Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  attractants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In 2012-2013 a series of laboratory and field experiments were carried out to check out, if beers can be used as olfactory attractants in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus. Six brands of lager beer were used for olfactory analysis (Goolman Premium, Harnas Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Lezajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pelny). During laboratory and field tests it was evidenced that beers of all types were more attractive for slugs than water.
PL
W latach 2012-2013 w warunkach laboratoryjnych i polowych przeprowadzono cykl eksperymentów mających na celu sprawdzenie, czy piwo stanowi atraktant, mogący znaleźć zastosowanie w walce ze szkodliwym ślimakiem z gatunku Arion lusitanicus Mab. W badaniach preferencji węchowych wykorzystano sześć piw typu lager (Goolman Premium, Harnaś Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Leżajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pełny). Zarówno podczas testów laboratoryjnych, jak i terenowych wykazano, że dla osobników A. lusitanicus piwa wszystkich badanych marek okazały się bardziej atrakcyjne od wody.
EN
The study on the smell preference to for six beer brands in invasive slug Arion vulgaris was carried out under field and laboratory conditions. The effect of beer smell on CO2 emission was also estimated. Additionally, chromatographic determination (GC-MS) of volatile fraction of the tested beer brands was carried out. Chemical compounds responsible for the attractiveness of beer brands for the slugs were determined using statistical methods. The correlation analysis between the results of performed tests was made. It was shown that components of beer volatile fraction, such as: t-muurolol, aristolene epoxide, decanoic acid, 9Z,12Z)-9,12-octadecadienoic acid 2-acetyloxy-1-(acetyloxymethyl)ethyl ester, t-cadinol and oleic acid have a positive effect, and γ-elemene and bicyclo[4,1,0]heptane,3,7,7 trimethyl have a negative effect on the attractiveness of beer smell for slugs. Respirometry tests showed an increase in CO2 emission in slugs exposed to the smell of beer, however, it appeared impossible to indicate unambiguously which chemical compound could be responsible for the observed change in their physiological parameters. The increase in CO2 emission by slugs A. vulgaris exposed to the smell of beer did not correlate with the results of their smell preference in the field and laboratory tests. On the other hand, only the results of the laboratory tests performed on 6 individuals well correlated with the results obtained during the preference field tests, which indicate, that estimation the slugs’ preference may be limited to the laboratory tests.
PL
Badanie preferencji zapachu sześciu marek piwa przez dorosłe osobniki inwazyjnego ślimaka Arion vulgaris przeprowadzono w warunkach polowych i laboratoryjnych. Oszacowano również wpływ frakcji lotnej badanych piw na emisję CO2 przez ślimaki, jak również, wykorzystując metody chromatograficzne (GC-MS), oznaczono skład tej frakcji. Wpływ konkretnych substancji chemicznych na atrakcyjność zapachu marek piwa dla A. vulgaris określono przy użyciu metod statystycznych. Przeprowadzono również analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi typami testów. Uzyskane wyniki wskazują, że takie składniki lotnej frakcji piwa, jak: t-muurolol, epoksyd aristolenu, kwas dekanowy, ester 2-acetyloksy-1-(acetyloksymetylowy) kwasu (9Z, 12Z)-oktadekano-9,12-dienowego, t-cadinol i kwas oleinowy mają pozytywny, a elemen i 3,7,7-trimetylocyklo[4,1,0]heptan negatywny wpływ na atrakcyjność zapachu badanych piw dla A. lusitanicus. Testy respirometryczne wykazały wzrost emisji CO2 przez ślimaki eksponowane na zapach piw. Nie udało się jednakże jednoznacznie wskazać, który ze składników frakcji lotnej napojów był odpowiedzialny za to zjawisko. Wzrost emisja CO2 przez osobniki A. vulgaris eksponowane na zapach piwa nie korelował z wynikami preferencji konkretnych marek piwa w terenie oraz w badaniach laboratoryjnych. Wyniki wykonanych na grupach złożonych z 6 osobników testów preferencji zapachu przeprowadzonych w laboratorium dobrze korelowały z wynikami preferencji w warunkach terenowych, co może wskazywać, że oceniając preferencje węchowe ślimaków można ograniczyć się wyłącznie do testów laboratoryjnych.
EN
In the years 2007 and 2011, research was carried out on the impact of: pyrethroid group agents (beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, esfenvalerate, alpha-cypermethrin, bifenthrin) benzoylphenyl ureas (teflubenzuron), derivatives of pyridine (pyriproxyfen), organophosphorus (diazinon) and neonicotinoid insecticides (acetamiprid) on the food consumption by Spanish slug (Arion lusitanicus Mab). The quantity of food consumed by animals treated by plant protection agents, the quantity of food treated by insecticides consumed and food preferences of A. lusitanicus individuals were analysed. The slugs were made available a selection between food with an addition of insecticide and without it. The results obtained indicate that the preparations which contained lambda-cyhalothrin and deltamethrin with which the animals were treated increase the quantity of food consumed by the Spanish slug. It was also shown that the food treated with lambdacyhalothrin and alpha cypermethrin is consumed in a larger amount than the food not treated by this preparation. Deltamethrin and lambda-cyhalothrin and pyriproxyfen probably constitute food attractants for A. lusitanicus individuals and also alpha-cypermethrin, bifenthrin, beta-cyfluthrin and esfenvalerate are additive, which reduces the attractiveness of food for slug.
PL
Badania wpływu wybranych substancji aktywnych z grupy pyretroidów (beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, alfa-cypermetryna, bifentryna), pochodnych benzoilomocznika (teflubenzuron), pochodnych pirydyny (piryproksyfen), insektycydów neonikotynowych (acetamipryd) i fosfoorganicznych (diazynon) na konsumpcję pokarmu przez ślinika luzytańskiego (Arion luisitanicus Mab.) przeprowadzono w latach 2007 i 2011. Przenalizowano: ilość spożywanego pokarmu przez zwierzęta traktowane środkami ochrony roślin, ilość spożywanego pokarmu traktowanego insektycydami oraz preferencje pokarmowe osobników A. lusitanicus, którym umożliwiono wybór pomiędzy pokarmem z dodatkiem preparatu owadobójczego i bez niego. Otrzymane wyniki wskazują, że preparaty zawierające deltametrynę i lambda-cyhalotrynę, którymi potraktowano zwierzęta, zwiększają ilość spożywanego przez ślimaki pokarmu. Wykazano również, że pokarm traktowany lambda-cyhalotryną i alpha-cypermetryną jest zjadany w większej ilości, niż nie traktowany tymi preparatemi. Deltametryna, lambda-cyhalotryna i piryproksyfen mogą stanowić atraktant pokarmowy dla osobników A. lusitanicus, a alfa-cypermetryna, bifentryna, beta-cyflutryna i esfenwalerat są dodatkami, które zmniejszają atrakcyjność pokarmu
EN
In the years 2007 and 2011, research was carried out on the impact of: pyrethroid group agents (beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, esfenvalerate, alpha-cypermethrin, bifenthrin) benzoylphenyl ureas (teflubenzuron), derivatives of pyridine (pyriproxyfen), organophosphorus (diazinon) and neonicotinoid insecticides (acetamiprid) on the food consumption by Spanish slug (Arion lusitanicus Mab). The quantity of food consumed by animals treated by plant protection agents, the quantity of food treated by insecticides consumed and food preferences of A. lusitanicus individuals were analysed. The slugs were made available a selection between food with an addition of insecticide and without it. The results obtained indicate that the preparations which contained lambda-cyhalothrin and deltamethrin with which the animals were treated increase the quantity of food consumed by the Spanish slug. It was also shown that the food treated with lambdacyhalothrin and alpha cypermethrin is consumed in a larger amount than the food not treated by this preparation. Deltamethrin and lambda-cyhalothrin and pyriproxyfen probably constitute food attractants for A. lusitanicus individuals and also alpha-cypermethrin, bifenthrin, beta-cyfluthrin and esfenvalerate are additive, which reduces the attractiveness of food for slug.
PL
Badania wpływu wybranych substancji aktywnych z grupy pyretroidów (beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, alfa-cypermetryna, bifentryna), pochodnych benzoilomocznika (teflubenzuron), pochodnych pirydyny (piryproksyfen), insektycydów neonikotynowych (acetamipryd) i fosfoorganicznych (diazynon) na konsumpcję pokarmu przez ślinika luzytańskiego (Arion luisitanicus Mab.) przeprowadzono w latach 2007 i 2011. Przenalizowano: ilość spożywanego pokarmu przez zwierzęta traktowane środkami ochrony roślin, ilość spożywanego pokarmu traktowanego insektycydami oraz preferencje pokarmowe osobników A. lusitanicus, którym umożliwiono wybór pomiędzy pokarmem z dodatkiem preparatu owadobójczego i bez niego. Otrzymane wyniki wskazują, że preparaty zawierające deltametrynę i lambda-cyhalotrynę, którymi potraktowano zwierzęta, zwiększają ilość spożywanego przez ślimaki pokarmu. Wykazano również, że pokarm traktowany lambda-cyhalotryną i alpha-cypermetryną jest zjadany w większej ilości, niż nie traktowany tymi preparatemi. Deltametryna, lambda-cyhalotryna i piryproksyfen mogą stanowić atraktant pokarmowy dla osobników A. lusitanicus, a alfa-cypermetryna, bifentryna, beta-cyflutryna i esfenwalerat są dodatkami, które zmniejszają atrakcyjność pokarmu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.