Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna klastra jako czynnik wzrostu atrakcyjności turystycznej gmin tworzących klaster „Beskidzka 5”. Klastry, jako współczesna forma współpracy i kooperacji instytucji naukowych, władzy regionalnej czy lokalnej oraz przedsiębiorstw różnych branż, powstają w różnych sferach działalności przemysłowej, usługowej, rolniczej czy turystycznej. Rozpoznawalność klastrów na arenie międzynarodowej zależy od efektywności i konkurencyjności ich funkcjonowania. Problematykę podjęto z uwagi na zwiększającą się rolę aktywnej turystyki w życiu współczesnego społeczeństwa. Najważniejsze dla turystów przede wszystkim jest udostępnienie odpowiednich obiektów i urządzeń infrastrukturalnych. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia klastra w podnoszeniu atrakcyjności oferty turystyczno-rekreacyjnej poszczególnych obszarów tworzących klaster turystyczny „Beskidzka 5”. Dla realizacji podjętej problematyki zaprezentowano wyposażenie infrastrukturalne klastra turystycznego „Beskidzka 5”, stanowiące o atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej całego obszaru.
EN
The subject of the article is tourism and recreational infrastructure of cluster as a factor of growth of tourist attractiveness in the “Beskidzka 5” cluster. Clusters, as a modern form of cooperation and collaboration of scientific institutions, regional or local authorities and companies in various branches, are developed in various ranges of industrial activities, services and agriculture or tourism. Recognition of clusters in the international arena depends on the efficiency and competitiveness of their operation. Issues of thesis are taken due to the increasing role of active tourism in the life of modern society. The most important for tourists is to provide appropriate facilities and infrastructure facilities. The aim of the article is to indicate the importance of the cluster in increasing the attractiveness of tourist and recreational areas as an example of the “Beskidzka 5” cluster. For the realization of the subject the tourism equipment infrastructure of “Beskidzka 5” cluster is presented and this is the point of the attractiveness of tourism and recreation throughout the area.
Turyzm
|
2018
|
tom 28
|
nr 2
85-91
EN
In view of the events that have been taking place in recent years, tourism security issues have become a popular subject in academic research. Terrorism attacks in trendy tourism destinations have raised a significant question: how can the tourist be protected and provided with quality? The article presents an evaluation of the significance of ‘soft’ and ‘hard’ security measures used in cultural tourism facilities by young tourists from Lithuania. The research showed that young tourists belong to the group of ‘courageous’ travellers, but their bravery has a limit. Young people want to travel ‘without restrictions’, feeling free, but they also want to know that someone has taken care of their safety.
PL
W artykule omówiono przystosowanie bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawarte w nim informacje dotyczą wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania w cztery rodzaje udogodnień, ewidencjonowane w ramach statystyki publicznej. Są to: pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie otwierane, odpowiednio przystosowane windy oraz pokoje i łazienki. Na zasadniczą treść artykułu składają się analizy ilościowe, dotyczące występowania udogodnień w bazie noclegowej według rodzajów i kategorii, przystosowania obiektów noclegowych w układzie regionalnym oraz odpowiedniego wyposażenia pokoi i łazienek. Ponadto przedstawiono zmiany w przystosowaniu obiektów w okresie 2002-2009. Powyższe zagadnienia poprzedza omówienie podstawowych wymagań, które powinna spełniać baza turystyczna przystosowana do obsługi niepełnosprawnych*. ---------------------- *Artykuł opracowano na podstawie pracy wykonanej przez autora w Instytucie Turystyki w Warszawie, Jagusiewicz (2010).
EN
In his article, the author discussed adjustment of the accommodation base to the needs of the disabled. The information contained in it concerns equipment of establishments of collective accommodation with the four types of facilities, being registered within the public statistics. These are: entrance slips, automatically opening doors, adequately adjusted lifts as well as rooms and bathrooms. The essential part of the article includes quantitative analyses concerning presence of facilities in the accommodation base by types and categories, adjustment of accommodation establishments in the regional profile and of adequate equipment of rooms and bathrooms. Moreover, there are presented alterations in establishments adjustment in the period of 2002-2009. The above-mentioned issues are preceded by a review of the essential requirements to be met by the tourist base adjusted to servicing the disabled.
EN
This article presents the concept of creating the "S5 Bicycle Route" using technical roads along the S5 expressway between Wrocław and Poznań. The paper presents the procedure of establishing the S5 Bicycle Route association and defining the methods for promoting the route using landscape visualization. The goal of the project is to determine the course of this beautifully landscaped bicycle route of almost 180 km, running along the S5 expressway in Dolnośląskie and Wielkopolskie Voivodships. The project concept assumes the use of technical road networks along the existing and constructed S5 expressway for the purposes of bicycle traffic, especially for tourism and recreation. The added value of the project is to use the road network to create an alternative to combustion engine traffic and improve the mobility of residents who commute to school and work.
5
Content available remote On the roof of Europe – the frolics of architects
100%
EN
The natural landscape provokes artists to revive one. Architects overcome technical, physiographic, and custom limitations and they picturesquely blend their works in with the richness of nature. Many benefits may accrue for the region and tourists from this bravura, but at the expense of losing some of the innate values. In this article, the problem is presented intentionally in an exaggerated manner, recalling extreme locations.
PL
Krajobraz naturalny prowokuje artystów, aby go ożywić architekturą. Architekci pokonują ograniczenia techniczne, fizjograficzne, zwyczajowe mniej lub więcej malowniczo wkomponowując swoje dzieła w bogactwo form przyrody. Wiele korzyści wynika z tej brawury dla regionu, turystów, kosztem jednak utraty pewnych wartości pierwotnych. W artykule zaprezentowano ten problem w sposób celowo przejaskrawiony przywołując ekstremalne lokalizacje.
EN
“Uzdrowisko Cieplice” [the Cieplice Resort] is one of the oldest health resorts in Poland, which owes its popularity to its healing thermal springs. The Cieplice Baths constitute a modern water-recreation centre and complement the resort’s wellness package. The development of logistical services is stimulating a growing need for heath-resort services, including recreation and leisure services. Its convenient location near mountain resorts equipped with an infrastructure for winter sports (including downhill and cross-country skiing), is an additional advantage of the town’s location. The aim of this article is to describe the Cieplice Resort and highlight its logistic infrastructure, including its facilities, cycle paths, and tourist trails, which allow the resort’s visitors, who come here to see the sights and relax, to do so actively all the year round. For the purpose of their research, the author’s used the method of critically analysing literature and the information published on the Cieplice Resort website. An empirical (initial) study of the logistic infrastructure was complemented with photographs. The Conclusions: A well-developed logistics infrastructure contributes to the competitiveness of a health resort.
EN
The aim of the development was to characterize tourism in metropolitan areas. Lodz and Cracow and their suburban areas were selected as a case study. Comparative tests have been tourism and management of these areas in 2010. The results confirmed the modeling assumptions by Liszewski [2005], so that the analyzed sites can be considered the metropolitan regions of tourist-recreational property. It has been shown that the central city and its facilities, rich in effects and with infrastructure, is the subject of interest and destination for both domestic and foreign tourists. The dominant role of the centre of the region has been proven. Metropolitan city, that turned out to be a destination or transit tourist arrivals for cognitive, cultural, business, entertainment and others, providing the most varied tourist attractions and development, thereby focusing the largest part of the tourist traffic of the site. Metropolitan area plays a complementary role in tourism in relation to the central city. It mostly features hiking and leisure (leisure daily, weekend, vacation home), however, not only for residents of the city, but also of the region and for the newcomers from the outside. Many tourists who want to explore the capital metropolis, not just its around, decide to take advantage of tourist accommodation located in the suburban area, among others due to lower prices of services, good accessibility and convenience.Studies and analysis demonstrated the dominant role of the city and the metropolitan region on the scale of tourism. Adopted variables (not only gauges) highlighted the significant advantages of Małopolska region over Lodz region, Cracow metropolitan area (KOM) over Lodz Metropolitan Area (ŁOM), and especially of Cracow over Lodz, arguing their higher (international) rank.
EN
The article deals with modern trends in the development of cities and consequent social changes, including the changes in the leisure sector. It identifies the spatial categories of tourism systems, including those of the metropolitan area of Bialystok. The article discusses, on the basis of the carried out empirical research, the level of the needs of the residents of Bialystok metropoly as far as leisure is concerned, especially the level of spatial tourist systems situated around Bialystok and the way they are exploited. Various aspects of communication, tourist infrastructure and recreational market have been presented and evaluated. Several weaknesses have been pointed out, along with the resultant dangers.
EN
National parks are a very attractive area for tourists. Millions of tourists come there every year, and their number is still growing. This causes many problems in managing the protected area. Therefore, it is important to provide adequate infrastructure and prepare tourist routes in these areas in order to harm nature as little as possible. The aim of the article is to characterize and evaluate the tourist and recreational development of national parks in Poland in the years 2005‒2015. On the basis of the collected empirical data from the Central Statistical Office a comparison was made of selected elements influencing the development and adaptation of a given area of a national park to tourist traffic. A comparative analysis showed the diversity of the studied parks in the discussed scope. The research shows that campsites and bivouacs had the largest share in the accommodation base in national parks, with a noticeable downward trend in each analyzed year. The number of resorts and holiday homes also decreased slightly. On the other hand, between 2005 and 2015 there is an upward trend in the density and length of trails, pistes, and rain shelters.
PL
Parki narodowe są obszarem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Corocznie przybywają tam miliony turystów, a ich liczba ciągle rośnie. Powoduje to wiele problemów w zarządzaniu obszarem chronionym. Stąd też istotne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz przygotowanie tras turystycznych na tych obszarach tak, aby jak najmniej szkodzić przyrodzie. Celem artykułu jest charakterystyka i ocena zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków narodowych w Polsce w latach 2005–2015. Na podstawie zgromadzonych danych empirycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego dokonano porównania wybranych elementów wpływających na zagospodarowanie i przystosowanie danego obszaru parku narodowego do ruchu turystycznego, głównie bazy noclegowej i towarzyszącej. Analiza porównawcza wykazała zróżnicowanie badanych parków w omawianym zakresie. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy udział w bazie noclegowej w parkach narodowych miały kempingi i biwaki, z zauważalną tendencją spadkową w każdym analizowanym roku. Liczba ośrodków i domów wczasowych również uległa nieznacznemu zmniejszeniu. Ponadto, w latach 2005–2015 zauważa się tendencję wzrostową w gęstości i długości szlaków, długości nartostrad i schronów przeciwdeszczowych.
EN
Communities, in particular parishes, are looking for their chances of development in tourism. Beside the natural values, it’s necessary to have night’s rests and gastronomical base as well as wide understood tourism infrastructure to realize touristic and recreation activities. Bicycle tourism is one of the forms which is still current, but the conditions of it’s realization are continually changing. Bicycle routes are becoming necessary element of the municipal and rural landscape. This article shows bicycle routes as an element of tourist infrastructure and points out their strengths and weaknesses in context of sustainable development and spatial management (based on examples of Łąck - Gąbin and Gąbin - Lucień bicycle routes).
EN
Background. Ukrainian Carpathians cover 4% of the Ukraine area and 10.3% of the total area of the Carpathians. The region is among those most often visited by tourists in Ukraine. The values of this part of the Carpathians constitute a natural impulse to the development of tourism in the country. The paper presents the possibilities to practice active tourism in the Ukrainian Carpathians. The main aim is to discover the tourist and recreational infrastructure of the Carpathians, as well as identifying opportunities and problems bound with practicing various forms of active tourism in the Ukrainian Carpathians. Material and methods. The material was collected through field research combined with direct observation and diag­nostic polls in a group of experts from the tourist industry in Ukraine. Analysis of source ma­terials, maps, and guides was also performed. Conclusion. The tourist and recreational potential of the Ukrainian Carpathians is very high, allowing for significant opportunities for active tourism development. There are, however, substantial obstacles, bound with lack of sufficient infrastructure and consistent support by the authorities. The authors indicated tasks to be solved in order to improve the condition of tourist industry.
13
Content available The climate of Łeba
63%
EN
Quickly developing tourist infrastructure of Łeba, including the needs of the city as a health resort and a perfect place for holiday at any time of the year, requires an elaboration of the comprehen-sive climatic characteristics. Taking into consideration the needs of the typical holiday makers and people with respiratory, circulatory and rheumatic diseases or metabolic disorders, elaboration of an appropriate description of the local climatic conditions in one of the most often visited spa on the Polish sea coast is more and more crucial. Daily meteorological data from the IMGW weather station in Łeba for the period 1986-2005 were the basis for this paper. The climatological analysis, besides the characteristics of the air tempera- ture and precipitation, includes the distribution of other principal meteorological elements (pres-sure, wind, sunshine hours, cloudiness, relative humidity) and the frequency of weather phenom-ena (fogs, storms).
PL
W dobie szybko rozwijającej się szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej Łeby, uwzględniającej zarówno potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego, jak i aktywnego spędzania czasu wolnego czy wypoczynku, opracowanie warunków klimatycznych jednego z najliczniej odwiedzanych kurortów polskiego wybrzeża jest zagadnieniem pierwszoplanowym. Ułatwi to nie tylko przygotowanie profesjonalnej oferty turystycznej lecz również, jak mam nadzieję, będzie bodźcem do dalszych, bardziej szczegółowych analiz z tego zakresu. Podstawą opracowania są codzienne dane pomiarowe ze stacji synoptycznej IMGW w Łebie z lat 1986-2005. Analiza klimatyczna, oprócz charakterystyk termicznych i opadowych, uwzględnia również rozkład innych podstawowych elementów meteorologicznych (ciśnienia, wiatru, usłonecznienia, zachmurzenia, wilgotności względnej) oraz częstość występowania wybranych zjawisk pogodowych (mgieł i burz).
EN
The article describes ways of naming of the tourist infrastructure created in the XXI century in the Tatra commune. The material basis are own research on the Tatra commune, as well as information from websites and the brochures of tourist facilities and studies of the literature dedicated to the issue of tourism. Creating an attractive environment for tourists in the country gives rise to a new genius loci. Elements of traditional culture are used as tourist products. An important material of the tourist offer is dialect. The new situation on the rural area effects on the formation and development of the tourism sociolect.
PL
Krajobraz kulturowy Beskidu Śląskiego został w znacznym stopniu przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Dalsze planowanie rozwoju zagospodarowania turystycznego powinno opierać się na analizie jej obecnego stanu. W artykule przedstawiono metodę ilościową analizy elementów zagospodarowania turystycznego mezoregionu Beskidu Śląskiego. Dla wyznaczonych basenowo jednostek przestrzennych określono wskaźnik gęstości elementów zagospodarowania turystycznego oraz wskaźniki gęstości elementów punktowych, powierzchniowych i liniowych. Wskaźniki otrzymano poprzez określenie procentowego udziału powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania w stosunku do powierzchni danej jednostki. Najwyższą gęstością charakteryzują się jednostki obejmujące stoki Skrzycznego oraz Dębowca, a także jednostki obejmujące doliny głównych rzek. Najniższą gęstość otrzymano przede wszystkim w jednostkach położonych na południowym wschodzie mezoregionu.
EN
Cultural landscape of Silesian Beskids has been transformed significantly under the influence of the tourist infrastructure. Further tourism development planning should be based on an analysis of the existing infrastructure. The article gives a quantitative method of analysis of the existing tourism infrastructure in Silesian Beskids mesoregion. The indicators of density of tourism infrastructure and indicators of density of surface, points and linear elements has been specified for spatial units designated by the catchments. The indicators have been obtained by identifying the percentage of the area of each elements of infrastructure in relation to the surface of the spatial unit. The highest density has been obtained for the slopes of Skrzyczne and Dębowiec, and also for units covering valleys of the main rivers. The lowest density was obtained generally in units located in the South-East of Beskids.
PL
Problem wyznaczania pól podstawowych w badaniach krajobrazowych jest istotnym zagadnieniem nieraz poruszanym w literaturze naukowej. Sztucznie wydzielane jednostki zapewniają łatwość wyznaczenia, porównywalność poszczególnych pól (pola geometryczne) i dostępność danych (jednostki administracyjne). W badaniach przestrzennych związanych z aspektem fizjonomicznym krajobrazu zdaniem autora korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie jednostek naturalnych, do których zalicza się prezentowane w artykule basenowo wyznaczone pola podstawowe. Przedstawiona propozycja mezoregionu Beskid Śląski na mikroregiony i zlewniowe jednostki przestrzenne (pola podstawowe oceny) przeprowadzony został na potrzeby badań dotyczących oceny stanu i możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej. W wyniku delimitacji otrzymano 7 mikroregionów oraz 68 pól podstawowych. Na podstawie kształtu zlewni i pokrycia terenu wykonano także typologię jednostek przestrzennych stanowiącą jeden z elementów optymalizacji infrastruktury turystycznej.
EN
The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In spatial research better solution is to use natural units, which include presented in the article basic fields based on catchment basins. Presented studies were conducted for the purposes of evaluation and development opportunities of tourism infrastructure. During the studies the physicogeographical mezoregion of Silesian Beskid has been divided into microregions and spatial fields (basic fields). 7 microregions and 68 basic fields have been obtained. Based on the shape of the basin and land cover the typology of the basic fields were made, which is one of the elements of the tourist infrastructure optimization.
17
Content available remote Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej
63%
PL
Intencją poniższego studium jest zaprezentowanie ogólnego charakteru przemian zaistniałych w polskich uzdrowiskach po 1989 r. W 2014 r. 44 miejscowości, bądź ich części, oraz Kopalnia Soli w Wieliczce miały status uzdrowiska, a największą koncentracją zdrojowisk charakteryzowało się województwo dolnośląskie. Odwołując się do danych statystycznych, raportów GUS i Ministerstwa Zdrowia oraz literatury przedmiotu i własnych obserwacji, zilustrowano stan infrastrukturalny wybranych zdrojowisk wraz z jego wykorzystaniem. Przez termin infrastruktura turystyczna autorzy rozumieją bazę noclegową z elementami lecznictwa uzdrowiskowego, zdefiniowanymi we właściwym ustawodawstwie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu działalności sanatoryjnej, badając zmianę liczby sanatoriów(najpowszechniejszego rodzaju placówek lecznictwa zdrojowiskowego) i szpitali uzdrowiskowych, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku. W dalszej kolejności zobrazowano zmiany w liczebności kuracjuszy poszczególnych kurortów. Czy w związku z przemianami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza, w polskich uzdrowiskach nastąpiły zauważalne zmiany ilościowe i jakościowe? Które z nich najlepiej wykorzystały okres transformacji systemowej, stając się krajowymi liderami na rynku usług lecznictwa uzdrowiskowego?
EN
The intention behind this study is to present the general character of the changes affecting Polish spa resorts after 1989. In 2014, 44 localities (or parts thereof), and the Wieliczka salt mine, held the status of spa resorts while the Lower Silesian Voivodeship was characterised with the greatest concentration of spa facilities. Referring to the statistical data, reports published by GUS — the National Statistical Office and Ministry of Health, as well as the subject-related bibliography and their own in-situ observations, the authors illustrated the infrastructural condition of the selected spa resorts, and the use of the same. By the term "infrastructure" the authors understand an accommodation base combined with elements of spa treatment as defined in related legislation. Special attention was paid to sanatorium activities through analysing the changing number of sanatoriums (the most common type of spa treatment facility) and spa hospitals starting from the mid-1990s. Secondly, the changing number of patients visiting particular spa resorts was presented. Have any noticeable quantitive and qualitative changes occurred in Polish spa resorts in connection with the political, economic and social transformations taking place during the last quarter-century? Which of these spas benefitted best from the system transformation period, becoming leaders on the domestic spa market?
PL
W artykule przedstawiono główne problemy metodyczne dotyczące badania i prezentacji zmian na mapach. Przedmiotem i obszarem badań była infrastruktura turystyczna w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano charakterystykę obiektów, wyjaśniono znaczenie doboru materiałów źródłowych i wydzielenia okresów czasowych, omówiono cechy prezentacji kartograficznej ruchu i zmian stanu oraz przedstawiono wybrane problemy redagowania map stanów, map wielofazowych oraz map typów. Rozważania teoretyczno-metodyczne zilustrowano kilkoma przykładami.
EN
Cartographic methods of presentation are often used in tourist research not only by geographers but also by many specialists from other fields. They use maps to present results of their research. The article is an example of using cartographic methods of presentation for research and visualization of tourist issues on maps. It contains a summary of main methodological problems connected to research and presentation of changes in tourist infrastructure on maps. Tourist infrastructure is one of the most important elements of tourist space. Its distribution and changes can be researched and presented on maps. Presentation of changes of objects, phenomena, and processes on maps is a relatively difficult issue, because of its dynamic character, requiring a 4-dimensional display on a 2-dimensional map. At the editing stage one should start with determining the character of presented phenomena in order to select the most appropriate method of cartographic presentation. The next step is the selection of source materials and determining the timeframe. Each of the three types of maps of change presented in the article has different characteristics. Static maps are easy to prepare, but difficult in interpretation of changes. Multiphase maps require complex editorial solutions, while type maps require deep analysis of the character of changes in order to select the type to be presented on the map. The research shows that cartographic methods are very useful for analysis and presentation of changes of tourist infrastructure. Despite a lot of research and application of modern technology, presentation of dynamics of change on maps is still an open question.
PL
Celem pracy jest określenie perspektyw rozwoju gminy Józefów przez zaangażowanie się władz i mieszkańców w promocję i rozwój infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki aktywnej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietę jako narzędzie badawcze. W wyliczeniach statystycznych wykorzystano metodę analizy dyskryminacyjnej. Badaniem objęto 44 uczniów liceum ogólnokształcącego i 106 uczniów gimnazjum. Stwierdzono, iż dobra baza gastronomiczna i sportowa oraz walory związane z zabytkami i ciekawym środowiskiem przyrodniczym są czynnikami, które mogą podnieść atrakcyjność turystyczną regionu. Respondenci podkreślili znaczenie istniejących na terenie gminy parków krajobrazowych oraz optowali za rozbudową infrastruktury drogowej, a zwłaszcza bazy sportowo-rekreacyjnej. Stwierdzono, iż połączenie turystki aktywnej z turystyką kulturową uczyni gminę Józefów bardziej atrakcyjną. Wyniki badań wskazały władzom gminy i mieszkańcom kierunek rozwoju Józefowa i okolic, jak również pozwoliły wskazać inwestycje, które byłyby ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
EN
An aim of the work is to define perspectives for development of Józefów Municipality through involvement of the authorities and inhabitants into promotion and development of the infrastructure facilitating the development of active tourism. In the research, there was applied the method of diagnostic survey using the author’s questionnaire as a research tool. In the statistical computations, there was used the method of discriminative analysis. The survey covered 44 pupils of a high school and 106 pupils of a grammar school. There was stated that a good catering and sport base as well as values related to monuments and an interesting natural environment are the factors that may raise the region’s tourist attractiveness. Respondents emphasised the importance of the existing in the municipality’s territory areas of outstanding natural beauty as well as they opted for extension of the road infrastructure and particularly the sport and recreational base. It was stated that combination of active tourism with cultural tourism will make Józefów Municipality more attractive. The research findings showed the municipal authorities and dwellers the direction of development of Józefów and the environs as well as allowed indicating the investments that would be aimed at development of the tourist and recreational infrastructure.
RU
Цель работы – определить перспективы развития гмины Юзефув (Józefów) путем включения властей и жителей в поощрение и развитие инфраструктуры, способствующей развитию активного туризма. В изучении применили ме- тод диагностического зондажа, используя авторскую анкету в качестве исследовательского инструмента. В статистических расчетах использовали метод дискриминантного анализа. Обследование охватило 44 учащихся общеобразовательного лицея и 106 учеников гимназии. Установлено, что хорошая база общепита и спорта, а также достоинства, связанные с памятниками старины и интересной природной средой – факторы, которые могут повысить туристическую привлекательность региона. Респонденты подчеркнули значение существующих на территории гмины ландшафтных парков и высказались за развитием дорожной инфраструктуры, в особенности же спортивно-рекреационной базы. Определили, что объединение активного туризма с культурным туризмом повысит привлекательность гмины Юзефув. Результаты изучения указали властям гмины и жителям направление развития Юзефова и окрестностей, а также позволили указать инвестиции, которые были бы направлены на развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.