Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consumer to Consumer (C2C)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie złożoności rynku C2C oraz zagadnienia aukcji elektronicznych. W artykule opisano różne formy handlu C2C, podważając w ten sposób pogląd, iż ta gałąź e-biznesu opiera się tylko na aukcjach elektronicznych. Również w Polsce pojawiają się znane już z innych krajów portale ogłoszeniowe pozwalające na dokonywanie transakcji C2C, tworząc nowy filar tego obszaru e-biznesu.(abstrakt oryginalny)
XX
Społeczności marek od dłuższego czasu skupiają uwagę twórców marek. Głównym powodem jest fakt, iż mogą one być źródłem ważnych informacji o marce zarówno dla firm, jak i samych klientów. W artykule badane są procesy przyczyniające się do genezy powstania społeczności marek. Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy transcendentne doświadczenia klientów z marką oraz konwersja doświadczeń klienta doprowadza do jego przemiany, której skutkiem jest współtworzenie społeczności marki. W wyniku analizy wskazano implikacje marketingowe dla menedżerów związane z tym, jak na etapie formowania społeczności można zarządzać marką. (abstrakt oryginalny)
EN
For many years brand communities have been the subject of interest of brand creators. The main reason for it is the fact that they are a very important source of information about the brand both for companies and customers. This article examines the processes that contribute to the origins of creation of brand communities. This article aims to verify whether transcendent customers' experience with the brand and the conversion of customer experience leads to transformation thereof, the result of which is co-creation of a brand community. The marketing implications for managers were shown as related to brand managing at the stage of communities' formation. (original abstract)
XX
Współcześnie uważa się, że klasyczne instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek drastycznie tracą na skuteczności. Uwaga firm przesuwa się dzisiaj w kierunku długofalowego przywiązywania nabywców oraz budowania na rynku trwałych więzi z innymi uczestnikami rynku, w tym przede wszystkim z nabywcami. Nawiązanie relacji z nabywcami skutkuje zdobywaniem szeroko zakrojonej wiedzy o rynku, a w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wiedza ta z kolei jest niezwykle cennym zasobem niezbędnym w procesie konkurowania. Zatem współczesne przedsiębiorstwo powinno koncentrować się przede wszystkim na procesach tworzenia, a następnie rozwijania i utrzymywania swoich powiązań z nabywcami. Artykuł stanowi próbę egzemplifikacji działań polskich przedsiębiorstw realizowanych w sferze budowania relacji z nabywcami w celu przystosowania się do nowych realiów gospodarczych i umocnienia swojej pozycji rynkowej.(abstrakt autora)
EN
Nowadays classical marketing tools become highly ineffective. Due to this situation the companies start to focus on long-term customer attachment and building long-lasting relationships with other market players, most of all customers. Creating strong relationships with buyers results in obtaining an extensive knowledge about market, especially concerning customers' needs and expectations. Such knowledge is a valuable source needed to compete. Thus contemporary enterprises should focus on creating, developing and maintaining market relationships with its buyers. The paper is an attempt to exemplify the activities of Polish companies in the field of building the relationships with their buyers in order to adapt to new market conditions and strengthen their competitive positions.(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań zachowań i postaw konsumentów, które są związane z wykorzystywaniem nowych mediów w komunikacji marketingowej. Omówiono rolę nowych mediów w poszukiwaniu informacji o firmach i produktach; stosunek do wykorzystywania nowych mediów w celach reklamowych; rolę nowych mediów w komunikacji poziomej (C2C) oraz skuteczność reklam w zależności od użytego medium. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on consumers' behaviour and attitudes to the use of new media in marketing communication. It discusses the role of new media in searching for information about companies and products; consumers' approach to the use of new media in advertising; the role of new media in horizontal communication (C2C) and effectiveness of ads, depending on the used medium. (original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza sharing economy jako jednej z alternatywnych form dostępu do dóbr. Podjęto rozważania dotyczące różnic występujących między pojęciami ekonomia dostępu (access economy), ekonomia współpracy (collaborative economy, peer economy) oraz ekonomia dzielenia sharing economy. Szczególną uwagę poświęcono sharing economy zarówno w ujęciu sensu stricto, jak również sensu largo. W oparciu o model wielopoziomowej konsumpcji (framework of multilevel consumptuion) omówiono relacje w obszarach konsument - produkt (C2P), konsument - konsument (C2C) oraz konsument - biznes (C2B). Natomiast w końcowej części artykułu zaproponowano koncepcyjny model procesu decyzyjnego konsumenta w zakresie wyboru konsumpcji kolaboratywnej jako formy zachowania rynkowego. Jako metody badawcze zastosowano syntezę literatury przedmiotu oraz analizę deskryptywną. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article were theoretical reflections on alternative forms of access to goods. There were made considerations regarding differences between terms access economy, collaborative economy and sharing economy. Special attention was paid to sharing economy sensu stricto as well as sensu largo. Based on framework of multilevel consumptuion model relationships such as consumer-product (C2P), consumer-consumer (C2C), and consumer-business (C2B) were discussed. Furthermore, the conceptual model of consumer decision-making process in terms of collaborative consumption as a form of market behavior was shown in the final part of the paper. As a research method, the synthesis of the literature and the descriptive analysis were applied. This article is of a review nature. (original abstract)
XX
Opracowanie stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na rozwój zarządzania relacjami z klientami wywiera popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation). Każda firma powinna zwracać uwagę na to, w jaki sposób buduje i utrzymuje zaufanie swoich klientów, ponieważ "zaufanie klientów jest jednym, o ile nie najważniejszym, aktywem każdej firmy". (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest komunikacja pomiędzy konsumentami (tj. komunikacja C2C), która stanowi element strategii komunikacyjnej. Najważniejszym jego celem jest wyróżnienie i omówienie różnorodnych form komunikacji zachodzącej pomiędzy konsumentami. Artykuł omawia szczegółowo znaczenie przekazu ustnego (word-of-mouth) i jego roli w marketingu usług, a także te aspekty komunikacji pomiędzy konsumentami, które wykraczają poza przekaz ustny. Zwraca też uwagę na to, jak zmienia się znaczenie komunikacji pomiędzy konsumentami w obliczu szybko wzrastającej roli Internetu. Komunikacja pomiędzy konsumentami przedstawiona jest z punktu widzenia promocyjnego i operacyjnego. Artykuł opisuje różne formy komunikacji nieformalnej pomiędzy konsumentami, które choć trudne do kontrolowania przez firmę, powinny być obiektem monitorowania i reakcji. Przedstawia też przykłady prób okiełznania siły C2C przez firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the scope of communication between customers (i.e. C2C communication) as an element of communication strategy. The main aim is to highlight and explore conceptually the wide array of communications occurring between customers. The meaning of word-of-mouth is examined, and its relevance, especially in services marketing, assessed. The paper, however, introduces aspects of C2C communication beyond the WOM perspective. The changing meaning of C2C communication in the context of rapidly growing internet usage is explored. C2C communication is discussed both from a promotional and an operational point of view. The paper outlines a number of forms of C2C communication which firms cannot easily control but need to monitor and react to. The paper also outlines a number of ways in which firms have tried to harness the power of C2C. A wide range of illustrations of C2C communication are provided. (original abstract)
XX
The main aim of the research was to: "construct a typology capable of containing a wide range of cci based on a multitude of services". Other important aims included: explaining the research findings drawing on concepts and theories from a broad range of scientific disciplines; generating strategic and operational guidelines for managing cci; and identifying topics for future research into cci. Chapter 1 presents frameworks, such as the servuction system model and the RAPP model, which assist understanding of the nature of service production, delivery and consumption. Such models embody the occurrence of cci, and reflect the fact that one of the key aspects of services that needs to be managed is the interactive character of service production and delivery. Chapter 2 presents cci as belonging conceptually to the broader theme of customer co-production. The central role of the customer as a co-creator of value in service production is emphasised. Managerial implications of customer participation are addressed. These include the recognition that the service customer has to be managed as a resource, and that such management should embrace how customers interact with one another. Chapter 3 explores cci conceptually. The book's focus on on-site cci, defined as "specific interactions between customers in the service setting or in its immediate vicinity ", is made clear. The notion of customer(s) A and customer(s) B is introduced as a useful framework for describing and analysing customer-to-customer interactions. Other concepts of cci, beyond the one used in the present study, are considered. The characteristics of services which are cci-intensive are examined. Several service classifications specifically designed for generating insights into customer-to-customer interaction are put forward. Chapter 4 examines previous research related to cci. The range of methodological approaches used in previous studies is presented, and includes: the critical incident technique; participant observation research; observable oral participation (OOP2); questionnaires; and field experiments. These studies were useful in establishing the procedures and methodology for this research. The chapter also reveals how service academics have worked on cci. Their approaches have included: assessing cci frequency; labelling cci behaviours; investigating service organisation response to cci; examining variation in customer desire to engage in cci; studying cci in extended service encounters; and developing gender perspectives on cci. Chapter 5 addresses the crucial issue in service management research of the choice of an appropriate methodology. The discipline of service management has a strong and developing tradition of qualitative research. Indeed most previous studies of cci have adopted a primarily qualitative approach, such as the critical incident technique. Qualitative studies are most suited to research focused on establishing, from depth of understanding, what is going on. Glaser and Strauss (1967) proposed a distinction between studies which aim to generate theory and studies which seek to test theory. In fields which are relatively new to research it is often desirable to generate theory on the basis of 'real data', i.e. grounded theory. The study of cci is just such a field. Because service encounters are episodic, i.e. a sequence of incidents, it is advisable to research them using a methodology, such as the CIT, which can capture them as episodes, rather than convert them into abstract attributes (Stauss and Hentschcl, 1992). Many service management researchers have proposed the CIT as being particularly useful in research designed to describe a real world phenomenon based on thorough understanding. Indeed, the use of CIT to explore employee/customer responses to service has a tradition going back over two decades. The book takes into account a number of key service management concepts which help to explain why managing interactions is of strategic importance. Attention is paid to modern marketing management theory, including relationship marketing. The importance of the service encounter, that is, the interpersonal element of service performance, is emphasised. The conceptual link between services marketing and service quality management is discussed. In particular, evidence is provided to support the proposition that service quality is a profit strategy. Some relevant service quality concepts such as service failure, service recovery and zones of tolerance are introduced. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the research was to: "construct a typology capable of containing a wide range of cci based on a multitude of services". Other important aims included: explaining the research findings drawing on concepts and theories from a broad range of scientific disciplines; generating strategic and operational guidelines for managing cci; and identifying topics for future research into cci. Chapter 1 presents frameworks, such as the servuction system model and the RAPP model, which assist understanding of the nature of service production, delivery and consumption. Such models embody the occurrence of cci, and reflect the fact that one of the key aspects of services that needs to be managed is the interactive character of service production and delivery. Chapter 2 presents cci as belonging conceptually to the broader theme of customer co-production. The central role of the customer as a co-creator of value in service production is emphasised. Managerial implications of customer participation are addressed. These include the recognition that the service customer has to be managed as a resource, and that such management should embrace how customers interact with one another. Chapter 3 explores cci conceptually. The book's focus on on-site cci, defined as "specific interactions between customers in the service setting or in its immediate vicinity ", is made clear. The notion of customer(s) A and customer(s) B is introduced as a useful framework for describing and analysing customer-to-customer interactions. Other concepts of cci, beyond the one used in the present study, are considered. The characteristics of services which are cci-intensive are examined. Several service classifications specifically designed for generating insights into customer-to-customer interaction are put forward. Chapter 4 examines previous research related to cci. The range of methodological approaches used in previous studies is presented, and includes: the critical incident technique; participant observation research; observable oral participation (OOP2); questionnaires; and field experiments. These studies were useful in establishing the procedures and methodology for this research. The chapter also reveals how service academics have worked on cci. Their approaches have included: assessing cci frequency; labelling cci behaviours; investigating service organisation response to cci; examining variation in customer desire to engage in cci; studying cci in extended service encounters; and developing gender perspectives on cci. Chapter 5 addresses the crucial issue in service management research of the choice of an appropriate methodology. The discipline of service management has a strong and developing tradition of qualitative research. Indeed most previous studies of cci have adopted a primarily qualitative approach, such as the critical incident technique. Qualitative studies are most suited to research focused on establishing, from depth of understanding, what is going on. Glaser and Strauss (1967) proposed a distinction between studies which aim to generate theory and studies which seek to test theory. In fields which are relatively new to research it is often desirable to generate theory on the basis of 'real data', i.e. grounded theory. The study of cci is just such a field. Because service encounters are episodic, i.e. a sequence of incidents, it is advisable to research them using a methodology, such as the CIT, which can capture them as episodes, rather than convert them into abstract attributes (Stauss and Hentschcl, 1992). Many service management researchers have proposed the CIT as being particularly useful in research designed to describe a real world phenomenon based on thorough understanding. Indeed, the use of CIT to explore employee/customer responses to service has a tradition going back over two decades. The book takes into account a number of key service management concepts which help to explain why managing interactions is of strategic importance. Attention is paid to modern marketing management theory, including relationship marketing. The importance of the service encounter, that is, the interpersonal element of service performance, is emphasised. The conceptual link between services marketing and service quality management is discussed. In particular, evidence is provided to support the proposition that service quality is a profit strategy. Some relevant service quality concepts such as service failure, service recovery and zones of tolerance are introduced. (short original abstract)
XX
W artykule przedstawiono różnice podejść biznesowych w biznesie tradycyjnym i e-biznesie. Omówiono sposoby korzystania z Internetu oraz rodzaje poszukiwanych informacji w Internecie w latach 2000-2002. Rozróżnino cztery rodzaje transakcji internetowych (B2B, C2C, B2C, C2B) ze względu na strony uczestniczące w tej transakcji.
XX
Celem artykułu jest określenie wpływu relacji łączących klientów z pracownikami banków spółdzielczych na ocenę wybranych elementów działalności tych banków. Badanie zostało zrealizowane w 2015 roku. Zwrócono szczególną uwagę na sposoby postrzegania przez klientów oferty kredytowej. Utrzymanie relacji pomiędzy klientami a pracownikami ma wpływ na postrzeganie i ocenę zarówno funkcjonowania banku, jak i jego produktów. Osoby utrzymujące relacje z pracownikami oceniły wyżej 2/3 badanych aspektów pracy banku. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji wykazały istotną statystycznie zależność pomiędzy rodzajem relacji łączącej klientów z pracownikami banku a sposobem postrzegania dostępnej w banku oferty kredytowej. Najsilniejsza zależność występowała w grupie respondentów mających w gronie swoich znajomych pracowników banku spółdzielczego oraz dobrze oceniających jego ofertę kredytową.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the influence of relations joining customers are employees of cooperative banks to evaluate the activity of selected elements of these banks. The survey was conducted in 2015. Authors devoted the special attention to the way of perceiving the credit offer to customers. Maintaining relationships between customers and employees has an impact on the perception and evaluation of the functioning of both the bank and its products. Relationships with employees had impact 2/3 of respondents mentioned aspects of the bank. The results of the correspondence analysis indicated the presence of statistically significant correlation between the type of relation linking clients with employees of the bank and the perception of available bank credit offer. The strongest correlation was observed in the group of respondents with their friends cooperative bank employees and a well-evaluating its credit offer.(original abstract)
XX
Coraz większe wykorzystanie technologii informacyjnych w logistyce powoduje upowszechnianie się e-logistyki i rozwiązań stosowanych w jej ramach. Na początku opracowania autorzy wyjaśniają podstawową terminologię dotyczącą e-logistyki. Zasadniczą część artykułu stanowi przegląd rozwiązań funkcjonujących w e-logistyce. W tym m. in.: bazy danych, elektroniczna wymiana dokumentów (Electronic Data Interchange) , technologia identyfikacji RFID (Radio Frequency Identification), zintegrowane systemy informatyczne (od MRP do ERP), jak również zarządzanie e-łańcuchem dostaw. Na zakończenie artykułu autorzy podkreślają znaczenie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych w logistyce, a co za tym idzie postępujący rozwój elogistyki (w ramach zmieniającego się modelu biznesu). (abstrakt oryginalny)
EN
Increasingly use of information technology in logistics brings about dissemination of e-logistics and solutions used in its framework. In the beginning of a paper authors explain basic terminology concerning e-logistics. A main part o the paper constitutes review of solutions functioning in elogistics. Authors describe among other things: data base, electronic exchange of documents (Electronic Data Interchange), identification technology RFID (Radio Frequency Identification), integrated information systems (from MRP to ERP), as well management of e-supply chain. In the end of the paper authors emphasize meaning of growth and use of information technology in logistics, what causes progressive growth of e-logistics (in the framework of changing business model). (original abstract)
XX
Artykuł charakteryzuje rynek firm internetowych, oraz firm dostarczających sprzęt i oprogramowanie w USA. Podaje najważniejsze zjawiska, np. upadło ok. 125 amerykańskich dot comów, średni spadek wartości publicznych spółek z sektora e-Health wyniósł 83 proc., z sektora B2C i C2C ok. 70 proc. Zwraca się obecnie większą wagę na promowanie marki, kupujący korzystają głównie ze sprawdzonych stron handlowych. Załamie koniunktury nie oznacza koniec rozwoju elektronicznej gospodarki, oczekuje się na nowości z sektora (B2B).
XX
Artykuł dotyczy subtelnych i osobliwych reakcji ludzkich korzystających z mobilnych urządzeń służących tak prywatnemu komunikowaniu się, jak i kontaktom typu biznesowego czy zakupom online/offline. Omawia zalety i wady internetu, czatowania w portalach społecznościowych powodujących bliskość z osobami znajdującymi się nawet za oceanem. Autorka tego materiału specjalizuje się właśnie w badaniach etnograficznych dla marketingu i biznesu. (abstrakt autora)
XX
Celem artykułu jest porównanie oraz ocenienie wpływu ostatniego kryzysu finansowego na detaliczny handel elektroniczny w gospodarkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. W tym celu wybrane dane z największych międzynarodowych firm związanych z detalicznym handlem elektronicznym z lat 2007 i 2008 w porównaniu do roku poprzedniego oraz wybrane dane ekonomiczne z gospodarek Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski do roku 2009, dotyczące wykorzystania oraz wartości detalicznego handlu elektronicznego i liczby ludzi korzystających z zakupów internetowych oraz wnioski wyciągnięte z analiz tych danych są zaprezentowane i omówione. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to compare and assess the impact of the recent financial crisis on the retail electronic commerce in the economies of the European Union, the USA and Poland. Therefore the selected data from the biggest international companies connected with the retail electronic commerce from the years 2007 and 2008 in comparison to the previous year, and the selected economic data from the economies of the USA, the European Union and Poland till the year 2009, concerning the utilization and value of the electronic commerce trade and the number of people doing shopping online, and conclusions drawn from the analyses of those data are presented and discussed. (original abstract)
XX
Obecnie Internet, obok zastosowań edukacyjnych i domowych, stał się narzędziem do prowadzenia biznesu. Coraz większą popularność zdobywają takie pojęcia, jak gospodarka informacyjna i elektroniczna, elektroniczne rynki, elektroniczny biznes i elektroniczny handel. W artykule omówiono te pojęcia. Przedstawiono formy e-biznesu: B2C 9 (business to consumer), B2B (business to business), C2B (consumer to business), C2C (consumer to consumer).
XX
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z rynkiem transakcji elektronicznych. Omówiono następujące rodzaje transakcji gospodarczych występujących na rynku elektronicznym: transakcje biznes-biznes, biznes-konsument, konsument-konsument i konsument-administracja. Poświęcono również uwagę problemowi bezpieczeństwa transakcji w obszarze biznes-konsument.
EN
The article presents basic terms relating to the market of electronic transactions. The following types of economic transactions present on electronic market have been discussed: B2B Business-to-Business, B2C Business-to-Customer, C2C Consumer-to-Consumer, and C2A Consumer-to-Administration. The issue of safety within the B2C transactions has been mentioned. (J.W.)
XX
Komunikacja tekstowa jest szybka, elastyczna, czasem bywa zabawna i angażuje zupełnie inne doświadczenia czy emocje aniżeli komunikacja głosowa. Czatowanie, szczególnie w wersji mobilnej jest proste, wygodne, oszczędza czas, a dziś jest integralną częścią codziennych aktywności w internecie. Koncepcja interfejsów konwersacyjnych w obszarze e-commerce jak najbardziej sprawdziła się a za tym trendem będą musiały podążyć i portale społecznościowe. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.