Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polityka handlu zagranicznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Autor określa zadania i "dylematy" stojące przed polityką polskiego handlu zagranicznego lat 90-tych.
XX
Zniesienie monopolu handlu zagranicznego i liberalizacja stosunków gospodarczych z zagranicą zaktywizowała polskie podmioty gospodarcze, w tym z roku na rok coraz większą liczbę przedsiębiorstw prywatnych, do realizowania bezpośrednich transakcji handlowych z partnerami zagranicznymi.
XX
Omówiono przepisy prawne regulujące politykę handlową USA w zakresie wyrobów rolno-spożywczych. Instrumenty taryfowe i parataryfowe, regulacje parataryfowe i pozataryfowe, ograniczenia sanitarne, fitosanitarne i administracyjne a także nowe wymogi wobec żywności pochodzenia morskiego sprzedawanej w USA, nowe przepisy w ochronie konsumentów USA oraz umowy o certyfikacji i standaryzacji między USA i UE.
XX
Przeprowadzono analizę wzajemnych relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy dwoma członami Triady na przestrzeni ostatnich około pięćdziesięciu lat. Wskazano wśród wniosków na jednoczesne występowanie czynników osłabiających oraz wzmacniających powyższe związki, podkreślając ich rolę w kształtowaniu światowego ładu i potencjału ekonomicznego.
EN
The aim of the article is to analyse international trade policy of the EU and the USA. Mutual economic relations, trade and investment links changed both under the influence of factors resulting from the general situation in the world economy and priorities in the economic policies of these two parties. The analysis comprises a nearly fifty-year history of relations between the EEC/EU and the USA, taking into account four phases: the 60s - a period of intensification and liberalization of relations, the 70s and 80s - a period of new protectionism, the 90s - liberalization, globalization and regionalization, and also the period after the year 2000 - domination of the USA and implementation of a long-term plan of economic growth of the EU. In recent years economic ties between the USA and the EU ( in relative terms) have been weaker. This is the result of shifting the center of gravity of the world economy to the region of the Pacific. On the other hand these connections are getting stronger. The analysis of international trade policy of the EEC/EU and the USA shows that mutual interactions between those economic partners had and still have a very significant influence on the present and the future world economy. Through mutual cooperation and participation in globalization of the world economy both the EU and the USA contribute significantly to the growth of the world's economic potential and political stability. (original abstract)
XX
Autorka omówiła problem dobrowolnego ograniczenia eksportu jako możliwą strategię polityki handlowej, działającą szczególnie efektywnie w wybranych segmentach rynku światowego.
EN
The Voluntary Export Restraints (VER) in international trade appeared in 60s. In the last period its importance has been still growing, especially in case of new industralized countries. VER are an instrument of the protective trade policy, and are in conformity with GATT regulations. In the last years VER has played the role of the new strategy in the international trade. (original abstract)
7
Content available remote Export Barriers and Stimuli in the Russian Federation
75%
EN
Objective: The purpose of this article is to identify and analyse existing export barriers and stimuli in the Russian Federation. Research Design & Methods: The gravity model is used to identify and assess impact of informal export barriers and stimuli. Qualitative approach and statistical analysis is used to identify and assess the impact of formal barriers and stimuli. Findings: Russian export value depends on several informal conditions, such as distance between trading countries, economic size of a partner country and its historical heritage. Moreover, there is a wide range of instruments (both international trade and domestic policies) which are used or can be used in the Russian Federation to influence export performance of particular types of goods. Implications & Recommendations: Present combination of instruments used suggests that Russia attempts to restructure its export - to reduce the share of energy resources and raw materials and increase the one of industrial goods. Contribution & Value Added: Understanding of current export policies in the Russian Federation may be useful for short and medium term forecast of Russian economy development. (original abstract)
EN
The main aim of this text is to present economic relations between China and the US today. The election of Donald Trump in 2016, significantly redefined American trade policy toward China. Despite the first months of his presidency, which promised an efficient, long-term cooperation between Beijing and Washington, incumbent president decided to implement severe restriction on the trade with China at the beginning of 2018. However, the announced imposition of tariffs on almost all goods coming from this country could interfere with the growth of the single states and the economy of the whole country in the future. Therefore the text is aimed to investigate the  ependency of selected states on the inflows of Chinese investments since 2010. Finally, it is necessary to examine the phenomenon of the trade war, which has begun in July 2018, and assess its impact on the growth of both countries.(original abstract)
9
75%
XX
W dzisiejszym świecie globalizacji i wszechogarniającej sieci ekonomicznych współzależności kluczowe dla każdego ekonomisty jest, aby był on w stanie zidentyfikować ciąg przyczynowo-skutkowy odnoszący się do genezy aktualnej konfiguracji handlu światowego. Temat zagranicznej polityki ekonomicznej Izraela i jego ekonomicznych relacji z Unią Europejską jest wyjątkowy w swej naturze ze względu na fakt, że oba podmioty gospodarcze nie stanowią zwyczajnych organizmów ekonomicznych. W celu zrozumienia istoty wzajemnych relacji handlowych Izraela i Unii Europejskiej niezbędne jest rozpoznanie i zrozumienie czynników wpływających na rozwój tych stosunków, ich ramy prawne i instytucjonalne oraz zbadanie struktury wzajemnego handlu.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's world of globalization and overwhelming economic interdependencies it is important for any economist to be able to analyze and identify the casual nexus of the configuration of global trade. The topic of foreign economic policy of Israel and it's economic relations with the European Union is unique in its nature as both of the considered economic entities do not constitute regular economic organisms. From the practical point of view, it is important to recognize and understand the factors enhancing the development of mutual economic relations, its institutional and legal framework as well as explore the mutual trade and its structure.(original abstract)
XX
Przedstawiono skutki regulacji prawnych w dziedzinie wspólnej polityki handlowej UE, które Polska przejmie, uzyskując pełne członkostwo. Na zmiany w obrotach handlowych rosyjsko-polskich oddziaływać będą przede wszystkim redukcje ceł, import produktów przemysłowych i objęcie Federacji Rosyjskiej unijnym BSP.
EN
EU enlargement will generally affect on trade relations with the third countries; in especially evident way on trade relations the new member countries with the Rest of the World. The idea of this paper is to point out implications for Polish - Russian trade after Poland's accession to the EU. Analysis is based on the flows of Poland's import of goods from Russian Federation in y.2002, current Polish tariffs and EU external tariff (EU common trade policy and common external tariff come in force on l st of May, 2004). Highly concentrated Polish import from RF (ca 80% contain oil and gas) determine short term affects (custom - price competition). It also should underline effects of introduction the EU GSP (different from Polish one). With high probability other non-tariff trade policy measures (technical standards, antidumping procedures and environmental protection measures) could indirectly influence trade relations with RF. (original abstract)
EN
The purpose of the article is to show the importance of the European Union's common commercial policy in implementing the concept of sustainable development. The article uses the qualitative and quantitative method, analysis of Polish and foreign literature and analysis of a number of free trade agreements, signed or negotiated in the form of free trade zones and the system of customs preferences (GSP). The analysis concerns EU trade relations in the context of the implementation of sustainable development assumptions. In the new generation trade agreements, economic growth is served by the use of both the idea of free trade and sustainable development. The starting point for the analysis is the discussion of the promotion of the idea of sustainable development by the European Union based on accepted liberal solutions in the common EU trade policy, currently used in the period of weak development of international trade. The second point discusses the European Union's strategy in the common trade policy, developed on the basis of UN resolutions on sustainable economic development. The third point examines the issue of problems in achieving the goals of sustainable economic development in the case of developing countries.(original abstract)
12
Content available remote Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie kierunków rozwoju polityki handlowej Unii Europejskiej w trudnych warunkach makroekonomicznych jako skutków światowego kryzysu gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
The study presents the adverse developments in the global economydominantafter2008., Which led to an increase inprotectionist tendencies in the commercial policy of the European Union, as a response to the increasing importance of emerging markets in international trade and the adverse macroeconomic indicators in the Member States. In the last decade there has been a shift in trade policy of the European Union, to move away from multilateralism in favor of regionalism. The development was characterized by trends of EU trade policy and the possible strategies in multilateral fora (WTO) and the EU.(original abstract)
XX
Celem pracy było określenie podatności polskiego handlu zagranicznego owocami i warzywami na zmiany polityczno-gospodarcze po transformacji ustrojowej i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dokonano analizy rynku produktów ogrodniczych. Omówiono również znaczenie eksportu produktów ogrodniczych w gospodarce kraju i w strukturze sprzedaży ogółem. Na podstawie analizy wskaźników handlu zagranicznego zilustrowano ekonomiczne aspekty zmian eksportu świeżych warzyw i owoców. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper iams to analyze Polish foreign trade after economic transformation and the accession to the European Union based on the analysis of horticultural products market. It also discusses the importance of exports of horticultural products in the national economy and the structure of total sales. Based on research foreign trade indicators were illustrated the economic aspects of change in exports of fresh vegetables and fruits. (original abstract)
XX
Omówiono wyniki obrotów handlowych Stanów Zjednoczonych w 1999 roku i politykę handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych. Przedstawiono stan gospodarki Brazylii na progu 2000 roku oraz relacje Unia Europejska-Meksyk.
XX
Po objęciu na początku 2018 toku urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa obserwuje się odchodzenie USA od realizowanej tam od 30 lat liberalnej polityki handlowej. Na początku lipca 2018 roku Stany Zjednoczone wprowadziły wysokie cła na importowane metale: stal i aluminium, nie tylko z Chin, ale także od bliskich sojuszników, tj. z Kanady i UE. Choć rząd amerykański uzasadnia to uznawanymi przez prawo handlowe względami bezpieczeństwa narodowego, trudno te działania uznać za zgodne z regułami wolnego handlu Światowej Organizacji Handlu (WTO). Istnieje niebezpieczeństwo, że wprowadzone już przez USA restrykcje handlowe stanowią początek szerszej ofensyw}7 wymierzonej w oparty na zasadach rynkowych handel międzynarodowy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie motywów protekcjonistycznej polityki prezydenta Trumpa i rozpatrzenie możliwych konsekwencji tej polityki dla wzajemnych relacji gospodarczych UE i USA. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the motives for the protectionist policy of President Tramp and to consider possible consequences of this policy for EU-US economic relations. The authors present the role of the US and the EU in the global economy, describe trade policy in the US-EL economic relations, analyze the size and structure of EU-US trade, and elements of trade protectionism in Donald Tramp's economic policy with particular insight into relations between the United States and the European Union. (original abstract)
XX
We współczesnej międzynarodowej wymianie handlowej cła okazały się mało skutecznym narzędziem ochrony krajowych producentów. Znaczeniu cel pomniejszał rozwój korporacji transnarodowych i ugrupowań integracyjnych. Od początku lat 70. cła zastępowane są o wiele bardziej efektywnymi i łatwiejszymi do wprowadzenia środkami ochrony rynku, przyjmującymi postać instrumentów para- i pozataryfowych. Stanowią one aktualnie jedną z najbardziej skutecznych metod oddziaływania państwa lub ugrupowania integracyjnego na obrót towarowy z zagranicą. Cła pozostają nadal aktywnym środkiem wśród instrumentów polityki handlowej, pełniąc funkcję ważnej bariery handlu, jednak ich relatywne mała elastyczność, a także ograniczona selektywność powodują, że ich miejsce coraz częściej zajmują różne formy narzędzi nietaryfowych. Instrumenty te mają na ogół bardziej autonomiczny charakter, a ich skuteczność w osiąganiu przyjętych celów protekcyjnych jest przynajmniej zbliżona. Przy tym należy pamiętać, że celem państwa czy ugrupowania integracyjnego powinno być skonstruowanie barier para- i pozataryfowych w taki sposób, aby były jak najbardziej przejrzyste i niedyskryminujące oraz zgodne z ograniczeniami wynikającymi z istniejących umów międzynarodowych, zwłaszcza GATT/WTO. (fragment tekstu)
XX
Praca niniejsza ma charakter studium analitycznego, zawierającego krytyczną ocenę publikacji z zakresu ekonomiki handlu powstałych w latach 1945-1985 w Polsce. Są to zatem rozważania odnoszące się do niedawnej przeszłości, kiedy to mieliśmy do czynienia z modelem społeczno-gospodarczym określanym jako tzw. socjalizm realny. Praca, mająca charakter historyczny, ukazuje występującą już wówczas pewną ewolucję poglądów, wskazujących na potrzebę przejścia na system gospodarki rynkowej. Celowość prowadzenia takich badań i dociekań wydaje się oczywista, trudno bowiem dostrzec postęp w rozwoju danej nauki bez oceny całokształtu dotychczasowych jej osiągnięć.(fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia ewolucję polityki proeksportowej, jej przesłanki i narzędzia.
XX
Działania wspierające handel w krajach rozwijających się mają w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym ze szczególnie dotkliwych dla tych państw skutków obecnej sytuacji gospodarczej jest pierwszy od ponad 20 lat przewidywany spadek obrotów handlowych w skali świata, prognozowany przez WTO na 2009 r. na poziomie - 9%. Zebrani podczas szczytu G20 w Londynie w kwietniu 2009 r. przywódcy podkreślili, że szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację w krajach najbiedniejszych, w których spowolnienie gospodarcze może skutkować niebezpiecznymi zjawiskami w sferze społecznej, politycznej czy bezpieczeństwa. Spadek międzynarodowych przepływów kapitałowych, inwestycji czy w końcu międzynarodowych obrotów handlowych, które miały się stać dla wielu z tych państw szansą na rozwój gospodarczy, sprawił, że realizacja Milenijnych Celów Rozwoju będzie dzisiaj dużo trudniejsza. Tym ważniejsze jest więc podtrzymanie zobowiązań, przyspieszenie wdrażania i podnoszenie efektywności pomocy udzielanej najbiedniejszym krajom. Niezbędne jest także aktywne włączenie krajów rozwijających się w dyskusję i kształtowanie nowego ładu światowego w sferze finansów i handlu. (fragment artykułu)
EN
Integrating developing countries into international trade system is a key factor for their further development and poverty eradication. Despite manifold admitted preferences in international trade and gradually liberalized market access, many developing countries still do not register increased trade volume. This state of affairs results from lack of infrastructural facilities and very poor human and institutional capacities. In 2006, in response to this situation, WTO presented a new initiative for stimulating trade in developing countries - "aid for trade". In 2007 the European Union introduced "EU Strategy on Aid for Trade" emphasizing the importance of "aid for trade" initiatives and projects aimed at stimulating trade development and economic growth. The EU Strategy includes also financial commitments (2 billion EUR/ year) for "aid for trade" projects. The significance of "aid for trade" projects and effective implementation of the EU Strategy are particularly crucial during ongoing economic crises.(original abstract)
XX
Polityka handlowa Unii Europejskiej ściśle wiąże się z jej polityką rozwojową. W ramach unijnego Generalnego Systemu Preferencji Taryfowych, dzięki znoszeniu lub obniżaniu stawek celnych, przyznawany jest krajom rozwijającym się preferencyjny, niewymagający wzajemności dostęp do rynków Unii Europejskiej. Preferencyjne porozumienia handlowe stały się niewątpliwie jednym z priorytetów unijnej polityki handlowej, lecz czy są skutecznym narzędziem zwiększającym dobrobyt tych państw i wystarczającym bodźcem do wdrożenia reform społeczno-gospodarczych? Pozostaje również pytanie o ich efektywność oraz faktyczną rolę w wymianie handlowej między Unią Europejską a krajami rozwijającymi się. (fragment tekstu)
EN
The work focuses on the effectiveness of the impact of European Union Generalised System of Preferences introducing tax free or reduced tariff on trade exchange between European Union and developing countries. The work raises the specific stage of trade liberalization concerning preferential agreements. It also reviews publications dedicated to European Union Generalised System of Preferences including its three schemes. It points out and compares their assumptions which have impact on the application in practice and it defines barriers which are able to affect the full implementation of Generalised System of Preferences in trade exchange between European Union and developing countries. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.