Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prywatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Przedstawiono problemy związane z prywatyzacją w Czechach. Omówiono metody przeprowadzania prywatyzacji m.in. restytucję i sprzedaż majątku państwowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono prywatyzacji kuponowej.
EN
In the paper authors have presented some experiences of the first stage of Czech privatization.(original abstract)
XX
Przedstawiono wnioski wynikające z badań nad procesami prywatyzacji i jej powiązaniami z ideą i praktyką współpracy euroregionalnej w ramach Euroregionu Nysa.
XX
Autor przedstawił problemy prawno-organizacyjne z jakimi boryka się gospodarka Białorusi tworząc spółki akcyjne.
|
2000
|
tom 80 (LXXX)
69-97
XX
Omówiono funkcje Najwyższej Izby Kontroli w procesie przekształceń własnościowych. Są one następujące: informacyjna, profilaktyczna, instruktażowa i pobudzająca. Przedstawiono ocenę sprawności funkcjonowania NIK.
EN
The functions of the Supreme Chamber of Control (in Poland) in the property transformation process are shown. The functions are: informational, preventive, instructional and stimulating. The assessment of the Supreme Chamber of Control's functioning is also included.
XX
W artykule przedstawiono kształtowanie się prywatnej infrastruktury lecznictwa w województwie opolskim. Zdaniem autorki na przykładzie województwa opolskiego można podjąć próbę oceny, jak będzie wyglądał rozwój prywatnej służby zdrowia na średnio zamożnych obszarach kraju leżących poza bezpośrednim wpływem akademickich ośrodków medycznych. W takiej sytuacji znajduje się 60 procent województw kraju.
|
2000
|
nr z. 13
32-43
XX
Omówiono trzy modele prywatyzacji: kapitałowo-rynkowy, państwowo-administracyjny, społeczno-uwłaszczeniowy. Stwierdzono, że wszystkie modele prywatyzacji miały zastosowanie w praktyce prywatyzacyjnej w Polsce.
EN
Discussed three privatization models. Affirmed that all these privatization models had application in Polish privatization practice.(M.P.)
XX
Celem opracowania jest porównanie strategii i metod prywatyzacji w Niemczech Wschodnich i w Polsce. Na bazie tego porównania sformułowano zalecenia dotyczące efektywnego przeprowadzania działań prywatyzacyjnych w krajach przechodzących okres transformacji systemowej.
EN
The comparison of privatisation methods and strategies in East Germany and Poland constitutes the main objective of this paper. On the basis of this comparative study specific guidelines have been drawn relating to effective ways of carrying out the privatisation in countries under systemic transformation. (JW)
XX
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z konwersją wierzytelności na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli w świetle Ustawy z 30 sierpnia 1996 roku. Zaprezentowano ogólne zasady komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, następnie przedstawiono uwarunkowania, tryb i ewentualne konsekwencje mikro- i makroekonomiczne wynikające z komercjalizacji z konwersją wierzytelności.
EN
The paper deals with the problem of transformation of state-owned enterprises into companies under Commercial Law in connection with the Law of August 30th, 1966 concerning commercialization and privatization of state-owned enterprises. The paper presents two kinds of commercialization following two different financial situations. The attention has been focused on commercialization with conversion of debts for shares in the adequately indebted, state-owned enterprise transformed into a company. It has acknowledged that the provisions of the Law of August 30th, in force since the April 8th this year, can help in reaching at least two important goals. They are: a) improvement of financial standing of the debtor by the conversion of debts and their partly redemption, b) denationalization, not only formal but also in fact, of the debtor by creating by the Treasury and the creditors a limited liability company. The reasoning contained in the presented paper has mainly a theoretical character because of non-existence of empirical materials describing the practical aspect of the commercialization with debts conversion. (original abstract)
XX
Artykuł jest podsumowaniem wyników badań nad prywatyzacją w Euroregionie Nysa. Prywatyzacja w tym euroregionie dokonuje się na terenie różnych państw, które realizują proces radykalnych przemian ustroju gospodarczego. Ponadto przekształcenia te dotyczą obszarów przygranicznych, o odrębnych historycznych podstawach rozwoju.
EN
The paper evaluates the Polish mass privatisation program (MPP). Mass privatisation - as privatisation in general - is not an aim in itself, but serves certain objectives. Commonly, MPP are based on economic and political considerations. In particular, by transferring state-owned enterprises (SOE) virtually free to the broad public, it is supposed to accelerate the privatisation process by (Jermakowicz, 1996: 8) (i) omitting the time consuming valuation process of SOE, (ii) circumventing the lack of domestic capital, and (iii) overcoming of public resistance. On the other hand, mass privatisation may result in dispersed share-ownership, effectively leaving the corporate governance of mass privatised enterprises unchanged, and impeding enterprise restructuring. To alleviate this problem intermediaries are usually integrated into MPP. In the following it is analysed whether the Polish way of mass privatisation accomplishes the political and economic objectives of accelerating privatisation and enterprise restructuring. The paper consists of four parts: section one introduces the basic features and characteristics of the Polish MPP. On that basis, section two and three discuss the scheme's record with respect to political and economic objectives. Section four concludes the paper. (fragment of text)
|
2001
|
nr nr 12
29-37
XX
W artykule przedstawiono argumenty pzrytaczane przez współczesne szkoły ekonomii, uzasadniajace ekonomiczny sens prywatyzacji. Argumenty te najwyraźniej przytaczane są przez teorię praw własności i teorię wyboru publicznego.
EN
Property falls into one of these categories that play a basic role in determining an economic system and its efficiency. In the preface to the article, the role of the property paradigm and its implications has been indicated. The currently dominant paradigm, which makes privatization economically viable, is based on the assumptions of property - rights theory and public - choice theory. The reconstruction of the arguments for privatization included in these theories embraces most of the above paper. (original abstract)
XX
Autor omówił rozwój małej przedsiębiorczości w Republice Białoruskiej na przestrzeni 1992 i 1993 roku.
XX
Omówiono koncepcje wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji, metodologiczne i techniczne czynności wycenowe, ocenę wartości przez organ założycielski a także różne aspekty cenotwórcze w procesie wyceny.
EN
This article is about Polish's conditions of privatization. First the authors write methods of valuating property Polish enterprises, which and why may be apply. The second problem is in method of settle pricess this governement enterprises. (original abstract)
XX
Autor przedstawił i omówił koncepcje przekształceń struktury własnościowej, będące przedmiotem dyskusji w latach 1988-1990.
|
1993
|
nr nr 209
5-15
XX
Autor zajmuje się prywatyzacją w Polsce od 1990 roku i powodami, dla których nie osiąga się założonych rezultatów. Jego zdaniem, dotychczasowe traktowanie prywatyzacji, niemal wyłącznie w kategoriach handlowych, powinno być odrzucone.
XX
Omówiono istotę prywatyzacji w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Skoncentrowano się na najbardziej znaczących procesach prywatyzacyjnych pod względem wysokości wpływów budżetowych, do których zalicza się prywatyzację Telekomunikacji Polskiej SA, banków Pekao SA, Banku Zachodniego, PZU, PLL LOT-u i Polskiego Koncernu Naftowego.
EN
The main aim of this article is to present several important privatisation's processes for last two uears in Poland. Since 1990 to 1999 6407 of 8453 state - owned enterprises are undergoing a process of privatisation. In the 1999 year 136 enterprises had been privatised by liquidation and 16 enterprises had been sold. In the process of analysing which has been made through the author it seems, that Telekomunikacja Polska SA, Pekao SA, Bank Zachodni, PZU, PLL LOT, PKN were the most important if we take under considerations the incomes which their created for the polish economy. (original abstract)
XX
Problematyka prywatyzacji jest nie tylko skomplikowana, ale i niezmiernie obszerna, dotyczy bowiem wszystkich sfer życia gospodarczego. Jej omówienie autor podzielił na kilka zasadniczych części. Rozpoczął od prezentacji celów i zadań, następnie przedstawił zalety i wady, zakres, zasady, tempo, ścieżki prywatyzacji. Na koniec przytoczył poglądy polskich ekonomistów na proces masowej komercjalizacji.
EN
The subject of privatization is complicated and widely understood because it's related to all spheres of economic life. The whole issue has been divided into some main parts. The author begins with the presentation of goals and tasks, advantages and disadvantages as well as range, rules, rate and paths of privatization. There are also some views of the Polish economists on mass commercialization process.(AŁ)
XX
Przedmiotem artykułu jest przystosowanie się do warunków gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "LOT" i działania podejmowane przez nie dla sprostania konkurencji międzynarodowej. Autorzy zwrócili uwagę na fakt niepodejmowania przez PLL "LOT" wielu popularnych już dziś w świecie rodzajów usług jak np. transport multimodalny.
|
1996
|
nr nr 2
35-39
XX
Przedstawiono zarys problematyki wiążącej się z prywatyzacją sfery usług w Polsce. Autor zwraca uwagę na dylemat kwestii pojęciowej prywatyzacji, która jako termin ekonomiczny pojawiła się w literaturze dopiero w 1983 roku, a następnie rozważa sposoby prywatyzacji usług, jej charakter, szczegółowe zadania i możliwe ujęcie, oraz zastosowane narzędzia.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.