Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cechy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
he article examines the mutual relations between the mendicants and guilds in the towns of Teutonic Order and Royal Prussia in the 14th–16th centuries. The preserved sources, in their widest extent, concern the issue of monastic prayer commitments. They show that, in relation to costs, only the largest and richest guilds could afford to have their own chapels, more had altars within monastic churches, and the poorest could only perhaps afford to pay individual monasteries for prayer obligations. The documents also indicate that at the time of the monastic economic crisis, caused by the progress of the Reformation and, consequently, the loss of income from the collection of alms and indulgences, they sought compensation for establishing cooperation with non–guild craftsmen, who, in exchange for paying fees to monasteries, were able to manufacture their products within their service buildings. These rights in Gdańsk and Toruń were confirmed by the king, usually specifying that the named individual could work only for the needs of the monasteries. Subsequent practice indicated that these provisions were violated, and attempts to sell goods caused numerous conflicts in which the town council became involved.
PL
Dużo mówi się ostatnio o realizacji Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023. Szczególnie po ogłoszeniu przez GDDKiA planu wybudowania 810 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Dla nas, użytkowników dróg, to świetna wiadomość, bo betonowa nawierzchnia drogi gwarantuje jej długą i niskokosztową eksploatację, pod warunkiem oczywiście, że zostanie prawidłowo wykonana. Te same przesłanki dotyczą również dróg lokalnych, będących w gestii samorządów, które pozostają nieco w cieniu dyskusji o drogach krajowych, a dla społeczności lokalnych są przecież podstawowym elementem infrastruktury drogowej. Przemieszczamy się nimi każdego dnia i to głównie od ich stanu zależy bezpieczeństwo transportu lokalnego.
EN
There is much talk recently about the implementation of the National Road Construction Programme for 2014-2023. Especially after GDDKiA announced its plan to build 810 km of expressways and motorways with concrete surface. This is great news for us, road users, because concrete road surface guarantees its long-term and low-cost use, provided of course that it is correctly built. The same conditions apply also to local roads that are the responsibility of local governments, which seems somewhat overshadowed by the discussion on national roads, but for local communities is an essential element of road infrastructure. We travel on them every day and safety of local transport mainly depends on their condition.
11
Content available QUAND LA TRADUCTION EST-ELLE JURIDIQUE?
81%
EN
The author focuses her attention on the term legal translation. The aim of the paper is togive features of legal translation which can serve the purpose of constructing a definition of theterm. The first part of the paper touches upon the problem of legal translation, legal discourse, legal texts and legal language. The typologies of legal texts presented by different authors have been included here as well. In the second part of the article the features typical of legal translation and differentiating it from other types of translation are given.
PL
W niniejszym artykule poruszony jest problem zakresu terminu tłumaczenie prawnicze. Opracowanie ma na celu wskazanie tych elementów charakterystycznych, które mogą posłużyć do zbudowania definicji przekładu prawniczego. Pierwsza część poświęcona jest omówieniu pojęcia przekładu prawniczego, w szczególności z perspektywy definicji tekstu i dyskursu prawniczego oraz języka prawa. Omówione zostaną różne typy tekstów prawnych w koncepcjach różnych autorów oraz w perspektywie tłumaczeniowej. W drugiej części opracowania przedstawiono cechy pozwalające na rozróżnienie tłumaczenia prawniczego od innych rodzajów przekładu specjalistycznego, poprzez wskazanie, że jego specyfika wynika z przebiegu procesu tłumaczenia na etapie odkodowania i ponownego kodowania informacji.
FR
Nous abordons dans le présent article le problème de la portée du terme traduction juridique. Nous allons essayer de désigner les caractéristiques qui peuvent servir de base à une définition de la traduction juridique. La première partie se concentre sur la présentation de la notion de la traduction juridique, notamment du point de vue de la définition du texte et du discours et du langage juridiques. Nous analysons les différents types des textes juridiques en comparant les typologies adoptées par quelques auteurs et en adoptant la perspective de la traduction. Dans la deuxième partie du présent article, nous présentons les caractéristiques qui permettent de distinguer la traduction juridique d’autres types de traduction spécialisée en démontrant qu’elle réside dans la spécificité du processus de la traduction juridique qui consiste en décryptage et recryptage du message.
12
Content available LEGAL DISCOURSE RECONSIDERED: GENRES OF LEGAL TEXTS
81%
PL
Dyskurs prawny jest jednym z bardziej złożonych typów dyskursu. jest on realizowany przez teksty prawne sformułowane w języku prawa. Teksty prawne są tekstami specjalistycznymi różniącymi się od innych tego typu tekstów swoimi inter i intra tekstowymi relacjami, są wśród nich teksty o specyficznych strukturalnych, funkcjonalnych i lingwistycznych cechach, które mozna sklasyfikować ze względu na różne kryteria. Olbrzymia różnorodność tekstów prawnych odzwierciedla różnorodność dziedziny jaką jest prawo. Mając na uwadze powyższe relacje pomiędzy tekstem prawnycm a samamym prawem, mozna stwierdzić, że analiza gatunków tekstów prawnych przyczynia się do rozwoju prawnego dyskursu w ujęciu całościowym i do zrozummienia istoty tekstu prawnego w ujęciu szczególnym. Niniejszy artykuł ma na celu opis i ocenę cech charakterystycznych istniejących klasyfikacji tekstów prawnych.
EN
Being a complex type of discourse, legal discourse is realized through legal texts written in legal language, which are regarded as special-purpose texts different from other kinds of texts in respect of their text-internal and text-external properties. A great variety of legal texts reflects the diversity of law itself. As different legal texts tend to have different functional, structural and linguistic features, they are classified into genres on the basis of different criteria. The analysis of genres of legal texts contributes to the overall understanding and construction of legal discourse in general and legal texts in particular. This paper aims at the overview and discussion of genres of legal texts focusing on specific features of legal texts and criteria of the classification of legal texts into genres.
PL
W publikacji dokonano prezentacji sztucznych sieci neuronowych jako narzędzia eksperckiego, który wspomaga podejmowanie decyzji dla kwartalnego okresu inwestowania w akcje notowane na hipotetycznej giełdzie papierów wartościowych. Zaproponowano także zestaw 12 cech gospodarki i giełdy, który ma na tyle uniwersalny charakter, iż zaprezentowany w publikacji sposób konfiguracji sieci wraz z tym zestawem danych może być przydatny na dowolnie wybranej giełdzie.
EN
The publication presents artificial neural networks as a expert tool which supports making decision for the quarterly period of investment in shares listed on a hypothetical stock exchange. Also it is proposed a set of 12 features of a economy and some stock exchange, which have a universal character because the presented configured network with this set of data can be useful in any chosen stock exchange.
16
72%
EN
In this work, author describes the continuation of his researches about gesture recognition. The previous varaint of the solution was using plain data and was dependent of the performance velocity. In the described researches author made it speed and position invariant by resolving problem of too long or too short gestures – in a previous solution the user had to decide about gesture duration time before performing, now it is not necessary. He also proposed another data representations, using features computed of recorded data. Previous representation, which assumed storing relative positions between samples, was replaced by transforming each gesture to the axis origin and normalizing. He also tried to connect these two representations – plain data and features – into a single one. All of these new data representations were tested using the SVM classifier, which was judged to be the best for the given problem in the previous work. Each of them was tested using one of four popular SVM kernel functions: linear, polynomial, sigmoid and radial basis function (RBF). All achieved results are presented and compared.
PL
W niniejszym artykule autor opisał kontynuację swoich badań dotyczących rozpoznawania gestów. Ulepszył on stworzone przez siebie rozwiązanie w taki sposób, aby nagrywanie i rozpoznawanie gestów było niezależne od szybkości ich wykonywania, a co za tym idzie — ich zróżnicowanej długości. Zaproponował on także inne reprezentacje danych, za pomocą których wyrażany jest stworzony zbiór gestów. Wcześniejsze rozwiązanie, opierające się na przechowywaniu relatywnego położenia dłoni w stosunku do poprzedniej zarejestrowanej próbki (poprzedniego położenia), zastąpione zostało sprowadzeniem gestu do początku układu współrzędnych i zastąpieniem wartości relatywnych absolutnymi, a następnie ich normalizację Z tak przygotowanego zbioru gestów obliczone zostały cechy stanowiące drugą zaproponowaną reprezentację danych. Trzecia reprezentacja stanowi połączenie dwóch poprzednich: zawiera jednocześnie bezpośrednie wartości wyrażające ruch dłoni, jak i obliczone na podstawie jego cechy. Wszystkie trzy reprezentacje zostały przetestowane przy pomocy klasyfikatora, który okazał się najlepszy dla zadanego problemu podczas przeprowadzania wcześniejszych badań: SVM. Porównano, jak z zadanym problemem radzą sobie cztery popularne funkcje jądra: liniowa, wielomianowa, sigmoidalna i radialna. Otrzymane wyniki zostały przedstawione, porównane i omówione.
17
Content available Przestrzeń interakcyjna w mieście
72%
EN
One of the most important consequences of the design relating to human behavior is to facilitate or to discourage contacts between people. The method of shaping of the physical space can affect the way of the social space use. The concept of an interactional space corresponds to a holistic approach of place in which a set of spatial-physical attributes assisting social contacts in a particular location creates a appropriate situation for social contacts. The interactional nature of public spaces in the city is affected by several functional, structural and aesthetic factors of the environment. The presented paper describes these factors and shows on selected examples how they are used in the analysis of interactive features of public space.
EN
Since the beginning of its existence, sport has played an important role in society. With the potential of social impact, sport was bound to produce a close relationship with the sphere of politics. An aim of this paper is to introduce the concept of sports policy to the Polish scientific discourse. This concept is used very rarely in Polish political and scientific discourse. On the other hand, in the UK, Scandinavian countries, Canada and Germany a distinct nature of sport policy is exposed to a large extent. In the mentioned countries no one negates its concepts, localization and social usefulness. It is described there as one of the elements of social policy. There are even scientific discussions on the inclusion of sport policy in defined categories of public policies.
PL
W polskim dyskursie naukowym pojęcie polityki sportowej jest bardzo rzadko stosowane. Brak jednej obligatoryjnej definicji jest przede wszystkim konsekwencją nie do końca określonego charakteru zaangażowania się państwa w obszar sportu. Z kolei w Wielkiej Brytanii, państwach skandynawskich, Kanadzie i Niemczech bardzo mocno eksponuje się jej odrębny charakter, nie neguje się jej pojęcia, umiejscowienia ani przydatności społecznej. Określa się ją tam jako jeden z elementów polityki społecznej. Prowadzone są nawet dyskusje dotyczące włączenia polityki sportowej do zdefiniowanych kategorii polityk publicznych. W związku z tym głównym celem artykułu jest wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego pojęcia polityki sportowej, przedstawienia jej cech oraz problemów definicyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.