Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości całkowitej i form łatwo dostępnych niklu i kadmu w pyłach ulicznych pobranych w dwóch różnych terminach na terenie miasta Zielona Góra. Pyłem ulicznym określono materiał zalegający na arteriach komunikacyjnych.
EN
In the article are presented results of investigations about total content and easily accessible form contents Ni and Cd in the street dust were taken two times from area of the Zielona Góra. As the street dust hale been called material from main roads in the urban area.
3
Content available remote Problemy budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 1918-1989
100%
PL
[...]. W niniejszym artykule przedstawiono przede wszystkim aspekty finansowe polityki mieszkaniowej, formy i zakres udziału państwa oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych po I i II wojnie światowej, aż do roku 1989. Wnioski, jakie można wyciągnąć, analizując sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, szczególnie w przełomowych okresach naszej historii, stwarzają przesłankę do oceny aktualnych sposobów rozwiązywania tych trudnych problemów. Analizowany okres 1918-1989 można podzielić na następujące podokresy: - lata 1918-1939, okres bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, - lata 1945-1949, okres po zakończeniu II wojny światowej, w następstwie której poniesiono ogromne straty ludzkie i zasobów mieszkaniowych, - lata 1950-1956, - lata 1957-1989.[...]
DE
Die siebzig Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens 1918 waren geprägt von zwei Weltkriegen mit Millionen polnischer Opfer, erheblichen Grenzverschiebungen sowie politischen und wirtschaftlichen Systemwechseln. Zugleich brachte diese Epoche einen massiven Verlust an Wohnraumsubstanz und bedeutete für die polnische Bevölkerung einen anhaltenden Wohnraumnotstand. Daher standen die polnischen Regierungen vor riesigen Herausforderungen, um insbesondere auch das Grundbedürfnis der polnischen Bevölkerung nach Wohnraum zu erfüllen. Im Beitrag werden die finanziellen Aspekte der polnischen Wohnraumpolitik dargestellt sowie Art und Umfang staatlicher Beteiligung bei der Losung dieser Probleme nach dem I. und II. Weltkrieg bis zum Jahre 1989 aufgezeigt.
EN
The quality of the fiscal system could be determined as the degree of the realization of the fiscal function, in the scope of state budget's incomes and expenditures, considering some demands. Characteristics of the quality have measurable and non-measurable nature. These are especially the quality of the system; functioning, the control and the organization of the tax and insurance services, the quality of the administrative courts, profits and expenditures of the state budget. The identification of the quality characteristics and their measurements could contribute for reducing the gap between the quality offered by the fiscal system and the quality demanded by the micro enterprises. It could diminish the perceived fiscal burden, and be a useful tool in the reform of the system of the public finance.
5
Content available remote Kolorowanie grafów bez dużych klik
100%
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest jednemu z wielu aspektów kolorowania grafów – zależności liczby chromatycznej od rozmiaru najliczniejszej kliki.
PL
W artykule predstawiono wyniki analiz jakości ścieków dopływających do oczyszczalni, a także wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Stwierdzono, że ścieki po oczyszczalni nie spełniają wymagań dotyczących fosforu, dlatego w dalszej części zajęto się metodą usuwania fosforu poprzez strącanie solami żelaza oraz ustaleniem optymalnej dawki koagulantów. Wody zrzutowe z oczyszczalni trafiają do rzeki Lubieniecka Struga i dalej do Obry i Obrzycy. Tym samym wpływają na jakość wód pitnych pobieranych z rzeki Obrzyca przez Ujęcie Wody Pitnej dla miasta Zielona Góra. Nie pozostają również bez wpływu na stan środowiska w dorzeczu Odry.
EN
The results of the quality analisis of the sewage flowing to the waste-water treatment plant as well as the water after the waste-water treatment plant in Świebodzin have been presented in the article. It has been found that the waste-water after cleaning does not meet the requirements concerning phosphorus, that is why in the next part the method of eleiminating phosphorus by means of fractional precipitation of iron salts and establishing the optimum dose of coagulants has been dealt with. The water from the waste-water treatment plant in Świebodzin flow into the Lubieniecka Struga River and to the Obra and Obrzyca Rivers. The water from the Obrzyca River influences the quality of the drinking water intake for Zielona Góra. Moreover, it influences the conditions of the environment in the Odra River basin.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości formy ogólnej oraz łatwo przyswajalnej miedzi w pyłach drogowych w Zielonej Górze. Pyłem ulicznym określano materiał zalegający na ulicach miast. Zawartość miedzi w pyle drogowym porównano z zawartością tego pierwiastka występującą w glebach Zielonej Góry oraz z normą określającą dopuszczalną zawartość miedzi w glebach na terenach zurbanizowanych. Stwierdzono zawartość miedzi w glebach miasta w zakresie (forma rozpuszczalna, forma ogólna) 3,2-13,1 oraz 9,9-26,8 mgźkg-1, natomiast w pyłach drogowych w zakresie (forma rozpuszczalna, forma ogólna) 2,3-115,0 oraz 15,6-254,3 mgźkg-1. Zawartość miedzi w pyłach drogowych jest akceptowalna dla terenów przemysłowych i komunikacyjnych, jest natomiast za wysoka dla terenów miejskich jako całości. Sytuacja w analizowanym zakresie jest jednak porównywalna z innymi miastami świata.
EN
The article presents results of research work on the content of copper (total and soluble) in street dusts from the area of Zielona Góra, Poland. Street dust was defined as a material from arterial roads in the city). Concentrations of copper in street dust are higher than in soils surrounding streets in Zielona Góra. Copper content in soils has been noted in a range (soluble form, total form) 3,2-13,1 and 9,9-26,8 mgźkg-1, in street dust (soluble form, total form) 2,3-115,0 and 15,6-254,3 mgźkg-1. Street dust in Zielona Góra meets standards for industrial and communication land but does not meet standards for urban area. The value of the content of Cu in street dust is similar to the values determined for other cities in the world.
EN
The article presents the history of the research conducted among the Venezuelan Yanomami and the controversies which arose surrounding that research towards the end of the 1980s. This is the greatest controversy in modern anthropology and one of the most serious in the whole history of the discipline. In literature this stormy discussion (which even extends beyond anthropological circles) is known as the 'Yanomami crisis'. The author argues that the reasons for the 'Yanomami crisis' can be found in earlier sources and are the result of complex interparadigmatic disputes. In addition, he presents criticisms of the work of the first Yanomamologists from the perspective of the anthropological New Criticism and, finally, he discusses the most important consequences of the crisis - both those concerning the way in which the research was carried out, the ethical standards and the way in which the anthropology of culture functions in public discourse.
11
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości fosforanów w pyłach drogowych w Zielonej Górze. Pył drogowy pobierano dwukrotnie: w okresie zimowym i wiosennym w 56 punktach miasta. Zauważalna jest wyższa zawartość fosforanów w próbkach pyłu drogowego pobranych w okresie zimowym w stosunku do próbek pobranych w okresie wiosennym.
EN
The article presents the results of investigations about content phosphate in the street dust in Zielona Gora. The samples of street dust were taken two times (during the winter and spring) from 56 points of city roads. Noticeable is higher phosphate content in road dust samples collected in winter than in samples taken during the spring.
13
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości substancji ropopochodnych w pyłach drogowych w Zielonej Górze. Zawartość sumy węglowodorów w pyle drogowym porównano z normą określającą dopuszczalną zawartość węglowodorów w glebach na terenach zurbanizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku. Pyłem ulicznym określano materiał zalegający na ulicach miast.
EN
The article presents the results of analyses of the petroleum substances content in road deposits, collected in the town of Zielona Góra. The content of total hydrocarbons in road deposits was compared with the standard specifying the maximum level of hydrocarbons in the soils of urban areas, in accordance with the Decree of the Minister of Environment from 9 September 2002. Street deposits have been determined as the material filling the streets.
EN
A presentation of the controversial 'In Sorcery's Shadow' by Paul Stoller and Cheryl Olkes - a record of Stoller's experiences with the Songhay in Niger. The author of this review formulated the thesis that Stoller's mimetic involvement in sorcery and the resultant strong emotive (and psychosomatic) reaction are the consequence of an attempt at realising a programme of eidetic (phenomenological) ethnography, outlined in his previous texts. The experiences registered by Stoller are analysed with the assistance of the conception of triple mimesis (Paul Ricoeur) and instruments applied for text analysis. Regardless of the dramaturgy of the experience itself, the case of Paul Stoller is an excellent contribution to reflections on the boundary of cognition in anthropology, and the translatability of perspectives between distinct varieties of 'Lebenswelt'. The dramatic history of the author of 'Money Has No Smell' demonstrates that an attempt at a total opening up towards local cognitive categories, the detextualisation of culture, and the assumption of 'the skin' of the Other may end in a significant deprecation of research objectives and a mimetic merge of two identities. The text is partly based on chapter V of author's Ph. D. dissertation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zawartości niklu i ołowiu (form ogólnych oraz potencjalnie dostępnych dla roślin) w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze. Zawartość niklu form ogólnych wynosiła od 4 do 77 mg·kg-1, a potencjalnie dostępnych dla roślin w zakresie od 1 do 13 mg·kg-1. Ilość ołowiu wahała się w zakresie od 42 do 860 mg·kg -1 dla form ogólnych i od 27 do 276mg·kg -1 dla form potencjalnie dostępnych dla roślin. Największe zanieczyszczenie tymi pierwiastkami odnotowano w pobliżu dworca kolejowego. Zawartość ołowiu przekracza w tym miejscu dopuszczalne zawartości według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z 9 września 2002 r. dla grupy C to jest dla terenów przemysłowych i komunikacyjnych.
EN
The results of the contents of the nickel and lead ( total and potentially available to plants in soil along the railroad tracks in Zielona Góra. The total nickel content from 4 to 77 mg·kg -1 and potentially available to plants in the range of 1 to 13 mg·kg -1.The amount of total lead ranged from 42 to 860 mg·kg -1, and from 27 to 276 mg·kg -1 forms potentially available to plants. The biggest pollution of the elements was reported near the train station.. The lead content exceeds the permissible content according to the Regulation of the Minister of Environment on soil quality standards and ground quality standards of September 9, 2002 for group C ( Industrial sites and communication).
19
63%
PL
Wraz z rozwojem terenów zurbanizowanych, w tym głównie osiedli domków jednorodzinnych, wzrosło zapotrzebowanie na podłoża ogrodnicze. Jako odzew na zaistniałe zapotrzebowanie, w wielu miejscach Ziemi Lubuskiej i północnej części Dolnego Śląska powstały różnej wielkości kopalnie torfów. Wydobywa się także materiał glebowy z poziomów darniowych i poddarniowych łąk. Dodatkowo materiał o wysokiej zawartości materii organicznej pozyskiwany jest w trakcie prac budowlanych - usuwany z powierzchni gruntu jako nienośny. Obserwowana przy tym już od wielu lat moda na nasadzenia roślin kwasolubnych (drzew i krzewów iglastych, wrzosów i wrzośców, azalii i różaneczników i innych) na obszarach miejskich, powoduje jeszcze większe zintensyfikowanie poszukiwania odpowiednich materiałów. Trend ten zdaje się narastać, stąd też istotną jest próba odpowiedzi na pytanie o jakość pozyskiwanych materiałów i skutki tego procesu dla środowiska przyrodniczego opisywanych regionów.
EN
Together with the urban development, one-family-housing estates mainly, there has been an increase in the demand for gardening subsoil. To respond to the arising demand, there has occurred various-sized peat pits in many sites of Lubuskie Region and in the northern part of Lower Silesia. Also turf and sub-turf soil materials are excavated from meadows. Additionally, a material with high organic content is obtained during the construction works, which is removed form the surface of the subsoil as a non-bearing one. The last few years have brought acidophilic plants (coniferous trees, and bushes, heather, rhododendron shrubs and other) into fashion, which has resulted in even more intense search for the appropriate material. The tendency seems to be growing, so it is essential to raise a question of the quality of the obtained material and the environmental consequences of the process for the described regions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zawartości cynku form zbliżonych do ogólnych oraz potencjalnie dostępnych dla roślin w różnych odległościach od krawędzi jezdni przy drodze krajowej nr 3 w okolicy Nowego Miasteczka. Celem pracy było określenie zawartości cynku w glebie oraz ocena ilości w odniesieniu do obowiązujących norm.
EN
The results of zinc forms similar to the general and potentially available to plants at different distances, ranging from the edge of the road at the national road No. 3 in the area of Nowe Miasteczko. The aim of this study was determine the zinc content in the soil and evaluate the amount in relation to the standards.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.