Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vulcanizates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wulkanizaty o zmniejszonej zawartości tlenku cynku
100%
PL
Przedstawiono możliwości zmniejszenia zawartości związków cynku w wyrobach gumowych bez pogorszenia ich właściwości mechanicznych, przerobowych i kinetyki wulkanizacji poprzez zastosowanie nanocząstek tlenku cynku. Stwierdzono, iż zastosowanie nanometrycznego ZnO powoduje wyraźne zwiększenie szybkości wulkanizacji mieszanek gumowych i gęstości usieciowania wulkanizatów w porównaniu do układów zawierających ZnO o cząstkach mikrometrycznych. Omówiono również problem odpowiedniej dyspersji nanocząstek ZnO w ośrodku elastomerowym, wynikający z ich tendencji do aglomeracji.
EN
Nanometric ZnO, sp. surface 42.5 m2/g, ζ <0 over pH = 2.5–11.5, isoelec. at pH 3.7 (dispersants shifted the pH to 10 and made ζ >0), enabled the amt. of ZnO to be reduced by 60%, to 0.5–1 wt. part, in SBR and NBR, as compared with micrometric ZnO, provided alkylammonium salts like didodecyldimethylammonium bromide were added to aid ZnO to disperse and to disintegrate ZnO nanoparticle clusters in elastomer matrix. Vulcanization rates and crosslinking ds. were higher. The longer the alkyl chain, the more effective the dispersant toward the ZnO surface.
4
Content available remote Modified and Unmodified Zinc Oxide as Coagent in Elastomer Compounds
60%
EN
The aim of this work was to study the activity of unmodified and modified ZnO in the peroxide crosslinking of hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer (HNBR) and ethylene-propylene copolymer (EPM). In the first step, zinc oxide was obtained by emulsion precipitation. Maleic acid was introduced onto the surface of ZnO using an in situ method. The unmodified and modified zinc oxide was characterized using dispersive and morphological analysis, BET surface area analysis, and elemental, spectroscopic and thermal analysis. In the second stage of the research, the ZnO/MA systems were incorporated into the structure of elastomer compounds improving the kinetic and mechanical properties of vulcanizates. The proposed modification method had a favorable effect on the physicochemical properties of the zinc oxide and on the kinetic and mechanical properties of the vulcanizates. This study demonstrated that modification of zinc oxide by maleic acid is a promising technique.
EN
The aim of this work was to study the activity of unmodifi ed and modifi ed ZnO in the peroxide crosslinking of hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer (HNBR) and ethylene-propylene copolymer (EPM). In the fi rst step, zinc oxide was obtained by emulsion precipitation. Maleic acid was introduced onto the surface of ZnO Rusing an in situ method. The unmodified and modified zinc oxide was characterized using dispersive and morphological analysis, BET surface area analysis, and elemental, spectroscopic and thermal analysis. In the second stage of the research, the ZnO/MA systems were incorporated into the structure of elastomer compounds improving the kinetic and mechanical properties of vulcanizates. The proposed modification method had a favorable effect on the physicochemical properties of the zinc oxide and on the kinetic and mechanical properties of the vulcanizates. This study demonstrated that modification of zinc oxide by maleic acid is a promising technique.
PL
Przedstawiono wpływ dodatku cieczy jonowych i surfaktantów na kinetykę wulkanizacji kompozytów elastomerowych z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego tlenek magnezu z naniesionymi na powierzchnię nienasyconymi kwasami karboksylowymi lub estrem. Zbadano wpływ substancji powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych na właściwości mechaniczne, gęstość usieciowania wulkanizatów oraz dystrybucję węzłów w sieci elastomerowej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów i cieczy jonowych przyczyniło się do uzyskania wulkanizatów o niższych parametrach wytrzymałościowych niż wulkanizaty konwencjonalne.
EN
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer was cured with dicumyl peroxide in the presence of MgO modified with unsatd. org. acids or esters as co-agents and ionic liqs. or surfactants as dispersing agents. The addn. of dispersing agents to the rubber comps. effected the vulcanization kinetics, mech. properties of vulcanizates and crosslink d. as well as crosslink spatial distribution in the elastomer network. The addn. of surfactants or ionic liqs. resulted in a decrease in the tensile strength of the vulcanizates.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości sadzy na właściwości usieciowanych mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym a gęstością usieciowania, dynamicznymi właściwościami mechanicznymi, odpornością termiczną oraz morfologią uzyskanych produktów.
EN
Butadiene-styrene rubber was blended with a rubber devulcanizate and C black and then vulcanized under std. conditions. The devulcanizate was prepd. by extrusion of ground tire rubber. Addn. of the devulcanizate resulted in decreasing the swelling degree and increasing crosslink d., storage modulus and mass loss at above 500°C.
10
Content available remote Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz. I. Skrobia niemodyfikowana
51%
PL
Przeprowadzono szczegółowe badania właściwości kilku rodzajów skrobi otrzymywanych z różnych roślin: ziemniaczanej natywnej i drobnoziarnistej, kukurydzianej natywnej i woskowej, pszennej, grochowej, tapiokowej i amarantusowej. Skrobie te różnią się wielkością i kształtem granulek, powierzchnią właściwą, składem ilościowym oraz typem i stopniem krystaliczności. Najmniejsze granulki 1- 3 žm i największą powierzchnię właściwą 10 m2/g ma skrobia amarantusa, a największe 15 do 75 žm i najmniejszą powierzchnię 0,8 m2/g skrobia ziemniaczana natywna. Specjalnie selekcjonowana skrobia ziemniaczana, drobnoziarnista ma granulki o średnicy do 50 mm, z przewagą granulek o średnicy do 20 žm, i tylko nieznacznie większą od skrobi natywnej powierzchnię właściwą. Zbadano wpływ poszczególnych rodzajów skrobi na właściwości wzorcowej mieszanki SBR zastępując 7,5 i 15 phr. sadzy aktywnej N- 330 równoważną ilością skrobi. Dodanie do mieszanki SBR 15 cz. mas. badanych rodzajów skrobi powodowało bardzo wyraźne zmniejszenie wytrzymałości wulkanizatów na rozciąganie i rozdzieranie oraz ich odporności na wielokrotne rozciąganie (zmęczenieścieranie. W celu zwiększenia możliwości stosowania skrobi ziemniaczanej w mieszankach gumowych podjęto próby jej modyfikacji metodami chemicznymi i fizykochemicznymi. Wybrane produkty modyfikacji zostały zbadane w mieszankach gumowych. Wyniki badań zostaną omówione w części II publikacji.
EN
Comprehensive investigations of properties of starches obtained from different plants: potato native and fine-grained, corn native and waxy, wheat, pea, tapioca and amaranthus were performed. These types of starches differ in size and shape of granules, specific surface area, composition and type and degree of crystallinity. The smallest size of granules 1-3 žm and the largest specific surface area 10 m2/g has amaranthus starch, and the largest granules 15-75 žm and the smallest specific surface 0.8 m2/g has native potato starch. Specially selected fine-grained potato starch has average granule size 50 žm with majority of granules of smaller size than 20 žm. Influence of above mentioned types of starch on rheological and mechanical properties of standard SBR compound containing 50 phr of carbon black N-330 was investigated. 7.5 phr and 15 phr of starch were substituted for the same amount of N-330. Substitution of 15 phr of starch for equivalent quantity of carbon black N-330 caused significant deterioration of mechanical properties, fatigue resistance and abrasion resistance of vulkanizates. The fine-grained potato starch has been modified by means of chemical and physicochemical methods and selected products have been tested in rubber compounds. The modification products and test results will be discussed in the Part II.
11
Content available remote Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Część II. Skrobia modyfikowana
51%
PL
Przeprowadzono próby modyfikacji skrobi ziemniaczanej drobnoziarnistej metodami chemicznymi i fizykochemicznymi. Do badań w mieszankach gumowych wyselekcjonowano produkty modyfikacji skrobi o najlepszej postaci użytkowej. Zostały one zbadane w mieszankach wzorcowych SBR i NBR, w których 10 cz. mas. sadzy N-330 zastąpiono równoważną ilością produktu modyfikacji skrobi. Najlepsze właściwości wulkanizatów SBR uzyskano w przypadku kompozytów skrobi i żywicy nonylofenolowo-formaldehydowej (RA 16) oraz żywicy nonylofenolowo-formaldehydowej i plastyfikatora wysokoaromatycznego (RA 28). W mieszankach NBR dobrze wypadły kompozyty skrobi z żywicą nonylofenolowo-formaldehydową i plastyfikatorem poliestrowym oraz mieszaninami NBR i żywicy fenolowo-formaldehydowej nowolakowej. Kompozyty RA 16 i RA 28 zbadano w mieszankach produkcyjnych na bieżnik opon wielkogabarytowych i spody obuwia. W przypadku mieszanki na bieżnik opon wielkogabarytowych nie potwierdziły się informacje o korzystnym wpływie skrobi na współczynnik tarcia gumy na mokrej nawierzchni. Zarówno dodatek skrobi ziemniaczanej jak i jej kompozytów powodował zmniejszenie współczynników tarcia na gładkiej suchej i mokrej nawierzchni. Dobre wyniki uzyskano w przypadku mieszanki na spody obuwia. Zastąpienie 10 cz. mas. sadzy N-330 równoważną ilością kompozytu RA 28 i korekta składu polegająca na zmniejszeniu ilości żywicy kumaronowo- indenowej umożliwiła uzyskanie podobnych właściwości wytrzymałościowych wulkanizatów oraz współczynników tarcia i odporności na ścieranie jak dla mieszanki produkcyjnej.
EN
The modified starch was evaluated in SBR and NBR compounds. The best mechanical properties had SBR compounds containing composites of starch and nonylophenolic formaldehyde resin (RA 16) and starch, nonylophenolic formaldehyde resin and highly aromatic oil (RA 28). In NBR compound more suitable were composites of starch and blends NBR/phenolic formaldehyde novolac resin. The composites of starch and nonylophenolic formaldehyde resin and starch, nonylophenolic formaldehyde resin and highly aromatic oil were tested in a tread compound of giant tyres and a footwear sole compound. It was not confirmed that starch can increase the tyre tread coefficient of friction on wet surface. The footwear sole compound containing 20 phr of the composite of starch, nonylophenolic formaldehyde resin and highly aromatic oil showed good mechanical and tribological properties.
12
Content available remote Podstawowe właściwości mieszanek gumowych i wulkanizatów
51%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe właściwości mechaniczne gumy w taki sposób, aby podać nie tylko ich definicje, ale przede wszystkim znaczenie i powiązanie z innymi właściwościami oraz skrótowo przedstawić ich odniesienie do składu mieszanki gumowej, jej przetwórstwa i zastosowania. Zdefiniowanie tych właściwości umożliwi w dalszych publikacjach z tej serii swobodne korzystanie z wprowadzonych tutaj pojęć.
EN
In this paper the fundamental mechanical properties of rubber are shown in such a way to give not only their definitions but first of all the meaning and the connection with other properties. Also the connection of the properties with composition of rubber compounds, their processing and applications are shortly presented. The definitions of the properties make possible freely use them in further publications of this series.
13
Content available Nowe przyśpieszacze wulkanizacji elastomerów
51%
PL
Ciecze jonowe w postaci soli alkiloimidazoliowych i alkiloamoniowych 2-merkaptobenzotiazolu zastosowano jako przyśpieszacze wulkanizacji siarkowej elastomeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) alternatywnie do tradycyjnie stosowanego układu przyśpieszaczy. Ciecze jonowe wykazywały katalityczny wpływ na reakcje sieciowania i mogą zastąpić tradycyjnie stosowany jako przyśpieszacz ditiokarbaminian cynku. Pozwalają uzyskać wulkanizaty o podwyższonych właściwościach mechanicznych i porównywalnej gęstości usieciowania w stosunku do tradycyjnych, wykazujące jednocześnie lepszą stabilność termiczną i odporność na starzenie termooksydacyjne.
EN
Ionic liquids, such as alkylimidazolium and alkylammonium salts of 2-mercaptobenzothiazole were applied as accelerators for sulfur vulcanization of ethylene-propylene-diene elastomer, alternatively to traditionally used accelerators. Ionic liquids catalyzed the curing reactions and could replace the traditionally used zinc dithiocarbamate. The mechanical properties and the crosslink density were higher or comparable to vulcanizates containing traditional accelerators. Ionic liquids increased the thermal stability of the vulcanizates and their resistance to thermo-oxidative aging.
PL
Wybrane imidazoliowe ciecze jonowe zastosowano jako składniki mieszanek kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego NBR. Zbadano przydatność tych cieczy jako substancji antystatycznych, określono ich wpływ na stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym, parametry wytrzymałościowe oraz odporność na starzenie UV. Najniższą rezystancją powierzchniową (Rs) charakteryzowały się wulkanizaty zawierające tiocyjanian 1-butylo3-metyloimidazoliowy.
EN
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate (I) and 1-methyl-3 octylimidazoilum bromide ionic liqs. were added to CH₂=CHCH=CH₂/CH₂=CHCN rubber-based compds. vulcanized at 160°C under 3 MPa with S/ZnO and studied for thermal stability at -100°C to 200°C, mech. strength, UV ageing resistance and electrostatic behaviour. The addn. of I resulted in an improvement of antistatic properties of the rubber compds. without any substantial deterioration of mech. properties.
15
41%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji sadzy na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR. Do badań zastosowano sadzę kanałową, którą modyfikowano za pomocą N-2- aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu, 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu oraz trietylenodiaminy. Zbadano takie właściwości fizyczne wulkanizatów, jak wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie przy wydłużeniu 100%, 200% i 300%, wytrzymałość na rozdzieranie oraz wydłużenie przy zerwaniu. Okazało się, że modyfikacja sadzy za pomocą dietylenotriaminy poprawiła właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów NBR.
EN
Nitrile rubbers was filled with channel C black samples modified with NH₂CH₂CH₂NH(CH₂)₃Si(OMe)₃, CH₂=CHCOO(CH₂)₃Si(OMe) and (NH₂CH₂CH₂)₂NH at 120°C and 60 hPa for 24 h and then studied for tensile strength, elongation under stress and tear strength. Only the modification of C black with (NH₂CH₂CH₂)₂NH resulted in an improvement of the mech. properties of the rubber vulcanizates.
PL
Przedstawiono wyniki modyfikacji mieszanki kauczukowej zawierającej kauczuk NBR poprzez wprowadzenie do jej składu disiarczku molibdenu i mikronizowanego grafitu. Celem modyfikacji była poprawa właściwości trybologicznych wulkanizatów tej mieszanki. Stwierdzono, że stosowanie każdego z tych modyfikatorów oddzielnie nie daje znaczącej poprawy współczynnika tarcia ani przyrostu temperatury powierzchni trących. Stosując aproksymacją wielomianami drugiego stopnia przeanalizowano wpływ obydwu modyfikatorów na właściwości trybologiczne wulkanizatów. Zaobserwowano niewielki wpływ grafitu na poprawą właściwości trybologicznych oraz znaleziono obszar, w którym zawartość tych modyfikatorów powoduje zjawisko "antysynergizmu" składników. Zaproponowano skład modyfikatora optymalny ze względu na właściwości trybologiczne wulkanizatu.
EN
The results of modifications of the compositions of the NBR-containing rubber compound, with molybdenum disulphide and sub-micrometer graphite were presented. Improvement of the tribological properties was the aim of the modification. It was found that each of this modifiers don't give a significant improvement of the coefficients of friction and the temperature rises cause by friction. Using of the numerical approximation method (polynomial second degree) the influence of both modifiers on tribological properties of NBR vulcanizates have been studied. It was found that the graphite has insignificant effect on improvement of the tribological properties of the vulcanizates. The range of the modifiers contents was found in which a anti-synergism of the modifiers appears. The optimal contents of the modifiers gives considerably improvement of the tribological properties of the vulcanizates was established.
17
Content available remote Zastosowanie techniki nanoindentacji w badaniach materiałów polimerowych
41%
PL
Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania techniki nanoindentacji do badania powierzchniowego gradientu usieciowania wulkanizatów, migracji powierzchniowej małocząsteczkowych składników mieszanki gumowej i segregacji powierzchniowej w mieszaninach polimerowych, parametrów obróbki chemicznej lub fizycznej powierzchni polimerów w celu uzyskania żądanego stopnia jej modyfikacji i warunków fotopolimeryzacji żywicy poliestrowej z punktu widzenia właściwości użytkowych powłoki, oraz monitorowania procesów starzenia polimerów lub oceny odporności materiałów polimerowych na pęcznienie w paliwach. Wykazano istnienie gradientu gęstości usieciowania wulkanizatów, wskazując na jego podłoże i konsekwencje. Przedstawiono metodykę oznaczania grubości małocząsteczkowych wykwitów na powierzchni gumy z zastosowaniem nanoindentacji. Udowodniono, że możliwa jest nie tylko migracja powierzchniowa małocząsteczkowych składników mieszanki gumowej, ale i segregacja polimerowych składników mieszanin. Przedstawiono również wpływ pęcznienia w paliwie oraz starzenia termicznego lub ozonowego na zmianę twardości oraz zjawiska relaksacji naprężeń i pełzania w warstwie wierzchniej elastomerów i gumy. Na przykładzie fotopolimeryzacji żywicy poliestrowej, chlorowania oraz obróbki powierzchni gumy promieniowaniem UV, zademonstrowano w jaki sposób można monitorować postęp reakcji sieciowania żywicy fotoutwardzalnej oraz postęp fizyko-chemicznej modyfikacji materiałów, dokonując pomiarów właściwości mechanicznych ich warstwy wierzchniej.
EN
A review, with 33 refs., of author’s own studies on rubber and plastics surface by nanoindentation.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące problemu tworzenia się kancerogennych N-nitrozoamin w wulkanizatach kauczuków dienowych usieciowanych za pomocą siarkowych zespołów sieciujących z zastosowaniem różnego rodzaju przyspieszaczy wulkanizacji. Przedstawiono wyniki identyfikacji i oznaczeń ilości N-nitrozoamin powstających w większości powszechnie stosowanych przyspieszaczy i w niektórych środkach przeciwstarzeniowych oraz w wulkanizatach kauczuku naturalnego, zawierających te substancje. Przeprowadzono próby modyfikacji zespołu sieciującego poprzez dobór najbardziej bezpiecznych ekologicznie przyspieszaczy i substancji przeciwstarzeniowych w celu ograniczenia tworzenia się N-nitrozoamin w wyrobach gumowych. W badaniach uwzględniono charakterystyki wulkanizacji i właściwości fizyczne wulkanizatów . Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę stopnia zagrożenia N-nitrozoaminami ze strony przyspieszaczy i niektórych środków przeciwstarzeniowych oraz stworzenie początkowej bazy danych niezbędnych do optymalizacji składu mieszanek w celu eliminacji zagrożenia N-nitrozoaminami.
EN
The research on cancerogenic N-nitrosamines which are formed during vulcanization of diene rubber by means of sulfur vulcanization systems containing different accelerators and are released from vulcanisates was presented and discussed. Results of quantitative determinations of N-nitrosamines in the most popular vulcanization accelerators and antidegradants used in the rubber industry as well as in natural rubber vulcanizates were presented. Attempts of reduction of forming N-nitrosamines in rubber articles by selection of natural rubber crosslinking systems composed of the most save accelerators and antidegradants were made. The cure characteristics and physical properties of vulcanisates are also shown. The results of the study allow to estimate a degree of hazard caused by N-nitrosamins present in some accelerators and antidegradants and formed during vulcanization. They also enable to create the basic data base necessary to optimize a compositions of rubber compounds with the aim to eliminate the risk of N-nitrosamines formation.
PL
Otrzymano wulkanizaty kauczuku butadienowo-nitrylowego zawierającego montmorylonit interkalowany polimerem rozpuszczalnym w wodzie. Właściwości dynamiczne wulkanizatów z niewielką zawartością modyfikowanego montmorylonitu ze względu na wysokie wartości kąta δ i modułu G* oraz mniejszą ich zależność od amplitudy odkształcenia są odmienne od właściwości wulkanizatów zawierających sadzę.
EN
Montmorillonite was intercalated with poly(vinyl pyrrolidone) and glycerol in aq. dispersion and used as a filler for butadiene-nitrile rubber. After vulcanization, the rubber was studied for viscoelastic properties (complex modulus and phase shift angle between the strain and stress). The dynamic characteristics of the rubber was better than that of a C black-filled rubber studied for comparison.
PL
W celu określenia możliwości sieciowania kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) w obniżonej temperaturze użyto szeregu układów redoks różniących się między sobą rodzajem utleniacza oraz reduktora; jako czynnik redukujący w tych układach zastosowano sole metali o zmiennej wartościowości. Rozwiązanie to pozwoliło na znaczne zmniejszenie wartości energii aktywacji procesu sieciowania, co umożliwiło prowadzenie procesu sieciowania nawet w temp. 80 °C. Zbadano wpływ składu układów redoks na właściwości reometryczne, przebieg sieciowania, gęstość sieci, a także na właściwości mechaniczne i na proces starzenia pod wpływem UV wulkanizatów nienapełnionych i napełnionych krzemionką. Wykazano istnienie możliwości sieciowania elastomerów SBR w obniżonej temperaturze również za pomocą układów zawierających wodoronadtlenek kumenu (CHP), w których typowy reduktor zastąpiony solą oniową - bromkiem tetrabutyloamoniowym (TBAB) lub tetraoktyloamoniowym (TOAB).
EN
The possibilities of crosslinking styrene butadiene rubber (SBR) at low temperatures with a series of redox systems made up of different types of reducing and oxidizing agents have been explored (Table 1). Transition metal salts were used as reducing agents. A pronounced decrease in the activation energy of the crosslinking process (Fig. 1) was achieved by adopting this method, therefore the crosslinking reaction could be performed at temperatures as low as 80 °C. The influence of the composition of the redox system on rheometrical properties (Table 2), the crosslinking process (Figs. 2 and 3), crosslinking density (Figs. 4-6, Table 3) as well as on mechanical properties was determined. Moreover, the ageing process of unfilled and filled vulcanizates with silicates under UV irradiation was evaluated (Table 4, Figs. 7 and 8). The possibility of crosslinking SBR at low temperatures with the application of systems containing cumene hydroperoxide, in which the reducing agent had been replaced by an ammonium salt - tetrabutylammonium bromide (TBAB) or tetraoctylammonium bromide (TOAB) was also explored.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.