Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 249

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lower Silesian region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Background. Physical activity is considered to be one of the most important determinants of human health. Many authors emphasize the benefits of physical activity for elderly people – its positive influence on the functioning of many organs and systems, development of greater mobility, slowdown of the involution processes, and counteracting the effects of civilization diseases. Objective. The aim of this study was to analyze the structure of physical activity in older adults from the Lower Silesian region. Material and method. The data was collected as part of the PolSenior national program. The subjects were selected randomly in three stages. The analysis was performed on the data from questionnaires filled out by 192 men and 164 women over the age of 65 years living in the Lower Silesian region. The answers were analyzed in categories such as: age (3 groups: 65-74 years, 75-84 years and over 85 years), gender, place of residence (communities up to 20 000 and over 20 000 inhabitants) and social-occupational status (blue-collar and white-collar workers). The survey results were shown in percentage form and concerned the different types of physical activity performed, the most frequent reasons for undertaking physical activity, sports and recreational physical activity during the respondents youth, between 30 and 60 years of age and at present, as well as the constraints and reasons that prevent an active lifestyle. Results. With age the percentage of people who spend their free time actively decreases. In each age group of elderly people men declared a greater need for physical activity than women. The subjects also differed with the urban factor and socialoccupational status. Moreover, the results showed that the larger community, the better the condition created for recreation of older adults and the people whose previous profession was not connected with physical work tried to be physically active in various forms more often than ex-manual laborers. It is probable that education significantly influences an active attitude towards one’s health and proper lifestyle. Conclusions. Physical activity of seniors as a one of the basic elements of lifestyle is clearly connected with the environment in which older people live.
PL
Wprowadzenie. Aktywność ruchowa jest postrzegana jako jeden z bardzo istotnych czynników zdrowia człowieka. Wielu autorów podkreśla korzyści płynące z aktywności ruchowej osób starszych – pozytywny wpływ na pracę wielu narządów i układów, rozwinięcie większej mobilności, spowolnienie procesów inwolucyjnych i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym. Cel. Celem niniejszej pracy jest analiza struktury aktywności ruchowej osób starszych z Dolnego Śląska. Materiał i metoda. Badania zostały wykonane w ramach ogólnopolskiego programu PolSenior. Dobór badanych miał charakter losowy, trzystopniowy. W pracy wykorzystano dane ankietowe 192 mężczyzn i 164 kobiet po 65 roku życia, mieszkańców Dolnego Śląska. Wyniki analizowano w kategoriach wieku (3 grupy: 65-74, 75-84, powyżej 85 lat), płci, wielkości osiedla (do 20 tys. i powyżej 20 tys. mieszkańców) i statusu społeczno-zawodowego badanych (pracownicy fizyczni i niepracujący fizycznie). Wyniki przedstawione zostały w postaci wartości odsetkowych i dotyczyły form podejmowanej aktywności ruchowej, najczęstszych przyczyn podejmowania aktywności ruchowej, aktywności sportowo-rekreacyjnej w młodości, między 30 a 60 rokiem życia i obecnie, oraz powodów i ograniczeń uniemożliwiających aktywny styl życia. Wyniki. Wraz z wiekiem zmniejsza się odsetek osób spędzających czas wolny w sposób aktywny. W każdej wydzielonej grupie wieku osób starszych mężczyźni niż kobiety częściej wykazywali potrzebę ruchu. Różnicują także badanych pozostałe czynniki: urbanizacyjny oraz status społeczno-zawodowy. Wyniki badań wskazują, że większe osiedle stwarza korzystniejsze warunki rekreacji dla seniorów oraz że osoby, których praca zawodowa nie wiązała się z wysiłkiem fizycznym, częściej niż pracownicy fizyczni uprawiali ćwiczenia fizyczne w różnej formie. Być może zadziałał tutaj czynnik wykształcenia związany wyraźniej z aktywnym podejściem do własnego zdrowia i właściwego stylu życia. Wnioski. Aktywność fizyczna seniorów będąca jednym z podstawowych elementów stylu życia jest wyraźnie związana ze środowiskiem bytowym badanych.
EN
Natura 2000 sites can be very attractive for leisure and tourism activities. However, these activities can have a negative impact on protected habitats and species. The main aim of this study was to analyze what forms of tourism and recreation have been developed at Lower Silesian Natura 2000 sites, and what are kinds of their impact and what is their intensity. The main research materials are Standard Data Forms. Among the 13 main types of tourism and leisure activities, found in analyzed sites, hiking, cycling, leisure fishing, hunting and their related infrastructure are the most frequently recorded. The results show that low intensities are most often described. The frequency of occurrence of neutral or negative environmental impacts of these activities is the same. However, no examples of positive impact have been recorded.
PL
Obszary Natura 2000 cechują cenne walory do rozwoju turystyki i rekreacji. Jednakże te formy aktywności mogą wpływać niekorzystnie na chronione siedliska oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. Celem pracy było zbadanie, na przykładzie województwa dolnośląskiego, form turystyki i rekreacji, rodzaju ich oddziaływań na środowisko oraz intensywności tych oddziaływań. Materiałem źródłowym były standardowe formularze danych. Wśród 13 głównych form działalności turystyczno-rekreacyjnej, zidentyfikowanych na badanym obszarze, najczęściej wskazywano na oddziaływania związane z turystyką pieszą i rowerową (oraz infrastrukturą do ich rozwoju niezbędną), a także z wędkarstwem i myślistwem. Wykazano, że dominują oddziaływania o niskiej intensywności. Rodzaje wszystkich stwierdzonych oddziaływań na przyrodę (neutralnych i negatywnych) rozkładają się po równo. Brak jest z kolei oddziaływań pozytywnych.
5
Content available Threatened lichens of Lower Silesia, Poland
88%
EN
A preliminary red list of threatened lichens of Lower Silesia (SW Poland) is presented. Species have been valuated according to the Red Data Book Categories (IUCN). The list comprises 602 taxa (ca. 60% of the whole lichen flora of Lower Silesia). 52 species are considered as rare (category R), 84 - as vulnerable (V), and 63 species - as endangered (E). The Silesian lichen flora is characterized by great numbers of taxa with extinct (Ex -140 taxa), and indeterminate (I - 263 taxa) categories.
EN
The paper provides the use of self-organizing feature maps for determination of soil properties in its initial stage of development formed of massive rocks and how SOFM can be used for the study of environmental objects. The study area was Lower Silesia (Poland) overgrown with common, unique and protected vegetation of lichens, bryophytes and vascular plants. The parent rock of the studied soils consists of Miocene volcanites from the middle part of the Sudety Margin Fault. Soil samples were collected from 20 sites. The soil reaction (pH) and concentrations of Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Ti, Zn in surface soils were analyzed. Statistical analysis was carried out by one-way ANOVA. The SOFM was used to demonstrate the non-linear ordination and visualization of soil properties. The SOFM showed the influence of parent rock on soil chemical properties generated by it. SOFM appeared to be effective and proper/fit for phenomena and processes taking place in natural environment and is useful in ecology and ought to be taken into account as a possible tool of estimation of various plants and their biotopes. The model can be useful as alternative techniques in modelling the ecological complex data, and provide a novel framework for the discovery and forecasting of ecosystem structure and behaviours in response to environmental changes.
8
Content available Content of selenium in arable soils near Wroclaw
75%
EN
The material for this study consisted of 60 soil samples collected from the arable layer of cultivated fields located in the vicinity of Wrocław. The samples varied in their properties and reflected a whole range of soil types to be found in the region of Lower Silesia. The examinations proved that selenium content in arable soils near Wroclaw ranged from 81 to 449 μg⋅kg-1 and the average value of Se content in these soils was 202 μg⋅kg-1. The lowest Se content appeared in sandy soils (174 μg⋅kg-1), while the highest value was found in loamy soils. The mean value of Se content calculated for this group of soils was 228 μg⋅kg-1. Selenium content in soils varied to a high degree (V=42%). The value lower than 100 μg⋅kg-1, assumed as a critical one for the quality of plant yield, was recorded for 4 samples, while in 33 soil samples the Se content fell in the range of 101- -200 μg⋅kg-1 and in 14 samples it ranged from 201 to 300 μg⋅kg-1. Only 9 soils out of these subjected to investigation characterized selenium value higher than 300 μg⋅kg-1, i.e. the value regarded as medium soil fertility. Se content in soils was highly correlated with their content of silt and clay, as well as colloidal parts and also with the amount of C and total content of such chemical elements as P, S, Fe, Cu, Zn and Ni.
PL
Materiał do badań stanowiło 60 prób glebowych pobranych z warstwy ornej pól uprawnych położonych w okolicach Wrocławia. Ich właściwości były w znacznym stopniu zróżnicowane i odzwierciedlały przekrój gleb występujących na terenie województwa dolnośląskiego. Wykazano, że zawartość selenu w glebach gruntów ornych okolic Wrocławia wahała się od 81 do 494 μg⋅kg-1, wartość uśredniona wyniosła 202 μg⋅kg-1. Najniższą zawartość Se stwierdzono w glebach piaszczystych (174 μg⋅kg-1), a najwyższą w glebach gliniastych. Określona dla tej grupy średnia zawartość Se kształtowała się na poziomie 228 μg⋅kg-1. Zawartość selenu w glebach była w znacznym stopniu zróżnicowana (V=42%). Wartość niższą niż 100 μg⋅kg-1 – uznawaną za krytyczną dla jakości zbieranych plonów roślin – stwierdzono w 4 próbkach, a w 33 glebach zawartość Se mieściła się w przedziale 101-200 μg⋅kg-1, natomiast w 14 od 201 do 300 μg⋅kg-1. Spośród badanych gleb jedynie w 9 zawartość ta była większa niż 300 μg⋅kg-1 – wartość uznawana jako średnia zasobność. Zawartość selenu w glebach była wysoko istotnie skorelowaną z zawartością zarówno części spławianych, jak i koloidalnych, a także z ilością węgla oraz całkowitą zawartością P, S, Fe, Cu, Zn i Ni.
EN
Spatial statistics allows to assess geographic distribution of phenomena – its concentration, magnitude and orientation of dispersion as well regularity or trends in occurrence within a space. The paper presents adaptation of point-based methods to measure spatial distribution of areal phenomena that concern agriculture: area of agricultural land, area of fertile agricultural land and soil pH. The source data in a form of chorochromatic maps (e.g. a vector soil map) are processed to 1 x 1 km grid data with use of the algorithm created in Model Builder. The research area – Lower Silesia – characterizes various environmental conditions that results in changeability of agricultural land productivity. Spatial statistics performed for a whole region would bring only global information on spatial distribution. Hence the Authors propose to conduct analysis within subareas that depict local changeability of studied phenomena. As the research is conducted in agricultural context, the subareas of similar agricultural land areas are created regarding the administrative units. Spatial distribution is described by: mean centre, standard distance and standard deviational ellipse. All three measures are weighted by a variable (i.e. the intensity of the phenomenon) as spatial distribution is not only about location, but the value of the phenomenon in particular location is important. Measures of spatial distribution drawn on a map yields clear and usually easy to interpret information on spatial character of a phenomenon. In some cases it may be useful to present these qualitative characteristics complemented with another type of cartographic visualization (e.g. a choropleth map. This paper presents maps about the application of spatial distribution measures into assessment of agricultural land productivity in the research.
PL
Statystyki przestrzenne pozwalają opisać i ocenić zjawisko pod kątem jego przestrzennych charakterystyk takich jak: koncentracja, wielkość i ukierunkowanie rozpro­szenia, występowanie regularności lub trendów w przestrzeni. W artykule zaprezentowano adaptację metod stosowanych dla zjawisk punktowych do oceny rozkładu przestrzennego zjawisk powierzchniowych związanych z gospodarką rolną: powierzchnia użytków rol­nych, powierzchnia gleb zakwalifikowanych jako dobre, powierzchnia gleb o danym od­czynie. Mapy zasięgów tych zjawisk (np. mapa glebowo-rolnicza w postaci wektorowej) jako jakościowe dane wejściowe zostały przetworzone na dane ilościowe odniesione do siatki o wymiarach 1 x 1 km za pomocą algorytmu stworzonego w środowisku Model Builder. Obszarem badań jest województwo dolnośląskie charakteryzujące się różnorodnością wa­runków przyrodniczych, co wpływa na zmienność przydatności rolniczej badanego terenu. Statystyki przestrzenne wyznaczone dla całego obszaru dostarczają tylko ogólnej informacji o rozkładzie przestrzennym, stąd też w pracy przeprowadzono analizy w podobszarach, co pozwoliło na zbadanie lokalnej zmienności wybranych warunków przyrodniczych. Z uwa­gi na rolniczy aspekt badań zaproponowano podobszary o równej powierzchni użytków rolnych, uwzględniając granice administracyjne. Rozkład przestrzenny opisują takie miary jak: środek ciężkości, odległość standardowa, elipsa odchyleń standardowych. Uwzględ­niają one nie tylko lokalizację obiektu, ale również wartość zjawiska. Wizualizacja miar rozkładu przestrzennego na mapie dostarcza jasnej i zwykle łatwej w interpretacji informa­cji o strukturze przestrzennej badanego zjawiska. Prezentacja tych ilościowych charaktery­styk na tle zjawiska przedstawionego inną metodą kartograficzną (np. metodą kartogramu) może wnosić dodatkowe informacje, w tym przypadku dotyczące przydatności warunków przyrodniczych dla gospodarki rolnej.
EN
Swamp-originating meadows constituting indirect habitats between living peatlands and classical grasslands may be difficult to evaluate. An indiscriminate application of the Oświt (2000) method for their valorization does not fully reflect their value, because of flora which is different from flora found in living peatlands (in particular, the invasion of less hygrophilous flora). Based on the research carried out in the years 2005–2010 on eight swamp-originating meadow complexes, the scale was elaborated which enabled to more accurately valorize these habitat and floristically changed areas. The quantities of valorization values obtained by use of the author’s method rely on the occurrence frequency of a given species (a number of posts in a given area), taking into consideration moisture requirements (the moisture indicator). In the author’s method values were also given for species not taken into account by Oświt (2000). In addition, positive points were given for dying out species, and negative points for invasive species.
EN
Rubus guttiferus, known mainly from the Czech Republic, has been found on 25 localities in Lower Silesia (SW Poland). It is as yet a rare bramble there, on the northern border of its range, forming usually very small local populations, and as such should be regarded provisionally as an endangered species in Poland.
EN
In 1998–2001, 2025 trees-of-heaven were recorded in 647 locations in Wrocław, Lower Silesia, Poland. They grew in a variety of habitats. Most were found in lowor high-density residential areas, commercial areas, and in city’s parks. These habitats were moderately to highly transformed and classified as euhemerobic, mainly β-euhemerobic. The mean level of their hemeroby was 61. This is probably an optimum level of hemeroby for tree-of-heaven growing in the urban environment. Because the highest concentration of the locations, where tree-of-heaven grows, was found in densely developed areas of the urban thermal island, it is considered a thermophilic species adapted to urban conditions. Tree-of-heaven spreads largely spontaneously. It is a pioneer species colonising habitats unsuitable for other trees. Therefore, it is recommended for planting in urban areas, especially those situated in western Poland.
PL
W latach 1998–2001 na terenie Wrocłwia zlokalizowano 647 stanowisk z 2025 drzewami bożodrzewu gruczołkowatego. Znajdowały się one na różnych siedliskach. Najwicej było ich w strefach zwartej i luźnej zabudowy mieszkaniowej, na terenach usługowych, przemysłowych, związanych z kompleksem transportowym oraz zieleni miejskiej. Siedliska te były od średnio do silnie przekształconych i zaliczono je do euhemerobowych z przewagą β-euhemerobowych. Średni poziom ich hemerobii wynosił 61. Jest to najprawdopodobniej optymalny poziom hemerobii dla tego gatunku w miastach. Najwiksze zagszczenie stanowisk na obszarze zwartej zabudowy miejskiej wyspy cieplnej pozwala uznać bożodrzew gruczołkowaty za gatunek urbanofilny i ciepłolubny. Drzewo to we Wrocławiu częciej rozprzestrzenia się spontanicznie i jest pionierskie w zajmowaniu siedlisk nieodpowiednich dla innych gatunków drzew. Bożodrzew gruczołkowaty warto zalecać do uprawy w miastach, zwłaszcza położonych w zachodniej częci kraju.
EN
The paper concerns a very rare and poorly known species of green alga Chlorodiscus natans Petersen & Hansen, discovered in the peat bog "Brzeźnik" near Bolesławiec (Poland). This is the second stand so far discovered in the world. The collected material allowed complementing the knowledge on organization of colonies, morphology and way of hair development. The remaining features, particularly the structure of the cell, are in concordance with the hitherto diagnosis of that species. The paper presents problems connected with the taxonomic affiliation of the species and describes the ecological conditions of habitats occupied by this alga.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.