Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 539

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Referat dotyczy ogólnej charakterystyki oraz sposobu funkcjonowania Tanich Linii Lotniczych. Sformułowane zostały dwa kluczowe problemy dotyczące specyfiki funkcjonowania Tanich Linii Lotniczych czyli: propagacja zakłóceń ruchu oraz zagadnienie rozmieszczenia baz obsługowych jak również poprawnego planowania przeglądów.
EN
The paper describle the most specific segment of airfreight - low cost airlines. Formulate become two key problems concerning specificity function low cost airline i.e.: propagation disturbance of movement and question about accommodation base operation as well as correct planning of reviews.
2
Content available remote Transport lotniczy świata w 2005 r.
100%
PL
Omówienie raportu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO za 2005 r. Udział regionów świata w regularnych przewozach pasażerów, pracy przewozowej (pkm i tkm) oraz w wykonanych rejsach. Rozkładowe przewozy międzynarodowe. Ranking krajów według pracy przewozowej. Wyniki linii lotniczych w 2005 r. Ranking regionów świata. Wyniki finansowe transportu lotniczego. Podsumowanie.
EN
Discussion of the International Civil Aviation Organization report for 2005 year. The contribution of the world's regions in regular passenger services, transport work, also in the flights executions. International distribution carriages. Classification of countries according to transport work. Proposals of airlines in 2005 year. Classification of world's regions. Financial results of the air transport. Summary.
3
100%
PL
W pracy rozpatrywana jest problematyka przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym za pomocą specjalnych, dyżurujących układów i systemów zabezpieczających w lotniczych systemach transportowych. Dokonano opisu funkcjonowania urządzeń i systemów dyżurujących. Opracowano symboliczne modele niezbędne do analizy bezpieczeństwa, niezawodności i gotowości systemów. Przedstawiono algorytmy obliczeniowe do wyznaczania wskaźników charakteryzujących urządzenia, układy i systemy zabezpieczające przed wypadkami i katastrofami lub łagodzące skutki wypadków. Spośród wielu klas urządzeń zabezpieczających wybrano pewną reprezentację, a w szczególności: - nieodnawialne, niekontrolowane urządzenia zabezpieczające jednokrotnego i wielokrotnego przeciwdziałania sytuacji ; - kontrolowane diagnostycznie urządzenia zabezpieczające; - rozproszone systemy zabezpieczającez uwzględnieniem czasu włączenia systemu zabezpieczającego. Przyjęta reprezentacja pozwoliła pokazać zespół różnych metod, przydatnych do analizy niezawodności i bezpieczeństwa systemów oraz urządzeń zabezpiecza jących. Wskaźniki niezawodności i bezpieczeństwa przedstawiono w postaci wzorów całkowych, które dla przypadków szczególnych mogą być przedstawione w sposób jawny, umożliwiający weryfikację modelu. Do opisu funkcjonowania układów i systemów przyjęto założenie, że obiekt zabezpieczany, np. statek powietrzny, stanowi generator losowy zapotrzebowania na pracę urządzenia zabezpieczającego, w którym chwila wystąpienia uszkodzenia na statku powietrznym jest równocześnie chwilą zapotrzebowania na funkcjonowanie urządzenia lub systemu zabezpieczającego. Urządzenia i systemy zabezpieczające podlegają obsłudze, mają skończony czas rozruchu i określoną niezawodność. Charakteryzowane są gotowością operacyjną. Czas przeciwdziałania sytuacji niebezpiecznej w chwili uszkodzenia statku powietrznego na ogół jest ograniczony i nazywany czasem dyspozycyjnym, który w zestawieniu z rzeczywistym czasem funkcjonowania uządzenia lub systemu zabezpieczającego, daje liczbowe wskaźniki oceny jakościowej. Modee opisujące urządzenia i systemy zabezpieczające opisane są układami niejednorodnych równań Kołmogorowa-Chapmana, a parametry modelu wyznaczone są na podstawie funkcji o losowych argumentach. Dla opisu systemów ratowniczych łagodzących skutki wypadków lotniczych utworzono model mobilizacji rozproszonego systemu antropotechnicznego i wyznaczono gotowość mobilizacyjną. Zapotrzebowanie na działanie tego systemu generują czynniki zewnętrzne. Opracowane oryginalne modele i algorytmy obliczeniowe pozwolą zaprojektować układ zabezpieczający o zadanych właściwościach oraz sformułować problemy optymalizacyjne.
EN
The problems of dangerous situations counteraction by means of speciaI emergrency and protective systems in aviation transport are considered in the work. The operation of emergency systems and devices is described. Symbolic models necessary for safety, reIiabiIity and avaiIabiIity analysis of systems are deveIoped. Computational algorithms for the caIculation of indexes characterising devices and systetms protecting against aircraft accident and crashes or attenuating accident effects are introduced. The representation has been chosen from among many cIasses of protective devices. They are as follows: -non-renewed, out of monitoring and disposable protective devices as well as devices with repeated attempt of dangerous situation counteraction;-diagnostic controlled protective devices - dispersed protective systems with regard to time of switching on. The assumed representation has allowed pointing a group of different methods useful for reliability and safety analysis of systems and protective devices. Reliability and safety indexes are introduced as integral formulas, which can be presented in open manner providing verification of model for special cases. For a description of devices and systems operation, an assumption has been taken that protected object, e.g. aircraft, is a random generator of operational, demand of protective device. A moment of aircraft failure is simulaneously a moment of device or protective system operation demand. Devices and protective systems are submitted to maintenance, have defined starting time and specified reliability. The are characterised by avilability. Time of dangerous situation counteraction at the moment of aircraft failure, calleled avaible time, is limited in general and quality is lquality in statement whith real time of device of device or protectiwe and system operation, gives number indexes of quality assessment. Devices and protective systems models are described by system heterogeneous kolmogorow-Chapman`s equations. Model`s parameters are calculated basing on the functions with random arguments. For a description of rescue systems attenuated aircraft accidents effects, a model of dispersed human engineering system`s mobilisation has been created and availability has been calculated. External factors generate the demand for this system`s operation. Created original models and algorithmswill provide designing a protective system with assigned properties and formulating optimisation problems. The optimization problem of the distribution of traffic now in the multimodal transport corridor has been formulated. The criterion function accordjng to marginal costs of the optimiz
PL
Transport zwierząt jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z ochroną zwierząt. Od dawna stanowił przedmiot zainteresowania opinii publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Polsce.
5
Content available remote Transport lotniczy na świecie w 2003 roku
100%
PL
Transport lotniczy w świetle raportów i sprawozdań ICAO i innych organizacji międzynarodowych za 2003 r. Przewozy pasażerów i towarów z podziałem na regiony swiata, kraje i linie lotnicze. Skromne miejsce Polski w rankingach świata.
EN
Air transport as presented in the ICAO and other international organizations' reports of 2003. Passenger and freight transport from the regional and national angle as well as from the point of view of particular airlines. Poland's modest position in the world ranking.
PL
Rozwój transportu lotniczego wymaga nowych metod zarządzania ruchem lotniczym. Precyzyjne planowania trajektorii lotu zwiększy konkurencyjność przewozów lotniczych.
EN
The development of air transport requires new methods of air traffic managing. Precise planning flight trajectory increase the competitiveness of air transportation
PL
W pracy przedstawione zostało rozwiązanie zadania, polegającego na znalezieniu optymalnych obszarów specjalizacji elementów wielozadaniowego systemu lotniczego. Metodę i algorytm rozwiązywania zagadnienia optymalnego rozkładu zadań, opracowano wykorzystując ogólne własności zbioru realizowanych zadań i wskaźnika efektywności całego systemu oraz specyficzne własności sytemu lotniczego i wskaźników oceny efektywności lokalnej.
EN
The solution of the optimum specialization fields determination problem for multitask air transportation system was presented in the paper. Method and algorithm of optimum tasks distribution problem solution was worked out with using general properties of the tasks set and whole system efficiency coefficient and specific properties of air transportation systems and local efficiency evaluation coefficients
8
Content available remote Rynek samolotów komunikacyjnych świata w 2005 roku
80%
PL
Udział Boeinga i Airbusa w dostawach dużych samolotów komunikacyjnych w latach 1999-2005: przełamanie przez Airbusa dominacji Boeinga i osiągnięcie pozycji lidera. Dostawy i zamówienia samolotów regionalnych w latach 2004-2005. Programy budowy samolotów komunikacji regionalnej na Ukrainie, w Rosji i Chinach. Podsumowanie.
EN
A share of Boeing and Airbus in the supply of large communication aircrafts in the years 1999-2005: Suppression by the Airbus Boeing domination and achievement of the leader position. Supplies and orders of regional airplanes in the years 2004-2005. Programmes of regional communication airplanes construction in Ukraine, Russia and China. Summary.
PL
Referat dotyczy wybranej charakterystyki eksploatacji statku powietrznego ze szczególnym uwzględnieniem stanu obsługiwania. Został również przedstawiony program komputerowy, którego działanie pozwala na poprawne planowanie prac obsługowych dla statku powietrznego.
EN
The paper concerns the choosen aircraft operation characteristic, which highlights operation conditions. Moreover, it is also described the computer programme, which enables to plan precisely the maintenance works for aircrafts.
10
80%
PL
Dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego przyjęte w ostatnim dziesięcioleciu. Nowe projekty i zamierzenia Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Rozszerzenie misji i kompetencji EASA. Droga do pełnej realizacji Jednolitego Nieba nad Europą.
EN
The Union decrees and directives relating the safety of air transport accepted in last decade. The new projects and intention of European Commission in this field. The extension of the mission and competence of EASA. The way to complete the realization of Unitary Sky over Europe.
11
Content available remote Flota linii lotniczych
80%
PL
Liczebność i struktura rodzajowa floty powietrznej świata. Charakterystyka najpopularniejszych typów samolotów. Ranking linii lotniczych według liczby posiadanych samolotów. Ranking producentów według liczby samolotów w eksploatacji. Samoloty pasażerskie i transportowe - dane techniczno-lotnicze. Ceny. Prognozy rynkowe.
EN
The number and type structure of the world aerial fleet. Profile of the most popular types of airplanes. The ranking of airlines according to the number of possessed airplanes. The manufacturers ranking according to number of airplanes in exploitation. Passenger and forwarding airplanes - technical-air information. Prices. Market forecast.
12
Content available remote Transport lotniczy
80%
PL
Tendencje rozwoju transportu lotniczego w Europie i Polsce. Transport lotniczy a zrównoważony rozwój. Przewidywane kierunki rozwoju polskiego rynku lotniczego. Proponowane zmiany w systemie zarządzania infrastrukturą i w sferze regulacji. Tani przewoźnicy i perspektywy portów regionalnych. Potrzeby i dylematy infrastrukturalne. Źródła finansowania inwestycji.
EN
The tendencies of development of the air - transport in Europe and Poland. Air transport against sustainable development. Foreseen directions of Polish air market development. Proposed changes in management system of the infrastructure and in sphere of control. Cheap carriers and perspective of regional airports. Necessities and dilemmas apply to infrastructure. Source of financing investments.
PL
Przedmiotem rozważań są zastosowania technologii Internetu rzeczy w transporcie lotniczym. Rozwiązania w ramach Internetu rzeczy wzbudzają od kilku lat coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza że upatruje się w nim kolejnej rewolucji technologicznej porównywalnej z upowszechnieniem technologii mobilnych lub sieci społecznościowych. Celem pracy jest określenie możliwości zastosowania Internetu rzeczy w transporcie lotniczym oraz identyfikacja tego typu rozwiązań wdrożonych w zmodernizowanej infrastrukturze krakowskiego lotniska. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniu Internetu rzeczy. Dla realizacji postawionych celów badawczych zastosowano metodę wywiadu oraz studium przypadku. Wyniki umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących przyszłości drugiego co do wielkości lotniska w Polsce oraz wskazanie obszarów potencjalnego wprowadzenia rozwiązań Internetu rzeczy w przyszłości.
14
Content available remote Ekologiczne wyzwania a warunki funkcjonowania transportu lotniczego
80%
PL
Działania podejmowane w celu redukcji negatywnego oddziaływania transportu lotniczego na środowisko naturalne. Regulacje międzynarodowe. Działania organizacji lotniczych i podmiotów gospodarczych tego sektora. Miejsce transportu lotniczego w gospodarce. Kontrowersje wokół włączenia lotnictwa cywilnego do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS).
EN
The actions undertaken on purpose of reduction of the negative impact of the air transport on the natural environment. The international law. The activities of the aviation organization as well as the business based operators of this sector. The place of the air transaport in the economy. Controversies over the civil aviation inclusion into the European emissions. trade system (ETS).
15
80%
PL
W artykule dokonano analizy funkcjonowania rynku przewozów niskokosztowych, przedstawiono główne instrumenty (czynniki) osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku przewozów lotniczych, a następnie wskazano główne kierunki i perspektywy rozwoju rynku przewozów niskokosztowych.
EN
This article analyzes the market of low-cost market. The paper presents the main instruments (factors) to achieve competitive advantage in the air transport market. Presents the main trends and prospects for low-cost market.
18
Content available remote Transport lotniczy w 2010 roku
80%
PL
Lotnictwo komunikacyjne to najnowocześniejsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina transportu, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanego personelu. Bezpieczeństwo lotów, które jest głównym warunkiem dalszego jego rozwoju, wymaga stałej modernizacji floty oraz rozbudowy naziemnych systemów nawigacyjnych i wyposażenia lotnisk. Na świecie działalność przewozową wykonuje półtora tysiąca linii lotniczych, z tego około tysiąca realizuje loty w ruchu rozkładowym. Szacuje się, że w każdej chwili w powietrzu znajduje się około 10 tys. samolotów komunikacyjnych.
EN
The article contains summary of information on air transport in 2010. World air transport as shown in the yearly ICAO report. Ranking of world regions in cargo and passenger transport. Ranking of the world largest airlines. Financial results of world airlines. Polish air transport in 2010. Air carriers operating on the Polish market.
19
Content available remote Przewozy lotnicze 2005
80%
PL
Certyfikaty i koncesje niezbędne do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie zarobkowych przewozów lotniczych. Lista 19 firm, które uzyskały takie uprawnienia. Wyniki przewozowe i flota PLL LOT, EuroLot, Centralwings, Fischer Air Polska i innych polskich przewoźników. Przewozy pasażerów i ładunków w latach 2000-2005. Konkurencja między przewoźnikami niskokosztowymi i tradycyjnymi.
EN
The indispensable certificates and licenses to run in Poland the economic activity in range of paid air transport. The list of 19 companies which got such authorizations. Transports - results and PLL FLIGHT fleet, EuroLot, Centralwings, Fischer Air Poland and different Polish carriers. Passenger and cargo services in years 2000-2005. Competition between low-cost and traditional carriers.
PL
Podejmowane przez UE działania mające na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez samoloty. Procedury przyjęte w dyrektywach unijnych oraz w prawie polskim.
EN
The activities undertaken by the European Union intending to limit the niveau of noise emission by the aircrafts. Procedures accepted in the European Union Directives as well as in the Polish law.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.