Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek piwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Polacy polubili piwo, choć nie do tego stopnia jak wyobrażali to sobie piwowarzy. Rok 1998 przyniósł blisko 9-procentowy wzrost spożycia dużego jasnego, ale liczono na więcej. Mówiło się o 10-procentowej progresji.
XX
Konsolidacja ogarnia przemysł wyrobów konsumpcyjnych na całym świecie. Na przykład czterej producenci napojów bezakoholowych dominują nad 80 proc. rynku, a sama Coca-Cola ma w nim blisko 50 proc. udziału. Mogłoby się wydawać, że rynek piwa powinien iść tym samym tropem.
XX
Polskie browary są już liczącą się na europejskim i światowym rynku konkurencją. Branża piwowarska w 2004 roku miała się zdecydowanie lepiej niż przed rokiem. Wzrosła sprzedaż we wszystkich kwartałach, poza drugim. Ponad dwa razy wzrósł eksport. Konsumenci chętniej niż przed rokiem pili piwo butelkowe. Sytuacja małych browarów jest jednak nadal ciężka.
EN
The last 30 years of brewing history in Slovakia were the most turbulent ones. They were influenced by the liquidation of some beer production as well as privatization, integration and acquisitions of global beer producers. As a reaction to the uniform taste of beer produced by the global producers, numerous small craft breweries emerged in Slovakia trying to return the specific beer taste to the regions. Their importance may also be involved in the development of popular beer tourism through beer routes in addition to the fragmentation of the Slovak brewing industry. The aim of this paper is to evaluate the potential of Slovakia for the development of beer routes. The examination and assessment of the possibilities of creating beer routes in Slovakia required considering the historical context first, and then establishing a database comprising the list of craft breweries in Slovakia and the list of places where beer festivals are organised. Correspondence with the President of the Association of Small Independent Slovak Breweries was used for this purpose. Such a database was then verified, supplemented and compared to the database developed by our team based on information from field research, telephone interviews with thirty representatives of breweries, and an analysis of websites of Slovak breweries. The database was further transformed into space, using a map of isolines (equidistant) expressing the mutual distance of the craft breweries. In compiling the results, dynamic-comparative methods and cartographic presentation methods were also used. All together, we identified 70 craft breweries and proposed three beer routes thanks to their spatial distribution.(original abstract)
XX
Słód piwowarski stanowi jeden z surowców wykorzystywanych do pro- dukcji piwa. Celem pracy była próba określenia oraz porównania aktywności przeciw- utleniającej brzeczek przednich powstałych w efekcie zacierania mieszanek słodowych o różnym udziale słodu jęczmiennego i gryczanego. Materiał badawczy stanowił słód jęczmienny pale ale oraz słód gryczany wytworzony w warunkach laboratoryjnych. Ana- lizę aktywności przeciwrodnikowej wykonano za pomocą metod opartych na wygaszaniu rodników DPPH•(2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) i ABTS+•[2,2'-azobis(3-etylobenzotia- zolino-6-sulfonian)] oraz określono zdolność do redukowania jonów Fe 3+ (FRAP). Zaob- serwowano, że brzeczki powstałe ze słodów jęczmienno-gryczanych charakteryzowały się większą aktywnością przeciwutleniającą w porównaniu do brzeczek o 100% udziale słodu jęczmiennego lub gryczanego. Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzanie sło- dów gryczanych do zasypu słodowego pozwala kształtować przeciwutleniające właściwo- ści brzeczek przednich(abstrakt oryginalny)
EN
Malt is germinated to the certain stage, dried and degermed cereal grains, mainly barley and wheat. The malt is also a source of enzymes which hydrolyze starch and proteins in grains and is one of the main raw materials used to produce beer. The aim of the study was to determine and compare the antioxidant activity in sweet worts, resulting from mashing the mixed in different proportions barley and buckwheat malts. The raw materials were a pale ale barley malt from malt house in Strzegom and buckwheat malt produced in laboratory. Analysis of the antioxidant activity was performed using methods: DPPH• (2,2-diphenyl-1- pikrylohydrazyl), ABTS+• [2,2'-azobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)] and FRAP, determining the ability to reduce the iron ions. Studies have shown considerable variation in antioxidant potential of worts depending on the variant of the barley malt and methods of determination. It was observed that the worts resulting from the barley-buckwheat malts have higher antioxidant activity than worts resulting from 100% malted barley or buckwheat. The study shows that the addition of atypical buckwheat malt to the barley malt, have the influence of the antioxidant properties of sweet worts(original abstract)
XX
Celem pracy była ocena wpływu warunków słodowania ziarna gryki ( Fagopyrum esculentum var. Kora) na zawartość ekstraktu, barwę i lepkość brzeczek laboratoryjnych wytwo- rzonych w wyniku zacierania słodów gryczanych. Weryfikacji poddano wpływ moczenia cyklicz- nego oraz temperaturę kiełkowania wytworzonych słodów. Słodowanie składało się z etapów: moczenia ziarna, kiełkowania ziarna, suszenia słodu i usuwania kiełków. Etap moczenia przepro- wadzano cyklicznie przez 12 godz. w temp. 10ºC (2 godz. w wodzie, 2 godz. bez). Namoczone ziarna kiełkowano w temp. 10, 12 i 15ºC. Następnie słody suszono w temp. 45ºC przez 3 dni. Wysuszone i odkiełkowane słody zacierano metodą EBC - 4.5.1. W zależności od warunków sło- dowania uzyskano: ekstrakty brzeczek w zakresie 6,0-6,8 jednostek Plato, ekstraktywność słodów 56,3-65,9% oraz barwę brzeczek od słomkowej do złotej (5,4-7,5 j. EBC). Brzeczki ze słodów gryczanych cechowała duża lepkość (2,05-2,20 mPa·s), co utrudniało etap filtracji zacieru(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to evaluate the impact of different buckwheat ( Fagopyrum esculentum var. Kora) malting conditions on extract content, color and viscosity of congress worts produced by mashing obtained malts. A cyclical effect of steeping and temperature of germination was verified. Malting process included of the following steps: steeping, germination, kilning and removing the malt rootlets. Steeping step was performed periodically for 12 hours at 10°C (2 hours water, 2 hours no water). The soaked seeds were subjected to germination at 10°C, 12°C and 15°C, then the malt was dried at 45°C for 3 days. All malt samples were mashed according to the ECB -4.5.1 method. After mash filtration, congress worts analysis were performed. Depending on the malted conditions, wort extracts obtained in the range of 6.0-6.8 Plato, malt extractivity varied from 56.3 to 65.9%, while the color of wort resulted from straw to gold (5.4-7.5 ECB). Worts derived from malt buckwheat were characterized by high viscosity (2.05-2.20 mPa·s), making filtering the mash a difficult(original abstract)
XX
Podczas procesu klarowania brzeczki piwnej w kadzi wirowej dobór odpowiedniej konstrukcji oraz parametrów procesów gwarantuje prawidłowy przebieg oddzielenia osadu gorącego od brzeczki. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu dwóch nowatorskich konstrukcji otworów wlotowych w kadzi wirowej na czasy występowania poszczególnych etapów formowania się stożka osadu zastępczego. W wyniku eksperymentu wykazano, iż użycie zaprojektowanych dysz znacznie skróciło czas zjawiska formowania się stożka osadu. Najbardziej skuteczny w realizacji procesu klarowania okazał się otwór wlotowy o konstrukcji dyszy płaskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Suitable construction and parameters for the process of separating hot trub from wort ensure its proper conduct. The presented work is an analysis of impact of two innovative inlet constructions on the timing of occurrence of consecutive phases of forming the cone of substitute sediment in a cycling vat. As a result of the experiment, it has been proved that using the nozzles of our design has significantly shortened the time it takes to form the break cone. During the execution of the process of separation, the flat nozzle inlet has proved as the most effective.(original abstract)
8
Content available remote The Ability of Excise Duty to Reduce Market Failures in Poland
80%
EN
Motivation: The modern economy shows many imperfections in its functioning that do not exist in the model conditions of perfect competition. These are the so-called market failures which prompted the state?s activity in the markets. The subject of considerations in this paper is the ability of the excise duty to eliminate some of these imperfections. Aim: The main aim of the study is an attempt to answer the question whether on the beer market in Poland the declared objectives of the regulation are consistent with the achieved results on that market. Materials and methods: To achieve the assumed goal, the analysis of the literature on the subject, legal acts and statistical data was used, and the problem was illustrated on the basis of a case study based on own research. Results: The analyzes presented in this article on the regulation of the beer market in Poland may be helpful in supporting the hypothesis of inconsistent regulation of this market. In other words, the applied regulatory tool, which is the excise duty, does not lead to a decrease in the consumption of these goods, but causes other negative side effects. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie wpływu drożdży gorzelniczych i piwnych podawanych w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych na wybrane parametry przewodu pokarmowego oraz efekty produkcyjne. Badania przeprowadzono na 90 kurczętach rzeźnych rasy Hubbard odmiany białej, które w 28. dniu życia przydzielono do 5 grup żywieniowych. Czynnikiem różnicującym grupy żywieniowe był rodzaj i poziom drożdży zastosowanych w mieszance pełnoporcjowej typu finisher. Zwierzęta z grupy kontrolnej otrzymywały mieszankę bez dodatku drożdży, natomiast w grupach doświadczalnych zastosowano 2 i 4% udziału drożdży gorzelniczych (grupy II i III) oraz 2 i 4% udziału drożdży piwnych (grupy IV i V). Uzyskane wyniki wskazują, że kurczęta rzeźne otrzymujące w mieszance pełnoporcjowej drożdże, zarówno gorzelnicze, jak i browarniane, charakteryzowały się lepszymi (P≤0,05) wskaźnikami produkcyjnymi: przyrostami masy ciała, pobraniem paszy oraz współczynnikiem wykorzystania paszy na 1 kg przyrostu masy ciała niż ptaki z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnego wpływu dodatku drożdży na allometrię przewodu pokarmowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the effect of distiller's and brewer's yeast added to complete feed mixtures for broiler chickens on selected allometric parameters of digestive tract as well as birds growth performance. The experiment was carried out on 90 Hubbard white broiler chickens randomly divided on 28 d. of the experiment into 5 experimental groups differed by kind and amount of yeasts in complete feed mixtures as follows: group I (negative control), groups II and III - distillers yeast in amount of 2 and 4%, respectively and groups IV and V - brewer's yeast in amount of 2 and 4%, respectively. Obtained research data indicated that chickens fed with complete feed mixture containing both, brewer's and distillers yeast addition, had higher body weight gains (P≤0.05) in comparison with control group what was clearly confirmed in lower (P≤0.05) FI and FCR. Yeast administration, both distillers and brewers, added to concentrate mixtures did not significantly affect the selected parameters of chicken digestive tract.(original abstract)
XX
Artykuł omawia powstanie i rozwój jednego z najmłodszych producentów piwa w naszym kraju, Browaru VAN PUR, który obecnie wchodzi w skład potężnego koncernu austriackiego BRAUN-UNION AG.
XX
Brytyjska grupa piwowarska Scottish & Newcastle (S&N) pod koniec marca br. za 2,7 mld EUR kupiła browary we Francji, Belgii i Włoszech, należące dotychczas do francuskiego holdingu spożywczego Danone. Tym samym S&N stała się drugą co do wielkości produkcji firmą piwowarską w Europie, ustępując tylko holenderskiemu Heinekenowi. Transakcja ta jest kolejnym etapem dokonującej się konsolidacji w branży piwnej w Europie.
XX
Na rynku piwa jest miejsce dla największych albo najlepszych. Kielecki Browar Belgia musiał wymyślić unikalny produkt, który wciśnie się na rynek podzielony przez gigantów. Projekt "Star Quest" zaowocował piwem imbirowym.
XX
Artykuł pokrótce charakteryzuje sytuację na rynku głównych producentów piwa Carlsberg Group.
14
Content available remote New Methods of Hopping (Dryhopping) and Their Impact on Sensory Properties of Beer
60%
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers' expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed. (original abstract)
XX
W artykule omówiono główne zmiany jakie miały miejsce w sektorze piwowarskim od 1990 roku. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji na Węgrzech wskazując na procesy koncentracji i poprawy kondycji ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the main change in the brewery sector have been presented. It connected with production, price and cosumtions. More precise the situatin in Hungary was showed. The Authors stated that the process of concentration was ended and the economic situation of the brewewry sector are growing. (original abstract)
XX
Podano wyniki finansowe Zakładów Piwowarskich w Sierpcu SA za 2000 rok. Firma jest piątą z kolei w rankingu Gazety Bankowej.
XX
Celem pracy była charakterystyka najważniejszych związków chemicznych występujących w piwach, odpowiedzialnych za poszczególne doznania organoleptyczne. Ocena sensoryczna odbywa się z użyciem prawie wszystkich zmysłów. Oprócz oczywistych - smaku i węchu, słuch i wzrok również pozwalają na określenie jakości oraz świeżości piwa. Artykuł powstał na podstawie analizy różnych materiałów, tj. publikacji naukowych, czasopism branżowych oraz źródeł internetowych. Praca ma charakter opisowy i stanowi zbiór informacji z różnych dziedzin nauki, takich jak inżynieria procesowa, biotechnologia oraz nauki chemiczne. W opracowaniu zostały zamieszczone podstawowe informacje na temat tego, czym jest piwo, a także krótkie opisy podstawowych surowców produkcyjnych. Ponadto zaprezentowano najistotniejsze pojęcia dotyczące biochemii piwa, z charakterystyką poszczególnych związków chemicznych i wrażeń sensorycznych. Zostały one podzielone na surowce, z których pochodzą, i procesy produkcyjne, podczas których mogły powstać. W ostatniej części opracowania zawarto podsumowanie i wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to characterize the most important chemical compounds present in beers, which are responsible for particular organoleptic sensations. Sensory evaluation takes place using almost all senses. In addition to the obvious taste and smell, hearing and sight also determine the quality and freshness of beer. The text was based on the analysis of various materials, ie: scientific publications, industry magazines and online sources. The article is descriptive and is a collection of information from various fields of science such as process engineering, biotechnology and chemical sciences. The paper contains basic information on what beer is, as well as short descriptions of the basic production raw materials. In addition, the article deals with the most important concepts related to beer biochemistry, with the characteristics of individual chemical compounds and sensory impressions. They were divided into raw materials from which they came and production processes during which they could be created. In the last part of this study there is a summary of the article and conclusions.(original abstract)
XX
Scharakteryzowano procesy konsolidacji sektora produkcji i dystrybucji piwa w Polsce. Omówiono zastosowanie rozwiązania genetycznego gier kooperacyjnych do analizy zmian w sektorze wytwórstwa piwa w Polsce oraz porównano zbiór imputacji z faktyczna ewolucją sektora produkcji piwa.
19
Content available remote Zastosowanie mieszanego modelu logitowego do badania preferencji konsumentów piwa
60%
XX
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa światowego w latach 1970-2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione badania. Trend ten należy szybko zmienić. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper has been showed on selected examples how Polish agriculture developed on background of world agriculture in years 1970-2007. The average part of Polish agriculture in relation to European agriculture and world it diminishes unceasingly. Introduced study confirm this. This trend was one should change quickly. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowana zostanie ekonometryczna analiza polityki rabatowej stosowanej wobec swoich kontrahentów przez pewnego producenta piwa w Polsce. Zakres analizy opiera się na danych dotyczących rodzaju produktu, wielkości udzielonego rabatu, kanału dystrybucji, regionu, segmentu rynku, zamówionej ilości itp. Zostanie podjęta próba określenia polityki rabatowej stosowanej wobec poszczególnych kontrahentów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present econometric analysis of producer discount policy used by one of the Polish brewer companies. The range of analysis is limited by data availability and concerns such contractor characteristics like value of given discount, type of product, amount of order, distribution channel, region, market segment. An effort of reconstructing producer discount policy will be taken.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.