Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 516

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  literatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Tekst jest próbą opowiedzenia biografii i scharakteryzowania twórczości Stanisława Jerzego Leca z perspektywy dwóch dat: 6 marca 1909 oraz 13 adar 5669 roku, które zbiegły się w dniu przyjścia poety na świat, jednak – na skutek odmiennej natury kalendarza gregoriańskiego i żydowskiego – zwykle się rozbiegają, tworząc symbolicznie rozziew dla doświadczenia i dla uwarunkowań dzieła. Momentowi urodzin Leca dodaje wyjątkowości fakt, że przypadły one w erew Purim. Filozoficzne podteksty i formalne przejawy tego święta (które jest karnawałowym odreagowaniem niedoszłej do skutku zagłady) mogą rzucić snop światła na twórczość poety, z innej niż zazwyczaj perspektywy ukazać jej aspekt satyryczny. W perspektywie tej we wszechobecnych u Leca formułach maskowania, przebrania, ukrycia (demonstrowanych i analizowanych w niniejszym tekście) da się dostrzec również cień obrazu, który mógł się ukazać jego oczom w dniu narodzin, „dniu pierwszego zdziwienia”.
EN
An attempt at recounting the biography of Stanisław Jerzy Lec as well as characterising his works from the perspective of two dates: 6 March 1909 and 13 Adar 5669, which coincided with the day of the poet’s birth, albeit owing to differences between the Jewish and Gregorian calendars they usually diverge, thus creating a symbolic hiatus for experiencing his oeuvre and its determinants. The time of Lec’s birth is rendered exceptional by the fact that the event took place in the course of Erew Purim. The philosophical sub-texts and formal symptoms of this holiday (a carnival reaction to an unsuccessful extermination) could cast light on the poet’s works and show their satiricial aspect from a viewpoint different from the usual one. Within this perspective of formulas of putting on masks, changing costumes, and concealment, omnipresent in the case of Lec (demonstrated and analysed in this article), it is possible to perceive also the shadow of an image, which could have appeared before his eyes on that “day of first astonishment”.
EN
The author contrasts history tantamount to “thinking back” (history focusing on that, which happened in the past) with such reflections on history, which become the reason why ”while talking about the past we enter together with history into the future”. Such “entering with history into the future” remains a ”fascinating journey into the past” but is also “management of the present” and managing ”borderland” space conceived as the site of meeting, conversation, and co-operation. The backdrop of reflections pursued in the presented sketch is composed of the phenomenon of the Ukrainian-Polish milieu, which undertakes ”organic work” and co-creates the Bruno Schulz Festival in Drohobych.
6
72%
PL
Esej na temat inspiracji Schulza kulturą masową jego mitycznej młodości.
EN
Essay about Schulz’s inspiration in the mass culture of his mythical youth.
EN
English version in: Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, ed. Wiera Meniok, Drohobycz 2009, p. 45-50.
EN
English version in: Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, ed. Wiera Meniok, Drohobycz 2014, p. 61-64.
PL
Przedmiotem szkicu są praktyki lekturowe Józefa Czapskiego oraz figura czytelnika zawarta w jego tekstach. Wybrane eseje oraz zapiski dziennikowe zostają tu potraktowane jako tekstowe protokoły z pewnego doświadczenia: nieustającego stawania się czytelnika wobec czytanego tekstu. Tym, co szczególne dla czytania Czapskiego, jest jego egzystencjalny wymiar – lektura angażuje bowiem autora Czytając nie tylko intelektualnie, ale też duchowo i życiowo. Czapski-czytelnik wyprowadza utwory spod stałych adresów przypisanych im znaczeń i wprowadza je w życie – aktywuje sensy i sprawdza ich wartość. Tak samo też pozwala tekstom siebie wyprowadzać poza dotychczasowe rozumienie własnego bycia, wyprowadzać poza to, co jest – by siebie odkrywać, zmieniać czy nawet stwarzać. Mierzy się z nimi, ale mierzy także siebie podług nich. Tak rozumiane czytanie (jako doświadczenie czy próbowanie się) w swym rodowodzie sięga do M. de Montaigne’a i jego Prób – i te powinowactwa między innymi zostają w artykule prześledzone.
EN
This sketch deals with Józef Czapski’s reading experiences and the persona of the reader contained in his texts. Selected essays and journal entries have been treated as textual protocols of a certain experience: the incessant process of becoming a reader vis-à-vis the text. The specific feature of the way in which Czapski read was its existential dimension – reading involves the author. By reading not only intellectually but also spiritually Czapski-the reader moved the texts from the constant addresses of the meanings ascribed to them and introduced them into life – he activated meanings and tested their value. In the same fashion he permitted the texts to lead him beyond the heretofore comprehension of his existence, beyond that, which exits, in order to discover, change or even to create himself. He tackled them, but also applied their measure to himself. The origins of a thus comprehended process of reading (i.e. as an experience or a trial) goes back to M. de Montaigne and his Essais – these affiliations too are followed in the article.
PL
Tekst prezentowany na IV Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu w 2010 roku, opublikowany również w jego książce: Leksykon miast intymnych (2014).
EN
Text presented at the IV International Bruno Schulz Festival in Drohobycz in 2010, published also in the book Leksykon miast intymnych (2014).
PL
Tekst powstał na skutek zaskoczenia faktem, że w świecie gier językowych, towarzyskich i rynkowych literatura może być jeszcze sprawą tak bardzo serio, jak jest dla Herty Müller. Zestawia, w wyborze z jej dwunastu książek wydanych w Polsce w latach 2003–2016, wypowiedzi autorki na temat doświadczania przez nią literatury oraz na temat jej własnego procesu twórczego, toczącego się od traumy do formy. Procesu, w którym usiłuje się „rzeczywiste życie wymyślić raz jeszcze nierzeczywiście, nie jeden do jednego, lecz o wiele dokładniej”, ponieważ „nic, co przeżyte, nigdy nie jest gotowe”. Mówiąc o tych mechanizmach pisarka posługuje się dwojakiego rodzaju kategoriami: ogólnymi i intymnymi – nie przypuszczając jednak nigdy czytelnika do tego, co pomiędzy, tego, co prywatne. Kategorie ogólne to: realność i fikcjonalność; piękno, brzydota i kicz; czytanie, pisanie, mówienie, milczenie itp. Intymne to: rośliny, znaki przestankowe, ściegi krawieckie. Proces literacki zachodzący w sobie opisuje Herta Müller jako intelektualno-fizjologiczny – prawdopodobnie dlatego, że zakorzeniony on jest w przeżyciach dziecka, które swoje traumy, lęki i zranienia potrafiło przetworzyć w narzędzia językowego stylu. Wczesne nawyki są atawizmami stale modelującymi jej prozę. Ukształtowane jako odruchy ratunkowe, stały się strategią literacką.
EN
This text emerged as a result of discovering the shocking fact that in the world of board games literature can be still treated seriously, as in the case of Herta Müller. In her selection of Müller’s 12 books issued in Poland in 2003–2016 the author of the article compares the writer’s statements about experiencing literature and her creative process progressing from trauma to form. This is a process in which an attempt is made “to devise real life once again as unreal, not as one to one, but much more minutely”, since nothing that has been experienced is ever ready. Discussing those mechanisms the author uses two categories: general and intimate without, however, permitting the reader to penetrate that, which remains in between and which is private. General categories include: reality and fictionality; beauty, ugliness and kitsch; reading, writing, speaking, silence, etc. Intimate categories encompass plants, punctuation marks, and sewing stitches. Herta Müller described her inner literary process as intellectual-physiological – probably because it is enrooted in the experiences of a child capable of transforming its traumas, fears, and emotional injuries into instruments of linguistic style. Early habits are the atavisms that constantly model her prose. Moulded as rescue reactions they become literary strategy.
EN
Postmodernism is a general term used to describe the changes, developments and tendencies taking place in literature, art, music, architecture and philosophy. One of the more prevalent characteristics of postmodernist literature is metafiction, a literary device used to explore the relationship between fiction and reality by making the reader aware that they are, in fact, reading fiction. The emergence of metafiction in postmodernist literature changes the foundation of the story and thus jeopardizes its shape, especially when considering that metafiction is not about the story, but the author. This article will examine the basic shape of the story both in traditional and metafictional perspectives using Hunter S. Thompson's, Kurt Vonnegut's, and Stephen King's The Dark Tower books.
EN
An acclaimed sculptor residing in Rome and Warsaw describes his two works: I, Bruno Schulz (photograph on the cover of this issue) and Home of My Father: “The suitcase I used for I, Bruno Schulz belonged to my parents who came from Lwów, and in 1945, after the Second World War, reached Warsaw, i. a. via Kraków, my birthplace. It was kept in a storage cupboard together with other concealed ‘treasures’ until the winter of 1982, when, during the martial war period, I turned it for the first time into an art object. The impulse came from a photograph I discovered amidst a sizeable collection of photographs of my parents from the time of their courtship: young and beautiful, together with friends, captured in assorted fun situations, and radiating joie de vivre. The mood of one of photographs, however, drew my attention: in it my father looks at his family home in Kulparkowska Street, bombed in 1939. From that moment home and suitcase merged into a single image: I envisaged the house as a cardboard suitcase concealing in its interior my parents’ youth together with the Eastern Borderlands and the fragrance of Bruno Schulz’s ‘cinnamon shops’, which at the time came alive with such special force. Thus, opening the suitcase I came across the large eyes of Bruno Schulz evoking the Holocaust of that world. This, however, was not the end of the history of the suitcase. In 1986 I restored its utilitarian function by taking it with me while leaving for Rome. The fact that every so often it changed from a useful object into an objet d’art, and vice versa, is the reason that it functions as an ontologically questionable object, as if it originated from the ‘Schulzian prop room’. Several of my works refer more or less directly to its ‘contents’. One of them is Home of My Father, an installation I created ten years later upon the basis of the photograph, with a dismantled miniature home bringing to mind a birdhouse due to its small size and applied material as well as the fact that it stands on a sizeable pole supported by bricks. The resultant entity creates a configuration maintained in a state of ‘unstable balance’, and produces the impression that a stronger breeze could smash it in into pieces. Naturally, the pole could be just as well a pilgrim’s staff”.
PL
Relacja Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza widziana oczyma francuskiego badacza literatury.
EN
Relation between Bruno Schulz and Gombrowicz as seen by the French literary scholar.
EN
English version in: Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, ed. Wiera Meniok, Drohobycz 2014, p. 19-23.
PL
Artykuł opowiada o idei i kwerendach związanych z wystawą Bruno Schulz wśród artystów swego czasu, jaką prezentowano w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie w 2018 roku w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Na wystawie eksponowano prace artystów, którzy brali udział w wystawach razem z Brunonem Schulzem, jakie miały miejsce we Lwowie w latach 1922, 1930, 1935, 1940. W zbiorach Galerii przechowywane są dzieła, rzadko lub dotychczas niepokazywane, prawie wszystkich tych artystów z tego okresu. Wystawa unaoczniła, jak dzieła Schulza pozycjonują się obok dzieł innych artystów w kontekście ówczesnych trendów artystycznych. Autorka odszukała też zapomniane recenzje. Autorka podkreśla, że wystawiających we Lwowie artystów różnych narodowości i poglądów jednoczyło pragnienie twórczych poszukiwań, a także dramatyczna wspólnota losów.
EN
The article focuses on ideas and surveys associated with the exhibition: Bruno Schulz among Artists of His Time, featured at the Lviv National Art Gallery in 2018 as part of the VIII International Bruno Schulz Festival in Drohobych. The display presented artists who together with Bruno Schulz took part in exhibitions held in Lwów in 1922, 1930, 1935, and 1940. The Gallery collections store works by almost all these artists, up to now rarely or never shown. The exhibition demonstrated the position of Schulz’s works alongside those by other artists within the context of trends of the period. The author also discovered forgotten reviews and stressed that artists on show in Lwów – of assorted nationalities and representing diverse views – shared a striving towards creative quests as well as a dramatic fate.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.