Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fuel and energetic economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Autor przedstawił nową koncepcję zintegrowanego planowania zasobów, która powstała po zmianach głównie w sektorze elektroenergetycznym, na przełomie lat 70 i 80 w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem tego systemu jest dostarczenie klientom zamówionej przez nich energii na odpowiednim poziomie, po minimalnych kosztach i z najmniejszym niekorzystnym skutkiem dla środowiska naturalnego. W tym systemie wykorzystuje się także opcje DSM (Demand Side Management), która modyfikuje obciążenia odbiorców i/lub redukuje ilość zużywanej energii. Autor przedstawił także metody w planowaniu DSM. Jego zdaniem wprowadzenie IRP (Integradet Resource Planning) w polskich przedsiębiorstwach energetycznych wymaga zmodernizowania prawa energetycznego w zakresie racjonalizacji wykorzystania energii, nowego systemu taryfikacji, regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz planowania DSM.
EN
The author presents a new concept of integrated planning of resources, which was established after changes in the energetic sector, on the turn of the 1970s in the United States. The main purpose of the system is to provide customers with the energy ordered by them, on the appropriate level, with minimal costs and minimal damage to the natural environment. The Demand Side Management (DSM) option, which can reduce the amount of energy that is used, is applied in the system. The author also shows the methods in planning DSM. Accorging to the author, the implementation of Integrated Resource Planning (IRP) in Polish enterprises requires modifying the legislation concerning energetics in the aspect of rationalization of energy usage, implementing a new tariffing system, regulating the activity of enterprises of energetics branch and planning DSM. (MN)
XX
Artykuł omawia formalnoprawne uwarunkowania programowania rozwoju oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa gazowniczego. Omawia plan rozwoju PGNiG SA, prognozowane zapotrzebowanie na gaz i możliwości pokrycia zapotrzebowania.
XX
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z upowszechnieniem technologii paliw kopalnych w bliskiej i dalszej perspektywie czasu. Wskazano na główne przyczyny zmniejszenia dynamiki wprowadzania nowych technologii, skutkujące opóźnieniami inwestycyjnymi zarówno w UE jak i w Polsce. Szerzej przedstawiono potencjał aplikacyjny dla technologii węglowych i gazowych. Zwrócono uwagę, że dalszy rozwój bloku kondensacyjnego jest uwarunkowany wzrostem jego efektywności termodynamicznej i ekonomicznej oraz poprawą elastyczności cieplnej i charakterystyk przy zmiennym obciążeniu. W przypadku technologii gazowych barierą prognozowanego ich upowszechnienia w UE i w skali globu może okazać się duża niestabilność cen gazu. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of technical and economic parameters of a classic condensing coal power plant and other coal technologies (for example integrated gasification combined cycles) indicates that they are and they will be important for the energy security of many countries, particularly for Poland. Additional in Poland new investment are justified by the age of working installations, and the resulting necessity for the withdrawal of units with low environmental and economic standards. There are many reasons for which reduce the dynamics of the introduction of new technologies, leading to the difference between the best available technologies and technologies which are in use. Introduction of natural gas technology to the Polish electricity generation sector is a necessity. Autonomous systems can serve an important regulatory role. Gas and steam cycles with high flexibility next to reduce carbon dioxide emissions may also fulfill regulatory functions. Gas turbines can also provide the basis for the construction of accumulation installations. The main barrier may be instability in the gaseous fuel market, related with increased interest in this class of technology in many parts of the globe. Reasonable speed up of the transformation of the energy system requires a continuous expansion of knowledge in society. Only in this way the emergence of hostility toward one class technology and overestimate the role of others can be avoided. It is a task not only for the entire education system but also politicians and economic activists. (original abstract)
XX
Przedstawiono sytuację górnictwa węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej, warunki funkcjonowania górnictwa w Polsce, przesłanki i kierunki jego restrukturyzacji, etapy, spodziewane efekty oraz perspektywy.
EN
The coal-mining sector tends to find itself in the limelight more often than any other sector mostly on account of the problems affecting the sector's restructuring the country's industrial policy and power supply self-sufficiency. The paper aims at a presentation of the status of reforms in the sector and its prospects in the next few years. While presenting the situation of that sector of the Polish economy, the author tries to find a place for it in the ever shrinking Europe's coal market. In his paper the author upholds the need for restructuring coal mines resulting both from the low profitability and considerable indebtedness and from obsolete technology as well as from the organization and ownership structure which does not conform to the reguirements of a market economy.(original abstract)
XX
Przedstawiono wielkość i strukturę zużycia energii pierwotnej w Polsce w latach 1980-1992, zasoby surowców energetycznych, strukturę zużycia energii pierwotnej w Polsce i innych krajach Europy i jej przewidywane zużycie w Polsce do 2010 r.
EN
The Polish fuel and power industry took its definite shape in the years 1950-1980. It is characterized mainly by a high proportion - about 77 procent - of solid fuel (hard coal and brown coal) in the structure of energy carriers. The paper presents changes, forecasted till the year 2010, in the structure of carriers utilization tending towards an increased proportion of hydrocarbon fuel.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowiska Polski i Niemiec wobec wyzwań polityki energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie unii energetycznej - z uwzględnieniem oceny bilansu paliwowo-energetycznego Polski i Niemiec, założeń i celów narodowych polityk energetycznych obu państw, jak również wspieranych przez Polskę lub/i Niemcy potencjalnych kierunków polityki energetycznej UE, względnie działań w tym zakresie podejmowanych na poziomie UE. Artykuł opiera się na dostępnych źródłach i badaniach własnych autorki, co znajduje odzwierciedlenie w przypisach. (fragment tekstu)
EN
The article presents Poland's and Germany's position on the challenges of the EU-Energy Policy on an example of the EU Energy Union. The article includes an evaluation of Poland's and Germany's energy balance as an important determinant of the energy policy in both countries. The core tasks of the Polish and German energy policy were discussed as well as the possible support of future key issues of the EU energy policy. (original abstract)
XX
Po sześciu latach negocjacji rządy Polski i Rosji podpisały kontrakt, na mocy którego Rosja dostarczy Polsce 250 bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego przez kolejnych 25 lat.
EN
After six years of negotiations, Polish and Russian government officials signed a contract in Warsaw that will see Russia supply Poland with 250 bilion cubic meters of natural gas over 25 years
XX
Coraz bardziej podkreśla się wagę stosowania alternatywnych paliw napędowych, np. ekologicznego oleju napędowego wytwarzanego na bazie rzepaku. Na paliwa alternatywne stawia też Szwecja, choć koszty związane z przejściem na takie paliwa są wysokie i nie będą one nigdy w stanie konkurować z ropą naftową i gazem.
XX
Dokument autorstwa Ministerstwa Gospodarki, przyjęty przez Radę Ministrów 22 lutego 2000 r.
XX
Artykuł omawia "Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020", dokument przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 11 lutego br.
XX
Celem artykułu jest określenie trendów energochłonności gospodarki polskiej w ujęciu mezoekonomicznym w latach 1996-2012, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników energochłonności produkcji globalnej, finalnej oraz indukowanej. W analizowanym okresie obserwowano spadek poziomu energochłonności w gospodarce, pokazano też rodzaje działalności najbardziej energochłonne oraz zidentyfikowano tempo zmian tych wskaźników. Trzon danych w badaniu stanowi baza WIOD (World Input-Output Database), skupiająca m.in. ujednolicone bilanse paliwowo-energetyczne według klasyfikacji PKD 2004. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine trends in energy intensity of the Polish economy at the mezoeconomic level in the years 1996-2012 with particular emphasis on energy intensity of global production, final production and induced energy intensity. In the analyzed period a decrease of energy intensity level in whole economy was observed. The most energy-intensive sectors were identified and average pace of changes of mentioned ratios was calculated. The World Input-Output Database (WIOD) is the data core and includes unified energy balances, according to PKD 2004 classification. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań słomy pozyskanej z dojrzewającej pszenicy, którą poddano procesowi czterokrotnego moczenia w wodzie demineralizowanej. Operację moczenia prowadzono w wa - runkach laboratoryjnych w temperaturze 20°C. W wyniku moczenia ze słomy została usunięta część sub - stancji mineralnej, w tym znaczna ilość alkalicznych soli sodu i potasu oraz substancji zawierających siarkę i fosfor. Proces moczenia w wyraźny sposób wpłynął na zmianę składu chemicznego popiołu otrzymanego z preparowanej wodą słomy, który zwiększył swoją kwasowość. W popiele o 78% zmalała zawartość Na2O, o 60% zawartość K2O, do 80% wzrósł natomiast udział nierozpuszczalnego w wodzie, kwasotwórczego SiO2 . W konsekwencji korzystnie zmieniły się wartości wskaźników, za pomocą których oceniana jest skłonność słomy do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania i zgazowania. Już w wyniku dwukrotnego moczenia indeks alkaliczności AI przyjmował wartość sugerującą, że paliwo to nie powinno sprawiać trudności podczas spalania z powodu zwiększonej intensywności żużlowania kotła. Natomiast wskaźnik aglomeracji złoża BAI bezpieczną wartość wskazującą na niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska aglomeracji złoża podczas spalania lub zgazowania fluidalnego osiągnął po trzecim cyklu moczenia słomy. Trzeci z ocenianych wskaźników, Fouling-Index Fu nie osiągnął wprawdzie wartości wskazującej na brak skłonności paliwa do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania, ale w wyniku czterokrotnego moczenia nastąpiła 80% redukcja jego początkowej wartości. Ostatni z analizowanych wskaźników, wskaźnik lepkości żużla SR, w trakcie prowadzonego eksperymentu nie zmieniał swojej wartości, która dla zarówno dla słomy surowej, jak i po kolejnych cyklach moczenia, wskazywała, że paliwo to powinno charakteryzować się małą skłonnością do odkładania żużlu podczas spalania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the analysis of straw obtained from ripening wheat, which was subjected to four water soaking cycles in demineralized water. The soaking was carried out under laboratory conditions at 20 ° C. As a result, part of mineral matter, including a significant amount of alkaline sodium and potassium salts and substances containing sulfur and phosphorus, was washed out. The process of soaking has a great impact on the chemical composition of ash obtained from water-treated straw, which increased its acidity. The Na2O content in the analyzed ash has decreased by 78%, while the K2O content has decreased by 60%. In turn, the content of waterinsoluble, acidforming SiO2 has increased by 80%. As a consequence, a positive change in the values of indices, on the basis of which the tendency of straw to slagging and deposit formation during the combustion and gasification processes is assessed, has been observed. Already after the second water soaking cycle it became apparent, based on the AI alkali index, that the examined fuel should not cause difficulties resulting from the increased intensity of use of the boiler during the combustion process. Meanwhile, the value of the BAI bed agglomeration index was considered to be safe, indicating a low possibility of bed agglomeration during the combustion or fluidized bed gasification, after the third water soaking cycle. The third of the analyzed indices, the Fu fouling index, did not indicate any tendency to deposit formation during the combustion; however, four water soaking cycles reduced its initial value by 80%. The last of the analyzed indexes, the SR, slag viscosity index did not change its value during the experiment, which, both for the raw straw and after subsequent soaking cycles, indicated that the fuel should have a low tendency to accumulate slag during the combustion process. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę zmian w strukturze importu benzyny oraz oleju napędowego w okresie od 1992 do 1997 r. Ukazano zmiany w imporcie paliw płynnych oraz zaprezentowano spojrzenie na powody tych zmian. W zakończeniu podjęto próbę porównania czynników wpływających na import benzyny oraz oleju napędowego.
EN
The role of imports in satisfying domestic for liquid fuels will increase in the coming years. In addition, the import of fuels will be aided by the progressive elimination of customs barriers and Poland's gradual integration with the European Union. The aim of this article is to analyse changes in the import structure of petrol and diesel oil during the 1992-97 period. The author defines the trajectories of change in the import of liquid fuels and looks at the reasons for these changes. In conclusion, he attempts to compare the factors that influence the import of petrol and liquid fuels. (original abstract)
XX
W opracowaniu starano się odpowiedzieć na pytania, jak kształtowało się zużycie paliw płynnych w latach 1985-1995 w Polsce i UE. Przeanalizowano spotrzebowanie benzyny oraz oleju napędowego, oraz podjęto próbę zidentyfikowania różnic i zmian w ich zużyciu.
EN
The subject addressed in this article, i.e., the petroleum sector, is especially important in the light of Poland's approaching accession to the European Union. The author compares liquid fuel consumption in Poland and European Union states in the years 1985-95. He analyses the consumption of petrol and diesel oil, and tries to identify the differences and changes in the consumption of these fuels. The author also tries to illustrate the possibilities for reducing existing differences in consumption levels of liquid fuels in Poland and selected European Union states. (original abstract)
EN
In 2021, at the request of PJSC "Dnepropetrovsk Coke Plant", city Kamianske, we conducted research at the facility where coke-chemical waste is stored on one of the coal waste collectors. The study area was 9.37 ha. The research subject was anthropogenic formations, which were formed due to the storage of coal-floated sediments on the company's premises. The research aimed to determine the characteristics and analysis of the quantity and quality of coal accumulations, determine the retention of the insulating layer and its composition, and create maps of the quality and capacity of accumulated anthropogenic sediments. The ordering company decided to use both - the latest ground penetration technology and the traditional methods of drilling and laboratory, thanks to which an unusually large number of parameters were obtained and processed during the research process. Similar research was conducted on other industrial facilities, but to a much lesser extent; since we have implemented a combined, comprehensive methodology for the assessment of anthropogenic deposits, because of which the effectiveness of geological research and economic assessment increased, the time of conducting research shortened to 40-45 calendar days, and the cost of such tests decreased five times. At this stage, some things could be improved in the methodology, such as imperfection of the mathematical model and methodology of statistical data processing. These errors will be eliminated during further modelling work under the prepared implementation plan for the tested methodology. (original abstract)
XX
Tematem artykułu jest wykorzystanie analizy systemowej w modelowaniu procesów gospodarczych zachodzących w gospodarce paliwowo-energetycznej. Określono zadania i etapy analizy systemowej oraz scharakteryzowano typy modeli wykorzystywanych do prognozowania rozwoju systemów paliwowo-energetycznych. Omówiono cele i zadania modeli matematycznych opracowanych w Pracowni Polityki Energetycznej i Ekologicznej IGSMiE PAN. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the use of system analysis in modelling of economic processes in energy systems. The basics of system analysis and types of computer models used in simulation of energy systems development were shown. The paper presents main tasks of computer models developed in the Division of Energy and Environmental Policy, Mineral and Energy Economy Research Institute and their application in the decision making-processes.(original abstract)
XX
Artykuł w swoim zamierzeniu ma być jedynym z przyczynków do dyskusji nad stworzeniem jednolitej i kompleksowej polityki energetycznej Polski ujmującej w swych ramach również aspekt bezpieczeństwa energetycznego. Fakt, że do dnia dzisiejszego polityka energetyczna ma "wiele twarzy" świadczy z jednej strony o złożoności zagadnienia, z drugiej zaś o braku determinacji ze strony rządzących, aby coś w tym kierunku zmienić. Artykuł w swoim zamierzeniu nie odnosi się jednak do bieżących wydarzeń na krajowym i światowym rynku energii, a jedynie przybliża koncepcje zasad oceny i monitoringu bezpieczeństwa energetycznego. Jest zatem teoretyczną analizą tego czym jest bezpieczeństwo energetyczne i jak to bezpieczeństwo energetyczne można zmierzyć. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a contribution to the discussion on creating a uniform and complex energy policy of covering the energy safety aspect. The multi aspect character of energy policy proves that the complex, and also lack of determination of the decision-makers in this respect. The paper does not refer to all current events in Poland's and the World's energy market; it only principles of evaluation and monitoring of energy safety. Thus, it is a theoretical analysis of energy safety and its future trends. (original abstract)
XX
Wdrożenie skutecznego sposobu odwodnienia koncentratów flotacyjnych i innych frakcji ziarnowych węglowych za pomocą wirówek, z jednej strony uprościło proces i obniżyło koszty odwadniania węgli, z drugiej strony spowodowało powstawanie bardzo drobnych frakcji ziarnowych tak zwanych sedymentów. W zależności od stosowanych rozwiązań gospodarki wodno-mułowej, sposób zagospodarowania sedymentów w poszczególnych kopalniach jest różny. W znaczącym zakresie sedymenty są deponowane w osadnikach mułowych. Specyfika fizykochemiczna sedymentów predysponuje je do wykorzystania jako paliwa. Niestety duże zdyspergowanie w znacznym stopniu ogranicza zastosowanie ich jako paliwa (pylenie, trudności magazynowania, ograniczone możliwości zastosowania). Na podstawie przeprowadzonych studiów i badań, za optymalne uznano metody zagospodarowanie poprzez ich brykietowanie i tworzenie suspensji wodno-węglowych. Ze względu że sedyment nie tworzy pełnego stosu ziarnowego, scalanie ich w procesie granulowania i brykietowania jest utrudnione. W wyniku prowadzonych badań i prób oraz doboru spoiw zoptymalizowano technologię brykietowania sedymentu i uzyskiwania kawałkowego paliwa przydatnego do opalania kotłów rusztowych oraz pieców średniej i małej mocy. Technologia została wdrożona w skali przemysłowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of an efficient method for dewatering flotation concentrates and other coal grain fractions by means of centrifuges, on the one hand, simplified the process and lowered the costs of coal dewatering and, on the other hand, gave rise to formation of very fine grain fractions, so called, sediments. The way of sediment utilization in each particular coal mine differs, depending on applied solutions for water-slurry management. To large extent the sediments are deposited in sediment traps. Physical-chemical specifics of sediments predisposes them to be used as fuels. Unfortunately, a considerable dispergation significantly restricts their application as such (e.g. dusting, storage problems, limited possibilities of use). Basing on the conducted studies and research work, the optimal acknowledged method is the management by way of their briquetting and creating water-coal suspensions. As the sediments do not constitute a full grain heap, their agglomeration during granulation process and briquetting makes a problem. The accomplished research work, tests and binding agents' selection resulted in a technology for sediment briquetting and reclaiming of lump fuel for grate boilers as well as low and medium power furnaces. The technology has been implemented for industrial use. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z prywatyzacją sektora do końca 2010 roku. Po konsolidacji w 2007 roku Grup Energetycznych nastąpił proces prywatyzacji spółek na rynkach publicznych. W roku 2010 nastąpiło przyspieszenie procesu prywatyzacji. Przychody budżetu z prywatyzacji wyniosły 22 mld zł, a sektor paliwowo-energetyczny był jednym z głównych filarów tych przychodów. W ostatnim roku przeprowadzono częściową prywatyzację Tauronu PE, dokończono prywatyzację LWB Bogdanki oraz przeprowadzono II etap prywatyzacji Grupy Enei i PGE. Niezrealizowane procesy to: próba przejęcia Energi przez PGE, dokończenie prywatyzacji Enei, prywatyzacja ZE PAK i dwóch kopalń węgla brunatnego Konin i Adamów. Przyjęcie takiego sposobu prywatyzacji spowodowało, że coraz więcej firm z branży paliwowo-energetycznej jest obecna na GPW i ma coraz większy wpływ na koniunkturę panującą na giełdzie. Obecnie na giełdzie w sektorze paliwo-energetycznym notowane są dwa subindeksy sektorowe: WIG-Paliwa oraz WIG-Energia. Głównym czynnikiem, który będzie wpływać na poziom notowań głównych indeksów na GPW będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdyż trendy na polskiej giełdzie podążają za zmianami na tych rynkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents current status of privatisation of the fuel and energy sector. After the consolidation of energy groups in 2007 the privatization process via public markets sped up. The pace of privatization increased in 2010. Budget revenues from privatisation amounted to 22 billion zł and fuel and energy sector was one of the main sources of budget income. In the last year Tauron PE was partially privatised, privatisation of LWB Bogdanka was completed and the second phase of privatization of Enea Group and PGE was finished. As concerns uncompleted activities: PGE did not manage to take over Energa and privatisation of Enea, ZE PAK and two brown coal mines: Konin and Adamów was not finished. Adoption of such way of privatisation resulted in an increase of the number of fuel and energy companies present on the Stock Exchange. This also influences economic situation in the stock market. Currently, in the stockmarket two sub-indices related to the fuel and energy sector are ranked: WIG-Fuels and WIG- Energy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.