Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 261

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przedsiębiorczość społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In the following sections of this paper, we first provide a succinct overview of SE as a phenomenon and research field. We summarize the definitional debate and point to valuable theoretical frameworks for studying SE. Next, we introduce individual authors' contributions to the issue and, finally, we propose further suggestions for future research. (fragment of text)
2
Content available remote Przedsiębiorczość społeczna w opinii studentów wybranych uczelni podlaskich
100%
XX
Przedsiębiorczość społeczna to jedna z form przedsiębiorczości. Definiowanie przedsiębiorczości w różnych dziedzinach wiedzy od początku budziło wiele kontrowersji. Konieczne jest zatem interdyscyplinarne podejście do przedsiębiorczości1, gdyż zjawisko to występuje od początku istnienia człowieka, który w różnych obszarach życia codziennego próbował sobie radzić z problemami występującymi w jego i innych grupach społecznych. W kontekście poszukiwań rozwiązań definicyjnych przedsiębiorczości można wówczas lokować pojęcie przedsiębiorczość społeczna. Na tle teoretycznych rozważań wyniki badań własnych autora potwierdzają poniekąd dylematy definicyjne teoretyków. (fragment tekstu)
XX
W polskiej teorii i praktyce przedsiębiorczość społeczna1 nie jest kategorią obcą. Funkcjonuje ona jako pojęcie parasol (umbrella concept), odnosząc się do wszelkich przedsięwzięć społecznych w sektorze NGO, wśród przedsiębiorstw non-profit czy też organizacji pożytku publicznego i innych inicjatyw społecznych z pogranicza trzech sektorów (rządowego, prywatnego, organizacji pozarządowych, które podejmują się rozwiązywania problemów społecznych). To, jak model przedsiębiorczości społecznej w Polsce wygląda obecnie i jakie są jego uwarunkowania, wynika ze specyfiki kontekstu społeczno-ekonomicznego, który w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami światowymi charakteryzuje się krótszym doświadczeniem demokracji i wolnego rynku.(fragment tekstu)
EN
The author make an attempt at providing a concise overview of what social entrepreneurship is and how it helps to solve social problems. There are few key issues emphasized in defining social entrepreneurship phenomenon. Also, some contextual elements that influence the nature and popularity of social entrepreneurship in Poland are presented.(original abstract)
XX
Wykorzystując obszerną analizę kluczowych tekstów w obszarze teorii instytucjonalnej oraz obszaru badawczego przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, autorka umiejscawia zjawisko i obszar badawczy przedsiębiorczości społecznej w ramach tejże teorii. Nawiązując do debaty agencja vs struktura, znanej z nauk społecznych, przywołuje ona koncepcję sprawczości zakorzenionej i przenosi ją na grunt badań nad przedsiębiorczością społeczną. W artykule przytoczono argumenty, dlaczego ramy teorii instytucjonalnej są szczególnie użyteczne dla zjawiska i obszaru badawczego przedsiębiorczości społecznej, jak również ukazują, w jaki sposób obszar ten może być bardziej wyjaśniony dzięki perspektywie paradoksu sprawczości zakorzenionej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper provides insights into how social entrepreneurship and the institutional theory framework can be combined. The author situates the social entrepreneurship phenomenon here, and embarks on the traditional structure vs agency debate from social sciences, sociology of organizations in particular. The concept of embedded agency is referred to and employed to explain the phenomenon of social entrepreneurship. In this paper, the author provides key arguments concerning how the institutional theory framework can be useful in the field of social entrepreneurship research and practice. The author also discusses how the embedded agency concept is more pronounced in the social entrepreneurship context. (original abstract)
5
Content available remote Przedsiębiorczość społeczna : tradycje, szkoły i modele organizacyjne
100%
XX
Artykuł obejmuje dwa aspekty przedsiębiorczości społecznej, tj. tradycje i szkoły oraz jej modele organizacyjne, których niejasny charakter stanowi przyczynę podjętej tutaj tematyki. Analizuje dwie takie tradycje i cztery wywodzące się z nich orientacje teoretyczne, a także dwie typologie modeli organizacyjnych. Przeprowadzone analizy wykazały niekonkluzywność tych modeli i bezzasadność roszczeń szkół do uznawania za trafne głoszonych przez nie poglądów. Za przyczynę tego stanu można uznać wykorzystywanie do ich opisu pojęć nieostrych, co do pewnego stopnia można usprawiedliwiać wczesną fazą badań nad nim. Postuluję zatem ostrożność w ferowaniu zbyt pochopnych rozstrzygnięć oraz kontynuację badań zmierzających do wypracowania ujęć unifikacyjnych zjawiska przedsiębiorczości społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article embraces two issues regarding social entrepreneurship, i.e. traditions and schools as well as its organizational models whose vague nature constituted an incentive for elaboration on this subject matter. It describes two traditions and four theoretical orientations derived from them. Moreover, I discussed two typologies of organizational models. The analyses indicated inconclusiveness of these models and groundlessness of claims laid by the schools to acknowledge views expressed by them as entirely pertinent. I have found the reason for these in describing them by means of indistinct concepts, which, to some extent, may be justified by the early stage of studies in this field. At the same time I argue that caution should be exercised when passing decisions and the effort that aims at developing standardizing approaches to the phenomenon of social entrepreneurship, should be continued. (original abstract)
6
Content available remote Czy nadal potrzebujemy wspólnego szyldu?
100%
XX
Użycie słowa "społeczny" traktowałabym jako manifest: oto chcę zwrócić uwagę na aspekt społecznej działalności przedsiębiorstwa, czyli jego relacje z otoczeniem, wpływ na społeczność lokalną, zaspokajanie potrzeb szerokiej rzeszy interesariuszy. (fragment tekstu)
7
Content available remote Czym jest ekonomia społeczna?
100%
XX
Cóż zatem powinno charakteryzować przedsiębiorczość czy przedsiębiorców, aby można było mówić o ekonomii społecznej? Ogromne zróżnicowanie poglądów, o ile nie zamęt pojęciowy, w odniesieniu do samej ekonomii społecznej nie stoi na przeszkodzie udzielaniu na tak postawione pytanie stosunkowo jednolitych odpowiedzi. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przedsiębiorczość społeczna przyciąga coraz więcej osób, pieniędzy i uwagi. Jednak wraz z rosnącą jej popularnością maleje pewność, co tego, czym właściwie jest przedsiębiorczość społeczna i czym się ona zajmuje. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues concerning development of the social entrepreneurship in Poland. Social entrepreneurship attracts more and more people, much money and attention. However, as it has been getting more and more popular, there has been less and less certainty what social entrepreneurship exactly is and what it deals with. (original abstract)
9
Content available remote Przedsiębiorczość społeczna : prolegomena: termin i definicje zjawiska
100%
XX
Artykuł dotyczy przedsiębiorczości społecznej lub dokładniej, dyscypliny naukowej o tej samej nazwie. Wyznaczają ją dwa zasadnicze aspekty: refleksja nazwowa oraz definicyjna. Motywem podejmowania tych kwestii jest brak zgodności badaczy. Przyczynę różnic stanowi wczesne stadium rozwoju dyscypliny oraz fakt, że zjawisko znajduje się dopiero w fazie eksploracji. Wpisując się w ten nurt dokonałem przeglądu 50 definicji przedsiębiorczości społecznej oraz podjąłem się próby analizy ich metodologii i etymologii samego pojęcia. Wynik badania stanowi konstatacja, iż definicje nie oddają w pełni istoty zjawiska i że przyczyną tego jest ich nieostrość. Rekomenduję zatem powściągliwość w wyrabianiu sobie kategorycznych poglądów na temat tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the phenomenon of social entrepreneurship or more precisely: the scientific discipline with the same name. It is determined by two essential aspects, notional and definitional analysis. The motive of taking up these issues was and is the lack of agreement among researchers concerning them. ?e reason of the differences between them is the early stadium of the development of specialization since the phenomenon is then in the exploration phase. Sticking to this trend, I have conducted the review of about 50 definitions of the phenomenon and I have taken up the analysis of their methodology and etymology of the notion. ?e result of the research is the ascertainment that the definitions do not reflect fully the nature of the phenomenon and that the its reason is their lack of precision. Therefore, in order to decrease the risk of limiting the access to the phenomenon, I recommend restraining in making such categorical opinions. (original abstract)
11
Content available remote Social Entrepreneurs what Makes them Different from Business Undertakers?
100%
XX
Przedsiębiorcy społeczni bardzo często działają wykorzystując dostępne im bardzo ograniczone zasoby lub praktycznie nie mając zasobów w ogóle. Posiadają motywację, ale poza finansowymi czy technicznymi zasobami potrzebują często również złożonego zestawu kompetencji, szczególnie tych, które wiążą się z przywództwem. Przedsiębiorcy społeczni w wielu aspektach wykazują podobieństwo do przedsiębiorców operujących w otoczeniu biznesowym, jednak istnieją też miedzy nimi pewne różnice. Zarówno podobieństwa, jak i różnice między tymi dwoma grupami przedsiębiorców można odnaleźć w artykułach teoretycznych, natomiast niewielka liczba badań dowodzi ich istnienia. Badanie przeprowadzone w 2014 roku w grupie 76 respondentów zaangażowanych w działalność społeczną i biznesową wykazało, że do pewnego stopnia przedsiębiorcy społeczni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w działalność nastawioną na zysk wykazują podobne charakterystyki, choć każdy z tych dwóch typów przedsiębiorców cechuje się także właściwościami unikatowymi dla siebie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurs, very often operate with highly limited resources, not to say with vir- tually nothing. They possess motivation, but apart from financial or technical resources very often they also need complex set of skills , especially those connected with leadership. Social entrepreneurship is similar to business entrepreneurship in many way, however there are some differences. Both similarities and diffe rences can be find in theoretical papers, however there is a limited number of research which prove them. A re search conducted in 2014 among 76 respondents, engaged in business and social activities, proved that to some extent social and business entrepreneurs have some common features, however some of them are unique for each of this entrepreneurship type. (original abstract)
EN
Objective: Based on extensive literature review, this paper aims to establish if, why and how, in given environmental and market contexts, social entrepreneurship (SE) opportunities are discovered and exploited. It positions social problems as sources of entrepreneurial opportunity. The article presents an integrated process-based view of SE opportunity antecedents and concludes with a dynamic model of SE opportunity. Research Design & Methods: To fulfil its goal, the paper establishes opportunity as unit of research and explores the dynamics of opportunity recognition. To identify the components of SE opportunity through a process-based view, the study follows the steps of critical literature review method. The literature review follows with logical reasoning and inference, which results in the formulation of a model proposition of social entrepreneurship opportunity. Findings: The paper presents a holistic perspective on opportunity antecedents in SE context and introduces social problems, information, social awareness and entrepreneurial mindset as fundamental components of social entrepreneurship opportunity equation. Implications & Recommendations: It is necessary to remember for policy makers, investors and partners involved within the social sector, that social problems can be the source of entrepreneurial opportunity. Training, assisting and engaging socially aware entrepreneurs is a promising line of development for all communities. Contribution & Value Added: The major contribution of this study lies in extending the existing body of social entrepreneurship research by providing a new perspective, placing social problem as opportunity in the centre of the discussion. (original abstract)
13
Content available remote A Preliminary Analysis of Social Innovation in Italy and Latvia
75%
XX
Innowacje społeczne są na ogół postrzegane jako zdolność reagowania na pojawiające się potrzeby społeczne za pomocą nowych rozwiązań i modeli, które nie mają na celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa społeczne, jako organizacje, które stosują strategie biznesowe w celu maksymalizacji poprawy dobrobytu ludzi i środowiska, są szeroko zaangażowane w innowacje społeczne. We Włoszech innowacje społeczne wydają się być prerogatywą przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza spółdzielni socjalnych, które są rodzajem przedsiębiorstwa społecznego typu non-profit, prowadzonym według określonych zasad. W artykule przedstawiono specyfikę innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej we Włoszech i na Łotwie. Wskazane różnice są przydatne do zrozumienia trudności, na jakie są narażone kraje byłego ZSRR w procesie odchodzenia od komunistycznej przeszłości, oraz ich potencjału do eksperymentowania z nowymi formami współpracy społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Social innovation is generally regarded as the capacity to respond to emerging social needs through new solutions and models without the primary aim of pursuing profit. Social enterprises, as organizations that apply business strategies to maximize improvements in human and environmental wellbeing, are widely engaged in social innovation. In Italy, social innovation appears to be a prerogative of social enterprises, especially of social cooperatives that are a type of non-profit social enterprise ruled by specific regulations. This article is a preliminary report on the specificities of social innovation and social entrepreneurship in Italy and in Latvia. The differences are useful to understand the difficulties that ex-soviet countries are encountering in shaking off their communist past and, at the same time, their potentiality for experimenting new forms of social cooperation. (original abstract)
14
Content available remote Exploring Failure Among Social Entrepreneurs - Evidence from Poland
75%
XX
Większość rozważań dotyczących przedsiębiorczości, także przedsiębiorczości społecznej, koncentruje się na początkowych etapach procesu przedsiębiorczego. Duży nacisk kładzie się na rozpoznanie szansy i tworzenie nowych przedsięwzięć, natomiast mało uwagi poświęca się kwestii opuszczenia przedsięwzięcia. Odniesienie porażki i porzucenie możliwości mających na celu stworzenie dobra społecznego ma konsekwencje dla szerokiego grona interesariuszy, których dobrobyt zależy od wartości, jaką tworzy przedsiębiorca społeczny. Biorąc pod uwagę charakter przedsiębiorczości społecznej, tego typu przedsiębiorcy mogą wykazywać istotne różnice w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorców w kontekście radzenia sobie z potencjalnymi niepowodzeniami, ich skutkami i koniecznością zakończenia przedsięwzięcia. Wobec braku dociekań akademickich na temat porażki przedsiębiorców społecznych celem niniejszego opracowania jest zbadanie i przedstawienie przyczyn leżących u podstaw ich niepowodzeń. Zgodnie z przyjętymi celami badawczymi przeprowadzono 4 indywidualne częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione z przedsiębiorcami społecznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurial failure and exit are critical components of the venturing process of social entrepreneurs. Failing and abandoning the pursuit of opportunities that seek to create social good affect also multiple stakeholders, whose well-being depends on the (public/social) value that the social enterprise provides. Given the nature of social entrepreneurship, this type of entrepreneur may present essential dissimilarities with their traditional counterpart in the way they cope with potential failure and exit. Because of the fact that researching failure in the context of SE is rather new, this paper uses a qualitative approach and bases on semi-structured interviews as a research method. With a lack of academic and case-based research on social enterprises that have failed, the goal of this research paper is to investigate and report on the underlying reasons why social entrepreneurs fail and to provide some insights into why talking about failure is beneficial to both current and future social entrepreneurs. (original abstract)
15
Content available remote Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce
75%
XX
Celem artykułu jest analiza miejsca ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w polityce nakierowanej na ograniczanie wykluczenia społecznego w Polsce. W pierwszej części przedstawiono definicje wykluczenia społecznego oraz znaczenie i funkcje ekonomii społecznej w rozwiązywaniu tego problemu. W drugiej części dokonano analizy strategii, programów i przepisów prawa dotyczących wykluczenia społecznego w Polsce. W przekonaniu Autorki przyjęte rozwiązania uwzględniają złożoność problemu wykluczenia społecznego. Ich realizacja jest jednak związana przede wszystkim z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej. Kluczowym zadaniem pozostaje więc włączenie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej do krajowych dokumentów ustawowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the place of social economy and social entrepreneurship in policies aimed at reducing social exclusion in Poland. In the fi rst part of the article, definitions of social exclusion and the importance and role of the social economy in solving this problem have been presented. Its second part analyzes the policies, programs and legal acts in the area of social exclusion in Poland. The author is convinced that above mentioned documents and regulation take into account the complexity of social exclusion. Their implementation, however, is mainly related to EU funds. A key task is therefore to include social economy and social entrepreneurship into the national legal acts.(original abstract)
XX
Przedsiębiorczość społeczna jest jedną z najczęściej poruszanych kwestii w najnowszej literaturze zarządzania. Szczególnym zainteresowaniem badaczy stały się kwestie związane z aspektem socjologicznym i antropologicznym przedsiębiorczości społecznej. Prezentowany tekst koncentruje się na pojęciu "brikolażu" Claude Levi-Strauss's i na sposobie w jaki może to myślenie wpływać na zaspokajenie potrzeb społecznych. Opierając się na postmodernistycznej perspektywie filozoficznej, nazwaną przez Jacques'a Derrida "dekonstrukcją", Autorzy próbują przeanalizować zjawisko brikolażu w kontekście przedsiębiorczości społecznej. Na podstawie wyników pochodzących z pogłębionych podłużnych studiów przypadków, Autorzy zaproponowali swoją koncepcję teoretyczną możliwych, przedsiębiorczych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby społeczne, poszukując roli brikolażu, która w konsekwencji została zinterpretowana jako odpowiednia szansa na zaspokojenie konkretnych potrzeb społecznych, które powinniśmy definiować, w znaczeniu takim, jakim się pojawiają. (abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurship is one of the most discussed issues in recent management literature. In particular, social entrepreneurship has recently gained the attention of management scholars interested in understanding its sociological and anthropological aspects. This paper focuses on Claude Levi-Strauss's notion of "bricolage" and the way it can represent a significant opportunity to address emergent social needs. Building on a postmodernist philosophical perspective, namely Jacques Derrida's "deconstructionism," we attempt to unpack the bricolage phenomenon within the social entrepreneurship field. Following the findings of an in-depth longitudinal case study, we provide a theoretical conceptualization of possible entrepreneurial solutions to social needs, exploring the significant role of bricolage that is consequently interpreted as a suitable entrepreneurial opportunity to address particular types of social needs that we shall define, in a way, as emergent. (original abstract)
XX
Przedsiębiorczość społeczna zwraca uwagę badaczy unikalnym podejściem do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku krajów rozwijających się, które od lat borykają się z taki problemami jak wysokie bezrobocie, nierówności społeczne czy analfabetyzm. Na przykład w Indiach, mimo niebywałego postępu w ostatnich latach, wciąż ok. 30% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, a analfabetyzm i słaba opieka zdrowotna w dalszym ciągu są ogromnymi wyzwaniami. Do tego dochodzą problemy ekonomiczne związane z niestabilnym systemem finansowym, ogromną korupcją i szarą sferą w gospodarce. Do zmniejszenia ubóstwa i poprawienia jakości życia w Indiach może przyczynić się działalność przedsiębiorstw społecznych, których obecnie w całych Indiach jest ok. 3 milionów, często w formie organizacji NGO (Anand 2018). Przedsiębiorstwa te koncentrują swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb społecznych ubogiej ludności, wypełniając "luki rozwojowe", z którymi nie mogły poradzić sobie państwo czy przedsiębiorstwa prywatne. Celem artykułu jest przybliżenie działalności przedsiębiorstw społecznych we współczesnych Indiach.(abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurship draws the attention of researchers due to the unique approach to social and economic problems. This is particularly important in developing countries which struggle with high unemployment, social inequalities and illiteracy, among others. One such example is India, where despite unprecedented progress in recent years, around 30% of the population still live below the poverty line, while illiteracy and poor health care are still huge challenges. The activities of social enterprises can contribute to the reduction of poverty and improve the quality of life. These enterprises focus their activities on the social needs of the poor, filling in "development gaps" that state or private enterprises are unable to fill. The aim of the article is to present and analyse the activities of social enterprises in modern India.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych mających siedzibę w gminach wiejskich woj. mazowieckiego. Ustalono, że spośród 32 jednostek funkcjonujących co najmniej od 2014 roku, na rynku utrzymało się tylko 10. Na podstawie danych z KRS zbadano profil działalności, poziom zatrudnienia, okres prowadzenia działalności, podmioty założycielskie oraz sytuację finansową przy wykorzystaniu metody indeksów dynamiki oraz wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS). Wyodrębniono spółdzielnie pod względem podmiotowości prawnej założycieli, celem wskazania różnic. Wśród podmiotów założonych przez osoby prawne występuje stabilna sytuacja finansowa dla 80% analizowanych jednostek. We wszystkich z nich nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego a 80% z nich odnotowała zysk oraz dodatni ROS. Spośród spółdzielni założonych przez osoby fizyczne 80% wykazało stratę z prowadzonej działalności oraz ujemny ROS w trzech ostatnich latach prowadzonej działalności. Wyniki badań wykazały, że największe szanse na rozwój mają spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne i świadczące usługi użyteczności publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to present the social cooperative movement in Poland's rural areas as illustrated by social cooperatives operating in rural communes of the Masovian Voivodeship. Of the 32 units operating at least since 2014, only 10 have remained on the market. Based on the National Court Register data, the study examined activity profiles, employment levels, activity periods, founding entities and financial situations by using the method of indicators of dynamics and return on sales (ROS). Cooperatives were selected with regard to the legal nature of their founders in order to indicate any differences. The cooperatives established by legal persons had a stable financial situation in the case of 80% of the analysed entities. All of them recorded an increase in revenues in comparison to the year before and 80% of them reported a profit and a positive ROS. 80% of the entities established by natural persons generated a loss from conducted activities and a negative ROS in the last three years of conducted activities. The research results showed that the greatest chances for development were found in cooperatives that were established by legal persons and which rendered services of general interest. (original abstract)
XX
Jednym z podstawowych problemów badawczych dotyczących przedsiębiorczości społecznej jest brak jej jednoznacznej definicji. Problem ten jest dostrzegalny także w Polsce, gdzie pojęcie to wyjaśniane jest w odniesieniu do koncepcji gospodarki społecznej i trzeciego sektora lub traktowane jest jako metafora działań innowacyjnych podejmowanych przez różne grupy i podmioty. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia terminu "przedsiębiorczość społeczna" z wykorzystaniem podejścia procesowego. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy i syntezy literatury przedmiotu. W wyniku analizy stwierdzono, iż procesowe ujęcie przedsiębiorczości społecznej jest użyteczną perspektywą analityczną dla rozumienia sedna działalności łączącej cele społeczne z metodami rynkowymi, jak również poznania przebiegu procesu przedsiębiorczego na poziomie mikro. Jednocześnie sformułowano wniosek o konieczności popularyzacji w Polsce badań o charakterze empirycznym i teoretycznym z wykorzystaniem podejścia procesowego, zwłaszcza w kontekście braku prawnej definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz wstępnych ustaleń w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic research problems concerning social entrepreneurship is the lack of a clear definition of social entrepreneurship. This problem is also noticeable in Poland, where this concept is explained in relation to the concept of social economy, the third sector or treated as a metaphor for innovative activities undertaken by various groups and entities. The aim of the article is to explain the meaning of the term "social entrepreneurship" using a process approach. The method of analysis and synthesis of the literature on the subject was used to achieve the goal. As a result of the analysis, it was found that the process approach to social entrepreneurship is a useful analytical perspective for understanding the core of the activity combining social objectives with market methods, as well as for learning about the course of the entrepreneurial process at the micro level. At the same time, there is a conclusion that it is necessary to popularise empirical and theoretical research in Poland with the use of a process approach, especially in the context of the lack of a legal definition of social enterprise and initial arrangements in this area. (original abstract)
20
Content available remote Wybrane problemy pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacji niekomercyjnych
75%
XX
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodyką pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacji niekomercyjnych. W oparciu o studia literatury przedstawiono narzędzia do pomiaru przedsiębiorczości stosowane w organizacjach komercyjnych oraz wskazano zjawiska specyficzne dla przedsiębiorczości w organizacjach niekomercyjnych, które uwzględnione muszą zostać przy projektowaniu narzędzia badawczego. Określono potencjalne problemy związane z badaniami porównawczymi związane np. z odmienną percepcją osób zarządzających organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi oraz różnymi przedmiotami działalności tych podmiotów. Wskazano sposoby rozwiązania tych problemów, polegające m.in. na wykorzystaniu wskaźników ilościowych i doborze podmiotów z określonych obszarów działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is presenting selected issues related to the methodology of measuring entrepreneurship in non-profit organisations. Based on literature studies, some tools dedicated to measuring entrepreneurship in business organisations were presented, and some specific characteristics of entrepreneurship in non-profit organisations which must be taken into account when designing a research tool were pointed. The potential problems associated with comparative studies were identified, among others: different perception of managers in commercial and non-profit organisations and various objects of their activity. The ways to solve these problems were suggested, like including quantitative indicators and choosing organisations acting in specific sectors.(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.