Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podatki bezpośrednie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper analyzes the Common Corporate Tax Base (CCTB) as an interim alternative to the proposal of a Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The CCCTB concept does not only include common rules for determining the tax base like the CCTB but also the steps of consolidation and subsequent formula apportionment. Therefore, the paper starts by showing that particularly these second and third steps of the CCCTB project meet fierce political opposition from several Member States and do leave leeway for tax planning. Afterwards, the CCCTB proposal's approach to common rules for determining the tax base is evaluated, i.e. tested for its suitability as a point of departure for drafting a CCTB. Finally, various other aspects of the proposal are examined in light of a CCTB without consolidation. (original abstract)
2
Content available remote Wybrane problemy harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw
100%
XX
Przedstawiono podstawy prawne i inne regulacje Unii Europejskiej w zakresie podatków dochodowych od przedsiębiorstw. Podjęto próbę przedstawienia głównych nurtów obecnie trwającej dyskusji na temat harmonizacji podatków od dochodów przedsiębiorstw.
EN
The article refers to directions of research connected with the EU enterprises income taxation. It presents arguments for speeding up research on enterprise income taxes harmonization, as well as arguments against this process. The EU previous law output on enterprises income tax harmonization was discussed. (original abstract)
XX
Od początku lat 70. XX wieku, z różnym natężeniem, obecna jest dyskusja dotycząca kierunków harmonizacji prawa podatkowego w odniesieniu do dochodów przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej. Propozycje działań w tej sferze życia gospodarczego skupiają się w głównej mierze na kwestii ustalenia pewnych jednakowych zasad obliczania podatku dochodowego dla podmiotów prowadzących swą działalność na terenie państw Unii. Poglądy naukowców i decydentów, mających wpływ na kształt prawa wspólnotowego, różnią się co do metody tej harmonizacji podatków. Należy zauważyć, że najczęściej postuluje się dokonanie ujednolicenia sposobu ustalania podstawy opodatkowania od przedsiębiorstw albo też wprowadzenie minimalnego poziomu stawek podatku od dochodów, który by obowiązywał we wszystkich państwach Wspólnoty, per analogiam do podatku akcyzowego czy podatku od towarów i usług (VAT)(fragment tekstu)
XX
Artykuł podejmuje problematykę dobrej wiary w aspekcie regulacji art. 58a Ordynacji podatkowej, wprowadzającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane z przepisami antyabuzywnymi - klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Autorka, dokonując analizy normatywnej instytucji dobrej wiary z art. 58a Ordynacji podatkowej jako przesłanki mogącej uwolnić podatnika od dodatkowego zobowiązania podatkowego, rozważa znaczenie tego pojęcia oraz jego relację w odniesieniu do orzeczniczej koncepcji dobrej wiary funkcjonującej w obszarze wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wskazuje również, że z uwagi na niedookreśloność terminu "dobra wiara" stanowi ona elastyczną formę stosowania prawa podatkowego, właściwą dla neopozytywizmu prawniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of good faith in the aspect of the regulation of Article 58a of the Tax Ordinance, introducing additional tax liabilities related to anti-abusive provisions - a clause against tax avoidance. The author, making a normative analysis of the institution of good faith under Article 58a of the Tax Ordinance, as a prerequisite for freeing the taxpayer from additional tax liability, considers the meaning of this concept and its relations in reference to the jurisprudence of the concept of good faith functioning in the common system of value added tax. She also points out that due to the indeterminacy of the term good faith, it is a flexible form of application of tax law, inherent in legal neopositivism.(original abstract)
XX
Implementacje dyrektyw unijnych mających na celu harmonizację opodatkowania podatkami bezpośrednimi należy uznać za proces niezakończony. Wynika to z wielu przesłanek, m.in. zarówno stopnia złożoności regulowanych kwestii, jak i w dużej mierze z czysto teoretycznego charakteru dyrektyw. Konieczne jest dalsze dostosowanie przepisów polskich, choć w obecnym stanie prawnym wydaje się, iż polski ustawodawca skorzystał z danych mu upoważnień do indywidualnej konstrukcji regulacji wewnętrznych, umożliwiając polskiemu podatnikowi skorzystanie z możliwie szerokiego zakresu uprawnień. (fragment tekstu)
EN
The author makes a short analysis of direct taxes harmonization effects. She discusses the most important EU directives in the field of discussed harmonization and also often refers to the Polish tax law. She points further adapt processes directions. The author pays attention to the complex handling of fiscal adaptation and possible threats connected with it. (original abstract)
XX
Autor przedstawia uwagi dotyczące harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawodawstwem Unii Europejskiej. Omawia harmonizację podatków bezpośrednich, podatków od towarów i usług oraz podatków akcyzowych.
EN
The objective of this paper is to present the author's remarks on harmonisation of Polish tax law with the EU legislation. Poland's accesion into the European Union depends on meeting definite legal and economic requirements on both macro- and micro-scale. Harmonisation of tax legislation is an important component of the process of meeting general European legislation standards. The remarks refer to harmonisation of direct taxation, taxation on goods and services, and excise taxation. The conclusion is that Polish tax law needs a complex and comprehensive reform.(original abstract)
XX
Omówiono podatki pośrednie i bezpośrednie w Polsce i krajach wysoko rozwiniętych a także relacje między nimi w zakresie proporcji w obciążeniach różnych grup społeczeństwa.
EN
Having analysed the feature of direct and indirect taxes, the author tries to find the answer to the question - What taxation would be the most appropriate? He points to the inefficiency of the tax system based mainly on direct and indirect taxes. Taxes, apart from being the source of budget income, act as an instrument in economic ans social policy crucial for allocation of funds, economic stabilization and division of national budget. This cannot he achieved through direct and indirect taxation exclusively. (original abstract)
XX
Podatki stanowią nieodzowny element życia każdego człowieka, przedsię-biorstwa, instytucji, jak też państwa jako organu rządzącego. W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, iż podatek jest zjawiskiem o dwoistej naturze - podatkowej i ekonomicznej, dlatego system podatkowy podlega modelowaniu w celu przystosowania go do struktury ekonomicznej i zmienia się zgodnie z ewolucją tej struktury dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a problematyka podatkowa ma szczególne znaczenie dla gospodarki każdego kraju, jego obywateli i podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku danego kraju. W związku z objęciem swoim zasięgiem niemal wszystkich osób fizycznych oraz osób prawnych działających na rynku, podatki są podstawowym instrumentem wpływania przez państwo na gospodarkę. Odgrywają znaczącą rolę w życiu codziennym i powinny być brane pod uwagę przez każdego przy planowaniu każdej aktywności gospodarczej. Globalny kryzys gospodarczy przyczynił się do istotnego spadku dochodów publicznych i postawił rządy wielu państw przed trudnym wyborem: zastosować rozwiązania powodujące zwiększenie bieżących dochodów podatkowych czy też wprowadzić w konstrukcjach poszczególnych podatków szereg zmian, których celem byłoby m.in. zmotywowanie podatników do aktywności, a przez to zarówno pobudzenie gospodarek, jak i w dłuższym okresie zwiększenie dochodów publicznych Celem rozważań jest próba oceny zmian struktury podatkowych źródeł zasilania budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem wpływów pochodzących z podatków pośrednich. Szczegółowo zostaną omówienie podatki pośrednie, ich zalety i wady oraz miejsce w systemie podatkowym. Dokonano także analizy dochodów budżetu z tytułu podatków pośrednich na tle pozostałych podatków w latach 2004-2017. Pozwoli ona na pokazanie, że rola podatków pośrednich we wpływach podatkowych budżetu państwa jest dominująca. (abstrakt oryginalny)
EN
Taxes are an indispensable part of every human life, enterprise, institution and the state as the governmental body.The tax law doctrine states that a tax is a phenomenon dual in its nature - fiscal and economic, therefore the tax system models itself in order to adjust to the economic structure and changes in accordance with evolution of that structure in relation to the state and local government units budget income, and taxation issues are of reat significance for the economy of every country, its citizens and business entities functioning on the market of a given country. Taxes are the basic instrument for the state to affect the economy due to the fact that they concern almost every natural person and every legal entity operating in the market. They play an important role in everyday life and should be taken into consideration by any person who plans to run a business activity. The global crisis resulted in significant decrease of public income and put many governments in a position where they have to choose between two options: to introduce solutions which would help to increase current tax income or to introduce a variety of changes to the construction of a given tax whose aim would be (among others) to motivate taxpayers to be more active, which in consequence would lead to the economic recovery and in the long run to the increase in public income. The aim of these deliberations is to assess the changes to the structure of tax sources of government income paying special attention to the receipts from the indirect taxes. Indirect taxes will be discussed in a great detail, their advantages and disadvantages, and their position in the tax system. Additionally, article includes an analysis of the budget income with respect to indirect taxes as compared to other taxes in years 2004-2017. It will help to show that the role of indirect taxes in tax sources of government income is dominant. Indirect taxation as a source of budget income in Poland in years 2004-2017. (original abstract)
XX
Najnowszy raport pt. "Struktura systemu podatkowego w UE w latach 1995-2003", opublikowany 21 października 2005 r., stanowi bardzo dobrą bazę dla porównań systemów podatkowych państw członkowskich. Zawiera on wiele istotnych informacji statystycznych i wyników badań przeprowadzonych w państwach członkowskich UE w zakresie systemu podatkowego. Wynika z niego, że w 2003 r. całkowite obciążenie podatkami i opłatami pieniężnymi w krajach UE-25 wynosiło 40,3% produktu krajowego brutto, czyli praktycznie tyle samo, co w 1995 r. (40,5%), przy czym podatki z pracy stanowiły połowę całkowitych wpływów podatkowych. W raporcie porównano systemy podatkowe 25 państw członkowskich oraz Norwegii (należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w ramach jednolitego systemu statystycznego (zestawienie zharmonizowanych wskaźników podatkowych na podstawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych ESVG95), według różnych płaszczyzn agregacji oraz klasyfikacji wpływów podatkowych. Zastosowany model umożliwia - na podstawie porównywalnej bazy - ocenę różnych narodowych systemów podatkowych i obserwację polityki podatkowej w UE. (fragment tekstu)
XX
Zaprezentowano zmiany w niemieckich przepisach podatkowych (podatki od majątku, od spadków i darowizn, od nabycia ziemi oraz "Famielienleistungsausgleich").
XX
Określono wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na działalność gospodarczą. Przedstawiono pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa oraz zakres podatków bezpośrednich i pośrednich, a także ich znaczenie w polskim systemie podatkowym.
EN
The author of this article estimates the effects of direct and indirect taxation on commercial activity. He presents the definition of a commercial activity, an enterprise, and an entrepreneur and reviews the scope of direct and indirect taxes. Some of the specific features of the mentioned-above group of taxes and their importance in the Polish tax system are also presented in the article.(original abstract)
XX
Kanadyjski system podatkowy oparty jest na trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, podatki muszą być sprawiedliwe, po drugie wszelkie obniżki muszą w pierwszej kolejności dotyczyć podatku od dochodów osobistych, po trzecie obciążenie budżetu długiem jest na tyle poważne, że żadne ulgi i zwolnienia nie mogą być dłużej finansowane pożyczonymi pieniędzmi. Kanada podzielona jest na dziesięć prowincji i dwa terytoria. Każda z tych jednostek administracyjnych posiada własny parlament, rząd i budżet i ma możliwość samodzielnego ustalania szeregu podatków będących źródłem ich finansowania. Przedmiotem opodatkowania w Kanadzie są: dochód, konsumpcja oraz posiadany majątek. Dokonując analizy systemu podatkowego Kanady, autor podkreślił, że zachodzi tu konieczność rozróżnienia osób fizycznych oraz instytucji (przedsiębiorstwa, spółki, fundusze powiernicze itp.), bowiem ich opodatkowanie różni się w sposób istotny. Skomplikowany charakter kanadyjskiego systemu podatkowego wynika z jednej strony z faktu, że Kanada jest federacją prowincji, a z drugiej - z przyjęcia przez rząd aktywnego modelu współuczestnictwa w rozwoju gospodarczym tego kraju.
EN
The author does not estimate the level of tax liabilities in Canada since it results from a number of factors, among others, the implemented model of economic policy, traditions, culture, historical experience and general values accepted as fundamental in society. Worth attention is the fact that low taxes and a simple tax system are not necessary conditions for a welfare state to function. Canada is a fine example of this. (short original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny wniosków płynących z orzecznictwa TSUE dotyczących podatków bezpośrednich dla działalności przedsiębiorstw wielonarodowych, w szczególności pod kątem realizacji zasady swobody przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to evaluate the conclusions of the TSUE case law concerning direct taxes on the activities of multinational enterprises, in particular with regard to the implementation of the principle of freedom of establishment. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest rozpoznanie, w jakim stopniu w krajach UE poziom wskaźnika cen był kształtowany pod wpływem zmian stawek podatków pośrednich. W celu porównywalności danych analizę przeprowadzono w oparciu o zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) oraz zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT). Do pogłębionych analiz, mających na celu rozpoznanie wprowadzonych zmian stawek VAT i podatku akcyzowego, wybrano sześć krajów, dla których różnica między HICP a HICP-CT była najwyższa: Rumunia, Węgry, Grecja i kraje nadbałtyckie. Obserwacją objęto dekadę 2007-2016. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że struktura systemu podatkowego, z wysokim udziałem podatków pośrednich, wyposaża władze fiskalne w istotne możliwości kształtowania poziomu cen.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the extent to which the price index in the EU countries was shaped by changes in indirect tax rates. In order to ensure the comparability of data, the analysis was based on the harmonised index of consumer prices (HICP) and the harmonised index of consumer prices at constant tax rates (HICP-CT). Six countries with the biggest difference between the HICP and HICP-CT were selected for an in-depth analysis of changes in VAT and excise duties: Romania, Hungary, Greece and the Baltic countries. The study covered the 2007-2016 period. On the basis of the study one can conclude that the structure of the tax system with a high proportion of indirect taxes equips fiscal authorities with tools to influence the prices.(original abstract)
XX
Polityka podatkowa w dalszym ciągu pozostaje w UE atrybutem suwerenności państw członkowskich. Jest ona częścią jej polityki gospodarczej i przyczynia się do finansowania wydatków publicznych oraz umożliwia rozdzielanie dochodów budżetu UE. Zasadą Unii Europejskiej jest przynależność kwestii związanych z polityką podatkową do domeny państw członkowskich, które następnie mogą delegować część zadań z nią związanych na poziom regionalny bądź lokalny zgodnie z konstytucyjna organizacją zadań publicznych.
16
Content available remote Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce
63%
XX
Celem rozważań podjętych w artykule jest próba oceny polskiego systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w kontekście tradycyjnych cech i funkcji przypisywanych instrumentom w obu wymienionych kategoriach. Dochody podatkowe w Polsce oparte są przede wszystkim na podatkach pośrednich: podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Mniejsze znaczenie fiskalne podatków dochodowych pogłębia problemy związane z regresywnym charakterem podatków pośrednich. Dodatkowo w warunkach kryzysu ma to niekorzystny wpływ na równoważenie dochodów i wydatków, gdyż podatki pośrednie są bardziej niż dochodowe wrażliwe na spadek koniunktury gospodarczej. W polityce finansowej w Polsce brak jasnej koncepcji systemu podatkowego oraz woli reform, które wydają się niezbędne w perspektywie wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, wysokim zadłużeniem publicznym, globalizacją gospodarki i światowymi kryzysami finansowymi.
EN
This article is an attempt to assess the Polish direct and indirect tax system in the context of traditional attributes and functions ascribed to both tax categories. Public revenues in Poland are mainly based on indirect taxes such as VAT and the excise taxes. The fact that income taxes are fiscally less important poses additional problems connected with the regressive character of indirect taxes. Additionally, at the time of crisis it has an adverse impact on the revenue-expenditure balance since indirect taxes are much more sensitive to business cycles. The Polish financial policy lacks a clear concept of the tax system and the willingness to carry out reforms which seem to be necessary in the context of many challenges resulting from demographic changes, high public debt, globalization and global financial crises. (original abstract)
XX
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest w swych generalnych za-łożeniach oparty na teorii przyrostu czystego majątku. Jednakże koncepcja ta nie jest w pełni realizowana, ponieważ ustalenie dochodu w podatku do-chodowym od osób fizycznych następuje zwykle na podstawie katalogu źródeł przychodów. Polskie przepisy podatkowe w tym zakresie zasadzają się na dwóch podstawach: zasadzie rezydencji podatkowej oraz zasadzie źródła. Pierwsza z nich ma związek z miejscem zamieszkania danej osoby i w tym przypadku zastosowanie znajduje nieograniczony obowiązek podatkowy. Druga z nich jest związana z miejscem osiągania dochodów i w tym przypadku zastosowanie znajduje ograniczony obowiązek podatkowy. W sytuacji uzyskiwania dochodów z różnych państw, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów, należy zastosować się do treści umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę z danymi krajami oraz do wynikających z takich umów metod uniknięcia podwójnego opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są co do zasady wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.(fragment tekstu)
XX
Laszlo Kovacs, unijny komisarz ds. podatków, zapowiedział przedstawienie projektu legislacyjnego dotyczącego wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (CCCTB). Dzięki temu przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wielu krajach członkowskich mogłyby ustalać podstawę opodatkowania we wszystkich tych krajach według takich samych reguł.
19
Content available remote Comparision of Tax Systems of Poland and Slovak Republic
63%
XX
Polska i Republika Słowacka uległy zasadniczym zmianom na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wspomniane zmiany miały znaczący wpływ na obszary polityczne, gospodarcze i społeczne obu krajów. Zmiany polityczne spowodowały ustanowienie nowych zasad legislacyjnych i doprowadziły do wdrożenia niezbędnych reform podatkowych. Nowe systemy podatkowe musiały odzwierciedlać warunki rynkowe i kładły duży nacisk na uproszczenie systemu podatkowego. Oba kraje postanowiły zastosować obowiązujące elementy prawa podatkowego, które odzwierciedlają równość wszystkich form własności i akceptują rynkowe formy funkcjonowania gospodarki. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie obowiązujących systemów podatkowych w Polsce i na Słowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the tax policy changes in terms of increasing the efficiency of tax systems in both states at the beginning of the 90s' of the last century, was to ensure that tax system of a country supports the development of private entrepreneurship, provides the conditions for unimpeded functioning of the economy and sufficient public revenues. The tax system should be designed to allow full access to foreign capital at clear and pre-determined conditions. The changes of social systems created the conditions for a radical change in the tax structure. Tax reforms, representing a basic change of tax system of a country, were based on several principles. The budgetary political principle required the flexible taxes, which would follow the increase of the state revenues. Principle of taxation fairness should create equal conditions for taxing of both domestic and foreign companies, as well as the equal treatment in taxation of natural and legal persons. The economic principle shall create the equal competitive conditions through the taxes. The principle of flexibility and efficiency of tax collection required a certain hierarchy of tax authorities for reliable collection and control of taxes and for reduction of tax evasion. The principle of economy openness promotes the requirement of harmonization. The financial - psychological principle requires that the design of tax system corresponds to legal awareness and mentality of the nation. (fragment of text)
XX
Celem opracowania jest próba oceny zmian struktury podatkowych źródeł zasilania budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów pochodzących z podatków bezpośrednich. Badaniami objęto wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Zakres analizy to lata 2000-2011 - dane z roku 2011 są ostatnimi dostępnymi. Dane statystyczne wykorzystane w badaniach pochodzą z publikacji Europejskiego Urzędu Statystycznego. (fragment tekstu)
EN
The goal of the study was an attempt to characterize the structure of tax revenue sources of the state budget and to assess changes in their structure, with particular emphasis on the revenues derived from direct taxes. The study covered selected countries of Central and Eastern Europe: Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. The scope of the analysis was 2000-2011. The statistical data used in the study come from publications of the European Statistical Office. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.