Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metallic foam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of the aluminum porous structure serving as a structural material used in the automotive or marine industry. The subject of the research is the analysis of the mechanical properties of the aluminum porous structure, in particular its ability to absorb energy. The paper presents a description of the manufacturing process, quality control in the form of a statistical capture of geometric parameters of the foam made, as well as an X-ray microanalysis of the chemical composition of EPMA-EDS and the dispersion of components within the structure. In addition, results of static axial compression analysis of aluminum and composite foam specimens are presented.
EN
An open-cell Ni-Mo-Cr foam was newly manufactured using electrostatic powder spraying process and its room-temperature compressive properties were investigated in this study. For manufacturing Ni-Mo-Cr foam, Ni-Mo-Cr powders were sprayed on the polyurethane pre-form by electrostatic powder spraying process. And then, Ni-Mo-Cr powder sprayed pre-forms were sintered at 1200°C, 1250°C, and 1300°C, respectively. The relative densities of Ni-Mo-Cr foams were measured at 4 ~ 5%. Room tempera-ture compressive curves of ESP Ni-Mo-Cr foams represented the typical compressive 3-stages (elastic, plateau, densification) of open-cell metallic foam. As a result of observation of deformed specimen, the fracture mode found to be changed from brittle to ductile as sintering temperature increased. Based on these findings, correlations between structural characteristics, microstructure, and compressive deformation behavior were also discussed.
3
Content available remote Kształtowe odlewy z pian kompozytowych
75%
PL
Przedstawiono pianę wytworzoną przez próżniową infiltrację kompozytowej osnowy w szkielet solny. Kompozyt w stanie ciekłym wytworzono przez gazową obróbkę stopu AK-11 mieszaniną powietrza z ozonem. Odlewy próbne wykonano w postaci prostopadłościanów o przekroju krzyżowym, co pokazano na rys. 5 (węzeł cieplny typu X odpowiadający prostopadłemu połączeniu ścian). Odlewy o gabarytach 160x60 [mm] wykonano w formach skorupowych wykonanych według metody Dieterta przy zachowaniu typowych zbieżności. Poddano ocenie równomierność rozmieszczenia porów wzdłuż wysokości odlewów próbnych. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowe makrostruktury metalicznej osnowy pian.
EN
The foam producing by vacuuming infiltration of composite matrix in skeleton of salt has been presented.
PL
Prowadzono badania oporów przepływu dla piany metalowej stosowanej jako nośnik katalizatora zeolitowego. Stwierdzono dobrą aktywność i selektywność katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w temp. poniżej 300°C. Dla wyższych temperatur zachodzi utlenianie amoniaku. Opory przepływu dla pian są zadowalająco małe.
EN
NO-contg. air was purified by NH3 treatment in a catalytic reactor at 150-400°C. Zeolite was catalyst deposited by in situ method on the FeCrAl foam surface (30 pores on in.). The concns. of NOx and NH3 in the inlet and outlet streams were measured by using Fourier transform IR spectrometer and the conversion of the reactants and reaction selectivity to N2 were detd. The tests showed a high catalytic activity (up to 78%) and selectivity (about 95% below 300°C). Above the temp., the oxidn. of NH3 began to dominate. Addnl., the measurements of the flow resistance through the catalyst bed for varying air flow rates were made and compared with the calcd. Values of flow resistance through the granular and monolith types of beds, resp.
5
Content available remote Nowoczesne materiały złożone na bazie stopów aluminium
75%
PL
Rozwój lotnictwa i technologii kosmicznych wymusił konieczność opracowania nowych, odpornych na podwyższone temperatury materiałów spełniających wymagania szczególnie w zakresie wysokiej wytrzymałości i niskiej gęstości. Materiałem spełniającym te wymagania okazały się metalowe kompozyty powstałe przez odpowiednie połączenie osnowy ze stopów aluminium lub magnezu i elementów zbrojących, najczęściej ceramicznych, w postaci włókien, cząstek lub whiskerów. Tak zbudowany złożony materiał charakteryzuje się zespołem właściwości niemożliwym do uzyskania w przypadku materiałów klasycznych. Podstawy teoretyczne obszaru badań dotyczących materiałów - inżynierii materiałowej - pozwalają na tworzenie materiałów kompozytowych o właści-wościach zgodnych z potrzebami konstruktora. Materiały te stały się dominującym czynnikiem postępu w szeroko pojętym transporcie, szczególnie lądowym i powietrznym, a także w medycynie, w produkcji sprzętu sportowego i rekreacyjnego itp. Metalowe materiały kompozytowe na bazie stopów aluminium znalazły szczególnie szerokie zastosowanie w produkcji elementów silników spalinowych, obudów skrzyń biegów, wałów napędowych, elementów zawieszenia i innych elementów konstrukcyjnych, przyczyniając się tym samym do obniżenia masy własnej pojazdów w transporcie lądowym, co skutkuje zmniejszeniem zużycia paliwa. Materiały te umożliwiły również wprowadzenie w silnikach spalinowych zmian konstrukcyjnych pozwalających na zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin. Materiałem, który powstał na bazie kompozytów aluminiowych zbrojonych cząstkami ceramicznymi są piany metalowe o niskiej gęstości. Materiał ten znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jako wypełnienie struktur podlegających niszczeniu w strefie zgniotu, stając się, jako znakomity absorbent energii, istotnym czynnikiem pozwalającym konstruować bezpieczne środki transportu.
EN
The development of aviation and space technologies has made it necessary to work out new materials, resistant to elevated temperatures, meeting requirements particularly in the range of high strength and low density. These requirements have been met by metal composites created by a suitable linking of the matrix of aluminium or magnesium alloys and reinforcing elements, mostly ceramic, in the form of fibres, particles or whiskers. Material thus composed is characterized by a set of properties difficult to attain in the case of classical materials. The theoretical bases of the research area material engineering - permit the creation of composite materials with properties conformed to the designer's needs. These materials have become the predominant factor of progress in transport widely conceived, particularly land and air transport, and also in m.edicine, in the production of sports and recreational equipment etc. Metal composite materials on the base of aluminium alloys have found particularly wide application in the production of diesel engines for the motor trade, gearbox casings, crankshafts. suspension elements and other construction elements, thus contributing to lowering the complete vehicle kerb weight. which results in the decrease of fuel consumption. These materials have also mad" It possible to introduce construction changes in diesel engines, permitting a decrease in the emission of harmful fuel exhaust components. Material that was created on the base of aluminium composites reinforced with ceramic particles, is metal foam of low density. It finds particular application in the motor industry, as the filling of structures subject to destruction in the crumple zone, becoming, as an excellent energy absorber, an essential factor in constructing safe cars .
EN
Metallic foams are materials of which the research is still on-going, with the broad applicability in many different areas (e.g. automotive industry, building industry, medicine, etc.). These metallic materials have specific properties, such as large rigidity at low density, high thermal conductivity, capability to absorb energy, etc. The work is focused on the preparation of these materials using conventional casting technology (infiltration method), which ensures rapid and economically feasible method for production of shaped components. In the experimental part we studied conditions of casting of metallic foams with open pores and irregular cell structure made of ferrous and nonferrous alloys by use of various types of filler material (precursors).
EN
Metallic foams are materials that are subject of an ongoing research with the broad applicability in many different areas (e.g. automotive industry, building industry, medicine, etc.). These metal materials contain in their structure artificially created pores. These pores give them specific properties, such as: large rigidity at low density, high thermal conductivity, capability to absorb energy, etc. Since the discovery of porous metallic materials numerous methods of production have been developed. The aim of the paper is to introduce effective casting methods of manufacturing of metallic foams, namely cast metal filters from the aluminum alloy. Research deals with investment casting with use of pattern made of polymeric foam, which is used for production of metallic foam with open pores. The main disadvantage of this procedure consists in removing the mould material without damaging the fine structure of the cast filter. Plaster is used as the mould material and the most important result of this paper is the presentation of the effective procedure of plaster removal from the porous structure of cast filters.
PL
Piany metalowe są przedmiotem wielu badań gdyż znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach np. produkcji samochodów. budownictwie czy w medycynie. W swojej strukturze zawierają sztucznie wytworzone pory, zapewniające uzyskanie specyficznych właściwości jak duża wytrzymałość, niewielka gęstość, wysokie przewodnictwo cieplne zdolność do absorpcji energii itp. Od czasu wynalezienia porowatych materiałów metalowych opracowano wiele metod ich wytwarzania. Celem opracowania jest wprowadzenie efektywnych metod odlewniczych produkcji pian metalowych, szczególnie ze stopów glinu. Studium zajmuje się precyzyjną metodą odlewania przy zastosowaniu modelu wykonanego z piany polimerowej stosowanej w produkcji piany z otwartymi porami. Główna niedogodność metody polega na trudności usuwania materiału formierskiego, bez naruszenia delikatnej struktury odlewanego filtra. Jako materiał formierski stosuje się gips i najważniejszym wynikiem pracy jest przedstawienie efektywnej procedury usuwania gipsu z porowatej struktury odlanego filtra.
EN
When a truck impacts on a reinforced concrete (RC) column such as a bridge pier at a high velocity, a large reaction force would generate which would damage the truck, hurt the passengers and destroy the column. Lightweight foams with excellent energy absorbing performance are often used as safeguard constructions to resist impact. The impact behavior can be divided into soft and hard impact. In the case of soft impact, the impacted structure deformation is predominant. In the paper, metallic foam safeguarded RC square columns impacted by a rigid block are simulated using the ABAQUS code software, and the influential characteristic of foam density on the peak impact force and ultimate energy absorption is focused on. The simulated results indicate that the foam safeguard constructions play remarkable role on impact resistance. It is exciting that there appears almost an identical critical foam density corresponding to the minimum peak force and the ultimate energy absorption, which is of great significance for engineering design of this type of safeguard constructions to resist impact.
EN
The article describes the design of a proven technology for the production of metal foam and porous metal by the foundry. Porous metal formed by infiltrating liquid metal into a mould cavity appears to be the fastest and most economical method. However, even here we cannot do without the right production parameters. Based on the research, the production process was optimised and subsequently a functional sample of metal foam with an irregular internal structure - a filter - was produced. The copper alloy filter was cast into a gypsum mould using an evaporable model. Furthermore, a functional sample of porous metal with a regular internal structure was produced - a heat exchanger. The aluminium alloy heat exchanger was cast into a green sand mould using preforms. Also, a porous metal casting with a regular internal structure was formed for use as an element in deformation zones. This aluminium alloy casting was made by the Lost Foam method. The aim is therefore to ensure the production of healthy castings, which would find use in the field of filtration of liquid metal or flue gases, in vehicles in the field of shock energy absorption and also in energy as a heat exchanger.
PL
Specyficzne właściwości mechaniczne spienionych metali stwarzają możliwość zastosowania elementów wykonanych z materiałów tego typu jako zabezpieczeń konstrukcji nośnych, pochłaniających energię obciążeń udarowych. W pracy zwrócono uwagę na właściwości spienionych metali, możliwości zastosowań oraz konieczność stosowania odpowiednich modeli materiałowych w przypadku numerycznej analizy konstrukcji. Zaprezentowano również przykład analizy numerycznej ilustrującej skutek jaki można osiągnąć, stosując zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej w postaci trójwarstwowej aluminiowej płyty o spienionym wypełnieniu. W analizie przewidziane były dwa przypadki obciążenia konstrukcji, w postaci oddziaływania powybuchowej fali uderzeniowej oraz uderzenia przez mały pojazd. Zadanie zostało rozwiązane przy pomocy Metody Elementów Skończonych, poprzez bezpośrednie jawne całkowanie równań ruchu. W obu przypadkach obciążenia uzyskano korzystniejszy rozkład końcowych uszkodzeń materiałowych konstrukcji w porównaniu z odpowiedzią konstrukcji bez zabezpieczenia. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają korzystny udział zabezpieczeń ze spienionych metali w pochłanianiu energii obciążeń udarowych.
EN
Particular mechanical characteristics of metallic foams enable the use of elements made of such materials as the protections of load carrying structures absorbing the energy of impulsive loads. In this study special attention was focused on the characteristics of metallic foams, the possibility of their application and the necessity to apply adequate material models for numerical analyses purposes. An example of numerical analysis was also presented in order to describe the results of reinforced structure protection realized as a three-layer aluminum plate filled with metallic foam. Two load cases were analyzed: an impulsive load produced by an explosion and an impact by a small vehicle. The problem was solved by FEM by direct integration of a system of equations of motion. In both load cases the results (i.e. the distribution of damages) were more advantageous for structures with protection. The results of performed analyses confirm the positive effect of the application of protections realized with metallic foams to absorb the energy of impulsive loads.
PL
Autorzy, stawiając sobie za cel przybliżenie tematyki z zakresu materiałów porowatych, zwrócili szczególną uwagę na analizę wszystkich dostępnych informacji, opisujących metody ich wytwarzania, również w aspekcie zachodzącej ewolucji na przełomie kilkudziesięciu ostatnich lat. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce znajomość zagadnień wytwarzania pian metalowych nie jest szeroko spopularyzowana, znaczna część artykułu poświęcona jest próbie scharakteryzowania znanych technik wytwarzania, jak również technologii od niedawna stosowanych, znajdujących się w fazie badań, tj. gazarów i pian syntaktycznych. W artykule zamieszczono szereg fotografii przedstawiających charakterystyki, budowę oraz zastosowanie materiałów komórkowych w konkretnych przykładach. Materiały wysokoporowate, z powodu swoich unikalnych właściwości fizycznych, głównie bardzo malej gęstości, zdolności do tłumienia energii mechanicznej oraz pochłaniania fal dźwiękowych, znalazły szerokie spektrum zastosowań. Ich odmienna budowa strukturalna idealnie predysponuje te materiały do zastosowania w przemyśle samochodowym, lotniczym i kosmicznym, otwierając tym samym olbrzymie rynki zbytu, stąd może wynikać zauważalnie wzrastające zainteresowanie materiałami o obniżonej gęstości.
EN
The authors presented many aspects of scope of manufacturing high porous materials. Therefore, a lat of information regarding metallic foams in various aspects, describing the production in the last century, has been collected. Taking into consideration that in Poland the knowledge concerning the metal foams is not widely highlighted, the significant part of publication describes existing commercial methods as well as methods being under investigation, namely: gasars and syntactic foams. In each chapter examples of characteristic structure as well as application of high porosity materials have been given. The porous materials, due to their unique physical properties, such as ultra-low density, ability to annihilate mechanical energy as well as sound wave, have found a wide spectrum of application. This fact stimulates their using in automotive, aircraft and space industries.
12
51%
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości spienionych metali. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania tego typu materiałów do pochłaniania energii mechanicznej. Dodatkowo został pokazany przykład analizy konstrukcji żelbetowej obciążonej falą uderzeniową, rozpatrywany w dwóch sytuacjach, z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Raz jako konstrukcji zabezpieczonej płytami warstwowymi z rdzeniem w postaci pianki metalowej i drugi raz jako konstrukcji niezabezpieczonej. Wskazano, jakie są różnice, korzyści w sytuacji zastosowania zabezpieczenia z użyciem spienionego metalu.
EN
In the study the general information concerning the characteristics of metallic foams are presented. Possible application of such materials as energy absorbers has been discussed. Additionally, the numerical example of concrete structure under blast load was studied in two cases, both using Finite Element Method. In first case the structure was protected by means of sandwich plates with metallic foam core. Second case concerns unprotected structures. Main benefits associated with application of metallic foams as protective layers have been presented.
13
51%
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie piany aluminiowej oraz piany aluminiowo-ceramicznej domieszkowanej cząsteczkami węglika krzemu w budownictwie, np. instalacjach fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania reakcji na ogień wykazały, że struktury porowate mają wyższą temperaturę topnienia niż materiał stały. Ponadto ścianki piany pokryte są cienką warstwą Al2O3, co podwyższa wartość temperatury topnienia struktury. Obie badane piany, ze względu na swoją niepalność, mogą być stosowane w budownictwie lub w przemyśle morskim, po przeprowadzeniu badań uzupełniających określających ich klasę palności. Przeprowadzane badania są badaniami wstępnymi związanymi z doborem materiałów porowatych przeznaczonych na izolacje.
EN
The paper presents the application of aluminium foam and aluminium-ceramic foam, doped with silicon carbide particles as a part of photovoltaic installations. The tests of reaction to fire showed, that the porous structures have a higher melting point than the solid material. Moreover, the foam walls are covered with a thin layer of Al2O3, which raises the melting point of the structure. Both investigated foams, due to their non-flammability, can be used in civil engineering or in the marine industry, after conducting supplementary tests determining their flammability class. The tests carried out are preliminary tests related to the selection of porous materials dedicated to insulation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.