Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacje internetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję aplikacji internetowej wspomagającej proces projektowania instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano instalacje elektryczne pod kątem ich projektowania w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Opisano także technologie, w których powstała aplikacja. Przedstawiono strukturę bazodanową systemu funkcjonującą w projekcie wraz z opisem aplikacji. W końcowej części pracy zaprezentowano funkcjonalności aplikacji i opisano udogodnienia zastosowane w systemie, a następnie przedstawiono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The paper presents the concept of a web application supporting the process of electrical installations designing. Electrical installations was characterized in terms of their design, based on the current standards and regulations. Also internet technologies where application was created was described. It showed the structure of a database system functioning in the project along with a description of the application. In the final part of the paper authors presented the application functionality and described facilities used in the system, and the final remarks and conclusions.
PL
Firma DataConsult S.A. wprowadza na rynek logistyki magazynowej nowy produkt - Expert Bin-Packing.
PL
Przedstawiono szeroko akceptowane modele integracji i współpracy komponentów aplikacji internetowych. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania mobilnych agentów w zarządzaniu złożonych aplikacji. W celu ilustracji tej koncepcji przedyskutowano projekt aplikacji dotyczącej wspomagania diagnostyki medycznej.
EN
Wideley accepted integration and co-operation models for components of Internet applications are presented. The idea of management of complex appications by mobile agents is given. The project of a medical diagnostic recommender system which illustrated this idea is discussed.
PL
Artykuł omawia wybrane problemy , z jakimi styka się twórca aplikacji bazodanowych w Javie. Poruszono tutaj następujące kwestie: wybór intefejsu oraz sterowników JDBC, wielowątkową realizację zadań pobierających dane z bazy, wykorzystanie komponentów pakietu Swing do prezentacji danych oraz kwestie bezpieczeństwa w przypadku aplikacji internetowych.
EN
The article describes selected problem which occur during process of creation database applications in Java. There are raised following subjects choice of JDBC version and drivers, multithreaded architecture of Java programs, useful Swing components for this kind of applications and security issues for internet applications.
PL
W artykule zaprezentowano projekt aplikacji internetowej służącej do przetwarzania oraz wizualizacji danych pomiarowych. Stworzone rozwiązanie ma na celu umożliwić dostęp do pomiarów z każdego miejsca, które ma dostęp do Internetu, bez konieczności stosowania dodatkowego, dedykowanego specjalistycznego oprogramowania. Przedstawiono technologie wykorzystane do zaprojektowania aplikacji. Opisano także sposób uwierzytelniania klientów oraz wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Aplikacja sieciowa, zbudowana na bazie serwera www, ma charakter uniwersalnego panelu użytkownika umożliwiającego komunikację w czasie rzeczywistym z aktualnie podłączoną kartą pomiarową.
EN
The article presents project of aplication which proces and vizualizate measurement data. Project was created to make possible access to measurement from anywhere that has acces to the Internet with no need to use additional specialistic software. Technologies used to implementation that aplication was presented. The way of authorization costumers and vizualizate data in real time was also describe in article. Aplication was build based on web server. It has character of universal user interface which make possible to comunicate in real time with connected measuring cart.
PL
Zaprezentowano i scharakteryzowano główne warstwy aplikacji sieciowych i internetowych. Przedstawiono problemy projektowania i implementaji struktury trójwarstwowej i jej wykorzystnia do budowy internetowego systemu wspierającego diagnostykę i rozpoznawanie zdjęć endoskopowych.
EN
Main layers of networked and Internet applications are presented and characterised. Programming and implementation problems of 3-tier architecture are discussed and its auitability for design of a nmedical system to support diagnoses based on endoscope image recognition.
EN
In this paper we presented a toolkit for extracting and maintaning data from web pages. There are two situations in which the automation may prove useful. First, for those WEB pages in which there is repeating structure, e.g., a large table of data in which each row is a collection of similar attributes for a diffrent object. Second, those WEB pages in which the data changes often, but for which the structure stays relatively unchanged.
PL
W artykule przedstawiono metodę automatycznego pozyskiwania i aktualizacji danych pobieranych z witryn WWW zapisanych w postaci HTML. W ramach prowadzonych prac autorzy opracowali szereg prototypowych aplikacji. W zaprojektowanym oprogramowaniu wyróżniono warstwę bazodanową zależną od zastosowania oraz warstwę ekstrakcji danych. Metodę ekstrakcji danych oparto na opracowanym specjalnie przez autorów zapisie nazwanym LPath (Location Path).
EN
The article is a presentation of same aspect of the code generation in an object oriented programming language. The presentation concerns only some selected steps of the process, but according to author opinion, they are the most imported aspect of the code generation.
PL
Artykuł stanowi próbę przedstawienia głównych aspektów generowania kodu w obiektowym języku programowania. Przedstawione czynności stanowią jedynie drobny wycinek pracy, które występują w czasie programowania obiektowego złożonych projektów.
PL
W pracy przedstawiono analizę zagrożeń dla aplikacji internetowych umożliwiających dostęp do baz danych. Szczególną uwagę zwrócono na ataki włamywaczy do systemów internetowych (hakerów). Wyróżniono szereg kategorii ataków, wykorzystujących błędy projektantów, administratorów i użytkowników. Przedstawiono metody przeciwdziałania omówionym zagrożeniom.
EN
This paper presents analysis of different types of threats for Web-based applications which are using databases. On-purpose hackers' attacks are in special consideration. Several attack types, which take adventage of errors made by application developers, administrators and common users, are described. The paper presents also methods use to avoid this kind of attacks.
PL
Oracle Application Server jest platformą do budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem PL/SQL. Przedstawiono podstawową funkcjonalność zestawu Web Toolkit oraz możliwość wykorzystania PL/SQL Server Pages jako alternatywnego sposobu generowania dynamicznych stron HTML.
EN
Oracle Application Server is the platform for designing the Web-based applications using the PL/SQL. In the paper the Web Toolkit basic functionality and possibility of using PL/SQL Server Pages as an alternative way of generating HTML pages were presented.
PL
Informatyzacja wielu kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa powoduje, że zasoby informatyczne w firmie stają się newralgicznym elementem jej funkcjonowania. Systemy jakości z jednej strony wspierają zarządzanie infrastrukturą IT, a z drugiej strony same opierają się w coraz większym stopniu na rozwiązaniach informatycznych. Dla większości firm jest to duże wyzwanie. Filozofia zarządzania jakością w nowej rzeczywistości wymaga więc interpretacji wymagań normy ISO 9001:2000 w odniesieniu do zarządzania procesami biznesowymi i IT.
EN
Informatization many key aspects of business makes it resources in your company become sensitive element in its operation. Quality systems, on the one hand, promote IT, infrastructure management and on the other hand themselves rely increasingly on computing. For most businesses this is a major challenge. Philosophy of quality management in the new reality requires that interpretation of the requirements of ISO 9001: 2000 in respect of business process management and IT.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano dokumentowe bazy danych w odniesieniu do popularnych relacyjnych i nierelaćyjnych baz danych używanych w zastosowaniach internetowych. Przedstawiono propozycję wykorzystania dokumentowej bazy (MongoDB) do buforowania danych w architekturze MVC aplikacji webowej celem zwiększenia jej wydajności.
EN
This paper characterizes document-oriented databases with reference to relational and non-relational databases used in the development of Web applications. It presents the method of using document database (MongoDB) in the data tier of MVC architecture. Applying additional data cache can increase performance of Web systems.
PL
Artykuł prezentuje metody zwiększające wydajność i bezpieczeństwo aplikacji internetowych oraz ocenia ich wartość i zasadność użycia. Każda z przedstawionych metod została zaimplementowana w aplikacji testowej. W pracy zostały przedstawione wyniki badań porównujących stan aplikacji przed i po implementacji danej metody. Na podstawie rezultatów badań sformułowano wnioski dotyczące wpływu metod wydajności i bezpieczeństwa na zachowanie aplikacji testowej.
EN
This article presents the methods of enhancing the performance and security of web applications. It also evaluates them and describes how to use them. The methods have been implemented in a test application. The article presents results of the research comparing state of the application before and after implementation of every listed method. Conclusions about impact of the methods of enhancing performance and security of web applications are based on the results of the research.
15
Content available remote Architektura aplikacji internetowych
75%
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie architektury aplikacji internetowych (webowych), sposobu ich działania i zasad projektowania. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z zasadą działania sieci internet, rodzajami technologii i języków programowania używanych przy tworzeniu aplikacji internetowych, a także używanych wzorców projektowych i szkieletów aplikacji. Jako przykład podano fragmenty kodu napisanego w języku PHP w Zend Framework.
EN
This paper aims at presentation of internet applications architecture, their operation and design principles. Presentation starts with review of Internet operation. Next short presentation of useful technologies and programming languages follows. Also design templates and application frameworks are briefly described. Practical code examples using PHP language and Zend framework form original part of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition z zastosowaniem JavaServer Faces i Spring Boot. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie specjalnie przygotowanych aplikacji testowych, zaimplementowanych w obu technologiach.
EN
The article presents the results of the web applications development effectiveness on the Java Enterprise Edition platform using JavaServer Faces and Spring Boot. The comparative analysis was performed using the specially prepared test applications, implemented in both technologies.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji internetowych w aktualnych programach szkolnych. Zwrócono uwagę na fakt, że w związku z dynamicznym rozwojem usług oferowanych przez Internet kwestie bezpieczeństwa aplikacji internetowych stają się kluczowym problemem dla ich twórców. Wskazano na liczne przypadki naruszenia bezpie-czeństwa aplikacji internetowych. Przeanalizowano, jak programy nauczania szkół i uczelni wyż-szych uwzględniają kwestie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w trakcie nauki ich tworzenia. Wysunięto wnioski dotyczące kwestii omawiania i nauki bezpieczeństwa aplikacji internetowych we współczesnym procesie dydaktycznym.
EN
This article discusses problems related to the security of the internet applications in the pre-sent school education. A special attention is drawn to the fact, that due to the dynamical develop-ment of the services offered via the Internet, security issues of the internet applications have be-come a major concern for their creators. Numerous cases of security breach in the internet applica-tions are pointed out. It has been analyzed, how the educational programs of both schools and universities include the security issues in the course of making of the internet applications. Con-clusions related to the discussion and study of the security of internet applications in the modern educational process are presented.
PL
W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyścią ich posiadania jest wzrost sprzedaży.
EN
The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM. Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.
20
Content available Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych
75%
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwości biblioteki PEAR w procesie szybkiego wytwarzania aplikacji internetowych w języku PHP. Na podstawie przykładów zostaną zaprezentowane zalety oraz korzyści płynące z użytkowania biblioteki PEAR. Stosowanie repozytoriów klas z niniejszej biblioteki pozwala znacznie uprościć i zoptymalizować kod w procesie programowania aplikacji PHP.
EN
The paper presents the possibility of the PEAR library in the rapid production of the PHP applications. The advantages and benefits of the use of the PEAR are going to be presented. Use of this repository class library can significantly simplify and optimize the PHP code and accelerate the process of the web application programming.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.