Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja przepływów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z oddymianiem obiektów jednokondygnacyjnych. Zaproponowana została metoda obliczania przepływów w procesie oddymiania podczas działania wentylatorów pożarowych. W celu przeanalizowania przepływu dymu opracowano odpowiedni algorytm, który umożliwił przeprowadzenie symulacji funkcjonowania systemu oddymiającego. Z wykorzystaniem tego algorytmu opracowany został program komputerowy wykonujący obliczenia i dający możliwość skatologowania wybranych do analizy obiektów.
EN
Problems connected with smoke removing in one floor buildings are presented in this paper. The method of flow calculations in smoke removing process during operating of fans was presented. In order to analyse smoke movement an algorithm was prepared. It made possible to carry out a simulation of smoke control system in buliding. Based on this algorithm a computer program was written and checking results for some objects was calculated.
PL
Warszawa w trakcie swojego rozwoju, zajęła znaczne obszary, pierwotnie stanowiące tereny zalewowe Wisły i jej dopływów. Wraz z urbanizacją tych terenów, budowano również obiekty ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie stanowią one całościowy, spójny system, który w nomenklaturze miasta określany jest jako system biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy (SBOPPW). Podstawą dokonania oceny stanu technicznego składowych SBOPPW, była analiza ustalająca warunki hydrauliczne przepływu wód wielkich na warszawskim odcinku Wisły. Przeprowadzono analizę danych hydrologicznych w tym: danych wodowskazowych IMGW, danych z map zagrożenia i ryzyka powodziowego ISOK, projektów budowlanych, koncepcji i ocen stanu technicznego wałów oraz obliczenia poziomów wód, w oparciu o przekroje dolinowe wykorzystane do opracowania map zagrożenia powodziowego oraz dane o stanach i przepływach IMGW. Przeprowadzone analizy stanowiły podstawę wskazania bezpiecznego wzniesienia korony wałów przeciwpowodziowych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
EN
As Warsaw developed, it took over large terrains that originally were inundation areas of the Vistula River and its tributaries. Urbanisation of these lands included also construction of flood protection structures. Currently, they constitute a global, complex system, functioning under the name of the Warsaw passive flood control system. The basis for assessment of system’s elements technical state was the analysis determining hydraulic conditions of high waters flow in the Warsaw section of Vistula. The analysis was based on hydrological data, including water meter data of the Institute of Meteorology and Water Management, data from ISOK (IT system for country protection against extreme hazards) flood hazard and flood risk maps, construction designs, flood embankments concepts and technical state assessments, as well as calculations of water level based on valley cross-sections used in elaboration of flood hazard maps and data on levels and flows supplied by the Institute of Meteorology and Water Management. These analyses were used as the basis for indication of the safe flood embankments crown level, in compliance with the Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 on technical conditions to be met by hydrotechnical structures and their location.
PL
W pracy przedstawiono analizę przydatności konceptualnego modelu opad-odpływ wg Nasha do symulacji przepływów maksymalnych w zlewni Potoku Służewieckiego po profil „Rosoła”, położonej w Warszawie. Zakres analiz obejmował identyfikację parametrów modelu Nasha (N, K) dla 13. zdarzeń opad-odpływ oraz ocenę zgodności przepływów pomierzonych i symulowanych. Analizę przeprowadzono dla dwóch różnych wielkości powierzchni zlewni (31,2 i 14,7 km2), dwóch kroków czasowych obliczeń (10 i 30 minut) oraz dwóch lokalizacji punktu końca hydrogramu odpływu bezpośredniego, celem określenia ich wpływu na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha. Obliczenia przeprowadzono za pomocą autorskiego programu komputerowego. Przyjęcie do obliczeń dwóch różnych wielkości powierzchni zlewni ma niewielki wpływ na zgodność pomierzonych i symulowanych przepływów maksymalnych. Zgodność pomiędzy tymi przepływami jest znacznie większa w symulacjach z krokiem czasowym obliczeń 10 minut, aniżeli z krokiem czasowym 30 minut. Analiza wykazała, że wybór punktu końca hydrogramu bezpośredniego ma duży wpływ na błąd symulacji przepływów oraz wartości parametrów modelu Nasha.
EN
The paper presents an analysis of suitability of the conceptual rainfall-runoff model by Nash for simulation maximum flows in the Służewiecki Stream catchment to the profile “Rosoła”, located in Warsaw. The range of the analyzes included determining the parameters of the Nash model (N, K) for 13 rainfall-runoff events and an assessment of the compatibility between measured and simulated flows. The analysis was conducted for two different sizes of the catchment area (14.7 and 31.2 km2), two time steps of calculations (10 and 30 minutes) and two locations of the end point of the direct runoff hydrograph, in order to determine their impact on the flow simulation error and the parameters of the Nash model. The calculations were performed using a owned computer program. Admission to the calculations of two different sizes of the catchment area has little impact on the compatibility between measured and simulated maximum flows. The compatibility between these flows is much greater in the simulations with the time step of calculations of 10 minutes than with the time step of 30 minutes. The analysis showed that the choice of the end point of the direct runoff hydrograph has a big impact on the flow simulation error and the values of parameters of the Nash model.
EN
The considerable computation time of a practical application of sequential algorithms for simulating thermal and flow distribution in pipe networks is the motivating factor to study their parallei implementation. The mathematical model formulated and studied in the paper requires the solution of a set of nonlinear equations, which are solved by the Newton-Raphson method. An object-oriented solver automatically formulates the equations for networks of an arbitrary topology. The hydraulic model that is chosen as a benchmark consists of nodal flows and loop equations. A general decomposition algorithm for analysis of flow and temperature distribution in a pipe netwark is presented, and results of speedup of its parallel implementation are demonstrated.
5
Content available remote Symulacje numeryczne przepływów ustalonych metodą LES
63%
PL
W artykule przedstawione są wyniki weryfikacji poprawności działania programu do symulacji przepływów pulsacyjnych wykorzystującego metodę LES (Large Eddy Simulations) w zakresie przepływów ustalonych. Zaprezentowano porównania otrzymanych wyników symulacji numerycznych z wynikami dostępnymi w źródłach literaturowych. Przeanalizowano wpływ rozmiaru siatki oraz wartości stałej Smagorinskiego na poprawność rozwiązań.
EN
Verification results of the code operation for pulsating flow simulations developed with the LES (Large Eddy Simulations) method in the steady flow range are presented. A comparison of the numerical simulation results with available reference data is shown. The mesh size and the Smagorinski constant influence on the calculation correctness are analysed.
EN
Practical molding processes of polymer melts involve geometrically complex dies. Such dies are usually tapered or streamlined as e.g. conical dies, to achieve maximum output rate under conditions of laminar flow. The models of generalized second grade fluids are used and the results obtained have been illustrated by examples of conical flows of power-law type and Bingham type fluids.
PL
Procesy odlewania stopów polimerów wymagają geometrycznie złożonych form. Dla uzyskania maksymalnego wydatku przy przepływie laminarnym stosuje się zazwyczaj opływowe formy zbieżne, jak np. formy stożkowe. W pracy przyjęto do rozważań model uogólnionego płynu drugiego rzędu, a otrzymane wyniki zilustrowano przykładami stożkowych przepływów płynów typu potęgowego i typu Binghama.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.