Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 976

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wynik finansowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
XX
Rachunek odpowiedzialności stosowany w jednostce gospodarczej wymaga gromadzenia informacji o kosztach i przychodach w układzie plan-wykonanie. Jest to podstawą identyfikacji odchyleń między rzeczywistymi wartościami różnych pozycji kosztowo-przychodowych a wartościami przyjętymi w planach bądź budżetach. Jednakże sama identyfikacja odchyleń bez odniesienia ich do osoby za nie odpowiedzialnej nie pozwala na efektywne funkcjonowanie systemu kontroli w jednostce gospodarczej. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za odchylenia wymaga uzupełnienia systemu kontroli o analizę przyczyn powstawania odchyleń. W tej analizie ważne miejsce zajmuje dekompozycja odchyleń od wyniku finansowego. (fragment tekstu)
XX
Zgodnie z nowymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ujemny wynik finansowy SPZOZ pokrywany jest przez te zakłady z posiadanego funduszu zakładu. Podmiot tworzący SPZOZ może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. W artykule przeanalizowano obowiązujące przepisy związane z podziałem wyniku finansowego SPZOZ i wpływ tych przepisów na gospodarkę finansową zakładów.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the new legal regulations which describe principles of functioning of health service units, including independent public health care units (SPZOZ), own funds of this units cover the net loss figure for the accounting year. The subject of SPZOZ can cover the net loss figure for the accounting year of this unit if this financial result, after adding up the depreciation, has the negative value, up to the level of this value. It has to be done in the period of three months from reaching the deadline of approving financial statement of SPZOZ. The article presents the analysis of the binding legal regulations related to the distribution of financial result of SPZOZ and the influence of these regulations on the financial management of these units.(original abstract)
EN
The Objective of this paper is to empirically investigate the impact of intellectual capital(IC) on the financial performance and market valuation of firms in India. Thirty firms from S&P BSE SENSEX index which consists of 30 firms from across various manufacturing and service sectors. The analysis was carried for a period from FY 2008-2009 to 2012-2013. Multiple linear Regression analysis is used to study the impact of IC on financial performance and market value of these select firms. The paper uses the VAICTM methodology to evaluate the data and finds that the financial performance and market value is indeed influenced by the IC of the firms. This result is crucial for firm's management and policy makers to make IC disclosure and reporting mandatory in firms accounting statements as the stakeholder can get the real picture of the true value of the firm. (original abstract)
4
Content available remote Niezakończone umowy długoterminowe a zamknięcie roku obrotowego
80%
XX
Rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwo formy działalności gospodarczej może niekiedy dostarczać niemałych problemów z określeniem wyniku finansowego na koniec roku obrotowego. Dzieje się tak głównie, gdy przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi na indywidualne zamówienia, przeważnie długoterminowe. Gdy rozpoczęcie i zakończenie usługi zamyka się w jednym roku obrotowym, wynik ustalany jest na zasadach ogólnych, jednak w przypadku, gdy umowa nie jest zakończona na dzień bilansowy, wynik finansowy będzie już określany w wartościach szacunkowych. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie sposobów rozliczania niezakończonych umów, szacowania przychodów oraz prezentacji informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The kind of running business, can sometimes cause problems with the determination of results on the end of financial year. Problems can happen when a company runs long term projects for an individual order. There is no problem when the beginning and end of a project closes in one financial year and calculation can be based on general principles, but when the long term project does not end in one year it must be calculated in estimated values. The aim of the present article is to show the way of not-ended projects calculations, estimation of incomes and presentations in financial statement.(original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zostały omówione różne wymiary i aspekty rozszerzenia marki. Istnieją cztery główne modele oceny rozszerzenia marki w kontekście wyniku finansowego. Modele te polegają m.in. na: obliczaniu zwrotu z inwestycji, obliczaniu wartości bieżącej przyszłego przepływu środków pieniężnych, użyciu rzeczywistych opcji (real options). Ponadto opracowanie uwzględnia dyskusję o zagrożeniach i korzyściach związanych z rozszerzeniem marki. Autor dokonał analizy aktualnej literatury i omówił pojęcie rozszerzenia marki z punktu widzenia osiągania celów marketingowych i finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The various financial measurements and aspects of brand extensions are discussed in this paper. For this purpose a framework of brand extension valuation is created. There are four main models of evaluating brand extensions in relation to the financial outcome. First, calculating the return on investment. Second, analyze if a brand extension creates shareholder value by calculation the present value of its future cash flow. Third, using real options that enable to calculate by how much flexibility increases the value of investment. Fourth, a model based on the motion picture industry. Furthermore, the paper integrates a discussion about risks and benefits involved in brand extensions. The author analyzed current literature and discussed the concept of brand extension from the marketing and finance perspective. (original abstract)
XX
Wynik finansowy staje się jednym z najważniejszych parametrów oceny działalności uczelni publicznej. Oznacza to potrzebę wprowadzania takich systemów zarządzania uczelnią, które skłoniłyby kierowników jednostek do działań prowadzących do obniżania kosztów i zwiększania przychodów. Cele te można osiągnąć przez przekazanie uprawnień decyzyjnych związanych z zarządzaniem finansami na niższe szczeble zarządzania, takie jak jednostki podstawowe - wydziały i dalej instytuty, katedry, zakłady. Celem opracowania jest prezentacja ewolucji modelu zarządzania finansami uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. Dla każdego z wariantów przedstawiono sposób ujęcia wyniku finansowego jako miernika dokonań jednostek.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial result has become one of the most important parameters for assessing performance in public universities. This implies the need to introduce such systems of university management which would prompt managers to activities aimed at lowering costs and increasing revenues. These goals may be achieved by transferring decision-making powers relating to financial management to lower levels of management, such as basic units, departments, institutes etc. The aim of the study is to present the evolution of a financial management model of a public university on the example of the University of Łódź. The manner in which the financial result is seen as a measure of university performance was presented for each of the options.(original abstract)
7
Content available remote Kreowanie wyniku finansowego ze sprzedaży długoterminowych usług budowlanych
80%
XX
Oszacowanie wyniku finansowego jednostki za okres sprawozdawczy nie jest jednoznaczne, zwłaszcza w przypadku realizacji usług w co najmniej dwóch okresach sprawozdawczych. Obowiązujące w tym obszarze merytorycznym standardy rachunkowości dopuszczają alternatywne rozwiązania. Rozliczanie długoterminowych usług budowlanych cechuje się uznaniowym charakterem przychodów i kosztów z nimi związanych, wskutek czego występuje pole do kreowania wyniku finansowego jednostki. Alternatywność możliwych do zastosowania metod ustalenia wyniku finansowego ze sprzedaży kontraktów długoterminowych nie jest w pełni zgodna z fundamentalnymi cechami jakościowymi sprawozdania finansowego, a zwłaszcza z zasadą wiernego obrazu.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial result evaluation for the accounting period is not explicit, especially in construction contracts, in two or more years. In this area there are alternative accounting solutions. The measurement of contract revenue and costs is subjective and depends on accounting policy of the entity. It influences profit and equity for every period. Particular solutions, which can be used by entities, are not compatible with fundamental rules of quality financial statement.(original abstract)
XX
Artykuł omawia wyniki finansowe przedsiębiorstw z Listy 500 na tle wyników przedsiębiorstw w gospodarce ogółem w 1999 r. Podaje strukturę wyników finansowych "500" oraz rentowność przedsiębiorstw z Listy 500 wg sekcji EKD. Zawiera ranking grup przedsiębiorstw wg kryterium rentowności aktywów.
XX
Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie badawcze dotyczące związku między wejściem w życie Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF) nr 540 a mitygowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Pytanie powstało w wyniku przeprowadzonych przez autora wcześniejszych badań, w których wykazano, że podmioty sprawozdawcze w latach 2000-2010 stosowały odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności i zapasów w celu mitygowania wahań wyniku finansowego netto, a wygładzanie to było efektywne. W niniejszym artykule wykazano, że w okresie przed wdrożeniem MSRF nr 540 podmioty sprawozdawcze w sposób efektywny ograniczały wahania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów, natomiast po wejściu w życie tego standardu rewizji finansowej w okresie 2009-2014 nie stwierdzono związku między wartościami odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów a redukowaniem zmienności wyniku finansowego netto. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą testu równości median odchyleń przeciętnych wyniku finansowego bez uwzględnienia odpisów oraz z uwzględnieniem tych odpisów, za pomocą testu rangowanych znaków Wilcoxona. Odrzucono hipotezę o równości median odchyleń przeciętnych przed wejściem w życie MSRF nr 540, natomiast na podstawie danych z okresu po wdrożeniu standardu nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy równości median odchyleń przeciętnych. Świadczy to o pozytywnym wpływie MSRF nr 540 na redukowanie procesów rachunkowego kształtowania wyniku finansowego (accounting earnings management). Wskazana ogólna prawidłowość nie dotyczy banków, w przypadku których nie stwierdzono, aby odpisy wartości należności kredytowych redukowały zmienność wyniku finansowego netto, zarówno w okresie przed wdrożeniem MSRF nr 540, jak i po jego wdrożeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the question of the links between implementing ISA 540 and mitigating the practice of smoothing reported net earnings using write-offs of accounts receivable and inventory by reporting entities in Poland. The research question stems from the previous analysis carried out by the author in which evidence was provided that reporting entities in Poland in the period 2000-2010 effectively used write-offs of accounts receivable and inventory in order to mitigate fluctuations of reported net earnings. This paper provides evidence that before implementing ISA 540 reporting entities used write-offs of receivables and inventory for income smoothing in effective manner, however in the period after implementing the standard (2009-2014) no link was observed between the write-offs and reduced fluctuations of reported net earnings. The research has been carried out using Wilcoxon signed-rank test used to check equality of medians of mean deviations of net earnings before write-offs of receivables and inventory and mean deviations of net earnings after write-offs. For the period before implementing ISA 540 there are grounds to reject the hypothesis of equality of medians of mean deviations of net earnings, however in the post-adoption period there is no justification to reject the hypothesis of equality of medians. The research provides evidence of positive impact of ISA 540 mitigating the processes of accounting earnings management. The indicated regularity does not apply to banks, because within this group of companies we have not observed the use of write-offs of loan receivables in order to reduce the variability of net earnings before implementing ISA 540 and in the period following the implementation of the standard. (original abstract)
XX
Podano wyniki finansowe Zakładów Azotowych w Puławach za 2000 r. Zakłady te są laureatem tegorocznego "Złotego Wawrzynu". Po raz pierwszy zwyciężyły one w 1996 roku.
XX
Mimo utrzymującej się tendencji rozwoju ekonomicznego i znacznych osiągnięć wielu firm, ujemne wyniki niektórych przedsiębiorstw państwowych są ciężkim brzemieniem ciążącym nad naszą gospodarką. Mają one nie tylko negatywne skutki ekonomiczne, lecz także społeczne. Podtrzymywanie tych przedsiębiorstw jako państwowych oraz przyczyny i sposoby zmniejszania ich strat wymagają dalszej dyskusji. W artykule ograniczono się głównie do określenia przyczyn tych strat, a także makro- i mikroekonomicznych warunków oraz odpowiednich działań w celu ich obniżenia.
EN
If Corporate Social Responsibility (CSR) activities are beyond a firm's legal obligations and potentially require a sacrifice in short-term profits, why do firms promote CSR? This question motivates this investigation of the impact of CSR on a firm's Corporate Financial Performance (CFP). This relationship is examined for the period from 2004 to 2013 in South Africa. We assess the short-term impact of CSR announcements on financial returns of firms included in or excluded from the Johannesburg Securities Exchange Socially Responsible Investment Index and determine whether there is a difference in the long-term CFP between these two groups for the entire period. The event study methodology shows that investors were rewarded in 2004 and 2012, when firms entered the index, and were penalized in 2013, when firms exited the index. When using regression analysis, the various industries provide mixed results between CSR and CFP for firms over the long term. Based on these results, we find that CSR activities lead to no significant differences in financial performance.(original abstract)
XX
This paper traces the development of cost driver theory in the Strategy literature and reflects on misinterpretations of the strategie significance of the theory in related acadcmic disciplines, notably Management Accounting. Management Accounting has largely been rcsponsible for informing costing practice in a wide rangę of organizational settings. The paper considers one such application- i.e. the case of the Higher Education Funding CounciTs (HEFC) costing and pricing initiative for UK universities. 189 The project was completed just under 5 years ago, although dctails of implementation are still ongoing, to a degree. The systems in place incorporate most of the theoretical flaws outlined in this paper. Rather than providing cost driver analysis to aid the strategie management process in universi- ties, the system appears to represent little more than a compliance and reporting framework between university central administrations and the funding provider, HEFC. (original abstract)
XX
W opracowaniu ukazano związki między rachunkiem kosztów działań i teorią ograniczeń przy ocenie wyników przedsiębiorstwa. Pozornie obie koncepcje wydają się wzajemnie wykluczające, ponieważ rachunek kosztów działań koncentruje się na rzetelnym rozliczaniu kosztów, natomiast teoria ograniczeń jest zorientowana na maksymalizację przerobu. W opracowaniu argumentuje się, że jest zasadne rozważanie obu tych metod łącznie. Krytyczna analiza różnych opinii i przykładów empirycznych pozwoliła ukazać przydatność integracji ABC z TOC przy ocenie wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper indicates the linkages betwccn activity-bascd costing and theory of constraints for the purposes of corporate performance evaluation. At first glance thesc two concepts seem to be mutually exclusive, because activity-bascd costing focuses on appropriatc cosl assignment, whereas theory of constraints is concerned with throughput maximization. In the article it was argued that it is possible to consider thesc methods simultaneously. Different empirical examples and opinions were critically analyzed and as a result the usefulness of integration of ABC an TOC was shown from the point of view of performance evaluation. (original abstract)
XX
Sprawozdania finansowe stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Największe znaczenie w tym kontekście odgrywa bilans pokazujący zasoby majątkowe spółki i źródła ich finansowania oraz rachunek zysków i strat, który przybliża dane na temat przychodów, kosztów i struktury wyniku finansowego za dany rok. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych podlegają też świadomym i celowym manipulacjom. Każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez spółkę. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego. Celem opracowania jest wskazanie głównych obszarów ryzyka związanych z rzetelnością danych finansowych prezentowanych w podstawowych elementach rocznego raportu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial statements constitute one of the basie sources of information on business assets, fi- naneial situation and operating results. The greatest importance in that respeet is played by the bal- ance sheet, showing the company's assets and the sources of their financing, as well as the profit and Ioss statement that reports the data on income, costs and the financial-result structure for the given year. We need to emphasize clearly, however, that the amounts presented in the financial statements are also subjected to deliberate and intentional manipulations. Each user of a financial statement should be awarc that the data presented therein do not result only from any objectivc calculation of the results of actual activities conducted by the company. Many of particulars refer to the so-called creative accounting mechanisms, lying within the limits of the accounting law. The purpose of this study is to indicate main risk areas associated with the reliability of financial data presented in the basie components of annual financial statements. (original abstract)
XX
Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania wielorównaniowego modelu ekonometrycznego, służącego do prognozowania wyniku finansowego jako narzędzia wspomagającego proces planowania finansowego w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
The existence and standing of an enterprise on the competitive market depends on its capacity to generate a positive financial result - profit. Earning the largest possible profit is one of the principal goals of all entities involved in business activities and is the basis of the current enterprise activity and its long-term and stable development. The main objective of this paper is to present the possible applications of the multi-equation econometric model as the instrument for prognosticating the gross financial result (profit/loss) of an enterprise. The statistical data used in the empirical section of the paper comes from F-01 quarterly reports of a construction firm for the years 1996-2002. The presented multi-equation econometric model enables prognostication and simulations of the financial result of an enterprise and indicates the most important factors which affect the financial result. Thus, the presented model becomes a useful tool aiding the process of planning the financial result in an enterprise. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono postulaty pod kątem tworzenia modeli zmian rozliczeń międzyokresowych netto. Pod adresem opracowania modelu nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto zgłoszono następujące postulaty: (a) uwzględnienie korekt, w przypadku gdy pomiar całkowitych zmian rozliczeń bazuje na wynikach finansowych i przepływach pieniężnych; (b) uwzględnienie w zbiorze zmiennych objaśniających zmian przychodów w okresie lub zmian przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; (c) uwzględnienie zmiennej wyprzedzającej w postaci zmiany przychodów w następnym okresie lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; (d) tworzony model powinien w konsekwencji bazować na zmianach przychodów w danym okresie oraz w następnym okresie lub na zmianach przepływów pieniężnych w danym okresie i w następnym okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to define postulates for models of non-discretionary accruals. The minimum and basic approach of measuring non-discretionary accruals is Jones model and its modifications. We have defined the following postulates for modeling non-discretionary accruals: (a) If the gauge of total accruals is based on the difference between earnings and cash-flows from operations some adjustments are necessary and they stem from different classifications of the structure of earnings and cash-flows. (b) Dependent variables ought to be composed of changes in revenues or changes in cash-flows from operations rather than of total revenues or cash-flows. (c) Progressive variables are recommended to be included, especially change of revenues or change of cash-flows from operations of the following period. This approach links accruals with the quality of earnings. (d) Consequently the model of discretionary accruals ought to be based on changes in revenues of a given period and of the following period or alternatively on changes of cash-flows from operations of a given period and the following periods. PN(original abstract)
18
Content available remote Location of Cooperative Bank and Its Impact on Financial Results
80%
EN
The research aim was to examine the impact of location of cooperative bank on its financial results. The study was based on financial statements of BPS Group Banks which from period 2013-2015 and included the following issues: distance from county town to bank headquarter, level of return on equity, return on assets, net financial result and capital adequacy ratio. The data analysis showed that distance from nearest bigger town was positively correlated with ROE, ROA and CAR, but also was negatively correlated with net financial result. (original abstract)
EN
Objective: This article aims to evaluate the impact of the internationalization process of firms on their financial situation. Through the research process presented in this study, I verify whether financial analysis can have its legitimate application in assessing the internationalization of a firm in the gaming industry. This verification is done on the example of the CD Projekt capital group. The process of scientific reasoning in this paper will bring closer to the fulfilment of the main research objective - to answer the question about the desirability of applying ratio analysis in the research domain of internationalization of firms.Research Design & Methods: This paper applies an indicator analysis. Over the years of development of this analysis, researchers separated, measured, and formed the four most essential elements of its financial functioning to enable their evaluation. Using the literature on the subject, calculating tools and my knowledge, I independently prepared and developed eleven indicators that constitute the foundation of the research process presented in this article. The indicators will verify the hypotheses posed through calculations and interpretation of correlation coefficients between variables.Findings: The effect of partial or complete confirmation of the hypotheses adopted in the introduction is to confirm that the company's internationalisation in the gaming industry has a positive impact on its financial condition. The result of the study is also the conclusion that the company's internationalisation has had a positive impact on almost every aspect of the CD Projekt capital group's operations and its current position is directly attributable to the internationalization process.Implications & Recommendations: To simplify the analysis, topic has been reduced to the example of a company in the gaming industry. I note, however, that the indicator analysis also seems to be a tool to assess the process of internationalization within other separate industries or sectors and therefore recommends further study of the issue.Contribution & Value Added: The use of indicator analysis in the research domain of the internationalization of enterprises has been the subject of scientific studies for some time. However, the attempt to implement the issue in the specificity of the creative industry is, according to the state of the author's knowledge, a kind of novelty. This work aimed to assess the impact of the internationalization process of a company in the gaming industry on its financial position. This goal was achieved, which confirms, following the principle of deductive reasoning, that assessing the impact of the internationalization process of the company based on indicator analysis retains economic sense. (original abstract)
XX
Referat zawiera analizę przedwdrożeniową systemu EDI w AmRest Holdings SE (popularnej firmie KFC oraz Pizza HUT). Firma posiadała już pewne rozwiązania EDI, a zdecydowała się go rozbudować. Praca ukazuje, na przykładzie firmy Amrest, jak system elektronicznej wymiany dokumentacji wpływa na usprawnienie przepływu danych pomiędzy podmiotami biznesowymi oraz pracy, jaką w związku z nim trzeba wykonać. Opisano zasady, na jakich system ten funkcjonuje oraz jak można wykorzystać go do poprawienia wyników finansowych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper provides an analysis of the EDI system in a pre-AmRest Holdings SE. The company already had a number of EDI solutions, and decided to expand it. Work is shown, for example Amrest's how the system affects the electronic exchange of documents to streamline the data flow between business and labor, which in conjunction with the need to perform. Describes the principles on which this system operates and how you can use it to improve financial performance. (original abstract)
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.