Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mulch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
EN
Soil mulching is very important practice in field production. Different mulching materials can be use for different agricultural and horticultural species in different climatic environments. The main role of organic mulches is to protect the soil surface from the influence on unfavorable factors and to improve the growing conditions for the crop plants. Mulching reduces unproductive evaporation from the soil surface. Organic mulch also reduces soil wind and water erosion by protection the soil surface and reduces nutrient loss by runoff and leaching. Mulches conserve soil moisture, help maintain stable soil temperature, increase soil porosity and suppress weed growth. The main advantages of organic mulches are organic matter and nutrient supply not only for plants but also for soil organism. Mulch improves physical, chemical and biological properties of soil and ultimately enhances the growth and yield of crops. The purpose of this review is to comparative analysis of the scientific research on the benefits and drawbacks of mulches used in vegetable cultivation.
PL
Mulczowanie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie polowej. Różne materiały mulczuj ące mogą być użyte dla różnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych w różnych warunkach klimatycznych. Głównym zadaniem ściółek organicznych jest ochrona powierzchni gleby przed wpływem niekorzystnych czynników oraz poprawa warunków wzrostu roślin uprawnych. Mulczowanie zmniejsza bezproduktywne parowanie z powierzchni gleby. Mulcz organiczny zmniejsza także erozję wodną i wietrzną gleby poprzez ochronę jej powierzchni oraz straty składników pokarmowych na skutek wypłukiwania. ściółki zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają utrzymać stałą temperaturę gleby, zwiększają jej porowatość i ograniczaj ą wzrost chwastów. Główną zaletą ściółek organicznych jest dostarczanie materii organicznej i składników odżywczych nie tylko roślinom, ale także organizmom glebowym. Mulcz poprzez poprawę biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości gleby przyspiesza wzrost roślin oraz zwiększa plon. Celem pracy jest analiza porównawcza badań naukowych na temat korzyści i wad ściółek organicznych stosowanych w uprawie warzyw.
EN
The research was conducted to study the performance of cucumber under protected conditions with different plastic mulches. This experiment was conducted in a split plot design, having irrigation levels as main plot and mulches as subplots. The study revealed that mulching helped to maintain the soil moisture higher than bare soil and black mulch showed higher soil temperature and soil moisture (23.3%) under 100% irrigation. Plant height and yield was also influenced by mulching. Plant height and yield decreased in relation to reduction of the irrigation level. The highest water use efficiency (WUE) was found under 50% irrigation and black mulch plot (32 kg·m-3). In conclusion, black mulch with 100% irrigation performed well among the treatments because of higher moisture and favourable soil temperature. In consideration of WUE, black mulch with 50% irrigation performed well.
PL
Badanie zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia wydajności uprawy ogórka w warunkach chronionych różnego rodzaju włókniną ogrodniczą. To doświadczenie zostało przeprowadzone w układzie “split plot”, gdzie poziomy nawodnienia stanowiły “main plot” a włókniny “subplots”. Badanie wykazało, że użycie włókniny pomogło zachować wilgotność gleby wyższą niż w przypadku samej gleby a zastosowanie czarnej włókniny wykazało wyższą temperaturę i wilgotność gleby (23,3%) przy 100% nawadnianiu. Mulczowanie za pomocą włókniny wpłynęło także na wysokość i plon rośliny. Wysokość i plon rośliny uległy zmniejszeniu wraz ze zmniejszeniem poziomu nawodnienia. Najwyższa efektywność zużycia wody (WUE) wystąpiła w przypadku 50% nawadniania i użycia czarnej włókniny (32 kg·m-3). Podsumowując, czarna włóknina przy 100 % nawadnianiu radziła sobie dobrze w odniesieniu do czynności z powodu wyższej wilgotności i dogodnej temperatury gleby. Biorąc pod uwagę efektywność zużycia wody, czarna włóknina przy 50% nawodnienia radziła sobie dobrze.
EN
Mulches have extraordinary potential in reducing surface runoff, increasing infiltration of water into the soil and decreasing soil erosion. The straw mulches as a biological material, has the ability to be a significant physical barrier against the impact of raindrops and reduce the detachment of soil aggregates. The present study is an attempt to determine the efficiency of straw mulch as conservation treatment in changes in the splash erosion, time-to-runoff, runoff coefficient, infiltration coefficient, time-to-drainage, drainage coefficient, sediment concentration and soil loss. The laboratory experiments have been conducted for sandy-loam soil taken from deforested area, about 15 km of Warsaw west, Poland under lab conditions with simulated rainfall intensities of 60 and 120 mm·h–1, in 4 soil moistures of 12, 25, 33 and 40% and the slope of 9%. Compared with bare treatments, results of straw mulch application showed the significant conservation effects on splash erosion, runoff coefficient, sediment concentration and soil loss and significant enhancement effects on infiltration and drainage. The results of Spearman-Rho correlation showed the significant (p ≤ 0.05) correlation with r = –0.873, 0.873, 0.878 and 0.764 between rainfall intensity and drainage coefficient, downstream splash, sediment concentration and soil loss and with r = –0.976, 0.927 and –0.927 between initial soil moisture content and time-to-runoff, runoff coefficient and infiltration coefficient, respectively.
PL
Ściółka ze słomy może znacząco zmniejszać spływ powierzchniowy, powodując zwiększenie wsiąkania wody oraz zmniejszając erozję gleby. Ściółka jako materiał organiczny jest barierą redukującą także energię kinetyczną kropel deszczu, zmniejszając odspojenie i ograniczając transport agregatów glebowych. W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia wpływu ściółki ze słomy, jako środka ochronnego, na erozją rozbryzgową, czas do wystąpienia spływu, współczynnik spływu, koncentrację rumowiska i ilość zmywanej gleby. Doświadczenia laboratoryjne przeprowadzono w odniesieniu do piaszczystej gliny, pobranej z miejsca wylesionego, około 15 km na zachód od Warszawy, w symulowanych warunkach natężenia deszczu wynoszącego 60 i 120 mm·h–1, wilgotności początkowej gleby 12, 25, 33 i 40% oraz spadku powierzchni 9%. Porównując te wyniki z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w tych samych warunkach z glebą pozbawioną ściółki, wykazano znaczący wpływ redukujący w odniesieniu do erozji rozbryzgowej, współczynnika odpływu, koncentracji rumowiska i ilości zmywanej gleby oraz znaczący wpływ zwiększający wsiąkanie i odpływ podpowierzchniowy.
EN
In the era of sustainable agriculture, is looking for new unconventional methods to control weed infestation. The aim of the study was to determine the effect of cover crop biomass and the manner and time of mixing it with the soil on primary weed infestation of carrot compared with the conventional plough cultivation without the use of cover crops. The cover crop plants modified the state and reduced the degree of primary weed infestation of carrot compared to cultivation without cover crops. White mustard was the most effective in reducing primary weed infestation of carrot in all variants of tillage. Phacelia, buckwheat and oat cover crops also limited largely the number of weeds in carrot. The largest number of weeds was recorded in no-cover crop cultivation in no-tillage objects and those cultivated using subsoiler before winter, and cultivating in spring with aggregate. The largest reduction of primary weed infestation compared to conventional tillage was achieved in cultivation on ridges, with white mustard, phacelia or oats cover crops and weakest after vetch cover crop. In no-ploughing flat tillage system, lack of cover crop significantly increased the degree of weed infestation compared to conventional tillage, while the use of cover crops contributed to the reduction of primary weed infestation of carrot compared to cultivation without cover crops.
PL
W dobie rolnictwa zrównoważonego poszukuje się nowych niekonwencjonalnych metod ograniczenia zachwaszczenia. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu biomasy roślin międzyplonowych oraz sposobu i terminu wymieszania jej z glebą na zachwaszczenie pierwotne marchwi w porównaniu z tradycyjną uprawą płużną bez stosowania międzyplonów. Rośliny międzyplonowe modyfikowały stan i zredukowały stopień zachwaszczenia pierwotnego marchwi w porównaniu z uprawą bez międzyplonu. Gorczyca biała była najbardziej efektywna we wszystkich wariantach uprawy roli, redukując zachwaszczenie pierwotne marchwi. Liczebność chwastów w dużym stopniu ograniczyły także międzyplon z facelii, gryki i owsa. Najwięcej chwastów występowało w uprawach bez międzyplonów w obiektach nieuprawianych przed zimą, gdzie wiosną zastosowano agregat uprawowy, oraz uprawianych głęboszem. Największą redukcję zachwaszczenia w porównaniu z uprawą tradycyjną uzyskano w uprawie na redlinach, gdy jako międzyplon zastosowano gorczycę białą, facelię lub owies, a najsłabszy po międzyplonie z wyki siewnej. W uprawie bezorkowej na płasko brak międzyplonu znacznie zwiększył stopień zachwaszczenia w porównaniu z uprawą tradycyjną, natomiast zastosowanie roślin międzyplonowych przyczyniło się do zmniejszenia zachwaszczenia pierwotnego marchwi w porównaniu z uprawą bez międzyplonu.
6
63%
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny energetycznej technologii produkcji buraka cukrowego sianego w mulcz. Badania przeprowadzono, w latach 2001–2003, w gospodarstwie województwa zachodniopomorskiego na glebach IIIa, IIIb i IVa klasy bonitacyjnej. Zbierano tylko korzenie buraka cukrowego, a liście były rozdrabniane i rozrzucane podczas zbioru. Zakres badań obejmował określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę wykorzystania maszyn i narzędzi, obliczenie efektywności skumulowanej poniesionej na produkcję, energochłonności odzyskanej w postaci wyprodukowanych korzeni buraka, obliczenie nakładów energii oraz efektywności energetycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze energochłonności skumulowanej najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce. We wszystkich badanych technologiach uzyskano wysoką efektywność energetyczną i wahała się ona od 3,40 w roku 2001 do 3,63 w roku 2003.
EN
The study was aimed at carrying out energetic evaluation of the production technology of mulch-sown sugar beet. The study was carried out between 2001–2003 in Zachodniopomorskie region farm, having the IIIa, IIIb and IVa bonitation class soil. Only the roots of sugar beets were harvested, and the leaves were disintegrated and spread while harvesting. The scope of study included determining the type and number of operations performed, analysis of machine and tool usage, calculation of cumulated production efficiency, recuperated energy in a form of beet roots produced, calculation of energy consumption and energetic efficiency. According to the study carried out, the materials represented the greatest value in the cumulated energy consumption structure. In all technologies assessed, high energetic efficiency was achieved, varying from 3.40 in 2001 to 3.63 in 2003.
EN
The aim of researches was to determine the influence of undersown crops plowed down in the autumn and left till spring in the form of mulch on mineral nitrogen content in the soil profile determined in autumn and in spring in conventional and organic farming systems. The field experiments were conducted at the Zawady Experimental Farm owned by the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The following treatments were examined: factor 1 – Undersown crop: control object (no undersown crop cultivation), an undersown crop – biomass ploughed down in autumn (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass), an undersown crop with its biomass used as a spring-incorporated mulch (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass). factor 2 – farming system: conventional and organic. Ammonium and nitrate nitrogen contents were determined in two soil layers (0–30 and 31–60 cm) twice, ie in autumn and spring. The results showed that the highest soil concentrations of ammonium and nitrate ions were determined on control object, and in spring following white melilot incorporation. The autumn and spring-determined soil contents of mineral nitrogen were significantly higher in the conventional in comparison with organic farming system. Mulching of the soil surface with undersown crops significantly reduced the mineral nitrogen content in soil in spring compared with the autumn-incorporated undersown crops.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną w konwencjonalnym i ekologicznym systemie produkcji. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. Wsiewka międzyplonowa: obiekt kontrolny (bez uprawy wsiewki międzyplonowej), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsieka międzyplonowa - biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: konwencjonalny, ekologiczny. Zawartość jonów amonowych i azotanowych oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jesienią najwyższą zawartość mineralnych form azotu odnotowano na obiekcie kontrolnym, a wiosną po przyoraniu nostrzyku białego. W konwencjonalnym systemie produkcji zawartość azotu mineralnego oznaczonego w glebie zarówno jesienią, jak i wiosną była istotnie wyższa niż w ekologicznym systemie produkcji. Wsiewki międzyplonowe pozostawione do wiosny w formie mulczu spowodowały zmniejszenie zawartości azotu mineralnego w glebie wiosną w porównaniu do wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią.
EN
In a field experiment with conservation tillage of Wolska variety of onion the influence of cover plants such as spring rye (Secale cereale) and common vetch (Vicia sativa) as well as varied pre-sowing cultivation measures: no-tillage, disc harrowing during the spring, disc harrowing before the winter in comparison with conventional cultivation, on the content of mineral elements in soil and onion were studied. The content of mineral elements in soil and in onion was modified in greater degree by the changes in weather than by the agro-technical factors. No significant influence of conservation tillage on the content of mineral components in soil or in the onion was found. Soil covered with plant mulch contained slightly more potassium and magnesium in the arable layer in comparison with bare soil. The onion cultivated by using cover plants accumulated slightly more dry mass, N-total and potassium.
PL
W doświadczeniu polowym z uprawą konserwującą cebuli odm. Wolska badano wpływ zastosowania roślin okrywowych: żyta jarego (Secale cereale) i wyki siewnej (Vicia sativa) oraz zróżnicowanych sposobów uprawy przedsiewnej: uprawa zerowa, talerzowanie wiosną, talerzowanie przed zimą w porównaniu z uprawą konwencjonalną, na zawartość składników mineralnych w glebie i w cebuli. Zawartość składników mineralnych w glebie i w cebuli była modyfikowana w większym stopniu przebiegiem pogody niż czynnikami agrotechnicznymi. Nie stwierdzono istotnego wpływu uprawy konserwującej na zawartość składników mineralnych w glebie i w cebuli. Gleba okryta mulczem roślinnym zawierała nieco więcej potasu i magnezu w warstwie ornej w porównaniu z glebą nieosłoniętą. Cebula uprawiana z użyciem roślin okrywowych gromadziła nieznacznie więcej suchej masy, N-ogółem i potasu.
EN
The experiment was conducted during two years (2008-2009) in Leškovice (the Czech Republic) on potato cv. 'Finka and Katka’ at 0.45 x 0.80 m spacing. In the experiment 2 types of mulch were used: textile mulch and grass mulch. The use of grass mulch decreased the attack of potato haulm by Phytophtora infestans by 8.2% as compared to the control variant (without mulch) and textile mulch decreased the late blight attack on tubers by 2.6% (as compared to the control variant). Grass mulch influenced the number and size of tubers, increasing the number and the weight of tubers of over 56 mm and on the other hand decreasing the weight of tubers of under 40 mm as compared to the control variant. The yield of ware potatoes was higher in the plots with mulches on the average in 2008-2009 (as compared to non-mulched control variant where the yield was higher by 6.0 t·ha⁻¹ in grass mulch and by 5.7 t·ha⁻¹ in textile mulch).
PL
Badania przeprowadzono w latach 2008-2009 w Leškovice (Republika Czeska). Przedmiotem badań były ziemniaki odmian ‘Finka i Katka’ uprawiane w rozstawie 0,45 x 0,80 m. W badaniach uwzględniono 2 rodzaje mulczu: włókninę i skoszoną trawę. Użycie trawy jako mulczu zmniejszyło porażenie naci zarazą ziemniaczaną o 8,2%, a użycie włókniny o 2,6% w porównanie z kontrolą (uprawa bez użycia mulczu). Trawa zastosowana jako okrycie wpłynęła na liczbę i wielkość bulw (zwiększyła liczbę i masę bulw o wymiarach ponad 56 mm i odwrotnie zmniejszyła masę bulw o średnicy mniejszej niż 40 mm). Plon bulw konsumpcyjnych był średnio w latach 2008-2009 wyższy o 6,0 t·ha⁻¹ gdy użyto trawy jako mulczu i o 5,7 t·ha⁻¹ po zastosowaniu włókniny.
EN
Cucumber is one of the most popular vegetables in Poland. This vegetable species is characterised by high requirements in terms of soil temperature and moisture. The utilization of polyethylene mulch in combination with drip irrigation has played a major role in the increases in production of cucumber. The benefits associated with the use of this cultivation method include earlier and higher yields, reduced soil evaporation, reduced weed populations, reduced fertilizer leaching, greater water use efficiency, reduced soil compaction, control of certain pests, and cleaner harvested product. In years 2002, 2003 and 2005 experiments were conducted to study the impact of soil mulching with black polyethylene on Akord F1 cucumber yields. Plants were cultivated on sandy loam soil using irrigation and fertigation applied with the assistance of drip lines. No significant differences were observed in levels of total and marketable yields of fruits as well as in dry matter and total carbohydrate contents in fruits obtained from plants cultivated in mulched and unmulched soils. Irrigation efficiency, on the soil mulched with black polyethylene was higher than on the soil without mulching.
PL
Ogórek jest jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce. Gatunek ten charakteryzuje się między innymi wysokimi wymaganiami w stosunku do temperatury i wilgotności gleby. Ściółkowanie gleby w połączeniu z nawadnianiem kroplowym może być dobrym rozwiązaniem dla spełnienia tych wymagań. Korzyści wynikające z takiego sposobu uprawy to: wcześniejszy i większy plon, zmniejszone parowanie gleby i wymywanie składników pokarmowych, a co za tym idzie – większa efektywność nawadniania i nawożenia, mniej chwastów na plantacji, mniejsze zbicie gleby, możliwość zmniejszenia stosowania pestycydów i czystsze produkty. W latach 2002, 2003 i 2005 przeprowadzono badania dotyczące wpływu ściółkowania gleby czarną folią polietylenową na plonowanie ogórka gruntowego odmiany Akord F1. Rośliny były uprawiane na glebie piaszczysto-gliniastej, z zastosowaniem nawadniania i fertygacji, prowadzonych przy użyciu linii kroplujących. Nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości plonu ogólnego i handlowego owoców oraz zawartości suchej masy i cukrów w owocach z roślin uprawianych na glebie ściółkowanej i bez ściółki. Efektywność nawadniania na glebie ściółkowanej czarną folią była większa niż na glebie nieściółkowanej.
EN
The studies were conducted in the years 2012-2014 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice and aimed to compare the effectiveness of different weeds management methods useful for organic production of Chinese cabbage and transplanted leek and to determine their impact on the yield of the crops. The effectiveness of such methods as mechanical treatments, mechanical treatments with biostimulator Asahi SL, the usage of mulches (black non-woven polypropylene and biodegradable films) and hand weeding was compared. The weeds control, number and biomass of weeds and secondary weed infestation were determined during the experiments. The plants height and the yield of Chinese cabbage and transplanted leek and additionally the physiological indices such the chlorophyll content in the leaves, were measured also. The best results of weeds control were achieved in the crops weeded by hand and grown in the soil covered with mulch. The mulches completely reduced the weeds in Chinese cabbage and by 98.9-99.5% in transplanted leek. After mechanical treatments the weeds control at the rate of 95.7-97.6% was noted. The reduction of weeds affected positively the yield of the crops. The highest yield from the plots covered by polypropylene and biodegradable films were obtained. In Chinese cabbage the tendency in changing the chlorophyll content in the leaves was similar in all objects, except the plants weeded by hand, in which was slightly lower before harvest. In all objects the chlorophyll content before harvest was higher than in the check.
PL
W latach 2012-2014 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania, celem których było porównanie efektywności wybranych metod ochrony przed chwastami, przydatnych w ekologicznej uprawie kapusty pekińskiej i pora z rozsady oraz określenie ich wpływu na plonowanie roślin. Porównywano efektywność takich metod jak: odchwaszczanie mechaniczne, odchwaszczanie mechaniczne z zastosowaniem stymulatora wzrostu Asahi SL, sciółkowanie gleby czarna włóknina sciółkujaca (PP) i czarna folia biodegradowalna oraz pielenie reczne. W badaniach przeprowadzono obserwacje stopnia zniszczenia chwastów, określono ich liczbę i masę, oceniono zachwaszczenie wtórne. Wykonywano też pomiary zawartości chlorofilu w liściach kapusty pekińskiej, określono wysokość roślin i wielkość plonów. Bardzo dobre zniszczenie chwastów otrzymano w obiektach pielonych ręcznie i sciółkowanych wybranymi materiałami. Włóknina i czarna folia całkowicie ograniczały zachwaszczenie w uprawie kapusty pekińskiej, a w uprawie pora z rozsady zredukowały je o 98,9- 99,5%. Pielenie mechaniczne niszczyło chwasty na poziomie 95,7-97,6%. Ograniczenie zachwaszczenia pozytywnie wpływało na plonowanie kapusty pekińskiej i pora z rozsady. W obu gatunkach najwyższe plony uzyskano sciółkujac glebę włókniną i czarną folią. W kapuście pekińskiej zmiany w zawartości chlorofilu w liściach wykazywały podobną tendencję we wszystkich obiektach, z wyjątkiem poletek pielonych ręcznie, w których przed zbiorem zanotowano obniżenie tego wskaźnika. W czasię zbioru we wszystkich obiektach zawartość tego barwnika w liściach była wyższa niż w kontroli.
EN
The aim of the present research was to determine the influence of undersown crops and stubble crops on the content of mineral forms of nitrogen in soil profile in autumn and spring. Field experiments were carried out at the Experimental Farm in Zawady, owned by the University of Podlasie in Siedlce. The following combinations of intercrops were taken into account: control object (without intercrop), undersown crops - biomass plowed down in autumn (white clover, Italian ryegrass), stubble crop - oiomass plowed down in autumn (oil radish), stubble crop - biomass left in the form of mulch (oil radish) till spring. The content of nitrate and ammonia ions were determined twice, ie in autumn and spring, in two layers of soil (0-30 and 31-60 cm). The results pointed out that, putting the intercrops into the cultivation limited the conrent of mineral nitrogen in soil in autumn, and increased in spring. The highest concentration of nitrate and ammonia ions was noted in soil in spring, when white clover was plowed down. When the surface of soil was mulched with stubble crop from white mustard in the time of winter, it decreased the content of mineral nitrogen in spring.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek miedzyplonowych i międzyplonów ścierniskowych na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach, W doświadczeniu badano następujące kombinacje międzyplonów. obiekt kontrolny (bez międzyplonu), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (koniczyna biała, życica wielokwiatowa), międzyplon ścierniskowy - biomasa przyorana jesienią (rzodkiew oleista), międzyplon ścierniskowy - biomasa pozostawioną do wiosny w formie mulczu (rzodkiew oleista). Zawartość jonów amonowych i azotanowychl oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż wprowadzenie do uprawy miedzyplonów zmniejszało zawartość azotu mineralnego w glebie jesienią, a zwiększało wiosną. Największe stężenie jonów amonowych i azotanowych odnotowani w glebie wiosną, po przyoraniu koniczyny białej. Mulczowanie powierzchni gleby w okresie zimy międzyplonem ścierniskowym z rzodkwi oleistej zmniejszało zawartość azotu mineralnego wiosną.
15
51%
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny ekonomicznej technologii produkcji buraka cukrowego sianego w mulcz. Badania przeprowadzono, w latach 2001–2003, w gospodarstwie województwa zachodniopomorskiego na glebach IIIa, IIIb i IVa klasy bonitacyjnej. Zbierano tylko korzenie buraka cukrowego, a liście były rozdrabniane i rozrzucane podczas zbioru. Zakres realizowanych badań obejmował określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę wykorzystania maszyn i narzędzi, kalkulację kosztów bezpośrednich poniesionych na produkcję oraz obliczenie nakładów pracy i efektywności ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce. We wszystkich badanych technologiach uzyskano wysoką efektywność ekonomiczną i wahała się ona od 1,72 w roku 2001 do 2,21 w roku 2003.
EN
The study was aimed at carrying out economic assessment of the production technology of mulch-sown sugar beet. The study was carried out between 2001–2003 in Zachodniopomorskie region farm, having the IIIa, IIIb and IVa bonitation class soil. Only the roots of sugar beets were harvested and the leaves were disintegrated and spread while harvesting. The scope of study included determining the type and number of operations performed, analysis of machine and tool usage, calculation of direct cost of production, calculation of energy consumed and economic profitability. According to the studies carried out, the materials represented the greatest value in the production cost structure. In all technologies assessed, high profitability was achieved, varying from 1.72 in 2001 to 2.21 in 2003.
EN
The study involved three strawberry cultivars: 'Senga Sengana', 'Kent' and 'El- santa', planted in the spring of 2003 in a row system in the Pomological Orchard of RIPF in Skierniewice, Poland. The experiment was carried out in 2006 on 4-year-old plants as a continuation of the project Cost 631. The strawberry plants were mulched with a peat substrate, or sawdust, or pine bark, or compost or rye straw, and inocu­lated with a mycorrhizal preparation Mycosat. The mulches were replenished every year in the same amount during the flowering of the plants. The results of the experi­ments indicate that the combinations used did not, in general, cause a significant change in the yielding of plants during the experimental period presented. An excep­tion were the plants of the cultivar 'Kent' mulched with straw, which produced a significantly lower yield, by 18.4% on average, in comparison with the control plants or those mulched with bark. Plants of the cultivar 'Elsanta' mulched with com­post or sawdust were characterized by a significantly greater mean fruit weight (by an average of 1.5 g) compared with the control. On the whole, the use of the mulches and the mycorrhizal product contributed to an increase in the number of fruits of the class 'Ekstra'. Significant differences were found on the plots of 'Senga Sengana' mulched with straw or inoculated with the mycorrhizal substrate, from which, on the average, 71% more class 'Ekstra' berries were collected than from the control plants (non- mulched). The experiments confirmed the cultivar-specific differences in yield be­tween the strawberry cultivars studied. At comparable yields, they differed signifi­cantly in terms of the number and mean weight of the fruits collected.
PL
Badania przeprowadzono w 2006 roku na 3 odmianach truskawki 'Senga Senga­na', 'Kent' i 'Elsanta' w Sadzie Pomologicznym ISK w Skierniewicach. Do świad­czenie to było kontynuacją projektu COST 631. Czteroletnie rośliny truskawki ściół- kowano substratem torfowym, trocinami, korą drzewną, kompostem, słomą żytnią oraz inokulowano substratem mikoryzowym Mycosat. Kontolę stanowiły rośliny nie śció łkowane. Począwszy od 2004 roku ściółki stosowano wiosną każdego roku. Zarówno ściółki, jak i mikoryzacja roślin nie wpfynęfy istotnie na wielkość plonowa­nia badanych odmian truskawki. W porównaniu z kontrolą (bez ściółłowania), ściół­kowanie słomą i mikoryzacja roślin wpłynęfy na istotne zwiększenie liczby owoców klasy ekstra (o 71%) u odmiany 'Senga Sengana'. Badania wykazafy różnice odmia­nowe ro ślin truskawki w wielko ści plonowania. Istotne różnice po zastosowaniu śció łkowania i mikoryzacji roślin odnotowano w przypadku liczby i średniej masy owoców u badanych odmian truskawki. Ściółłowanie roślin odmiany 'Elsanta' troci­nami i kompostem wpłynęło na istotne zwiększenie średniej masy owoców (średnio o 1,5 g), w porównaniu z owocami kontrolnymi
PL
Oddziaływanie wsiewek międzyplonowych na ciemnienie miaszu surowego i ugotowanego oraz smakowitość bulw było zbliżone do obornika. Najmniejsze ciemnienie miaszu surowego stwierdzono na obiektach nawoonych nostrzykiem białym, zarówno przyoranym jesienią, jak i pozostawionym do wiosny w formie mulczu, oraz na obiekcie nawoonym mieszanka nostrzyka z życica westerwoldzką w formie mulczu. Stopień ciemnienia miaszu surowego i ugotowanego ziemniaków uprawianych w ekologicznym systemie produkcji był istotnie niższy niż w systemie integrowanym. Najlepsza smakowitością charakteryzowały się ziemniaki nawoone nostrzykiem białym zarówno przyoranym jesienią, jak i pozostawionym do wiosny w formie mulczu. Lepsza smakowitością odznaczały się ziemniaki uprawiane w systemie integrowanym.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.