Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 325

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynki międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
International Marketing is a fascinating scientific discipline and practical job. Marketing in the countries of transition in Central and Eastern Europe is even more fascinating but also challenging because of the substantial and rapid changes taking place in this area. This statement paper characterises the central issue or challenge we have to deal with in international marketing which is the interdependence between the marketing environment in foreign target markets and the marketing strategics a company wants to pursue in order to enter and to penetrate foreign markets successfully. Transition from planned economies to market economies in Central and Eastern Europe is changing the marketing environment in the countries of transition which requires corresponding marketing concepts and strategies of foreign firms entering the markets in CEE. (fragment of text)
EN
A review of the literature and research on internationalization of Polish companies as well as author's own studies indicate that at present two models of internationalization coincide in Poland: a stages model and a model of early internationalization. It is very interesting because the model of early internationalization appeared in Poland at the same time as in developed countries, i.e. at the beginning of the 1990s. Yet one could expect that all Polish companies should develop according to the stages model since internationalization was something totally new for Polish companies in the 1990s. The author postulates more intensive and more extensive research on born globals in Poland to reduce the gap between research on this topic in developed countries and in Poland. Also a cross-country study of born globals in CEE is proposed with comparison of results to studies on born globals from other European countries. (original abstract)
EN
This article analyzes comparative price levels of 10 new EU member countries from Central, East, and South-East Europe and discusses their main determinants. A comparison of comparative price levels is logically followed by a comparison of relative GDP per capita in purchasing power parities. Further, the Balassa-Samuelson effect is theoretically explained and empirically tested using a sample of EU27 countries (excluding Luxemburg). The results of simple regression analysis confirm that differences in comparative price levels can be explained by the differences in relative GDP per capita in purchasing power parities. Besides the Balassa-Samuelson effect there are, however, many other factors that have an impact on comparative price levels. They are related to the lower competitiveness of domestic companies on international markets as the result of such factors as a lower quality of production, inefficient organizational structures and management styles, insufficient marketing and business skills, or a poor approach to international distribution channels. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie absorpcji kultury przez rynek. Przybliżono podstawowe czynniki składające się na ekspansję rynku w kulturze. Są to: komercjalizacja przepływów kultury; globalizacja rynku kultury; liberalizacja rynków, demonopolizacja, deregulacja ustawodawstwa, prywatyzacja przemysłów kultury, usług kolportażu itp.; standaryzacja i kompatybilizacja technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, depolityzacja obiegu kultury; ekspansja kultury obrazu i spektaklu; ochrona własności intelektualnej; promocja i reklama; standaryzacja i indywidualizacja produkcji kulturalnej.
EN
The article shows culture problem on the free market. There were presented basic factors, which affect on market expansion in the culture. The factors are: globalisation of culture market, liberalisation of markets, privatisation of culture industry, protection of property rights etc.(M.P.)
XX
Celem artykułu było ustalenie podstawowych, szeroko rozumianych uwarunkowań bezpiecznej działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Oprócz analizy danych ekonomiczno-finansowych, przedmiotem tego rodzaju badań były także problemy socjokulturowe, różnice w strukturach społecznych, dominujące systemy wartości, normy i mentalność społeczna itd. Pełne rozpoznanie takich danych zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w działalności przedsiębiorstw konkurujących na rynkach w skali międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule omówiono zagadnienie znaczenia rynków, państw i partnerstw w sferze koordynacji gospodarczej oraz niepowodzeń związanych z ich stosowaniem. W jego pierwszej części podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska narastającego zainteresowania paradygmatem współzarządzania przez odwołanie się do ostatnich prac poświęconych temu zagadnieniu. W części drugiej postawiono pytanie o to, czy wzrost zainteresowania tym paradygmatem może odzwierciedlać fundamentalne zmiany społeczne i ekonomiczne czyniące tym samym zainteresowanie to zjawiskiem trwałym, czy też wiąże się on z cyklicznie zachodzącymi zmianami w sposobach koordynacji. Logikę "samoorganizującego się współzarządzania" i jej odrębności względem anarchicznej koordynacji ex post, właściwej dla wymiany rynkowej, oraz imperatywnej ex ante koordynacji hierarchicznej omówiono w kolejnej części artykułu. Przedstawiono tu także wstępne przemyślenia na temat natury, form i logiki "niepowodzeń współzarządzania". W ostatniej części artykułu podjęto zagadnienia wzrastającej roli meta-współzarządzania, np. zarządzania różnymi sposobami koordynacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Th is article explores the roles of markets, states, and partnerships in economic coordination and considers their respective tendencies to failure. Th e fi rst section addresses the growing interest in governance and seeks explanations in recent theoretical developments. Th e second section then asks whether the rise of the governance paradigm might also refl ect fundamental shifts in economic, political, and social life, such that governance will remain a key issue for a long time, or is a response to more cyclical shifts in modes of coordination. Th e third section considers the logic of 'heterarchic governance' in contrast to anarchic, ex post coordination through market exchange and imperative ex ante coordination through hierarchical forms of organization. It also off ers some preliminary refl ections on the nature, forms, and logic of 'governance failure'. Th e fi nal section addresses the state's increasing role in 'meta-governance', i.e., in managing the respective roles of these diff erent modes of coordination. (original abstract)
XX
Autorka zaproponowała koncepcję kompleksowej segmentacji rynków międzynarodowych, uwzględniając trzy zakresy analizy: makroekonomiczny (na poziomie krajów), mezoekonomiczny (regionalny) i mikroekonomiczny (obejmujący konsumentów). Podjęła również próbę wskazania możliwości zastosowania przedstawionych wariantów segmentacji w zależności od stopnia globalizacji sektora oraz typu strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
EN
The objective of the hereby study is to suggest the concept of complex segmentation of international markets, considering three-fold analysis: - macroeconomic - on the level of countries, - mezoeconomic - regional, - microeconomic - referring to consumers. There has also been taken up an attempt of pointing to the feasibility of applying the presented segmentation variants depending on the degree of the sector globalisation and the type of enterprise internationalisation strategy. (original abstract)
8
Content available remote International Market Selection : a MABA based EDAS Analysis Framework
80%
EN
Research background: International market selection is an essential issue for big companies that supply food products. Different types of decision factors and different characteristics of different international markets have brought up a complicated decision-making problem for food supply companies. In order to select the most suitable and profitable market, food supply companies have to consider several qualitative and quantitative factors, including social, political, economic, and ecological aspects.Purpose of the article: In order to overcome international market selection issues, the current study develops a novel integrated decision-making tool.Methods: A novel decision-making model of market analysis is developed as an extended model of Market Attractiveness and Business Attractiveness (MABA) analysis based on the Multiple Attribute Decision Making (MADM). To improve the MABA analysis model, we combine the EDAS method with MABA analysis to empower decision-makers in food supply companies to evaluate several international markets and select the most profitable market for their products.Findings & value added: In this study, we first identified the most important and frequently used decision factors for market analysis problems within MABA analysis under two categories: market attractiveness and business attractiveness. To show the proposed methodology's applicability and feasibility, we perform a case study for a food supply company in Iran that supplies products to Middle East and Asian countries. In order to investigate the reliability of the obtained results, we perform a sensitivity analysis concerning the importance of involved decision factors. The proposed decision-making tool results suggest that the model can be used as a reliable tool for market analysis problems. To sum up the long-term value of the study, we have developed a novel decision-making tool using MABA analysis and the EDAS method. No study integrates any MCDM methods with MABA analysis to the best of our knowledge. Integration of EDAS method with MABA analysis empowers decision-makers in market selection division to use more systematic methods for evaluating several markets. (original abstract)
XX
Europejska Unia Monetarna zmieni warunki funkcjonowania przedsiębiorstw nie tylko z krajów, które roztopią swą walutową tożsamość już w pierwszym rzucie. Pojawienie się euro spowoduje fluktuację cen w całej UE, co wpłynie na opłacalność tak eksportu, jak importu oraz wymusi stosowanie nowej waluty jako podstawy przy podpisywaniu kontraktów.
XX
NATO jest organizacją tworzącą specyficzny rynek. Artykuł opisuje wymagania tej organizacji w zakresie określania wymagań jakościowych, stawianych dostawcom wyrobów, tj. wymagania AQAP (dotyczące zapewnienia jakości) oraz ACMP (dotyczące standardów przygotowania planów zarządzania konfiguracją).
e-Finanse
|
2022
|
tom 18
|
nr nr 3
1-10
EN
The rising uncertainty in financial markets in the last 40 years has led to the creation of new fi- nancial indices that will enable these uncertainties to be defined and measured. For this pur- pose, the first volatility index created was the VIX Index as an indicator of uncertainty in the stock markets, which was followed by the OVX Index as an indicator of uncertainty in the oil mar- kets and the GVZ Index as an indicator of uncertainty in the gold markets. These volatility indices are also called "global risk indicators". The MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets Index, which is the dependent variable of the study, is an index that is frequently fol- lowed by fund and portfolio managers in international markets and used as a benchmark. There- fore, in this study, the relationship between the MSCI EM Index and the global risk indicators for the period 28.03.2011-25.03.2022 was examined by the Toda-Yamamoto Causality Test. After- wards, impulse-response and variance decomposition tests were applied to the variables. As a result of the study, causality relationships from global risk indicators to the MSCI EM Index were determined. (original abstract)
EN
Research background: Ongoing globalization has led companies to operate on foreign markets and in consequence to recognize very different conditions especially in terms of sociocultural factors. The literature review identifies the behavioral patterns in social media (SM) usage determined by national cultures. Purpose: The article presents the relationship between six dimensions of national culture defined by Hofstede and the use of SM in world markets.Research mmethodology: To determine how national culture influences the frequency of use of SM, a study of secondary data was carried out. The percentage of SM users from the Global Digital Yearbook 2019 was used as a dependent variable. The statistical analysis links cultural dimensions with SM use in 44 countries. Results: The study employed polynomial regression, which revealed a significant correlation between long-term orientation, individualism, uncertainty avoidance, and the percentage of SM users. However, the research discovered no influence of masculinity, leniency, and power distance. The estimated models also show the income's strong moderating effect on the analyzed relationship. Novelty: In this study a deeper analysis of the relationship between the dimensions of national cultures and the use of SM was made than in previous studies. It was also shown that it is necessary to introduce moderating factors, which may significantly affect the relationship between the use of SM and some dimensions of culture. (original abstract)
EN
Objective: The objective of the article is to discuss the impact of conflicts in foreign business relationships on the performance of SMEs. Two possible ways in which conflicts influence the company's performance are considered: direct (conflicts → company's performance) and indirect (conflicts → business relationships → company's performance). Research Design & Methods: The article uses the case study method and presents the results of a study of 13 SMEs operating in international markets. Findings: The article proposes a model of the positive impact of conflicts in foreign business relationships on SME performance. A model links relational and operational sources of conflicts with their direct and indirect (through relationships) impact on SME performance and positive and negative outcomes. Implications & Recommendations: The article provides information how to transform conflicts in foreign business relationships into positive outcomes. A crucial role in this respect is played by moderators: trust and informal relationship development, cultural awareness and formal action development. Contribution & Value Added: The originality of the study is that it identifies the main operational and relational sources of conflict situations that impact (directly and indirectly) SMEs performance in their international activities. The identified 4 moderators, by positively impacting SMEs foreign relationship in conflict situations, help these companies to obtain positive conflict outcomes. (original abstract)
15
Content available remote Transaction cost theory - explaining entry mode choices
60%
EN
Foreign entry mode is one of the most crucial decisions companies have to make while determining their internationalisation strategy. In this study we attempt to review the determinism of these decisions by examining some concepts applied. Special consideration is given to transaction cost theory which is known to be the most frequently used tool in this field. The aim of this paper is therefore to revise and answer Shaver's [2013] recent question, whether we still need more entry mode studies and if yes, what exactly should be studied?(original abstract)
XX
W większości krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi źródło aktywności ekonomicznej. Stanowi pole rozwoju nowych metod konkurencji oraz działań o charakterze innowacyjnym. Działania te wpływają na poprawę konkurencyjności MŚP względem dużych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zmienia się rola i znaczenie tego sektora na rynku międzynarodowym. (fragment tekstu)
EN
In the majority of countries with the developed economy the small and medium size enterprises sector constitutes the source of the economic activity. It is a stimulation of the new methods of competition progress, and actions of innovative character. The actions enable the improvement in competitiveness in reference to larger economic subjects. In the article an attempt was made to define the significance of the small and medium size enterprises sector in the context of changing competition conditions on the international market. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie związane z wahaniami cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Analizie poddano ceny węgla importowanego na rynek Polski, którego poziom można traktować jako parytet importowy. Głównymi czynnikami, które oddziałują na poziom cen na rynku krajowym i na tryb zawierania umów są wielkość importu węgla oraz brak barier prawnych i logistycznych w imporcie węgla. Dla rynku europejskiego najważniejszym indeksem cen w imporcie jest indeks CIF ARA, ściśle skorelowany z innymi cenami z rynków międzynarodowych. Obecnie już obserwowana jest zbieżność na rynku polskim z rynkiem międzynarodowym i w przyszłości należy oczekiwać jeszcze silniejszych związków w wyniku zwiększającego się importu węgla. Dodatkowo odbiorcy węgla (elektrownie) coraz więcej energii elektrycznej sprzedają na giełdzie w transakcjach spot i w związku z tym będą chcieli w ten sam sposób realizować zakupy węgla. Realizacja takich kontraktów wymaga jednak dużej wiedzy o funkcjonowaniu tych rynków (wielkość umów, termin realizacji, pośrednicy, koszty dostawy, ubezpieczenia itp). (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on the issue of the volatility of coal prices in the international markets. It analyses the prices of imported coal in the Polish market, the levels of which can be treated as import parity. The main factors that affect the level of prices in the domestic market and the terms of contracting are the level of imports and the lack of legal and logistical barriers. For the European coal market, the most important aspect is the CIF ARA index, which is closely correlated with the prices observed in other international markets. Only now can a convergence with the international market be observed, and in the future an even stronger relationship should be expected as a result of increases in coal imports. In addition, energy producers are selling increasingly more electricity in the power exchange in the spot market, and will therefore be willing to contract coal purchases in the same way. The execution of such contracts, however, requires extensive knowledge about the functioning of these markets (the quantities stated in contracts, delivery date, brokers, shipping costs, insurance, etc.).(original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie wpływu aspektów kulturowych na przebieg negocjacji z partnerem zagranicznym. Przedstawiono analizę zróżnicowania kultur, a nastepnie przedstawiono cechy charakterystyczne dla negocjatorów wybranych krajów Unii Europejskiej: Niemców, Brytyjczyków, Francuzów, Włochów. Na zakończenie wskazano dziesięć sposobów bezpośredniego wpływu kręgu kulturowego partnera negocjacyjnego na proces zawierania transakcji.
EN
Discussed influence of cultural aspects on negotiation course with foreign partner. Show analysis of culture differentiation and characteristic of negotiators from selected EU countries: German, the British, Frenchman and Italian. In closing presents 10 ways of direct impact cultural sphere of negotiation partner on transaction process.(M.P.)
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja roli klasycznych emisji obligacji uplasowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w zarządzaniu długiem polskiego Skarbu Państwa. Stanowią one formę zaciągnięcia nowego długu na warunkach rynkowych. Wpływy uzyskane z tego typu emisji mogą być przeznaczone na refinansowanie zapadającego zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa lub na finansowanie innego rodzaju potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Emisje takie mogą być także realizowane w celu stworzenia punktu odniesienia (benchmarku) dla emisji podmiotów prywatnych z danego kraju czy też w celu zapewnienia Skarbowi Państwa niezbędnego w przyszłości dostępu do zagranicznych rynków pożyczkowych. (fragment tekstu)
EN
The profile of issues of Polish Treasury bonds on international markets is the subject of the following study as well as the introduction of their role in the case of managing the Polish Treasury debt. The author points out that the significance of these instruments will inevitably increase over the forthcoming years as the result of the accumulation of foreign debt repayments during the period of 2004-2009. (original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza faktycznej roli giełd towarowych we współczesnej gospodarce światowej. Określenie tej roli wymaga sprecyzowania wszystkich funkcji pełnionych przez te instytucje. Autor rozpoczął zatem od omówienia roli giełd towarowych na tle innych rynków formalnych (podporządkowanych normom o charakterze regulamionowym), dalej przedstawił funkcje giełdy towarowej oraz stopień realizacji podstawowych zadań giełd towarowych. Na koniec przeanalizował charakter cen giełdowych w kontekście pozostałych cen rynku międzynarodowego. Zdaniem autora nieuzasadnione są poglądy o malejącej roli giełd towarowych we współczesnej gospodarce światowej. Zaprezentowana koncepcja różnorodności ich funkcjonowania oraz związki różnych rodzajów cen rynku międzynarodowego z cenami giełdowymi potwierdzją założenie o znaczącej roli giełd towrowych.
EN
The article presents analysis of the role of goods exchange in the contemporary world economy. Main functions of the commodity exchange have been separated and on this basis an evaluation of their role for international trade has been done. At the end, relations between exchanges prices and other form of international market prices have been examined. (original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.