Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
1
100%
XX
W artykule rozważa się ontologię obiektów postulowanych przez teorie ekonomiczne. Przedstawiając różne możliwości odpowiedzi na pytanie o realizm teorii ekonomicznych, autor omawia ich implikacje filozoficzne oraz wskazuje argumenty przemawiające za, jak również przeciwko kolejnym propozycjom. Głównymi propozycjami odpowiedzi na pytanie o obiektywne istnienie obiektów teorii ekonomicznych są: instrumentalizm Miltona Friedmana, retoryczny obraz ekonomii Deidre McCloskey, performatywność Donalda MacKenzie oraz realizm naukowy postulowany przez Uskali Maki'ego. Autor zaproponował rozważenie poglądu filozoficznego Arystotelesa - esencjalizmu, który wskazywałby, że system aksjomatyczny ekonomii opisuje esencje firm, racjonalnych konsumentów i innych obiektów systemu gospodarczego, natomiast inne obserwowane cechy - systematyczne błędy w przewidywaniu, nieracjonalne decyzje, błędy w postrzeganiu rzeczywistości ekonomicznej itd. wynikają z akcydensów.(abstrakt oryginalny)
EN
The ontology of objects postulated by economic theories is considered in this article. The author presents various possibilities to answer the question of realism in economics. The philosophical implications of a few solutions as well arguments for and against are discussed. Milton Friedman's instrumentalism, Deidre McCloskey's rhetorical image of economics Donald MacKenzie's performativity and scientific realism advocated by Uskali Maki are the most influential ways of answering the question if objects of economic theory exist in reality. The author suggests taking into consideration the Aristotle's point of view i. e. essentialism, where essences of firms, rational consumers and other objects of the economics are described by axioms. Other properties, e. g. the systmatic prediction errors, irrational decisions, misperceptions of market risks, are accidental.(original abstract)
EN
Three-dimensional vibrations of economic vectors always take place around the hypothetical line of the economic equilibrium. The geometrical observation of the kinematics of the course of stock exchange occurrences originated the so called technical analysis, which among other activities seeks new rules in order to be able, with their help, to appoint occurrences of so called turning points on capital markets, or to fix time horizons of appearing trends, etc. In the sequence of several dozen recent years the methods using twodimensional spirals (price and time) have experienced a few interesting alterations. It seems that the research of capital helices should be continued, since the very process of whirling of vectors will last as long as the ones participating in the market will be undertaking the decisions in terms of the price and quantity, concerning the purchase (or sale) of vectors.(original abstract)
3
Content available remote Profesor Edward Taylor (1884-1964) - kielczanin i ekonomista
80%
XX
Artykuł poświęcony jest życiu i dokonaniom wybitnego kielczanina i ekonomisty - Edwarda Taylora (1884-1964), wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego, autora wielu publikacji, współtwórcy spółdzielczości polskiej i współzałożyciela Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to professor Edward Taylor the prominent economist born in Kielce, the lecturer of The University in Poznań, the author of many publications, the co-author of Polish cooperation movement and co-founder of The Society of Polish Economists and Statisticians. (original abstract)
4
Content available remote Strategia konkurencji - geneza pojęcia
80%
XX
Celem artykułu jest omówienie genezy pojęcia strategia, prześledzenie jego historii, rozróżnienie pojęć strategia i taktyka oraz pokazanie różnorodności definicji omawianej kategorii (powstałych zarówno w literaturze anglojęzycznej, jak i polskojęzycznej). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę strategów wojskowych, w tym szczególnie Sun Tzu i Carla von Clausewitza w tworzeniu i realizacji strategii konkurencji z uwagi na ich ponadczasowy i uniwersalny charakter. (fragment tekstu)
EN
The shortage of resources results in necessity of competition. Thus all economic units create long-term plans in order to achieve the access to desired resources quicker than competitors and to obtain full and absolute domination in all possible fields. The main aim of the article is to explain the origin of word "strategy", discuss its history, distinguish strategy from tactic and to show the variety of strategy definitions which can be find in the literature. Special attention is paid to the role of military strategists such as Sun Tzu and Carl von Clausewitz in creation and implementation of competition strategies because of their timeless and universal nature.(original abstract)
5
Content available remote Analiza krytyczna jako metoda poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu
80%
XX
W dyskusjach naukowych pojawiają się opinie, że współczesna teoria zarządzania nie nadąża za przeobrażeniami zachodzącymi w otoczeniu i zmianami społecznymi. Aktualne trendy w rozwoju organizacji wydają się akcentować znaczenie sieci relacji, kreowania kapitału ludzkiego, zaangażowania, wspólnoty i zaufania wśród interesariuszy organizacji57. Zgadzając się z tymi poglądami, można jedynie dodać, że potrzebne jest także realistyczne spojrzenie na złożoność procesów tworzących całokształt funkcjonowania organizacji. Rzeczywistość organizacyjna dość często ukazuje sytuacje i mechanizmy wprost przeciwne do tego, co jest propagowane w niektórych najnowszych teoriach naukowych. Według Andrzeja Koźmińskiego na poziomie organizacji i społeczeństw rzeczywistość kształtuje się w wyniku rozgrywek pomiędzy jednostkami i grupami o sprzecznych interesach, różnych zasobach, strategiach i umiejętnościach58. Można zatem sądzić, że dla rozwijania nauk o zarządzaniu ważne znaczenie ma właśnie wnikliwa obserwacja konstruującej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Postęp w tych naukach będzie zależny m.in. od upowszechniania wniosków będących rezultatem prowadzonych obserwacji. Zebrane informacje wymagają uporządkowania, a także odpowiedniego wyjaśnienia, które jest odmianą rozumowania. Uważa się, że jego istota sprowadza się do poszukiwania kluczowych przesłanek uzasadniających stan rzeczy, który powstał za sprawą określonych przyczyn59. Można zatem sądzić, że dla osiągnięcia tego celu pomocna jest analiza krytyczna, która służy ustalaniu związków, rozpoznaniu zależności przyczynowych między stwierdzonymi faktami, kładąc szczególny nacisk na wyjaśnianie rzeczywistych motywów, intencji oraz konsekwencji podejmowanych decyzji zarządczych. Dzięki stawianiu ważnych pytań, a także otwartości na nowe idee i przemyślenia analiza krytyczna może być asumptem do ożywionych dyskusji i polemik w środowisku naukowym. (abstrakt autora)
EN
The purpose of the article is discussing the nature of critical analysis in management sciences in the context of system approa ch to organization, as a method giving closer view enabling to find the truth about examined problems, phenomena and processes. Important meaning for the development of management sciences has a thorough observation of social-economic reality, which should concentrate on recognizing cause-and-effect dependences between diagnosed facts, paying the special attention to clarify ing real motives as well as the consequence of making managerial decisions. Taking into considerations these facts, the article presented the aims and fundamental assumptions of the critical analysis as a research method. Simultaneously, the author underlined its virtues, as well as defects. A crucial element of conducted delibe rations is author's model which is stressing chosen problem issues associated with functioning organization for needs of critical analy sis in management studies. The presented model is contributing to eliminate divergences which appears between a scientific theory and the management practice. (original abstract)
XX
Przedstawiono trzy koncepcje teorii regulacji rynków przez państwo: interesu publicznego, przechwycenia i regulacji. Ponadto zaprezentowano główne przyczyny porażek w procesie regulacji, które przejawiają się w rozbieżności pomiędzy aktywnością władzy państwowej a interesem publicznym.
EN
This article presents the three main theoretical concepts of the problem of state regulation of markets: 1) public interest theory, also called normative analysis as a positive theory, according to which state intervention in economic processes is a response to market failures; 2) capture theory, according to which companies themselves seek regulation in order to derive specific benefits from it (for instance, due to restricted entry to branches of the economy); 3) the economic theory of regulation, which analyzes the problem in terms of demand for regulatory activity and its supply. Two models within this theory - the S. Peltzman and G. Becker models - are discussed. The author also discusses the critical arguments put forward against these theories. Furthermore, he presents the main reasons for government failures in the process of regulation, which is reflected in the disparity between the activities of state authorities and the public interest. (original abstract)
XX
Artykuł jest analizą ewolucji myśli dwóch wybitnych ekonomistów: Wilhelma Roepkiego i Giacomo Becattiniego. Rozważali oni związki zachodzące pomiędzy problemami ekonomicznymi, a społecznym wymiarem społeczeństwa obywatelskiego. Autor przedstawił podobieństwa występujące w poglądach tych ekonomistów.
EN
This paper takes up a very important topic of the relationships between economic issues and social dimension of the civil society. The author, basing on the analysis of thought of two eminent economists, Wilhelm Roepke and Giacomo Becattini, tries to look beyond the principles and theorems of the mainstream economic theory in order to see how they really contribute to the human development of the society. The analysis carried out in this work highlights a converging path towards a point not yet clearly identified: it is not, in the opinion of the author, a "third way". However, the convergence element that can be found in works of two studied economists regards the man, but not the homo oeconomicus, rather the human person in his multiple aspects and interests oriented towards objectives that go beyond those of consumerism and the appropriation of profits. (original abstract)
XX
Autor zarysował dwa nurty: teorie klasyczne i keynesistowską pieniężną teorię procentu, dotyczące procentu oraz wpływu stopy procentowej na życie gospodarcze.
EN
The article begins with the definition of the very essence of interest, the factors determining its level and the functions of interest. Contemporary views on the interest rate have two sources: - classical theories according to which the interest rate is determined by the real values, i.e. economic values (savings and investments), - Keynesian theories based on monetary factors. Contemporary theories are seeking a compromise between the two directions. Adherents of the classical theories incorporate money factors into these theories (e.g.K. Wicksele), but those basing on the Keynesian theory also take into account the real factors (J.R. Hicks in his concept "IS-ZN", B. Ohlin and E. Indahl in "Loanable Fund"). The author has also characterised briefly the teories of interest structures (expectations, liquidity and market segmentation) along with the attempts at explaining the nature of interest on the basis of model equilibrium. The theories of the Preferred Habitat Theory which are trying to combine these partial theories into a single one, have been mentioned as well. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono jaką rolę w polskiej myśli ekonomicznej odegrało środowisko uniwersyteckie. Głównym ośrodkiem ekonomii teoretycznej stał się Uniwersytet Jagielloński, a zwłaszcza jego profesorowie i docenci, którzy wnieśli ogromny wkład dla rozwoju nauki ekonomii.
EN
The development and evolution of Polish economic science, connected with transformations in the social-economic base of the country, are presented. The importance of the Cracow academic circle which has become the nursery of the Polish science is discussed. The original share of Polish scientists to the theory of economy is stressed as being connected with new methodological bases conditioning a more direct link between sciences and practice. The outputs of leading representatives of liberal economy are analysed including those of A. Krzyżanowski, A. A. Heydel, F. Zwaig, E. Taylor, J.St. Lewiński and W. Zawadzki. (original abstract)
XX
Praca przedstawia szkicowo 20 lat polskiej gospodarki (1988-2010). Jest to wstęp do dalszej analizy. (abstrakt oryginalny
EN
This paper presents shortly twenty years (1988-2010) of a development of Polish economy as a coming back to capitalism. It is an introduction to more detailed analysis. (original abstract)
11
Content available remote Mikroekonometria
80%
XX
W artykule przedstawiono krótką dyskusję nad dwoma ujęciami przedmiotu mikroekonometrii, rozróżniając mikroekonometrię w wąskim i szerokim tego słowa znaczeniu. W szerokim ujęciu mikroekonometria to zastosowanie metod ekonometrycznych w mikroekonomii, a w wąskim - specjalne metody analizy mikrodanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a brief discussion on the two approaches to the subject of microeconometrics, distinguishing microeconometrics in the narrow and the broad sense of the term. In the broad sense, microeconometrics is the use of appropriate econometric methods in the field of microeconomics. In the narrow sense, microeconometrics includes special methods of microdata analysis. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest krytyczna ocena współczesnej teorii ekonomii pod względem jej użyteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych w Polsce. W związku z tym formułuję następujące tezy badawcze. (fragment tekstu)
EN
The basic aim of this article is a critical assessment of present theory of economy relating to relationships between theory of macroeconomic and theory of economic policy. The author formulates five arguments and verifies them. These arguments deny connections and explain that theory of macroeconomics develops slower than macroeconomics policy. It is creating a gap which decreases the possibilities of an objective estimation connected with so-called "art of government with state". The theory of macroeconomics is based on knowledge from turn of ages XIX and XX and therefore becomes more and more useless in practical economic sciences. (original abstract)
XX
Opisano rolę i rozwój teorii bezrobocia w teorii ekonomii.
EN
The paper has presented role and development of the theory of unemployment in the theory of economy. Author has presented the unemployment theory in the 18th and 19th century economy and in the modem (neo- Classical and Keynesian) economics. (original abstract)
14
Content available remote Iluzja pewności, czyli kilka uwag o modernistycznym samozadowoleniu ekonomii
80%
XX
Współczesna ekonomia głównego nurtu wyróżnia się na tle innych nauk społecznych ściśle modernistycznym charakterem. Ekonomiści nie postrzegają tego jako wady, wręcz przeciwnie - upatrują w tym swej przewagi nad przedstawicielami innych nauk. W ich mniemaniu formalizm i matematyzacja analizy ekonomicznej oraz traktowanie założenia o racjonalności i maksymalizacji jako uniwersalnych w wyjaśnianiu ludzkich zachowań pozwala na formułowanie predykcji ze zdecydowanie większą precyzją, niż ma to miejsce np. w socjologii. Za pomocą aparatury pojęciowej Ludwika Flecka można jednak wykazać, że przeświadczenia te są jedynie wyrazem pewnej iluzji, której ulegają ekonomiści.(abstrakt oryginalny)
15
Content available remote Radical Constructivism and Methodology of Economics
80%
EN
The rhetorical approach to the methodology of economics is usually considered to be radical. In fact, compared with a strictly modernist orthodoxy, demand attention almost exclusively on the quality of the argumentation, would mean quite far-reaching change in the perception of economics as a science. However, if we consider the possibility of applying constructivist approach to methodological discourse in economics (and this attempt has been made to this Article), it may be that the issues previously taken for granted (such as the formation of the theory and its relationship to economic reality) will be required to profound redefinition.(original abstract)
XX
W pracy dokonano przeglądu zastosowań metody eksperymentalnej w badaniach ekonomicznych. Jest to metoda odkrywania wiedzy naukowej zdobywająca coraz większe uznanie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu teorii stabilnych alokacji. Została ona zaczerpnięta z teorii gier i ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. Badania empiryczne dokonywane w ramach tej teorii są przeprowadzane głównie na podstawie różnego rodzaju eksperymentów ekonomicznych. Szczególnie istotny wkład do teorii dopasowania wniosły prace Alvina E. Rotha. W publikacji podkreślono możliwości badania optymalnych skojarzeń za pomocą eksperymentu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a review of the use of experimental methods in economic research. It is a method, appreciated by scientists more and more, and discovering new scientific knowledge. In the next part it is defined the basic concepts of the theory of stable associations, which was taken from game theory and have a very wide practical applications. Empirical studies are conducted mainly on the basis of various economic experiments. Especially important contribution to the theory of matched made AE Roth works. The publication highlighted the potential optimal research associations through experiment. (original abstract)
XX
Przybliżono postać i zainteresowania naukowe Leopolda Caro (1864-1939), polskiego ekonomisty, publicysty i gorącego orędownika solidaryzmu ekonomicznego. Jego koncepcje ekonomiczne skupiały się wokół solidarności międzyludzkiej i roli odgrywanej w gospodarce przez silne państwo, będące obrońcą interesów narodu.
EN
The article presents Leopold Caro's (1864-1939) views on the role of the state in economy. Analysing Caro's assumption concerning the presence of altruistic motivation in economy, which was fundamental for his economic thought, the concept he propagated of economic relations in which the institution of a powerful state guarding national interest and dominance of common good over individual good occupy the central place was presented. As a precursor of economic solidarism in Poland, Caro presented views which were shown in the light of their religious inspirations and opposition towards assumptions of liberal theories. Since the suggested by the economist Christian ethics-based vision of the state as emanation of all community members' solidarity based in Caro's contemporary economic conditions, the article underlines both its normative and universal character as well as close relation with specific economic situation of Poland between the two World Wars. (original abstract)
18
Content available remote Czy ekonomia keynesowska odeszła już do historii?
80%
XX
Celem rozważań jest charakterystyka teorii Keynesa oraz prześledzenie jej rozwoju po II wojnie światowej, a także poszukanie odpowiedzi na pytanie: czy stanowi ona tylko jedną z ważnych (a może najważniejszą) teorii ekonomicznych XX wie ku, ale współcześnie nie warto do niej wracać? Tak postawione pytanie rodzi kolejne, dotyczące możliwości adaptacyjnych starych teorii do potrzeb współczesnej gospodarki.(fragment tekstu)
EN
In the face of financial crisis which appeared in the world during Autumn 2008 revived discussions concern effectiveness of neoliberal economic doctrine. Liberal economy dominated on the world at least 30 years does not have worked out methods to fight with crisis. The goverments act temporary, very nervously looked for support among the biggest authorities in the field of economics. Those authorities does not know well how to diagnose existed situation and how to cure economy. It come to mind a question if maybe the Keynes theories already tested during post-war period might be useful now in curing contemporary economy? Can we say today that Keynes economics its only the past? This study has theoretical character, tried to describe the Keynes doctrine and influence on Western countries economies after war, also introduced main accusations to this theory from neoliberals strictly speaking monetarists. In the end paid attention to some actual antidepression solutions which are an element of Keynes economics. (original abstract)
XX
W teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej wykorzystuje się wiele różnych wskaźników odzwierciedlających różne aspekty zapotrzebowania kraju na rezerwy walutowe. Jednakże wykorzystywanie każdego ze wskaźników oddzielnie dla określenia optymalnego poziomu rezerw walutowych może być ograniczone, stąd wszystkie wskaźniki powinny być łącznie brane pod uwagę przy określaniu zapotrzebowania kraju na rezerwy walutowe. Badania autorskie przeprowadzone w niniejszej pracy ujawniły, że prawie w całym okresie 1990-2011 wartość rezerw walutowych w Polsce była wyższa od wartości optymalnych, sugerowanych przez wskaźniki adekwatności rezerw walutowych. Stosunkowo wysokie rezerwy walutowe w Polsce zabezpieczały krajową gospodarkę przed ewentualnymi skutkami kryzysów ekonomicznych, przy czym stosunkowo wysoki poziom tych rezerw prowadził do ich niskiej rentowności.(fragment tekstu)
Ekonomista
|
2000
|
nr nr 3
415-438
XX
Artykuł zawiera opis zasad działania i konsekwencji wprowadzenia podatku liniowego oraz prace teoretyczne, analizujące właściwości podatku liniowego (modele, w których system podatkowy jest wynikiem głosowania; modele badające efektywność i sprawiedliwość podatków liniowych; modele badające przykłady konkretnych problemów związanych z podatkiem liniowym). Na zakończenie przedstawiono empiryczne badania wpływu podatku liniowego na gospodarkę.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.