Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Euromarketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Euromarketing jest jedną z wielu koncepcji marketingu, kładąca nacisk na ochronę środowiska. Czasem utożsamia się go z rozbudzaniem świadomości ekologicznej konsumentów, którzy nie są zainteresowani środowiskiem. Oznacza wówczas wpływanie na zmianę ich zachowań, a zwłaszcza wyborów konsumpcyjnych. (fragment tekstu)
EN
Green marketing is the art of satisfying consumer needs in a profitable and environmentally friendly manner. Its popularity is rising and will still rise for the next 20-30 years. Environmental protection will become too obvious then to treat it as a separate trend in marketing. Green marketing uses the same instruments that are used by traditional marketing. Their role and use reflect differences between the two concepts. In the article the notions of product, price, place (distribution), promotion, packaging, publicity and political power are discussed from the green marketing perspective. (original abstract)
XX
Integracja Polski z Unią Europejską oznacza włączenie naszej gospodarki do jednolitego rynku dóbr, usług, pracy i kapitału i możliwość alokacji czynników wytwórczych zgodnie z mechanizmem rynkowym. Liberalizacja gospodarki i wymiany oraz otwartość rynków krajowych Wspólnoty tworzy zupełnie nową, nieznaną dotychczas skalę wyzwań rynkowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich nowych krajów członkowskich, w tym także polskich. Stanowią one znaczące, kluczowe uwarunkowania euromarketingu, którego istotę wyraża poszukiwanie szans sukcesu w warunkach jednolitego rynku wewnętrznego. Jest bowiem oczywiste, że efekty rynkowe naszych przedsiębiorstw są funkcją umiejętnego „wpisania się" w zupełnie nową od l maja 2004 r. rzeczywistość europejską, wyznaczoną przez obecność Polski w Unii Europejskiej. Miejsce polskich przedsiębiorstw w strukturze podmiotowej gospodarki europejskiej będzie konsekwencją przyjęcia rynkowych, konkurencyjnych strategii funkcjonowania i rozwoju, wyrażonych przez koncepcję marketingu międzynarodowego, w tym zwłaszcza jego "wersję europejską" - euromarketing. (fragment tekstu)
EN
The Author makes an attempt at identification of the crucial Euro-marketing conditions enterprises in the conditions of the strategy of increasing and deepening the European integration. The problem of analysis on the set of external determinants shaping the strategies of development and functioning of enterprises, requires the appliance of particular assumptions. They may be analysed on a few planes: 1. focus on recognition of the key problems of marketing enterprises (such as J. Altkorn who when identifying conditions of the development of marketing of the Polish enterprises analyses such groups of issues as: the baggage of the past, concept of marketing versus privatization, barriers of the personnel and qualifications, sectoral differentiation of marketing conceptions); 2. focus on some strategical marketing conditions (such as L. Żabiński), including the factors of a macroeconomic environment; 3. focus on analysing the regulation sphere and the real sphere (following the well known approach of J. Kornai). The Author focuses on the main marketing conditions of the strategies of functioning and development of the Polish enterprises in the conditions of the European integration and identifies crucial conditions of their market orientation development. He perceives the integration of Poland with the European Union in the context of a deep transformation of the shape and character of the enterprises' environment, and therefore in the light of the change of the Euro-marketing conditions. Euro-marketing comprises a set of principles concerning initiating and maintaining the activities on the Euromarket by the enterprises. It is shaped by the uniformed, or uniformed to a significant extent, legal norms concerning business activity, consumer's protection and competition. It is deprived of protectionist barriers of custom taxes on the internal borders between the European Union Member States, and it applies the rule of economic freedom and personal freedom of a buyer, consumer and entrepreneur. At the same time, it varies as much as different are cultures, historical experiences, and the levels of social and economic development of the particular Community Members States. (original abstract)
XX
W opracowaniu zdefiniowano marketingowe i strategiczne wyzwania, które stwarza proces integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską. Przyjęto założenie, że wewnętrzny rynek krajowy, oraz wspólne postanowienia UE nie stanowią zamkniętej struktury ale otwartą społeczno-gospodarczą grupę.
EN
In this article, the author analyses the strategic challenges raised by the integration of the Visegrad states with the European Union. he adopts the thesis that a common internal market and common EU institutions do not constitute a rigid, closed construct, but rather an open socio-economic category. The overt regionalism of the EU clearly converges with the radical accession orientation of CEFTA countries. The integration process is leading to fundamental changes in the marketing macro-environment of these countries and is creating new market conditions for enterprises. These changes are primarily due to the implementation of the principles of a common European market and the implications of Euromarketing: the free flow of goods, services, people and capital. (original abstract)
XX
Wejście Polski do Unii Europejskiej ma więcej zalet niż wad. Z atutów akcesji Polski w struktury UE korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, samorządów i obywateli. Polskie przedsiębiorstwa wykorzystują fundusze unijne, otwarcie rynków unijnych przyczyniło się do wzrostu eksportu polskich produktów. Przedsiębiorstwa dokonują koniecznych procesów dostosowawczych do nowych warunków rynkowych, aby podołać rosnącej konkurencji na rynku krajowym oraz rynku krajów Unii Europejskiej. Coraz większa liczba polskich firm prowadzi niezależną działalność gospodarczą na obszarze eurorynku lub na jego poszczególnych rynkach krajowych. Znaczna część polskich firm prowadzi działalność na obszarze eurorynku w formie prostego eksportu. Obserwuje się również wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących w działalności na eurorynku form internacjonalizacji wymagających większego zaangażowania zagranicznego, tj. spółek zagranicznych czy zakładów produkcyjnych. Przede wszystkim te przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu wykorzystują w działalności gospodarczej instrumenty marketingu-mix oraz strategie marketingowe dostosowane do warunków rynkowych Europejskiego Rynku Wewnętrznego. (fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto rozważania dotyczące planowania działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw na obszarze eurorynku. Omówiono zagadnienia związane z pojęciem planowania marketingowego jako jednej z części składowych controllingu marketingowego. Przedstawiono i wyjaśniono pojęcia planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w działalności na eurorynku. Ponadto, autor przedstawił powstanie i funkcjonowanie Europejskiego Rynku Wewnętrznego, koncepcję euromarketingu oraz szanse polskich przedsiębiorstw na eurorynku. Zaprezentowano również i omówiono rolę oraz znaczenie poszczególnych instrumentów planowania i sterowania w działalności zagranicznej na eurorynku. (abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author undertook deliberations on planning marketing activities of Polish enterprises in the area of Euromarket. There are discussed the issues connected with the notion of marketing planning as one of the components of marketing controlling. There are presented and explained the notions of strategic, tactical and operational planning in activities carried out in the Euromarket. Moreover, the author presented the emergence and functioning of the European internal market, the concept of Euromarketing and chances of Polish enterprises in the Euromarket. There are also presented and discussed the role and importance of individual instruments for planning and steering in foreign activities in the Euromarket. (original abstract)
EN
The paper deals with the internationalisation of companies in the internal market of the European Union. It outlines the basics of the single market, the internationalisation of companies and the Euromarketing concept. The paper presents information on the intra-EU trade and the trade between the EU-28 and third countries. Moreover, it looks at the modes of internationalisation adopted by EU companies as well as the significance of the marketing concepts they use in the internationalisation process in various regions of the world. In the summary of the paper the author presents conclusions and discusses the internationalisation prospects of enterprises in the context of the Euromarketing concept and further integration within the single European market.
XX
W artykule omówiono wpływ globalizacji na procesy konkurencji i przedsiębiorczości firm globalnych. Przedstawiono różnice między marketingiem globalnym a euromarketingiem.
XX
Choć obydwa zawarte w tytule terminy odnoszą się do działań marketingowych na rynkach zagranicznych, nie można uznać ich za równoznaczne. Zmieniają się także relacje między wymienionymi rodzajami marketingu, co wynika z odmiennych tendencji rozwojowych, zwłaszcza w odniesieniu do rynków regionalnych. Poza tym, z semantycznego punktu widzenia zarówno marketing międzynarodowy, jak marketing międzykulturowy nie do końca precyzyjnie opisują otoczenie marketingu, do którego się odnoszą. Te właśnie zagadnienia są przedmiotem podjętych tu rozważań. (fragment tekstu)
EN
Both terms: international and intercultural marketing are linked to marketing effort in the international market; however their focus, contents and dynamics are different. The importance of cultural factors in the international marketing is discussed here and selected methods of classifying and clustering national cultures are presented. A country may belong to different clusters depending on methodological approach. Trends in convergence / divergence of cultures should be watched and taken into consideration in making marketing decisions. Generally, the cultural diversity within the economically and politically integrated regions may even become more important. (original abstract)
XX
Autor artykułu podejmuje rozważania dotyczące marketingu na obszarze eurorynku. W publikacji omówiono pojęcie Europejskiego Rynku Wewnętrznego oraz zagadnienia związane z procesem europejskiej integracji gospodarczej, potencjałem eurorynku oraz wyzwaniami stojącymi przed rynkiem wewnętrznym w XXI wieku w aspekcie dalszego rozszerzania Unii Europejskiej. Przedstawiono znaczenie koncepcji euromarketingowej w kontekście europejskiej integracji gospodarczej. Ponadto zaprezentowano pojęcie euromarketingu oraz omówiono istotne elementy tej koncepcji. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia i perspektyw koncepcji euromarketingowej w procesach internacjonalizacji w ramach aktywności gospodarczej przedsiębiorstw na eurorynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of an article undertakes deliberations concerning marketing on the area of Euromarket. In the article the concept of European Internal Market was discussed as well as problems related to the process of European economic integration, the potential of Euromarket and challenges facing The Internal Market in the 21th century from the angle of continued widening of the European Union. There was presented the significance of Euromarketing concept in the context of the European economic integration. Furthermore the definitions of the Euromarketing concept were presented and crucial elements of the concept were discussed. Then there were presented the results of empirical research concerning the significance of Euromarketing concept in the processes of internationalization in the scope of economic activity of enterprises on the Euromarket. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie listy barier o charakterze komunikacyjnym, jakie mają do pokonania przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze integrującej się Europy. Na podstawie studiów literaturowych obejmujących prace z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, lingwistyki, glottodydaktyki, filozofii, historii, prawa europejskiego, a także wyników badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych krajach eurorynku ukazano naturę i zakres występowania barier komunikowania w euromarketingu. (fragment tekstu)
EN
The authors of the article list communication barriers that are to be overpowered by entrepreneurs, who run business activities in the integrating Europe. Upon readings covering many disciplines, as well as results of empirical research conducted in selected Euromarket countries, the authors present the nature and the range of communication barriers in euromarketing. To conclude, the authors emphasise that the social integration is becoming the most significant stimulus for corporate development in the Euromarket, in particular for the small and medium-sized companies. The social integration cannot be achieved by means of discussions or political declarations, but through creation of conditions facilitating its development. At present however, the main focus is on the integration in the economic dimension and on the legal regulations referring to this area. The European integration in the cultural dimension is only at its beginnings and is limited to fulfillment of assistance programs in the fields of education, science, and arts. An assumption is made, that before they make out a relatively coherent total, the components of the social system must be stimulated by focused decision centres. Creation of conditions for social and cultural integration and cohesion in the European Union, and hence for the widely understood communication within the framework of euromarketing is without doubts one of the most important investments into future.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza umiędzynarodowienia na eurorynku przedsiębiorstw pochodzących z państw tworzących Unię Europejską, form internacjonalizacji stosowanych przez przedsiębiorstwa unijne na rynku wewnętrznym UE, jak również określenie roli, znaczenia i perspektyw koncepcji euromarketingowej w procesach internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw na eurorynku. W artykule zastosowano metodę obserwacji i wywiadu w wybranych przedsiębiorstwach polskich i europejskich oraz analizę krytyczną wyników badań i literatury przedmiotu. Postawiono hipotezę, iż gospodarcze procesy integracyjne, w tym urzeczywistnienie rynku wewnętrznego UE, przyczyniają się do wzrostu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw unijnych oraz stosowania koncepcji euromarketingowej w przedsiębiorstwach unijnych na rynku krajów członkowskich Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the internationalisation of companies in the internal market of the European Union. It outlines the basics of the single market, the internationalisation of companies and the Euromarketing concept. The paper presents information on the intra-EU trade and the trade between the EU-28 and third countries. Moreover, it looks at the modes of internationalisation adopted by EU companies as well as the significance of the marketing concepts they use in the internationalisation process in various regions of the world. In the summary of the paper the author presents conclusions and discusses the internationalisation prospects of enterprises in the context of the Euromarketing concept and further integration within the single European market. (original abstract)
XX
Zdaniem autora koncepcja marketingu partnerskiego może okazać się ważna dla firm działających na rynkach zagranicznych. W artykule przedstawiono hipotezy i dylematy badawcze oparte częściowo na sądażowych badaniach empirycznych. Mogą one stanowić punkt wyjścia dla głębszych rozważań w zakresie: marketingu partnerskiego w kontekście przedsiębiorstw; kształtowania długookresowych powiązań pomiędzy sprzedawcą a nabywcą; większych możliwości oddziaływania i kształtowania otoczenia zewnętrznego przez liderów rynkowych.
EN
The aim of this article is to present trends in implementing relationship marketing in international business. It includes provisionally formulated hypotheses concerning the scope and viability of implementing the selected elements of relationship marketing by companies which differ as regards to their market position due to internationalisation process. (short original abstract)
XX
Celem artykułu, było zwrócenie uwagi na proces tworzenia się nowego otocznia rynkowego przedsiębiorstw polskich, czyli makrootocznia i po przyłączeniu się do Unii także mikrootoczenia. Główną płaszczyzną rozważań była identyfikacja kluczowych sił makrootoczenia, które stanowią źródło możliwych szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw tworzonych w wyniku procesu integracji z Unią Europejską. Artykuł jest jedynie próbą spojrzenia na proces integracji przez pryzmat marketingu, w tym zwłaszcza euromarketing i ukazania go w kontekście rozpoczętej transformacji otoczenia rynkowego przedsiębiorstw.
EN
In this article thge author forwards the thesis that the process of Poland's integration with the European Union is one of the principal determinants of change in the marketing macro-environment of enterprises. (short original abstract)
XX
Analiza najlepszych praktyk zarządzania stosowanych przez liderów sektora odzieżowego - Zarę i H&M - wskazuje, że organizacje te osiągnęły wysoką doskonałość na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz mają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania globalną siecią podmiotów/partnerów rynkowych. Liderzy ci stworzyli innowacyjny model biznesu i składające się na niego procesy biznesowe (badanie rynku i konkurencji, projektowanie, zaopatrzenie, produkcja), umożliwiające minimalizowanie czasu cyklu realizacji dostaw (lead times) zgodnie z oczekiwaniami nabywcy finalnego. Proces planowania marketingowego w Zarze i H&M jest procesem integrowanym na wszystkich trzech płaszczyznach planowania. Zidentyfikowane praktyki zarządzania (marketingowego) w Zarze i H&M umożliwiają realizowanie podstawowego celu przedsiębiorstwa w sposób najbardziej wydajny w porównaniu z konkurencją. Można je więc uznać za najlepsze praktyki zarządzania w sektorze odzieżowym w skali globalnej. Opracowanie wpisuje się więc w nurt badań sektorowych, których celem jest wskazanie zalecanych sposobów postępowania na rynku. Dysponując wynikami badań zrealizowanych w różnych sektorach w kolejnym etapie badań można by porównywać najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w różnych sektorach i na tej podstawie identyfikować sektory o najbardziej zaawansowanych (innowacyjnych) praktykach zarządzania marketingowego, stosujących najnowsze koncepcje marketingu. Być może udałoby się także dokonywać próby uogólnienia tych porównań w formie zalecanych praktyk dla co najmniej kilku wybranych sektorów, w zależności od otrzymanych wyników badań.
XX
W tym opracowaniu zajmiemy się przede wszystkim koncepcjami marketingu typu fundamentalnego (podstawowego), a więc będącymi rozwiązaniami opartymi na jego całościowych paradygmatach (tzw. paradygmatach lokalnych) lub na jego paradygmacie globalnym (w znaczeniu Th. Kuhna); to ostatnie założenie odnosi się do tych badaczy, którzy reprezentują, naszym zdaniem, ortodoksyjne stanowisko niezmienności paradygmatu dyscypliny marketingowej. Koncepcje fundamentalne, podstawowe marketingu z tego też powodu są modelami działalności marketingowej przedsiębiorstw i organizacji non-profit, najczęściej obecnymi i badanymi w dyscyplinie marketingu oraz coraz powszechniej w naukach o zarządzaniu czy w ich siostrzanej dyscyplinie - nauce o przedsiębiorstwie (dawniej ekonomika czy ekonomia przedsiębiorstwa). Koncepcje podstawowe marketingu najczęściej występują w praktyce gospodarki rynkowej, przede wszystkim biznesowej, choć nie tylko, gdyż również w działalności organizacji non-profit wykorzystujących idee i rozwiązania marketingu do osiągania swoich celów statutowych. Wtedy stanowią kanwę, podstawę implementowanych do praktyki zoperacjonalizowanych projektów rozwiązań marketingowych. Można je zatem traktować, z punktu widzenia badacza, jako pierwsze kryterium ogólne, całościowe identyfikacji i oceny zoperacjonalizowanych koncepcji marketingu w optyce ich zgodności, zbieżności z generalnymi atrybutami i zasadami marketingu. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.