankrupt companies in the financial time crisis. It brings up theoretical and practical aspects of this issue. Some enterprises are not able to survive as before in the period of economic crisis. In 2009, the number of insolvent and bankrupt companies grew up rapidly. Restructuring can be a response to a crisis or major change in the business, such as insolvency and bankruptcy. The article focuses on the results of basic and scientific research conducted at the Law Court in Cracow at the Department of Insolvency and Bankruptcy.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.