Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo autorskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
1. Ocena zgodności z Konstytucją zaskarżonego art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. aut. powinna być ściśle powiązana z jego prawidłową wykładnią Przyjęcie interpretacji bazującej na swobodnym dysponowaniu roszczeniami przez uprawnionego i dyskrecjonalnym charakterze orzekania przez sądy, a więc odejście od sztywnego ujmowania roszczenia jako nakazu dwu-, bądź trzykrotności stosownego wynagrodzenia, dodatkowo uzasadnia twierdzenie o braku niezgodności przepisu z Konstytucją 2. Skarga konstytucyjna zmierza nie do uznania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) za niezgodny z Konstytucja, lecz do stwierdzenia, że określona wykładnia tego przepisu wykazuje ową niezgodność. Wykładnia zastosowana przez sąd orzekający z przedmiotowej sprawie, jest wprawdzie rozpowszechniona, lecz nie jest jedynym sposobem interpretacji przepisu. Należy dostrzec możliwości tkwiące w przepisie, także w powiązaniu z postanowieniami dyrektywy 2004/48/WE. Pozwoliłoby to na uwzględnienie zastrzeżeń formułowanych w sprawie przez skarżącego i miarkowanie zasądzonej kwoty przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności każdej sprawy. 3. Uznanie przepisu za niekonstytucyjny pozbawi twórców istotnego instrumentu ochrony, którego nie może zastąpić co do funkcji roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. Zachowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. aut. w dotychczasowej postaci, z ukazaniem możliwości interpretacyjnych, utrzyma prawa twórców na właściwym poziomie, czyniąc jednocześnie uprawnienia naruszycieli bardziej elastycznymi. Zatem przepis ten będzie postrzegany jako element równowagi między stronami sporu, co dziś nie jest należycie eksponowane. 4. Brak jest uzasadnienia dla zrównywania prawa autorskiego z prawem własności. Powielany wielokrotnie pogląd co do niemalże tożsamości obydwu praw winien zostać zrewidowany, poprzez uwzględnienie zasadniczych różnic, wiodących ku supremacji prawa autorskiego nad prawem własności. Nie można w szczególności zrównywać władztwa nad rzeczą z prawem odnoszących się do dobra wypływającego z samej istoty człowieczeństwa. 5. Organizacja zbiorowego zarządzania dochodząc odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na rzecz twórców, nie działa jako przedsiębiorca. 6. Przepisy art. 79 pr. aut., w szczególności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) - w takim samym stopniu chronią ̨ wszystkich uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych, nie różnicując ich sytuacji w zależności od statusu prawnego. Zróżnicowanie zostało wprowadzone tylko w sferze odnoszącej się pozycji naruszyciela, w szczególności w art. 79 ust. 2 pkt 2 pr. aut. w stosunku do przedsiębiorcy. 7. Opłaty wnoszone przez operatorów telewizji kablowej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o kinematografii - nie stanowią opłaty ,,prawnoautorskiej''. Operator kablowy nie jest zatem ,,podmiotem współfinansującym proces twórczy filmu'', w szczególności nie można przyrównywać jego pozycji do pozycji producenta utworu audiowizualnego.(fragment tekstu)
XX
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (powoływana dalej, jako dyrektywa) jest dokumentem obszernym. Jej implementacja musi uwzględnić zarówno jej charakter prawny, strukturę, jak i konieczność spójnego włączenia regulacji wynikających z dyrektywy do obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Nasuwa to w szczególności konieczności rozstrzygnięcia, które kwestie powinny być objęte implementacją które zaś uznać należy za służące objaśnieniu lub dostatecznie jednoznacznie wynikające z obowiązujących obecnie w Polsce zasad ogólnych.(fragment tekstu)
XX
Przedmiotem rozważań są dzieła współautorskie. Zgodnie z art. 11 § 1 ust. o pr. aut. współtwórcom służy prawo autorskie łącznie. Ramowe sformułowanie przepisu utrudnia jednoznaczne rozstrzygnięcie, jakiego typu dzieła mieszczą się w pojęciu utworów wspólnych1. W piśmiennictwie i orzecznictwie zgłaszano liczne propozycje rozstrzygnięcia tego splotu zagadnień. Wyróżnić możemy dwa aspekty pojęcia "współautorstwo". Możemy je określić umownie jako przedmiotowy i podmiotowy. W pierwszym z nich interesuje nas przede wszystkim dzieło jako rezultat współpracy. Ustalenie, że zawiera elementy twórcze będące wynikiem działalności co najmniej dwóch osób, wystarcza do nadania mu cechy wspólnego. (fragment tekstu)
4
Content available remote Uprawnienia osobiste autorów w projekcie Europejskiego kodeksu prawa autorskiego
100%
XX
Przez wzgląd na wysoki poziom zróżnicowania regulacji autorskich państw członkowskich Unii Europejskiej od ponad 10 lat w doktrynie i judykaturze wysuwany jest postulat wprowadzenia bardziej jednorodnej i pełniejszej harmonizacji prawa autorskiego. Odmienne krajowe struktury i systemy ochrony uprawnień twórców stwarzają liczne zagrożenia związane z niepewnością prawa w podstawowych zagadnieniach, takich jak: prawo umów i licencji autorskoprawnych, dozwolony użytek czy uprawnienia osobiste. (fragment tekstu)
EN
To examine the current position of moral rights of authors and they prospects in a globalized society the Wittem Group Project offers an occasion to consider the nature of the rights that copyright secure, and of the aims that copyright system protects. The goal of the European Copyright Code is to increase the overall protection of authors because, notwithstanding twenty years of Directives and growing ECJ caselaw, copyright law in EU Member States continues lack uniformity. The article briefly explains the content and characteristics of moral rights, and assesses the most important aspects of French, German and British national legislations in this area. The basic problem of the unification of copyright in EU with respect to moral rights are discussed and some suggestion are made for the international harmonization of rules controlling these rights. Drawing on recent droit moral scholarship, it is argued here that European Copyright Code offers an approach to enforcement of the law which protects the interests of authors and rights holders, but only to the extent to which this is supported by economic impact analysis. (original abstract)
XX
Rozwój Internetu doprowadził do przeniesienia niektórych codziennych czynności do świata "on-line". Już nie musimy dzwonić bądź odwiedzać znajomych żeby dowiedzieć się, co u nich słychać. Wystarczy odwiedzić jeden z portali społecznościowych, na którym mają profil. Obserwując zachowania internautów można dojść do wniosku, że sfera praw autorskich, właśnie ze względu na tempo zmian, jest ignorowana. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu prawa autorskie w Internecie bywają ignorowane oraz co jest tego przyczyną. Próbie została poddana grupa studentów w celu sprawdzenia poziomu ich wiedzy dotyczącej praw autorskich oraz poziomu akceptowalności, poprzez moralne przyzwolenie na ich łamanie. Wnioski badania pokazują, w jakim stopniu studenci nielegalnie pobierają materiały multimedialne oraz oprogramowanie z Internetu, oraz skutki wynikające z (nie) znajomości definicji pojęcia "własnego użytku osobistego". (abstrakt oryginalny)
EN
The Internet development has moved part of our lives online. By observing behavior of Internet users can be concluded that the sphere of copyright is often being ignored. The article attempts to answer the question to what extent copyrights in the Internet are being ignored, and what causes this situation. Students were asked to determine the level of their knowledge concerning copyrights and the level of acceptability of a moral permission for breaking those rights. Conclusions of this study show the extent to which students illegally download media files and software from the Internet as well as consequences arising from the (lack of) knowledge of the "personal use " definition. (original abstract)
XX
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Opracowanie ma za zadanie omówienie występujących modelów opłat oraz genezy powstania takiej instytucji. W artykule zostają prześledzone problemy oraz niektóre czynniki wpływające na nieaktualność obowiązujących regulacji prawnych. Gruntownej analizie poddana jest aktualna sytuacja prawna występująca w polskiej Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W treści artykułu Autor poszukuje alternatywnego modelu, który spełniałby oczekiwania oraz należycie uwzględniał interesy zarówno podmiotów uprawnionych, jak i beneficjentów postanowień o dozwolonym użytku prywatnym. Omówienie problematyki ma zadanie przybliżyć w sposób jak najbardziej syntetyczny problem i odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku powinien podążać polski ustawodawca. (abstrakt oryginalny)
EN
The theme of this article is the question of copyright levies and so-called "blank media" in copyright law. The study is to discuss the existing models of fees and origins of such an institution. The aim of the article is also to investigate the problems and some of the legally relevant factors, affecting the anachrony of existing regulations. It is subjected to a thorough analysis of the current legal situation occurring in the Polish Act on Copyright and Related Rights and the case law of the Supreme Court of Justice of the European Union. In the article the authors is looking for an alternative model that would meet the expectations and would also take into account the interests of both: right holders and beneficiaries of the provisions of fair use private. Discussion of this issue will pose a question of the best legal solution and give an answer to the question what would the Polish legislator opt for. (original abstract)
XX
Prezentowana praca porusza problematyczną i kontrowersyjną pozycję utworów lutniczych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (nr 24). W kolejnych częściach pracy omówiono: odrębność dzieła lutniczego wśród innych kategorii utworów, zdefiniowano dzieło lutnicze, omówiono budowę oraz kunszt lakierowania instrumentów na przykładzie skrzypiec oraz przedstawiono cechy instrumentu, które definiują go jako przedmiot prawa autorskiego. Najszerszą część poświęcono przeprowadzonym badaniom ankietowym wśród Artystów Lutników. W pracy uwzględniono również istotę konserwacji i naprawy dzieła lutniczego. Założeniem artykułu jest poszerzenie wiedzy prawniczej o dziele lutniczym i otwarciem dyskursu dla dalszych rozważań nad faktycznym poszerzeniem i egzekwowaniem ochrony pracy Artystów Lutników.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented work is devoted to highly problematic and controversial position of violin (string musical instruments) works in Act No. 24 of February 4, 1994, on Copyright and Neighboring Rights. In the following parts of the work the distinctness of violin work were discussed and defined. Furthermore, the construction and the artistry of varnishing was also discussed and presented on the example of violins. Then, the features of an instrument defined as a subject of copyright were presented. The most comprehensive part of the work concentrates on the research conducted in a form a questionnaire among the artists-violin makers. The presented work also raises an issue of conservation and reparation of violin work. The aim of this article is to extend legal knowledge about violin work and to open a discourse for further deliberation about an actual expansion of work protection of the artists-violin makers.(original abstract)
XX
Poruszono kwestie związane z prawnymi i podatkowymi konsekwencjami przeniesienia majątkowego prawa autorskiego. W pierwszej części zanalizowano charakter prawny, rodzaje i sposoby przenoszenia tych praw. Zwrócono szczególną uwagę na tak zwane "prawa autorskie pracownika", odnoszące się do sytuacji, w których praca jest stworzona przez autora, który jest również pracownikiem. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zależności między różnymi gałęziami prawa (autorskiego, pracy i podatkowego), które są konsekwencją jednej czynności prawnej, czyli przeniesienia praw do utworu przez jego autora.
EN
In this article, the author tackles issues relating to the legal and tax consequences of assigning copyright. In the first part, she analyses the legal nature, types and methods of assigning copyright. She pays special attention to so-called "employee copyright" -relating to situations where a work is created by an author who is also an employee. She indicates both the extent of the employee's right to a work and the employer's freedom to make use of this work. The author discusses the legal and tax consequences of transfer of copyright as well as the consequences of restricting the right of authors to classify 50% of their income as tax-deductible expenses depending on who/what is assigned the copyright. The main aim of the article is to draw attention to the dependencies between the various branches of law - copyright, employment and tax law - which are a consequence of one legal activity, namely, the assignment of rights to a work by its author. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa autorskiego dotyczących współautorstwa utworu. Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i odmienne opinie interpretacyjne. W artykule wskazano także przykłady judykatów podejmujących zagadnienie współautorstwa. Analiza przeprowadzona przez autora stanowi dowód, że kwestia współautorstwa utworu jest wielce problematyczna i warta pogłębionych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on creation in the copy right law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on courts' rulings which lend meaning to the term "co-creation". The article discusses a number of chosen courts' rulings which form the method of determining prerequisite elements of co-operation. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research. (original abstract)
XX
Autorka, pracownik uniwersytetu poznańskiego, przedstawia zasady funkcjonowania prawa autorskiego w Polsce począwszy od pierwszej ustawy w tej dziedzinie czyli od roku 1926. Określa przedmiot praw autorskich i praw pokrewnych, a zwłaszcza wpływ ustawy o prawie autorskim z 24 maja 1994 na zmiany w polskim prawie karnym.
XX
Niniejszy artykuł jest próbą wykazania uchwycenia zależności pomiędzy praktykami oportunistycznymi a prawem autorskim w odniesieniu do funkcjonowania sieci wymiany plików BitTorrent. Zajęto się tu problemem tak zwanego copyright trolling, który polega na osiąganiu korzyści z domniemania naruszania praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że copyright trolling jest konsekwencją zachowań oportunistycznych wynikających z niedostosowania formalnej instytucji praw autorskich do panującego ładu technologicznego. W toku rozważań zajęto się analizą studiów przypadków praktyk tego rodzaju w Polsce. Starano się wykazać, że praktyka walki z naruszaniem praw autorskich jest w istocie próbą osiągania korzyści, a nie wyeliminowania zjawisk szkodzącym interesom posiadaczy praw autorskich.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to capture the relationship between the opportunistic practices and copyright, in relation to the operation of the BitTorrent P2P fi le-sharing networks. Article deals with the problem of so-called "copyright trolling", which consists in achieving the benefi ts of the presumption of copyright infringement. Here is stand the hypothesis proclaims that "copyright trolling" is a consequence of opportunistic behavior resulting from not adjusted formal institutions of copyright to the existing technological order. In the course of the discussion author deals with the analysis of case studies practices of this kind in Poland. Efforts were made to demonstrate that the practice of the fi ght against copyright in fringementis essentially an attempt to obtain benefi ts, not to eliminate the phenomena detrimental to the interests of copyright holders.(original abstract)
12
Content available remote Początki działalności ZAiKS-u w Polsce
100%
XX
W artykule zostały omówione okoliczności oraz przyczyny powstania Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Niniejsza praca, ukazująca jedynie fragment bogatej historii ZAiKS-u, prezentuje jego innowacyjne działania oraz problemy z jakimi przyszło się zmagać członkom Związku. Ponadto, przedstawiona została prawnicza działalność Jana Brzechwy i jego wkład w rozwój prawa autorskiego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Circumstances and reasons of establishment of the Authors and Scenic Composers Association (ZAiKS) were discussed in the article. Present work, showing only a fragment of the rich history of ZAiKS, presents innovative activities and problems that participants of the Association had to struggle with. Furthermore, Jan Brzechwa's legal activity and its contribution in copyrights development in Poland were shown. (original abstract)
13
Content available remote Wizerunek sportowca
100%
XX
Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The image is one of the personal property referred to section 23 of the Polish Civil Code. It remains under the protection of section 24 of the Polish Civil Code. Originally, its non -pecuniary nature was the attribute of image. However, with economic development, the doctrine and jurisdiction noticed element of property rights of the image. Currently, in almost all advertisements, the advertising agencies show the image of the popular people, who encouraging the purchase of the advertised goods. This phenomenon is called the commercialization of personal rights. It has led to creation by the doctrine a concept of commercial image. The aim of the article is to describes the sportsman's right of the image on the basis of section 81 of the Law on Copyright and Related Rights and section 14 of the Law sport. (original abstract)
XX
Memy internetowe o charakterze satyrycznym najczęściej występują jako zdjęcia opatrzone komentarzem słownym, który pozwala dostrzec nowy sens i kontekst przedstawionej warstwy wizualnej. W ogromnej większości stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. W memie czytelne jest "zapożyczenie" w formie przejęcia zdjęcia czy obrazu, a zapożyczenie to ma charakter istotny dla całości twórczej tak powstałego utworu. W procesie tworzenia memów satyrycznych następuje zatem ingerencja w utwór pierwotny, jakim jest zdjęcie czy obraz, poprzez dodanie do niego komentarza, grafiki, czy innych elementów wizualnych. Artykuł odpowiada na pytanie, jak w świetle obowiązującego prawa autorskiego należy traktować takie działania, czy na gruncie istniejących przepisów ograniczających prawa autorskie istnieje na nie przyzwolenie oraz czy w wyniku tych działań powstaje utwór zależny czy dzieło inspirowane.(abstrakt oryginalny)
EN
Satirical internet memes appear most often as the pictures with a verbal commentary that allows us to perceive the new meaning and context of the visual layer. In a great majority, they constitute a work within the meaning of copyright laws. The borrowing of the picture is a"markable"element in a final result in creating the mem. In the process of creating satirical memes occurs the interference in the original work such as picture or an image, by adding comments, graphics or other visual elements. The article answers the question, how upon thepolish copyright such action should be taken, whether existing copyright restrictions allow this be taken and whether a derivative work or inspired work is created as a result of these activities.(original abstract)
XX
Obszerny komentarz do uchwalonej 4.02.94 r. ustawy o prawie autorskim. W odróżnieniu od ustawy dotychczasowej, przedmiotem nowej regulacji są również tzw. prawa pokrewne. Celem nowelizacji jest nowocześniejsza i lepiej dostosowana do współczesnych realiów ochrona twórczości autorskiej.
XX
Artykuł poświęcony jest konwencjom chroniącym prawa autorskie. Podano numery dyrektyw regulujących zagadnienia ochrony praw autorskich. Postęp technologiczny umożliwił udostępnienie chronionych utworów i materiałów zupełnie nowymi metodami.
Ius Novum
|
2015
|
tom 9
|
nr nr 1
141-148
XX
Niniejszy artykuł dotyczy ważnego problemu praktycznego; mianowicie, czy biblioteki zasadnie ograniczają w swych regulaminach możliwość wykonywania przez nie reprodukcji egzemplarzy utworów na zamówienie czytelników do jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 stron). Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie często uznaje się takie ograniczenie za niedozwolone. Autor analizuje problem ograniczenia zakresu reprodukcji na indywidualne zamówienie pod kątem obowiązujących w prawie autorskim przepisów o dozwolonym użytku, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczenia te, stosowane przez wiele bibliotek, są uzasadnione. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with an important practical issue, namely, whether libraries have grounds to limit the possibility of photocopying books on readers' demand up to one editorial sheet (40,000 characters, i.e. about 22 standard A4 pages). In both court decisions and literature, this limitation is often regarded to be illicit. The author analyses the issue of limiting the amount of reproduction on demand from the perspective of current copyright regulations on permitted use and tries to answer the question whether the limitations introduced by many libraries are justified. (original abstract)
PL
THE CATEGORIES OF “AUTHORSHIP” AND “THE WORK” IN THE DRAFT FOR THE EUROPEAN COPYRIGHT CODE Summary Economic and technological factors have brought radical changes to the legal framework of authors’ copyright protection on both the national and international levels. Despite twenty years of directives and ECJ case law, the copyright system in the European Union is still fragmented and ill-adapted. This paper provides an insight into the Wittem Group’s European Copyright Code, established in 2002, the first draft European copyright codification. The aim of the Wittem Copyright Code is to increase the overall protection of authors and to provide a new, holistic approach to copyright. The paper presents useful clarification of the meaning of specific provisions in the European Copyright Code, and particularly of the concepts of “The Work” and “Authorship”.
XX
Projektowanie (design, wzornictwo) to działalność o niezwykle doniosłym znaczeniu dla współczesnej gospodarki. To także cieszący się rosnącą popularnością termin, który jak dotąd doczekał się wielu definicji, z których żadna w pełni nie wyjaśnia niezwykle złożonej natury tego zjawiska. W artykule przedstawiono design jako usługę, której świadczenie na terytorium Polski rodzi określone prawem konsekwencje. W szczególności próbę określenia czym jest design, co z kolei umożliwiło pewne przyporządkowanie czynności projektowych do wybranych przepisów związanych ze świadczeniem usług. Zwrócono też uwagę na problematykę ochrony prawnej designu w ramach prawa własności intelektualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Design is not only a fashionable term nowadays, but it is the activity that affects us in all spheres, starting from economic to everyday life. The article presents the design as a certain process consisting of many complicated thought and executive activities. The final result of the work of a designer is a certain immaterial value, which can consist of various types of aesthetic, ergonomic, semantic, ecological, economic, technical properties. In this perspective, design understood as a process is a service in economic and legal sense. It is significant that practically in every case the design activity includes the creation of pieces of work under copyright and more and more the creations of the designers' intellect are protected with industrial property rights. Considering the confines of the study, the issues connected with designing have only been outlined, because just as designing cannot be confined in rigid frames of the definition, so the work of a designer cannot be easily confined within classifications specified by law. (original abstract)
XX
W polskim piśmiennictwie prawniczym nie ma pogłębionych rozważań dotyczących sytuacji prawnej twórcy utworu naukowego w świetle praktyki wydawniczej. Z uwagi na zdecydowanie słabszą pozycję twórcy w porównaniu z wydawca, niezbędne jest zgłoszenie określonych postulatów de lege ferenda. Uzasadnione byłoby wyodrębnienie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych części ogólnej i szczegółowej dotyczącej umów autorskich, z wprowadzeniem regulacji odnoszących się do umowy wydawniczej. Autorka krytycznie ocenia przyjecie przez ustawodawcę mało skutecznych mechanizmów ochrony praw i interesów twórcy albo ich brak, co powoduje dalsze wzmacnianie i tak zdecydowanie silniejszej pozycji wydawcy. Wydaje sie, ze zasadnym postulatem de lege ferenda byłoby objęcie przez ustawodawcę ochroną twórców na wzór ochrony praw konsumenta w kodeksie cywilnym. Podkreślenia wymaga, ze reguła wykładni przepisów rozdziału V ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pt. Przejście autorskich praw majątkowych - mających podstawowe znaczenie dla umów prawno-autorskich - powinna być zasada, że należy je interpretować na korzyść twórcy utworu naukowego. W konsekwencji przepisy te powinny mięć charakter semiimperatywny, dopuszczając rozwiązania umowne bardziej korzystne dla twórców aniżeli proponowane przez ustawodawcę. Jest to reguła wykładni zgodna z systemowym ujęciem rozdziału V jako zbioru przepisów mających chronić twórcę w stosunkach z korzystającym z utworu wydawcą. Zasadne byłoby wprowadzenie przez ustawodawcę do rozdziału V ustawy przepisu, który by stanowił, ze postanowienia umowy mniej korzystne dla twórcy niż przepisy prawa autorskiego są nieważne, a zamiast nich stosuje się właściwe przepisy prawa autorskiego.(abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.