Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 599

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
XX
Moim głównym celem będzie umieszczenie problemu hegemonii w kontekście nowoczesnych procesów, które zdefiniowały praktykę rządzenia. Zajmę się najpierw wyjaśnieniem, co rozumiem przez nowoczesną władzę. Przejdę następnie do omówienia kategorii hegemonii, mając na uwadze wspomniane zjawiska towarzyszące nowoczesności. Na koniec wyznaczę kilka ścieżek do dalszych badań i postaram się przekonać Czytelnika, że zaproponowane przez Gramsciego kategorie są płodne poznawczo. (fragment tekstu)
EN
The aim of this text is to situate the Gramscian theory of hegemony in the context of a philosophical reflection on power. The modern transformation of power is based on three processes: the emergence of a model of power which is focused on subjectivity; a democratic revolution (acquiring of a political identity by a growing number of social groups) and the delegation of power. The main argument of this article is that hegemony is a practice of gaining and maintaining power, which is characteristic of modernity, its practices and institutions. It entails exerting moral, cultural and intellectual authority, by an alliance of dominant groups, over other social groups. The aim of hegemony is to subjugate these groups, not only through coercion, but also through eliciting their consent. (original abstract)
XX
Najwiekszą inwestycją Południowego Koncernu Energetycznego S.A. jest obecnie budowa bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie.
XX
Celem opracowania jest prezentacja instytucji podatkowej grupy kapitałowej uregulowanej ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wykorzystywanej przez grupy kapitałowe sektora elektroenergetycznego w Polsce. W artykule przedstawione zostały regulacje w systemie prawnym oraz teoretyczne koncepcje dotyczące podatkowych grup kapitałowych. Zasady funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej w Polsce uregulowano w 1996 r. ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W artykule zaprezentowano udział podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzanego przez podatkowe grupy kapitałowe do budżetu państwa. Analizy dokonano na podstawie danych finansowych oraz oficjalnych informacji publikowanych na stronach internetowych grup kapitałowych. W wyniku przeprowadzonych badań oceniono motywy tworzenia podatkowych grup kapitałowych przez omawiane spółki(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the analysis of influence of preferences in income tax for legal entity, based on settling the tax together in the capital tax group. The law concerning the capital tax group was established in 1996, through the act on income tax for legal entity. The research invastigated 4 capital tax groups from the electricity sector in Poland. The analysis was made on the financial data and the official information published on the capital groups' web pages. The study shows that the main reason for creating the corporate group in the partnerships is to constrain the risk of transfer prices and cut income tax for legal entity through current loss offsetting in the companies belonging to the group(original abstract)
XX
Omówiono kompetencje głowy państwa w odrodzonej Polsce na tle zapisów z Konstytucji z 17 marca 1921 r.
EN
The article attempts to present competence of Polish head of state against a background of the Constitution from March 1921. It means that the basic investigative problems being the subject of the article are: representative authorizations, authorizations towards Legislative Chambers as well as relations between the president and government. To obtain a full picture of the formation of president's competence in revived Poland, moreover an analysis of the head of state status in the years 1918-1922 has been done. Consideration has been realized by the historical - legal method and the results of the study have been placed at the end of the text. (original abstract)
XX
Władza jest jedną z podstawowych kategorii instytucjonalnych wpływających na możliwości rozwojowe każdego kraju69. Władza skorumpowana, nieefektywna. pozbawiona odpowiedzialności i tworząca instytucje wyzyskujące jest w stanic zdusić każdy potencjał wzrostu gospodarczego. Nie ma tutaj jednak symetrii, ponieważ władza sprawna, wiarygodna, odpowiedzialna i otwarta na postulatach obywateli nie implikuje w sposób automatyczny wzrostu. Poprzez dobre rządy tworzy ona odpowiednie warunki do osiągania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, ale niezbędne do tego są jeszcze inne czynniki, jak odpowiednie bodźce mikroekonomiczne, zaangażowanie kapitałowe sektora prywatnego czy sprawnie funkcjonujące instytucje gospodarki rynkowej (egzekwowalność kontraktów, stabilność praw własności). Znaczenie władzy dla wzrostu opiera się przede wszystkim na jej wyłączności tworzenia instytucji formalnych obowiązujących na danym terytorium oraz ich sankcjonowania i egzekwowania'". Kompatybilność tych regulacji z mechanizmami rynkowymi, ograniczona dyskrecjonalność zarządzania gospodarką oraz transparentność przepisów i ich be/wyjątkowe stosowanie stanowią fundament trwałego wzrostu. To jednak nie wszystko, ponieważ władza tworzy klimat polityczny wokół aktywności gospodarczej ludzi. Polityczna niestabilność i niepewność jutra, częste zmiany władzy, polityczna przemoc i siłowe przejmowanie zasobów hamują wzrost gospodarczy zniechęcając do podejmowania inwestycji ze względu na możliwość utraty jej owoców lub zaangażowanych kapitałów. (fragment tekstu)
6
Content available remote Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie idei koncepcji społecznej odpowiedzialności sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego. Ponadto w artykule podjęto próbę określenia zakresu przedsięwzięć proekologicznych realizowanych bezpośrednio przez te przedsiębiorstwa w myśl przedmiotowej koncepcji.(fragment tekstu)
EN
In this article was introduced the problems of social responsibility to environmen-tal of energetic enterprises. From consideration on influence this sector of economy on environmental, the market condition in what these enterprises function and the current legal recipes, the real becomes the qualification of participation of these enterprises in the realization of social responsibility conception to environmental. The aim of article is presentation of idea of social responsibility conception of energetic sector to environ-mental. In this article moreover was attempt of qualification of range the eco-investments directly realized by these enterprises in thought of objective conception. The analysis of literature sources is the main method applied in this article. During the investigations was used the method of comparative analysis as well as the method of deduction and the induction.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie problemu niedostatecznego dostrzegania przez wiejskie instytucje potrzeb działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych obu płci i braku dostatecznego rozróżnienia problemów społecznych charakteryzujących kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Posługując się wynikami jakościowych i ilościowych badań terenowych autorka identyfikuje, postrzegane przez wiodące podmioty lokalnej polityki społecznej, problemy kobiet na tle problemów społeczności wiejskich.(fragment tekstu)
EN
The literature provides knowledge about the socio-economic problems and barriers to development of rural areas. For years constant is their list: unemployment, poverty, alcoholism, aging citizens, lack of social and technical infrastructure, weak human capital, financial shortfalls. By far, however, are rarely addressed social issues in local politics in the context of social problems of rural women and the gender mainstreaming, the integration of the principle of equal opportunities for men and women in creating local public policies. This is not due to negligence or lack of interest of researchers in the subject, but the fact that the local policy, especially rural areas not included in this rule.(original abstract)
8
Content available remote Restrukturyzacja sektora elektroenergetycznego w Polsce
80%
XX
Produkcja i handel energią elektryczną są działaniami obarczonymi dużym ryzykiem. Zmienność cen, która jest pochodną struktury rynku energii, wpływa równocześnie na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, jak i wytwarzaniem energii elektrycznej. Dla rynku energii elektrycznej nie ma alternatywy, tak jak w przypadku rynków kapitałowych, gdzie inwestowane środki finansowe mogą zostać przeniesione na inne rynki.(fragment tekstu)
EN
For many years we have been the witness of many changes which have been closely related with the process of European integration. That particular process not only has got a large influence on the almost whole spheres of economy activity in Poland, but also has made that assurance of competitiveness in Polish enterprises starts to be a key's problem in management. However, one should realize that the most important changes are these which are related to the existence in the European structures, strategic sectors of Polish economy. In his article, the author has presented the course of restructurisation of the electroenergetic sector in Poland with taking the next modifications of Polish energetical politics into consideration.(original abstract)
EN
Political corruption is a multidimensional phenomenon, concerning political authorities at all possible levels. It is defined as the abuse of power by political entities in order to obtain personal benefits in the form of greater power or wealth. It shows that the subject of political corruption is not only material benefits but also the mechanisms of increasing the influence or special treatment. The character of political corruption results in the public interest in it, enhanced by the public character of the individuals it refers to. It is also influenced by the processual character of the phenomenon itself, but first of all by the specific attractive nature of corruption in social awareness. The article presents the findings of research concerning opinions on political corruption. Its goal is to study the relationships between the respondents' opinions on political authorities' honesty and the determinants of corrupt phenomena. The main research question is: Is there any relationship between the person's opinion on political authorities' honesty and the person's perception of political corruption? The hypothesis related to the question assumes there is a connection between the perception of political authorities' honesty and the evaluation of components of political corruption. The research is part of a research project carried out by the IPSO ORDO Academic Foundation on the perception of the corruption phenomenon in the public domain(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnień związanych z przewrotem politycznym jako formą sukcesji władzy królewskiej w monarchii zjednoczonej Izraela w okresie panowania pierwszego króla Hebrajczyków - Saula, po czasy ostatnich lat pobytu na tronie Dawida. W okresie, który został poddany analizie, miało miejsce kilka nieudanych prób przejęcia władzy królewskiej w drodze przewrotu politycznego. W związku z faktem, iż w królestwie izraelskim nie wprowadzono w sposób jednoznaczny dziedziczenia tronu na zasadzie primogenitury, doszło pod koniec życia króla Dawida do najpoważniejszego przewrotu, określanego jako przewrót pałacowy. W następstwie tego wydarzenia na tron Izraela wstąpił młodszy syn Dawida - Salomon, mimo że nie było uzasadnionych podstaw do przejęcia przez niego władzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the issues related to a political upheaval as a form of the succession of royal power in the monarchy of united Israel in the period that started during the reign of the first king of the Hebrews - Saul - till the last years David spent on the throne. During the period analysed in this article, there were several unsuccessful attempts to seize power through a political coup. Due to the fact that the inheritance based on the principle of primogeniture was never unambiguously introduced in the Kingdom of Israel, the most serious upheaval, described as a palace revolution, took place at the end of King David's life. As a result, the younger son of David - Solomon - ascended to Israel's throne, despite the fact that there were no legitimate grounds for him to take power. (original abstract)
XX
Opierając się na wcześniejszych publikacjach własnych i kilkorga innych autorów (m.in. prof. Pawła śpiewaka, dr. Rafała Matyi, prof. Jadwigi Staniszkis), Jan Rokita buduje model osobliwego systemu władzy, stworzonego w Polsce przez premiera Donalda Tuska po zwycięstwie wyborczym w 2007 roku, oraz zastanawia się nad społecznymi i politycznymi warunkami możliwości tego systemu, a także stwierdza oznaki jego nietrwałości. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on his own previous publications and on the publications of several other authors (e.g. professor Paweł śpiewak, Rafał Matyja, PhD, professor Jadwiga Staniszkis) the author develops a model of a peculiar system of government, created in Poland by the Prime Minister, Donald Tusk, after winning the parliamentary elections in 2007, and he reflects on the social and political conditions of the possibilities of this system and finds certain signs of its instability. (original abstract)
XX
Mistrz Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej stworzył dwa modele władcy. Bez wątpienia na ich treść miały wpływ wydarzenia polityczne z okresu spisywania dzieła. Wizerunek władcy niesprawiedliwego-tyrana został przeciwstawiony władcy sprawiedliwemu-idealnemu. Jednym z podstawowych kryteriów podziału był stosunek panującego do poddanych. Wincenty zapragnął ująć relacje i tendencje społeczno-polityczne i kulturalno-ideologiczne, takie jak stosunek między monarchą a możnymi, Kościołem a państwem, duchowieństwem a świeckimi. Kadłubek pisze o czynach władców ale ważniejszą rolę niż sprawy rodów i poszczególnych osób upatruje w instytucji państwa i w prawno-etycznych podstawach życia społeczności narodowej. Władcy są związani prawem i ograniczeni w swym działaniu przez czynnik społeczny stojący na straży porządku publicznego i sprawiedliwości. Społeczeństwo ma prawo wymówić posłuszeństwo władcy niesprawiedliwemu - tyranowi, tak jak to miało miejsce w 1079 roku z Bolesławem Śmiałym i w 1177 roku z Mieszkiem III Starym. Z kolei władca idealny powinien być obdarzony szlachectwem cnoty, zespołem powinności i zobowiązań moralnych określonych ramami porządku publicznego, a w szczególności troską o dobro każdej rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
Master Wincenty Kadłubek at the Polish Chronicle created two models for the ruler. Without a doubt political developments affected their contents from the period of writing work down. The image of an unjust ruler-tyrant ruler was opposed to the just-ideal. An attitude of the ruler to subjects was one of essential criteria of identity. Wincenty wanted to recognize relations and sociopolitical and cultural-ideological tendencies, so as the relationship between the monarch and magnates, the Church and state, clergy and secular. Kadłubek writes about the deeds of the rulers but more important than the things families and individuals sees the institutions of the state and the legal and ethical foundations of life of the nation. Masters are associated with the law and limited in their acting by the social factor standing on guard of the public order and justices. The society has the right to pronounce the obedience for the unfair master - the tyrant, the same as it took place in 1079 with Bolesław Śmiały and in 1177 years with Mieszko III Stary. The ideal ruler should be endowed with nobility of virtue, duty and liability team specific moral framework of public policy, in particular the concern for the well-being of every family. (original abstract)
EN
This article explores the works of French philosopher, Michel Foucault and examines its implications for understanding power and social relations. Despite this, there has been very little Foucauldian analysis of social science and its relationship to power (Powell 2012). Hence, the article discusses the relationship between Foucault’s conceptual tools of ‘power’, the emergence of ‘the modern subject’, the individual and the important concept of ‘body’ as they apply to a methodological and epistemological understanding of social science in contemporary society.
XX
Autorzy literatury dotyczącej zarządzania sieciami dostaw czynią ambitne założenie, że uczestnicy związku dostawca - odbiorca są skłonni i zdolni do pielęgnowania wzajemnie korzystnych stosunków -co prowadzi do satysfakcji dostawcy. Jednak pozostaje kwestią sporną, czy firma o znacznej władzy może koniecznie dążyć do ustanowienia obopólnie korzystnego związku (win-win alliance), ponieważ może osiągnąć własną rentowność i efektywność przez kontrolę nad dostawcami, którzy od niej zależą. Innymi słowy, firmy z siłą przetargową nie mają powodów, by zrezygnować z kontroli i powstrzymać się od egzekwowania władzy. Szukając własnego zysku i sukcesów, firmy dominujące mogą być w lepszej sytuacji realizując własne, indywidualne programy sieci dostaw.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature makes ambitious foundation concerning management network supply, that participants of relationships buyer-supplier try to arise satisfaction of supplier. However, it remains arguable problem, if firm can aim about considerable authority at establishing advantageous relationship necessarily mutually. In other words, firms with power do not have any causes, in order to resign from control and hold on from executing authority. Searching personal increment and progress, firms can be personal in better situation realizing individual programs of supply networks (original abstract)
XX
Celem artykułu pozostaje rekonstrukcja normatywnych powiązań unijnej władzy ustawodawczej ze sferą polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Prezentowane analizy koncentrują się wokół wybranych zagadnień prawnych wskazanego problemu. Zgodnie z przyjętą hipotezą, mimo że zakres prawnych powiązań instytucji ustawodawczych UE ze sferą polityki zagranicznej Unii jest szeroki, instytucje te w ramach wskazanej polityki jedynie w ograniczonym zakresie realizują definiowaną traktatowo funkcję ustawodawczą, która jest rozumiana jako stanowienie prawa w ramach szczególnego (cechowanego określonym standardem transparentności i legitymacji demokratycznej) ustalonego traktatowo trybu. Weryfikacja hipotezy oparta została o metodę dogmatyczno-prawną i wymaga poczynienia ustaleń w zakresie natury unijnej polityki zagranicznej, identyfikacji instytucji (organów) i funkcji ustawodawczych UE oraz ich prawnych powiązań ze wskazaną polityką Unii.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to reconstruct links between Union's legislative power and foreign policy of the European Union. Presented analysis focuses on legal aspects of that issue. The hypothesis of the article assumes that even though the range of legal links between EU's legislative institutions and the realm of Union's foreign policy is wide, these institutions within the policy in question only to a limited extent perform legislative function as defined by treaties and understood as law-making in accordance with particular (marked with certain standard of transparency and democratic legitimization) treaty procedure. The verification of this hypothesis is based on a dogmatic-legal method and requires the analysis concerning the nature of Union's foreign policy, the identification of Union's legislative institutions (organs) and functions and the legal links between them and the Union's foreign policy.(original abstract)
16
Content available remote Konstytucyjna regulacja następstwa tronu w wybranych monarchiach europejskich
80%
XX
W artykule dokonano analizy zasad dziedziczenia tronu w wybranych monarchiach europejskich. Omówiono przepisy regulujące następstwo tronu w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, pominięto zaś takie państwa o ustroju monarchicznym, jak: Luksemburg, Lichtenstein, Monako i Dania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the rules of the throne succession in some European monarchies. It presents the regulatory principles of the throne succession in Belgium, Spain, Netherlands, Norway, Sweden and Great Britain. Monarchies such as Luxembourg, Lichtenstein, Monaco and Denmark have not been described in the article. (original abstract)
17
Content available Biblijne oceny instytucji państwa
80%
EN
As the backgound for the opinions of the Bible on the stat, this article presents briefly the history of Israel, divided into two main periods: national monarchy (earlier period of the Old Testament) and submission to the foreign powers (later books of the Old Testament and the New Testament). The opinions of the Old Testament on the own state hesitate between hope and disappointment, between optimism (royal ideology and messianism, tasks of the king, principles of government) and criticisms (Judges 9, 1 Samuel 8-12, bad kings). A moderate conclusion is offered by the Pentateuch (law above politics, Deut 17). In the attitudes towards the empires, we find two contradictory currents: submission to foreign rule and resistance. In the New Testament we find an acceptation of the state in the New Testament (Mark 12 on taxation, authority from God in Romans 13, 1 Cor 12.12-30), but also criticisms, triggered by persecutions (life of Jesus and Paul, Rev 13-19 and the satanic side of the empire). The state has its lawful authority, both instituted and limited by God and his law. This institution has some justification, but also serious vices (godlessness, violence, high taxes). However, the citizens should obey the state which deals justly with them.
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku w kontekście porażki projektu centro-lewicowego w tym kraju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona geografii wyborczej tzw. Pasa Rdzy, który stanowi jeden z najbardziej symbolicznych regionów Ameryki, w którym możemy zaobserwować negatywne konsekwencje neoliberalnej globalizacji. Autor artykułu skupi się także na języku politycznym Donalda Trumpa, silnym przekazie antyglobalistycznym użytym przez republikańskiego kandydata zarówno w czasie prawyborów, jaki i podczas debat prezydenckich z Hillary Clinton. Studium zaprezentuje także na ile "polityka tożsamości" oraz inne indywidualistyczne koncepty wpłynęły na porażkę wyborczą amerykańskiej lewicy oraz dlaczego bardziej kolektywne i antagonistyczne podejście może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na cały transatlantycki ruch postępowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the analysis of Donald Trump's electoral victory in U.S. presidential elections of 2016 in the context of failure of the center-left in this country. Special attention will be paid to political geography of the Rust Belt, one of the most symbolic regions in America, where one can observe the negative consequences of neoliberal globalization. The author of the article will focus on the political language of Donald Trump and the strong anti-globalist statement used by the Republican candidate during primaries as well during presidential debates with Hillary Clinton. This study will also show, how Identity Politics and other idealistic concepts infl uenced the electoral defeat of the American Left and why a more collective and antagonistic approach could have a positive impact on the whole transatlantic progressive movement. (original abstract)
XX
Rola generacji zdeterminowanej oraz usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym nieustannie wzrasta. Podobne zmiany zachodzą w całej Europie. Dlatego w pracy podjęto kwestie związane z mocą szczytową w Polsce, Niemczech oraz obszarze europejskim (zawężonym do terytorium podlegającego organizacji ENTSO-E). Scharakteryzowano również europejską bazę wytwórczą energii elektrycznej oraz podjęto próbę porównania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z bazami państw europejskich o podobnej mocy zainstalowanej. Publikacja ma na celu pokazanie znaczenia usług systemowych w bezpiecznej eksploatacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w obliczu dynamicznych zmian w produkcji energii w Polsce i Europie.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of determined generation and system services in the National Power System rises constantly. Similar changes happen all over the Europe. The first part of the work presents the peak load definition and indicators related to it, such as, peak load to installed capacity coefficient. Polish, German, and European (ENTSO-E's) system parameters have been analyzed. The next part characterizes the European power generation base and shows a comparison of the National Power System and other European systems based on similar installed capacities. The final section introduces the catalogue of system services prepared by the Transmission System Operator and presents a realization of chosen services. The publication aims to show the importance of system services in the safe exploitation of the National Power System in the conditions of dynamic change of energy production in Poland and in Europe.(original abstract)
20
Content available remote Dwupoziomowy system polityczny w Europie
80%
XX
Celem artykułu jest zarysowanie zjawiska dwupoziomowego systemu władzy w Europie, tj. występującego jednocześnie na poziomie europejskim i narodowym. Przykładem najczęściej podejmowanym w literaturze funkcjonowania tego systemu jest zarządzanie politykami publicznymi oraz systemu regulacyjnego w UE. W niniejszym artykule skupiam się na politycznych aspektach funkcjonowanie omawianego systemu. Obejmuje to kwestię legitymizacji władzy w Europie, a także wzajemnych powiązań między decydentami politycznymi na obu poziomach. Analiza dwupoziomowego systemu politycznego w Europie wymaga nie tylko identyfikacji głównych aktorów i instytucji uczestniczących w procesach politycznych. Istotne znaczenie ma wskazywanie na kanały dwustronnych relacji między poziomem europejskim a narodowym. Badania dwupoziomowych przepływów informacji i decyzji umożliwia również obserwowanie wzajemnych relacji władzy w systemie europejskim. Dotyczy to zwłaszcza nieformalnych wpływów i zakulisowych negocjacji, które wskazują na hierarchię znaczenia między poszczególnymi aktorami na scenie europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to outline the phenomenon of two-tier system of governance in Europe, that is the one occurring simultaneously on European and national level. The most common examples of this system are the management of public policies and regulatory regime in the EU. In this article, I focus on the political aspects of the system. This includes the legitimacy of power in Europe, as well as the interaction between policy-makers at both levels. Two-tier analysis of the political system requires not only identification of the key actors and institutions involved in the political process, but it is also important to point to the channels of bilateral relations between the European and the national level. The analysis of the information and decisions flows can demonstrate power relations in the European system. This is especially true in relation to informal influences and "behind the scenes" negotiations which could indicate a hierarchy between the different actors in European politics. (original abstract)
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.