Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 340

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo zamówień publicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W najbliższych kilku tygodniach prawo zamowień publicznych ulegnie istotnej zmianie. W Sejmie RP prowadzone są bowiem prace nad ustawą mającą na celu nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W założeniu mają one uelastycznić system i dać więcej pola do manewru zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Czy zmiany te spełnią pokładane w nich nadzieje? Okaże się z czasem. Jednak już dzisiaj warto pochylić się nad niektorymi z nich, bowiem będą miały wpływ na rynek kruszyw.
2
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych. (4)
63%
PL
Kolejny odcinek komentarza ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres podmiotowy ustawy, czyli kto jest zobowiązany stosować jej przepisy. Wyłączenia. Podstawowe tryby udzielania zamówień.
EN
Further commentary on the new law of public procurement. The scope of the law: i.e. on whom are the regulations binding? Exclusions. Basic rules and procedures for awarding public contracts.
PL
W zakresie funkcjonowania środków ochrony prawnej ubiegły rok byt niejednolity ze względu na zmianę przepisów, która nastąpiła 25 maja 2006 r. Średni czas pomiędzy datą wpływu odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) a datą posiedzenia zespołu arbitrów wynosił 11 dni. W porównaniu z poprzednimi latami wynik ten uległ poprawie o dwa dni.
PL
Po kilku miesiącach obowiązywania zmian wprowadzonych 7 kwietnia ub.r. do Prawa zamówień publicznych w grudniu 2006 r. do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji tej ustawy.
PL
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zamawiający, prowadząc postępowania, jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej. Musi zatem sporządzić szereg dokumentów, które stanowią niejako "historię" wyboru oferty najkorzystniejszej.
XX
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje cywilnoprawną sankcję unieważnialności (nieważności względnej) umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił się któregoś z naruszeń przepisów Pzp. W przepisach Pzp nie przewidziano natomiast expressis verbis zastosowania sankcji unieważnialności umowy w sprawie zamówienia publicznego, która została zawarta bez stosowania ustawy Pzp, a więc z całkowitym pominięciem przepisów Pzp, w sytuacji gdy istniał obowiązek zawarcia tej umowy przy stosowaniu Pzp. W artykule wykazuje się, że w obecnym stanie prawnym sankcja bezwzględnej nieważności musi być aplikowana do umowy, która jest zamówieniem publicznym i podlega ustawie Pzp, ale która została zawarta bez stosowania Pzp, tj. z całkowitym pominięciem przepisów Pzp. (abstrakt oryginalny)
EN
Act on Public Procurement provides for civil law sanction of voidability (absolute invalidity) of contracts on public procurement, concluded in situations whereby the ordering party committed a breach of provisions of Public Procurement Law. The provisions of Public Procurement Law do not provide for expressis verbis of applying sanctions of voidability of contracts on public procurement which were concluded without applying the Act on Public Procurement, thus with a complete omission of the provisions of Public Procurement Law in a situation when an obligation of concluding such a contract was in place whilst applying Public Procurement Law. The article presents that at present, the sanction of absolute invalidity has to be applied in case of contracts which are public orders and which fall within the scope of the Act on Public Procurement, but which have been concluded without applying Public Procurement Law, that is with entire omission of the provisions of this Law. (original abstract)
PL
Pojęcie „dialog techniczny” występuje w dyrektywie klasycznej, jako instytucja służąca do poszukiwania lub korzystania z doradztwa, która może znaleźć zastosowania w trakcie przygotowania specyfikacji oferty, jednak pod warunkiem, że także nie spowoduje ograniczenia konkurencji. Podobny dialog przewiduje także dyrektywa sektorowa.
PL
Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia.
PL
Nieprawidłowości wychwytywane przy udzielaniu zamówień publicznych to żelazny punkt rozpraw w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety, cały szereg wątpliwości w posługiwaniu się ustawą - Prawo zamówień publicznych bierze się z jej często niejednoznacznych, nie zawsze przejrzystych przepisów i częstych nowelizacji.
PL
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jednym z kryteriów, jakie jednostka samorządowa może przyjąć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia.
PL
Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił do protestu w trybie art. 181 ust. 4 ustawy.
XX
Zamawiającym jest podmiot, który przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, następnie udziela zamówienia wykonawcy oraz realizuje określone działania w trakcie jego wykonywania. Może on przybrać status podmiotu publicznego lub podmiotu prywatnego. O publicznym lub prywatnym statusie konkretnego zamawiającego nie przesądzają jednak przepisy prawa zamówień publicznych, ale określone przesłanki (normy prawne oraz stosunki społeczne, faktyczne) istniejące poza reżimem prawa zamówień publicznych. W artykule wskazano i przeanalizowano przesłanki pozwalające zakwalifikować określony podmiot publiczny do kategorii instytucji zamawiających na gruncie prawa zamówień publicznych, czyniąc to w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń polskich sądów administracyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
Awarding entity is a person that prepares and conducts the public procurement procedure, then orders the contractor and performs certain activities during its execution. It may take the status of a public entity or a private entity. However, the public or private status of a particular awarding entity is not governed by the provisions of public procurement law, but certain premises (legal norms and social and factual relations) existing outside the public procurement law regime. The article indicates and analyzes the grounds for qualifying a given public entity to the category of contracting authorities under public procurement law, in the context of the case law of the Court of Justice of the European Union and judgments of Polish Administrative Courts(original abstract)
PL
Niebawem możemy spodziewać się wejścia w życie nowej ustawy, regulującej kwestie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzi ona szereg nowości.
14
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
63%
PL
Pierwsza część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przypomnienie aktów prawnych normujących tę problematykę w Polsce od prawie 70 lat. Przepisy unijne uwzględnione w nowej ustawie i harmonizacja prawa polskiego z UE. Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej. Organy publiczne właściwe w sprawach zamówień.
EN
Comments on the Public Procurement Law of 29th January, 2004. A review of legal regulations concerning this matter in Poland for almost 70 years. The EU regulations taken into account in the new law and the adjustment of Polish regulations to the European ones. Main principles of awarding public procurement contracts. Means of legal protection. Organs of government appropriate in matters related to public procurement.
PL
Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Wybór kilku ofert w jednym postępowaniu jest dopuszczalny tylko w przypadku, gdy zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert częściowych.
16
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych. (6)
63%
PL
Ostatnia część prezentacji nowego Prawa zamówień publicznych z komentarzem. Przedmiot zamówienia. Czyny nieuczciwej konkurencji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podstawowym dokumentem postępowania. Aukcja lub przetarg. Procedura odwoławcza.
EN
The new Public Procurement Law - the final part of the presentation and commentary. Object of the contract. Unfair competition acts. The specification of essential terms of the contract as a basic document in public procurement procedures. Auction or tendering. Appeal procedures.
17
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych. (5)
63%
PL
Wybrane regulacje odnoszące się do postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający. Wyłączenia z postępowania. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wykluczenia z postępowania. Rodzaje spółek.
EN
Chosen regulations with regard to the procedures applied in awarding public contracts: contractors, exclusion from the procedure, preparations and the process of awarding a public contract, infringement of the regulations regarding public finances, kinds of partnerships.
18
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych. (2)
63%
PL
Definicje zawarte w art. 2 Prawa zamówień publicznych i komentarz do nich.
EN
Article 2 definitions of Public Procurement Law and the subsequent annotations to them.
19
Content available remote Ustawa z 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych. (3)
63%
PL
Dalszy ciąg komentarza do nowego Prawa zamówień publicznych.
EN
Further commentary on the new Law of Public Procurement.
PL
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę mogą złożyć dwa podmioty (lub więcej), działające wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Przepis ten ma dużo zalet.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.