Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Samoloty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Perspektywa powszechnego wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w zastosowaniach militarnych oraz do wykonywania różnorodnych cywilnych prac lotniczych, a szczególnie związanych z zagrożeniem utraty życia lub zdrowia przez człowieka jest nie unikniona. Dlatego też znajomość i możliwość sposobu startu oraz lądowania (odzyskiwania) BSP w zależności od układu konstrukcyjnego warunkuje ich wykorzystanie w ściśle określonych misjach i uwarunkowaniach terenowych. W artykule dokonano analizy sposobów startu i lądowania różnych BSP w układzie samolotowym i śmigłowcowym ze szczególnym uwzględnieniem ich w działaniach militarnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The prospect of wide spread use of Unmanned Air Vehicle in military applications and to perform a wide variety of civilian aerial work, especially related to the risk of loss of life or human heal this not inevitable. Therefore, knowledge and abilities how to take off and landing (recovery) of UAV depends on the structural system and determines their use in specific mission and field conditions. The article looks at how take off and landing various UAV in the system of aircraft and helicopter with particular reference to their use in military operations. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono charakterystyki masowe fotela katapultowego SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Opisano fotel katapultowy i podstawy jego działania. Opracowano model komputerowy 3D obiektu i uzyskano wyniki dotyczące momentów bezwładności i dewiacji fotela katapultowego, które pozwalają na dokładne modelowanie zachowania fotela podczas katapultowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the mass characteristics of the ejection seat-pilot system is presented. The ejection seat and its working principle are described. The calculations have been carried for a seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The interia matrix and principal moments of the seat are determined by means of a 3D system model making it possible to simulate dynamics of the ejection in a precise way. (original abstract)
EN
The following article further describes the issues of maintenance and basic terms such as maintenance, fatigue, reliability and others that are closely related to it. The following section follows the chronological development of maintenance and different approaches to it, which are based on social and political events evolved over time to what it is today. Next part of the article will focus on the maintenance of aviation equipment and aviation special equipment, which continuously develops and requires technological, but financial demands. University of Zilina has at disposal such special equipment, which is very difficult to operate and fulfill all requirements. The author describes the various methods used for the maintenance of aeronautical products and the last part will describe performed failure analysis of aircraft in a flight training performed by Flight training and education center of the University of Zilina.(original abstract)
XX
Problem bezpieczeństwa lotów jest niezmiernie istotną kwestią funkcjonowania lotnictwa. Jak wskazują wnioski z przeprowadzonych analiz jednym z czynników, który wpływa negatywnie na bezpieczeństwo lotów, jest potencjalna możliwość kolizji statków powietrznych z ptakami, szczególnie na lotnisku i w jego pobliżu. Pomimo stosowania różnorodnych metod, mających na celu minimalizowanie możliwości kolizji statków powietrznych z ptakami, okazuje się, że oferowane sposoby nie dają oczekiwanych rezultatów. Przykładem tego jest z pewnością ostatni wypadek zderzenia samolotu pasażerskiego Airbus ze stadem bernikli kanadyjskich (Branta canadensis) i na szczęście pomyślnego lądowania na rzece Hudson. Dlatego rozważany problem w dalszym ciągu jest otwarty i wymaga kontynuacji badań. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych na lotnisku w Dęblinie dotyczących niniejszej problematyki.(abstrakt oryginalny)
EN
In the functioning of aviation one of the most important issue seems to be the flight safety. As it was proved by conclusions from different analyses, which were carried out, one of the factor that is significant for flight safety is potential threat of bird strike, especially at the airfield and its vicinity. Despite the fact that a lot of methods were developed to lessen this threat, it turns out that they are not sufficient enough to bring appropriate results. For example, the last collision between Airbus and flock of Canada Geese and happy landing on Hudson River. That is why the problem is still topical and needs to be covered by a series of researches. The paper presents results of studies concerning bird-strikes to aircraft conducted at the airfield in Dęblin.(original abstract)
XX
Rosyjska interwencja w Syrii jest pierwszym od 1991 roku aktem o znacznej skali bezpośredniego zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w konflikcie militarnym na terytorium nie wchodzącym w skład byłego Związku Radzieckiego a zarazem pierwszą operacją w historii FR (i wcześniej ZSRR), w którym wiodącą rolę - zarówno w składzie skierowanego tam kontyngentu wojskowego, jak i w odniesieniu do rezultatów działań - odegrały siły powietrzne. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na genezę oraz przedstawiono poszczególne fazy zaangażowania samolotów bojowych przywołanego rodzaju sił zbrojnych w początkowym etapie rosyjskiej interwencji, jak również dokonano próby oceny powodów wyjątkowej skuteczności wspomnianej operacji na przebieg całej wojny.(abstrakt oryginalny)
EN
The Russian intervention in Syria has been the first act of a considerable scale since 1991 of a direct involvement of the Armed Forces of the Russian Federation in a military conflict on a territory not included in the former Soviet Union. At the same time, it became the first operation in the history of the Russian Federation (and formerly the USSR) in which a leading role - both in the composition of the military contingent addressed there, as well as in relation to the results of actions - played the air force. This publication focuses on the genesis and the different phases of the engagement of combat aircraft of the mentioned type of armed forces in the initial stage of Russian intervention, as well as an attempt to assess the reasons for the exceptional effectiveness of the operation on the course of the entire war.(original abstract)
XX
Z uwagi na gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej istnieje potrzeba oceny realnej emisji związków szkodliwych związanej z eksploatacją statków powietrznych. Głównymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego są produkty niecałkowitego i niezupełnego spalania zawarte w spalinach. W artykule przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań zmierzającą do konstrukcji testu badawczego służącego do oceny emisyjności związków szkodliwych spalin z silników tłokowych będących źródłem napędu małych samolotów.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to a rapid development of air transportation there is a need for the assessment of real environmental risk related to the aircraft operation. The main environmental perils are the toxic exhaust emissions. The purpose of the analysis presented in the paper was to construct a research test evaluating emissions from piston engines used in small aircrafts.(original abstract)
XX
W pracy dokonano oceny narażenia pilota samolotu Zlin 142 na dolegliwości ze strony układu mięśniowoszkieletowego. Interpretując wyniki przeprowadzonych badań posłużono się metodą RULA (pomiar obciążenia posturalnego i czynnościowego kończyn górnych towarzyszących czynnościom wykonywanym w pozycji siedzącej). Ponadto omówiono problem wpływu rozmieszczenia urządzeń sterowniczych na występowanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zagadnienia omawiane w pracy mieszczą się w obszarze zainteresowań naukowych autorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the exposure assessment of the Zlin 142 airplane pilot on the complaint on the part of the musculoskeletal system. Interpreting findings of conducted examinations using the RULA method (measurement of the postural and functional burden of upper limbs accompanying performed activities on the position sedentary). Moreover a problem of the influence of arranging control devices on appearing of load for the musculoskeletal system was discussed. The paper contains issues that are connected with the authors scientific field.(original abstract)
XX
W ramach pracy dokonano empirycznej oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pilota samolotu Cessna 150. Prace badawcze przeprowadzono, bazując na metodzie RULA, w której dokonuje się pomiaru obciążenia posturalnego i czynnościowego kończyn górnych towarzyszących czynnościom wykonywanym w pozycji siedzącej. Ponadto przedstawiono skutki narażenia człowieka na obciążenia biomechaniczne w środowisku pracy oraz omówiono metody zapobiegania powstawaniu i minimalizację wartości powyższych obciążeń oraz ochronę pilota przed skutkami ich oddziaływania na organizm ludzki. Uzyskane przez Autorów pracy wyniki studiów teoretycznych i badań doświadczalnych oraz sformułowane na ich podstawie wnioski ogólne i szczegółowe mają istotne znaczenie dla problematyki oceny obciążeń, jakim jest poddawany organizm pilota wykonującego czynności zmysłowo-ruchowe w obszarze kabiny samolotu. Zakres tematyczny i poruszane zagadnienia naukowe stanowią wstęp do dalszych badań na stanowisku pilota samolotu cywilnego w obszarze oceny obciążeń biomechanicznych. Treści zamieszczone w pracy mieszczą się w obszarze zainteresowań naukowo-badawczych jej autorów [12].(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents empirical assessment of musculoskeletal system load for Cessna 150 aeroplane pilot. Research works were conducted, basing on the RULA method, in which the postural and functional burden of upper limbs accompanying performed activities on the position sedentary. Additionally, effects of exposing the man for the biomechanical loads in the workplace were presented as well as methods of a pilot protection against appearing of such loads and to obtain their minimum values, and also to protect pilot from thee effects of their influence on the human organism. Authors results obtained from theoretical studies and empirical research and also general and particular conclusions are important for the scientific problem of the loads assessment of the airplane pilot accompanying sensory-motive activities in the airplane cabin area. Thematic range and discussed scientific problems are the basis for the further research on the pilot test stand of the civil aeroplane in the aspect of the biomechanical loads assessment. The paper contains issues that are connected with the authors scientific field [12].(original abstract)
XX
Przemysłowe rozwiązania pomiarów prędkości liniowej zazwyczaj opierają się o pośrednie obliczenie wartości z pomiaru prędkości obrotowej. Podczas badań dynamicznych podwozi lotniczych standardowe metody nie znajdują zastosowania. Konieczne zatem stało się poszukiwanie innych metod. W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań, opis metodyki pomiarów oraz zaproponowane dwie metody wyznaczania prędkości liniowej opadania (lądowania) podczas badań zrzutu swobodnego podwozia. Autor zaproponował dwie metody numeryczne różniczkowania sygnału pomiarowego z czujnika przemieszczeń w celu wyznaczenia poszukiwanego parametru. Pomimo szerokich możliwości stosowania algorytmów numerycznych, bardzo ważne jest zebranie danych pomiarowych jak najniższym zaszumieniu. Przedstawione wyniki potwierdzają prawidłowość wyboru metodyki i algorytmu numerycznego przez co udowodniono uzyskiwanie podczas prób dynamicznych wymaganych parametrów próby. (abstrakt oryginalny)
EN
Industrial solutions of linear velocity measurement are usually based on the indirect method of rotational speed measurement calculations. During the landing gear drop test the chassis moves down in a free fall. Differences between industrial and laboratory measurement method makes it inappropriate to adopt the indirect linear speed measurement methods in the dynamic landing gear tests. It was necessary to seek for other methods. This article presents an overview of solutions, description of measurement methods and two proposed methods for calculating the descent linear velocity. The author shows two numerical methods of linear displacement sensor measured signal derivation. Despite the wide applicability of numerical algorithms, it is important to collect as low noisy as it is possible. The results confirm the correct choice of the measurement methodology and numerical derivation technic. It was proved that proper dynamic test parameters are obtained during the drop tests. (original abstract)
XX
Celem projektu było opracowanie algorytmu obliczeń donośności (zasięgu) obiektów (środków) zrzucanych z bezzałogowego lub załogowego statku powietrznego w różnych konfiguracjach lotu tj. lotu poziomego, lotu wznoszącego lub lotu na zniżaniu w otaczającym środowisku, jakim jest powietrze (atmosfera ziemska) oraz co się z tym wiąże wpływ zmian poszczególnych parametrów atmosfery na balistykę obiektu zrzucanego. Na podstawie wykonanych obliczeń w programie C
EN
oraz po odniesieniu ich do instrukcji eksploatacji samolotu TS-11 Iskra można przyjąć iż wyżej zaproponowany algorytm obliczeń jest poprawny. Występują co prawda niewielkie rozbieżności jednak są to niewielkie różnice, które można pominąć i przyjąć, że wynikają one z dokładności przyjętej metody obliczeń, zaokrągleń wyników na poszczególnych etapach obliczeń. Przyczyną rozbieżności jest przyjęcie wartości i parametrów środowiska, w którym dokonywany jest zrzut. Programy, takie jak ten zaproponowany w publikacji, pozwalają na obliczanie poszczególnych parametrów lotu balistycznego zrzucanych obiektów przed wykonaniem zadania lotniczego. Dzięki temu programowi pilot może opracować najbardziej odpowiedni manewr zrzutu środków, przeanalizować różne warianty w zależności od sytuacji lotniczej. Program ten mógłby być również wykorzystywany, jako szkielet przyszłego oprogramowania zarządzaniem zasobami podwieszanymi na różnych statkach powietrznych w tym również na Bezzałogowych Statkach Powietrznych (BSP), które są coraz powszechniej stosowane w różnego rodzaju zadaniach. (abstrakt oryginalny)
XX
Na współczesnym etapie rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej do konkurencyjnych, ekonomicznych uwarunkowań rynkowych zaistniał znaczący problem wzrastającej kongestii w ruchu lotniczym. Tempo tego procesu wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych rozwiązań. Główny wysiłek w tym zakresie podjęli najwięksi producenci samolotów, europejskie konsorcjum Airbus oraz amerykański Boeing. W artykule przedstawiono charakterystykę najnowszych wielkogabarytowych samolotów nowej generacji obydwu firm. Parametry eksploatacyjne tych maszyn umożliwiają nie tylko poprawę wyników ekonomicznych, komfortu obsługi pasażera, systemu ochrony środowiska lecz również zmniejszają tempo wzrostu lotniczej kongestii transportowej. W rozważaniach zaprezentowano preferowane przez tych producentów koncepcje autonomicznych rozwiązań, dotyczących organizacji światowego modelu pasażerskich przewozów lotniczych. Związany z tym proces nasilającej się konkurencji, jak dotąd nie przesądził o dominacji na rynku konkretnej firmy, ponieważ jeszcze w pełni nie potwierdzono jej w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
At the present stage of development of passenger air transport to the competitive economic market conditions joined the growing problem of congestion in air traffic. The pace of this process requires urgent and decisive solutions. The main efforts in this field have made major manufacturers of aircraft, European consortium Airbus and the American Boeing. The article presents the characteristics of the latest new generation of large aircraft of both companies. The operating parameters of these machines allow you to not only improving economic performance, comfort, passenger service, environmental protection, but also reduce the rate of growth of air transport congestion. The considerations presented by these manufacturers preferred concepts of autonomous forms of organization for the global model of passenger air transport. Resulting in the use of their aircraft competition, as yet, not exaggerating about market dominance specific company, as yet not fully confirmed it in practice.(original abstract)
XX
W pracy omówiono metodykę wyznaczania i standaryzacji osiągów statku powietrznego z danych uzyskanych z badań w locie i badań hamownianych. Źródłem problemu jest brak możliwości zapewnienia identycznych dla każdego badania i tożsamych z warunkami atmosfery standardowej warunków każdego badania/lotu badawczego. Z tego powodu dane badań w locie muszą być uzupełniane i uzgadniane z wynikami badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono tło omawianego zagadnienia, zwięźle scharakteryzowano metody obliczeniowe wykorzystywane do opracowania danych z prób w locie oraz opisano metodykę standaryzacji do warunków Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej dla statku powietrznego (SP) z napędem elektrycznym i śmigłem o stałym skoku. Przedstawiono również wyniki badań napędu elektrycznego SP na hamowni i przykład wyznaczenia osiągów SP na podstawie uzyskanych wyników. W odniesieniu do SP z napędem elektrycznym przedstawione rozwiązania stanowią autorską propozycję zespołu badawczego ITWL(abstrakt oryginalny)
EN
The methodology of the aircraft performance determination and standardization has been described. The procedure utilizes the flight test data and results of a laboratory test stand experiments. The problem itself stems from discrepancy of the real flight tests conditions from a Standard Atmosphere reference. For that reason the flight test data should be complemented frequently by the laboratory test data. In the paper the issue background has been briefly described, selected test flights data recalculation methods have been presented and the methodology of the aircraft performance parameters normalization to the Standard Atmosphere conditions has been characterized. All of this is illustrated with an example of the electrically driven plane with a propeller of a fixed configuration. The analysis itself accounts for the electric motor laboratory test stand experimental data. Regarding this particular aircraft powering the presented solutions is an original AFIT team achievement.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań oraz opis metodyki pomiarów prędkości obrotowej koła samolotu. Autor opisuje dostępne rozwiązania techniczne czujników i przetworników pomiarowych. Wybrana optyczna metoda pomiarowa cechuje się wysoką dokładnością oraz odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Miniaturowa konstrukcja głowicy czujnika oraz możliwość poprowadzenia światłowodów pomiarowych w dowolnym dostępnym miejscu zadecydowało o wyborze wspomnianego rozwiązania. Dodatkową zaletą rozwiązania jest brak konieczności stosowania dodatkowych elementów referencyjnych, takich jak metalowa tarcza zębata. Artykuł zawiera również wyniki wzorcowania toru pomiarowego prędkości obrotowej wykorzystanego do badań dynamicznych podwozia lotniczego przeprowadzonych w Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych Instytutu Lotnictwa. W wyniku prac udało się uzyskać wymagane przepisami lotniczymi parametry prób i przeprowadzić certyfikację podwozia do lekkiego samolotu o masie startowej nie przekraczającej 1400kg. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an overview of market solutions and description of the aircraft wheel speed measurements methodology. The author describes well-known and available on the market sensors and transducers. The selected optical measuring method characterizes high accuracy and resistance to electromagnetic interferences. The miniature sensor head and the ability to route freely the optical fibers resulted in this solution selection. An additional advantage is no need to use any reference elements such as metal gear disk. The article contains the results of the measurement chain calibration used for dynamic tests performed in Institute of Aviation Landing Gear Laboratory. As a result the required by aviation regulations test parameters have been achieved. Certification tests performed for light aircraft (of maximum 1400kg take-off mass ) landing gear were completed successfully. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań drgań wału śmigłowego prototypowego silnika lotniczego PZL200, oraz wybranych parametrów w warunkach pracy z awaryjnym układem zapłonowym. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper briefly presents results of torsional shaft vibration bench tests for a prototype PZL-200 aircraft engine utilizing secondary ignition system. Some additional parameters while running on secondary ignition system were also presented. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka ryzyka ergonomicznego i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych towarzyszące pracy pilota samolotu M-28 Bryza. Rozdział drugi poświęcono wynikom z przeprowadzonych przez autorów badań dotyczących dolegliwości mięśniowo-szkieletowych występujących podczas wykonywania pracy pilota. Badania wykonano za pomocą goniometru elektronicznego, a oceny ryzyka ergonomicznego dokonano wg metody RULA. Ponadto do analizy wyników wykorzystano kwestionariusz opracowany na podstawie norm ISO 11226 oraz PN-EN 1005-4. Badania przeprowadzono na jednym typie samolotu M-28 Bryza. Na stanowisku pracy zidentyfikowano 28 czynności statycznych wykonywanych przez pilota podczas pracy. Zaproponowano koncepcję modernizacyjną optymalizującą obciążenia oraz wdrożenie prewencji ergonomicznej w oparciu o wyniki badań na stanowisku pilota. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the topic of musculoskeletal disorders and ergonomics risk concurrent the work pilots of airplane M-28 Bryza. Chapter second was dedicated the results from conducted by of investigations of relating muscular and skeletal ailments occurring during the job processing of the pilot. The investigations were executed with the help of the electronic goniometer, and the risk assessment ergonomic RULA was executed according to method. Moreover questionnaire to analysis of results was worked out on the ground standards ISO 11226 and PN - EN 1005-4. Investigations were conducted on one type of M-28 Bryza. On workstation was identified 28 static actions executed by pilot during work. Optimizing the worker's burdens conception was proposed well as initiating in support the ergonomic prevention about results of investigations on the pilot workstation. (original abstract)
XX
Przewozy frachtu lotniczego to istotny element mający wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Najczęściej odbywa się on w specjalnych samolotach transportowych typu cargo, jednakże wiele przesyłek przewożonych jest w lukach samolotów pasażerskich. W skali światowej przewieziono samolotami ponad 17 milionów ton ładunków w 2009 roku, w Polsce natomiast jedynie 73 tysięcy ton. Amerykański koncern lotniczy produkuje samoloty transportowe jak i pasażerskie, natomiast na szczególną uwagę zasługuje długodystansowy samolot Boeing 747. (abstrakt oryginalny)
EN
The transportation of airfreight is important in influencing on global market. Transport of air fright takes place in special transport airplanes, however many of them are transported in passenger airplanes. In the year 2009, on the world scale, the total airfreight was over 17 million tons of cargo. In the same time in Poland was there only just 73 thousand tones. American air concern produces transport and passenger airplanes, long-distance airplane Boeing 747 deserves special attention. (original abstract)
EN
The following paper portrays the implementation of Performance Based Navigation (PBN) departure routings for aircraft at German airports. It illustrates the technology, which offers route planning free of fixed ground navigational facilities, and trajectory concentration due to enhanced curve definitions. Based on these technical innovations, possible consequences for the noise distribution and legal noise protection zones within the airport region are discussed. Using empirical sample cases from major German airports this paper explains how collaborative flight route planning will connect airside and land-side use planning. In this context it discusses route placement strategies as well as new modelling possibilities.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania fazy zniżania samolotu. Dokonano tego poprzez analizę zapisu danych, pochodzących z pokładowego rejestratora eksploatacyjnego. W celu określenia wpływu struktury sztucznej sieci neuronowej, na precyzję odtworzenia rzeczywistego przebiegu lotu, przetestowano kilka różnych konfiguracji sieci. Spośród otrzymanych wyników wyselekcjonowano te, które najdokładniej odwzorowały rzeczywisty przebieg fazy zniżania samolotu. Tak sporządzony model charakteryzuje się dużą dokładnością odwzorowania rzeczywistego obiektu i może zostać wykorzystany m.in. do badań symulacyjnych ruchu lotniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the neural network modelling of the descent phase of an aircraft. The model is based on the parameters recorded by the flight data recorder. Several different network configurations were tested to define how the structure of neural network affects the precision of reconstruction of the flight. Created model reconstructs the real operations of the flight precisely and can be used to the simulation research on the air traffic.(original abstract)
XX
W powyższym artykule przedstawiono możliwości zastosowania systemu typu CAD do stworzenie modelu samolotu (zaprezentowano na przykładzie Diamond Da-20) oraz jego finalny wydruk 3d. Zaprezentowano najczęściej stosowane techniki modelowania powierzchniowego wykorzystywanego w programie Solidworks. Ponadto zaprezentowano drukarkę 3d własnego autorstwa zaprojektowaną i wykonaną w ramach wykonywania pracy dyplomowej (inżynierskiej), która może (pomimo nielicznych ograniczeń) stanowić doskonałe źródło możliwości stworzenia alternatywy dla kosztownych produktów komercyjnych, lecz trzeba mieć świadomość ograniczeń tak wykonanego prototypu drukarki. Zaprezentowane techniki modelowania oraz wykonania drukarki 3d przedstawione w powyższym artykule pozwalają w zupełności na wydruk stworzonego w programie CAD-owskim elementu, części lub całego modelu. Tak stworzony model rzeczywisty może następnie posłużyć, jako obiekt badań. W technice lotniczej bryła zamodelowanego samolotu najczęściej posłuży do badań aerodynamicznych zarówno w tunelu aerodynamicznym jak i wodnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article above presents the possibilities of applying a CAD-based system to create an aircraft model (at the example of Diamond DA-20) and also its final 3D printout. The surface modeling techniques, most commonly used in SolidWorks, were illustrated. Furthermore, we presented a 3D printer, which he designed and created by himself, as a part of his engineer thesis. This printer can be seen as an excellent alternative for expensive commercial products, although such a printer prototype has certain limitations that have to be considered. The modeling techniques and the methods of creating a 3D printer presented in this article are sufficient to obtain a printout of an element, a piece or the whole model previously designed in a CAD program. A real model created in such a manner can be used then as a study object. In the aircraft technology, a solid of the modeled aircraft is usually used for aerodynamic research, both in an aerodynamic and water tunnel.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania systemu typu CAD/CAM do stworzenia modelu skrzydła samolotu (zaprezentowano na Diamond Da-20) oraz na podstawie tego modelu wyznaczenie współczynnika siły nośnej. Zaprezentowano rozkład ciśnienia uzyskany z symulacji na płacie nośnym samolotu na podstawie, którego wyznaczana jest wartość siły nośnej oraz współczynnik Cz. Ponadto przeprowadzono analizę możliwości zastosowania metody elementów skończonych do określenia wpływu zastosowania wingletów na zmianę charakterystyki współczynnika siły nośnej. Zmianę tego współczynnika została zilustrowana w powyższym artykule. Potwierdzono możliwość wykorzystania techniki CAD/CAM, jako alternatywnego sposobu wyznaczenia charakterystyk aerodynamicznych dla badań tunelowych. Jednakże należy uwzględnić błędy wynikające z przeprowadzonej symulacji komputerowej oraz ograniczeniach występujących w programie kadowskim typu Solidworks. Dobrą praktyką byłoby w następnym etapie badań przeprowadzenie walidacji wyników poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej symulacji w innym programie komputerowym (np. Ansys Fluent) oraz przeprowadzenie badań eksperymentalnych w tunelu wodnym lub powietrznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article above illustrates the possibilities of the application of a CAD/CAM system to create a model of an aircraft wing (at the example of Diamond DA-20), and the determination of the lift force coefficient based on that model. The presented pressure distribution, obtained from the simulation on the airfoil, was used to define the value of the lift force and the lift coefficient. Moreover, this work analyzes the possibilities of the application of the finite element method to define the impact of winglets on the change of the lift force coefficient diagrams. The change of the lift coefficient was illustrated in this article. The possibility of applying the CAD/CAM technique as an alternative method for determination of the aerodynamic characteristics for tunnel research purposes was confirmed. Nevertheless, the error connected with the computer simulation, as well as the failure margin of a CAD-based program, like SolidWorks, are to be considered. As indicated, good practice would be to validate the results in the next stage of research through comparative analysis with the simulation from a different computer program (e. g. Ansys Fluent), and through experimental study in water or air tunnel.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.