Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otłuszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study was to analyze the body posture and arches of the feet of rural boys with deficiency or excess of body fat, and to compare these parameters with those of participants with normal adiposity. The study was conducted in 2008 among rural children and adolescents from Biała Podlaska Province. Adiposity and body posture of 589 boys aged between 7 and 18 years were analyzed. Three groups of boys, with deficiency or excess of adipose tissue and normal adiposity, were identified on the basis of percentile charts of percentage body fat. Body posture was examined with Posturometr-S device and classified according to Wolański’s typology modified by Zeyland-Malawka. Arches of the feet were determined with podoscope, according to Weissflog. Analysis of the prevalence of various types of body posture revealed that the kyphotic type was most frequent among boys with normal percentage of body fat. Balanced type of body posture was more prevalent among the participants with deficiency of body fat, and the lordotic type among those with excessive adiposity. Scoliosis was documented most often among boys with low percentage of body fat, and flat feet among those characterized by high adiposity.
PL
Celem pracy była ocena postawy ciała oraz wysklepienia stóp chłopców wiejskich z niedoborem i nadmiarem tkanki tłuszczowej na tle badanych o prawidłowej zawartości tej tkanki w organizmie. Badania przeprowadzono w 2008 roku wśród dzieci i młodzieży wiejskiej z powiatu bialskiego. Scharakteryzowano otłuszczenie i postawę ciała 589 chłopców w wieku 7-18 lat. Wykorzystując wartości centylowe tkanki tłuszczowej w procentach wydzielono 3 grupy chłopców: z niedoborem, z nadmiarem i o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej. Postawę ciała oceniono przy pomocy Posturometru-S, określając typ postawy ciała wg metody Wolańskiego z uwzględnieniem modyfikacji Zeyland-Malawki. Wysklepienie stóp badano podoskopem, przy zastosowaniu metody Wejsfloga. Analizując częstość występowania poszczególnych typów postawy ciała można stwierdzić, że najwięcej sylwetek kifotycznych zaobserwowano u chłopców o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej. Postawy równoważne dotyczyły w większym stopniu badanych z niedoborem, a postawy lordotyczne z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Boczne skrzywienie kręgosłupa najczęściej stwierdzano u chłopców o niskim otłuszczeniu, natomiast płaskostopie u badanych o dużej zawartości tkanki tłuszczowej.
2
Content available remote Effect of fatness on feet arching and lower limbs development in 7-year-olds
100%
PL
Wprowadzenie: tendencję do sedenteryjnego trybu życia i unikania wysiłku fizycznego obserwuje się w każdej grupie wiekowej, także u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efektem tego jest rosnąca liczba osób z nadwagą lub otyłością, uskarżających się na bóle kręgosłupa oraz pogorszenie jakości postawy ciała w populacji dzieci i młodzieży. Materiał i metody: badaniami objęto grupę 90 dzieci w wieku 7 lat, w tym 45 dziewcząt i 45 chłopców. Dokonano pomiarów masy i wysokości ciała oraz grubości brzusznego fałdu skórno-mięśniowego. Wykonano 180 odbitek plantokonturograficznych stóp, na których wykreślono kąt Clarke'a. Oceniono przebieg osi długiej kończyn dolnych, mierząc nasilenie koślawości lub szpotawości kolan za pomocą cyrkla liniowego. Wyniki: nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy dziewczętami i chłopcami dotyczących wysokości ciała, masy ciała a także stopnia otłuszczenia. U 45% badanych dziewcząt i 65% badanych chłopców zaobserwowano obniżenie wysklepienia podłużnego stopy. Koślawość kolan odnotowano u 31% dziewcząt i 15,5% chłopców. Szpotawe ustawienie kończyn dolnych obserwowano jedynie u 2% dziewcząt. Wśród badanych chłopców wada ta nie występowała. Wykorzystując korelację porządku rang Spearmana (p < 0,05) stwierdzono istnienie silnej zależności pomiędzy masą ciała i wielkością fałdu skórno-tłuszczowego a ustawieniem kolan. Oznaczenie współczynnika Pearsona dla zależności pomiędzy wielkością fałdu tłuszczowego oraz wartością BMI a wysklepieniem podłużnym stopy wskazuje na brak silnej korelacji. Wnioski: płaskostopie statyczne jest wadą często występującą u 7-latków, zwłaszcza u chłopców. Stan otłuszczenia, jak również ustawienie kończyn dolnych nie wpływa w sposób istotny na stopień wysklepienia stóp. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, wyrażona zwiększoną masą ciała oraz zwiększeniem grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu zwiększa prawdopodobieństwo koślawego ustawienia kolan u dzieci obojga płci.
EN
The tendency for sedentary lifestyle and avoidance of physical exercise is observed in all age groups, even in schoolchildren. The effect is a growing number of people with overweight or obesity among the population of children and adolescents who complain about back pains and deteriorating quality of body posture. Material and Method: the study covered a group of 90 children aged seven, including 45 girls and 45 boys. The measurements of body weight and height as well as thickness of abdominal skin-muscle fold have been performed. As many as 180 plantocontourgrammes with the Clarke angle were drafted. The longitudinal axis of the lower limb was assessed by means of measuring of genu valgum and varus degree using linear calliper. Results: no significant statistical differences between girls and boys were found as far as body weight, height and fatness are concerned. In 45% of the studied girls and 65% of the studied boys a lowering of a longitudinal arch was observed. Genu valgum was found in 31% of girls and 15.5% of boys. Varus position of the lower limbs was noticed only in 2% of the surveyed girls. This deformity did not occur among the studied boys. Applying the Spearman rank correlation coefficient (p < 0.05) revealed a strong relation between body weight and the thickness of skin-muscle fold, and the knee position. The Pearson's coefficient designation for the relation between the thickness of the skin-muscle fold and the BMI value, and the foot longitudinal arch indicates a lack of strong correlation. Conclusion: fixed pes planus is a condition frequently occurring in 7-year-olds, especially boys. Fatness, as well as the positioning of the lower limbs, do not influence, in a significant manner, the degree of feet arching. Excess quantity of fat tissue demonstrated in an increased body weight and the thickness of the abdominal skin-muscle fold raise the probability of valgum position of the knees in children of both sexes.
PL
Celem pracy była ocena zależności między stopniem ciężkości astmy oskrzelowej a cechami somatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem otłuszczenia ciała kobiet cierpięcych na astmę oskrzelową. Autorzy dokonali również analizy parametrów oddechowych w zależności od wielkości BMI. Badaniom poddano 50 kobiet leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu. Na podstawie wykonanych pomiarów obliczono wskaźnik BMI, WHR, wskaźnik Rohrera oraz masę tłuszczową. Analiza parametrów oddechowych wykazała, że w grupie pierwszej (kobiety z nadwagą i otyłością) wartości parametrów VC, FVC, FEV1 wskazywały na lekkie bądź średnie zaburzenia wentylacji płuc. Natomiast kobiet z grupy drugiej (o prawidłowej masie ciała) charakteryzowały się prawidłowymi wartościami parametrów oddechowych.
EN
The aim of this study was to evaluate the relationship between the bronchial asthma severity level and somatic features with, particular regard for fatty tissue level, of women suffering from bronchial asthma. The authors have also run an analysis of the respiratory parameters in relation to BMI values. The research group consisted of 50 women treated at Medical University Clinic of Internal Diseases and Allergology in Wroclaw. Basing on the measurements made the BMI, WHR, Rohrer's index and fatty mass were established. The analysis of the spirometric parameters showed that in Group 1 (obese and overweight women) VC, FVC and FEV1 levels indicated slight or moderate disturbances of lungs ventilation. Women from Group 2 (normal weight) had normal spirometric results.
PL
Wstęp. Pozytywnym miernikiem stanu zdrowia jest stopień i rodzaj otłuszczenia ciała. Cel badań. Ocena rozwoju otłuszczenia dzieci i młodzieży, obojga płci, z Rzeszowa, w wieku od 4 do 18 lat oraz jego zmiany w przeciągu ostatnich 35 lat. Materiał i metody. W latach 2013/2014 przebadano łącznie 1563 dzieci z Rzeszowa. Zmierzono grubość trzech fałdów tłuszczowych: nad mięśniem trójgłowym ramienia, w okolicy pępka, pod łopatką, obliczono całkowite otłuszczenie ciała. Dane poddano analizie statystycznej. Porównano do danych zgromadzonych w poprzednich latach: 1978/79, 1993/1994, 2003/2004. Wyniki. Do wieku wczesnoszkolnego przyrosty fałdów skórno-tłuszczowych są stabilne. W wieku od 11–12 lat u obojga płci stwierdzono, statystycznie znamienny, większy przyrost fałdów skórno-tłuszczowych nad mięśniem trójgłowym ramienia oraz globalnego otłuszczenia ciała. U chłopców w tym przedziale wiekowym zjawisko to dotyczy fałdu w okolicy pępka, a u dziewcząt podłopatkowego. Od 14 do 15 roku życia u chłopców obserwuje się przyspieszony rozwój fałdu podłopatkowego, a u dziewcząt w okolicy pępka. Obok przyrostów otłuszczenia stwierdzono jego spadki. W okresie pokwitania wartości odchylenia standardowego są najwyższe. Analiza porównawcza wykazała, że w przedziale czasowym 1978/79-2013/14 u chłopców i dziewcząt tendencja wzrostowa otłuszczenia utrzymuje się w przypadku wszystkich zmierzonych fałdów skórno-tłuszczowych. U obu płci w okresie analizowanego 35-lecia utrzymuje się wzrost całkowitego otłuszczenia ciała, natomiast w okresie ostatniego 10-lecia ulega wyhamowaniu. Wnioski. 1. Rozwój otłuszczenia u dzieci i młodzieży z Rzeszowa charakteryzuje się zróżnicowaniem międzypłciowym, dużą zmiennością w okresie pokwitania. 2. W rozwoju otłuszczenia do wieku wczesnoszkolnego obserwowane są stopniowe jego przyrosty, a następnie, nie tylko znamiennie statystycznie przyrosty, ale również spadki (wahania otłuszczenia). 3. Można stwierdzić, że u obu płci w okresie analizowanego 35-lecia utrzymuje się akceleracja otłuszczenia ciała, chociaż w okresie ostatniego 10-lecia ulega ona wyhamowaniu.
EN
Introduction. Level and type of body adiposity is a positive measure of health condition. Purpose of the study. Assessment of development of adiposity in children and adolescents of both sexes, aged 4–18, and its changes in the period of 35 years. Material and methods. The total of 1563 children from Rzeszów were examined in 2013/2014. Measurements were carried out to examine thickness of three skinfolds: above triceps brachii muscle, in the umbilical area, and below the scapula; based on that whole body adiposity was calculated. The findings were subjected to statistical analyses. The results were compared with the data collected previously, in: 1978/79, 1993/1994, 2003/2004. Results. Up until early school age there is stable increase in the skinfold thickness. Starting with the age of 11–12 years subjects of both sexes are found with significantly higher growth in triceps skinfold thickness and greater total body adiposity. In the boys of this age group the phenomenon is observed in the umbilical skinfold, and in the girls in the subscapular skinfold. At the age from 14 to 15, the boys are found with higher rate of growth in subscapular skinfold and the girls in umbilical skinfold. Besides the growth, adiposity has also been found to decrease. During puberty standard deviations assume the highest values. Longitudinal analysis of the data for the period from 1978/79 to 2013/14 shows increasing adiposity in boys and girls and the trend is observed in all the examined skinfolds. Subjects of both genders in the relevant period of 35 years are found with continued increase in whole body adiposity, yet during the most recent decade the trend has been inhibited. Conclusions. 1. Development of adiposity in children and adolescents from Rzeszow differs between the sexes, and is highly variable during puberty. 2. Up until early school age development of adiposity tends to be gradual, and then it is found not only to significantly increase but also to decrease (adiposity fluctuation). 3. It can be concluded that during the relevant period of 35 years body adiposity in both sexes tends to accelerate, yet during the most recent decade the trend has been inhibited.
5
Content available Is a fatty pancreas a banal lesion?
84%
EN
So far, a fatty pancreas has been related to obesity and the ageing processes in the body. The current list of pathogenetic factors of the condition is clearly extended with genetically conditioned diseases (cystic fibrosis, Shwachman-Diamond syndrome and Johanson-Blizzard syndrome), pancreatitis, especially hereditary and obstructive, metabolic and hormonal disorders (hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, hyperinsulinemia and hypercortisolemia), alcohol overuse, taking some medicines (especially adrenal cortex hormones), disease of the liver and visceral adiposis. As regards lipomatosis of that organ resulting mainly from dyslipidemia and hyperglycemia, the term “nonalcoholic fatty pancreas disease” was introduced. Experimental studies on animals and histological preparations of the pancreatic fragments show that the lipotoxicity of the collected adipocytes collected ion the organ release a cascade of proinflammatory phenomena, and even induces the processes of carcinogenesis. Pancreas adiposis is best defined in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. However, a series of works proved the usefulness in the diagnostics of that pathology of transabdominal and endoscopic ultrasonography. In that method, the degree of adiposis was based on the comparison of echogenicity of the pancreas and the liver, renal parenchyma, spleen and/or retroperitoneal adipose. Recently, the evaluation was expanded by the evaluation of the degree of pancreatic adipose with the pancreas-to-liver index, utilizing to that end a special computer program. According to our experience, the simplest solution is the method utilized by us. On one crosssection of the body of the pancreas, its echogenicity is assessed in comparison to retroperitoneal adipose and the visibility of the splenic vein, pancreatic duct and the major retroperitoneal vessels. Depending on the visualization of these structures, it is possible to determine the degree of pancreas adiposis. Such a study applies to 250 people, in whom the adiposis was detected in 16.5%, which is close to other cohort US examinations results.
PL
Dotychczas otłuszczenie trzustki wiązano głównie z otyłością i starzeniem się organizmu. Obecnie lista czynników patogenetycznych tego stanu wyraźnie się wydłużyła o choroby uwarunkowane genetycznie (mukowiscydoza, zespół Shwachmana i Diamonda oraz zespół Johansona i Blizzarda), zapalenia trzustki, zwłaszcza dziedziczne i obturacyjne, zaburzenia metaboliczne i hormonalne (hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, hiperinsulinemia i hiperkortyzolemia), nadużywanie alkoholu, przyjmowanie niektórych leków (zwłaszcza hormonów kory nadnercza), choroby wątroby i otłuszczenie trzewne. W odniesieniu do lipomatozy tego narządu wynikającej głównie z dyslipidemii i hiperglikemii wprowadzono określenie niealkoholowej choroby otłuszczeniowej trzustki (nonalcoholic fatty pancreas disease). W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach oraz w preparatach histopatologicznych wyciętych fragmentów trzustki stwierdzono, że lipotoksyczność nagromadzonych w tym narządzie adipocytów wyzwala kaskadę zjawisk prozapalnych, a nawet indukuje procesy karcinogenezy. Otłuszczenie trzustki jest najlepiej definiowane za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Jednak szereg prac udowodniło przydatność w diagnostyce tej patologii ultrasonografii przezbrzusznej i endoskopowej. W metodzie tej stopień otłuszczenia opierano na porównaniu echogeniczności trzustki z wątrobą, miąższem nerki, śledzioną i/lub tłuszczem zaotrzewnowym. Ostatnio też wprowadzono do oceny stopnia otłuszczenia trzustki wskaźnik trzustkowo-okołowątrobowy, wykorzystując do tego specjalny program komputerowy. Według naszych doświadczeń prostszym rozwiązaniem jest metoda stosowana przez nas. Na jednym przekroju poprzecznym trzonu trzustki ocenia się jego echogeniczność w odniesieniu do tłuszczu zaotrzewnowego i widoczność żyły śledzionowej, przewodu trzustkowego oraz głównych naczyń zaotrzewnowych. W zależności od wizualizacji tych struktur można określić stopień otłuszczenia trzustki. Opracowanie takie dotyczy 250 osób, u których otłuszczenie wykryto w 16,5%, co jest zbliżone do innych kohortowych wyników badań USG.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.