Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1212

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
1
Content available remote Mit o promieniotwórczości betonu komórkowego
100%
PL
Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest jednym ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Jest to zjawisko naturalne, a jego szczególnym rodzajem jest promieniowanie jonizujące - takie, które wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii jonizację, czyli zmiany w ładunkach elektrycznych.
2
Content available remote Właściwości zapraw i betonów z dodatkiem asfaltu
100%
PL
Skuteczną melodą ochrony zapraw i betonów, także betonów mostowych, może być ich modyfikacja poprzez wprowadzenie, na etapie przygotowywania mieszanki betonowej, substancji bitumicznych. W pracy dokonano przeglądu dotychczas podejmowanych prób wprowadzania asfaltu do zapraw i betonów. Omówiono zagadnienia związane z modyfikacją betonu cementowego asfaltem wprowadzanym do zarobu w postaci roztworu w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym. Na podstawie wyników badania cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw i betonów przeanalizowano możliwości zastosowania kompozytu do konstrukcji mostowych.
EN
The modification by introducing bituminous addition, during mix preparation, may be an effective method of mortars and concrete protection. The review of previous trials of asphalt introduction to mortars and concrete, is presented. The issues connected with modification with asphalt introduced to the bath of concrete in the form of solution in high - boiling organic solvent, are discussed. The results of examination of material physical and mechanical properties are presented- The possibilities of composite application to bridge structure are analised.
EN
The course of volume changes of binding systems and composites on their base, processed so called "wet way", is one of very important factors that have a significant influence on a long durability of their hardened products. Details of a time-course and a size of volume changes are as important for design of building constructions as proper strength-elastic characteristics of building materials and structures are. It's necessary to look at a time-course of strength-elastic characteristics of hydraulic hardened composites in their direct connection with a time-course of their volume changes. There are concerned especially a course and a size of volume changes at an initial state of hydration, i.e. at the moment of a transition of a suspension form of a binder into a rigid phase, when the solid structure of the material begins to form itself. Volume changes (expansion or shrinkage) can be manifested by cracks influencing negatively all utility properties of the composite, if m! aximal tensile stress of formed rigid structure is exceeded. Some results of experimental measurements of a course and a size of volume changes at an initial state of hydration are presented in the following text and figures.
4
Content available remote Betony wysokowartościowe - projektowanie jakościowe i ilościowe
80%
PL
Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.
EN
The method of artificial aging of concrete is described in the article. Thermal cycling of the tested specimens carried out this process. The samples were exposed to the temperature -20oC for 45 0C minutes in the conditioning chamber and afterwards to the temperature +650C for the same time. These temperature changes were constantly repeated, the total number of cycles reached 750. The specimens of concrete for nuclear power plants were tested. The resonance and ultrasonic methods during the artificial aging process continuously measured the elastic parameters of concrete, and to control the process, even destructive strength tests were carried out.
PL
W pracy opisano metodę sztucznego starzenia betonu za pomocą cyklu termicznego przetrzymując próbki w temperaturach -200C - przez 45 min i + 650C - również przez 45 min. Wykonano 750 cykli. Do badań właściwości odkształceniowych wykorzystano metodę rezonansową i ultradźwiękową. Otrzymane wyniki mówią o możliwości wyeliminowania badań niszczących z kontroli jakości betonu w obiektach elektrowni jądrowych.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań własnych mikrostruktury betonu poddawanego cyklom zamrażania i rozmrażania. Do badań zastosowano analizę mikroskopową odpowiednio przygotowanych fragmentów próbek betonu, metodę kapilarnego podciągania wody w ciśnieniu atmosferycznym oraz analizę termiczną zaczynów wyseparowanych z betonu.
EN
Experimental results of concrete microstructure after cycles of freezing and thawing are presented in this paper. The following methods were applied in determining the microstructure: scanning electron microscope (SEM) analysis, capillary pulling up water under atmospheric pressure and thermal analysis of cement hardened paste separated from concrete.
7
80%
EN
The main sources of radon in the air of dwellings are soil, building materials, and groundwater. This study aimed to determine the exhalation rate of 222Rn from samples made of concrete and cement mortars, as well as to evaluate by means of gamma spectrometry the hazard indexes associated with other radionuclides present in the studied samples of building materials. The results obtained allowed the comparison of the exhalation rate of radon using theoretical calculations based on one-dimensional and three-dimensional models. Measurements of the activity concentration of radon in air was performed by AlphaGuard radon detector. Furthermore, obtained results were compared with the measurements performed inside the concrete test cells. These test cells were built with the aim of simulating a dwelling in small dimensions and to evaluate indoor radon activity associated with concrete. Consequently, the obtained results of radon exhalation rate, in becquerel per meter squared per hour, for the concrete was 2.55 ± 0.03 Bq·h–1·m–2 for the 1D model and 0.461 ± 0.008 Bq·h–1·m–2 for the 3D model. The exhalation rate of radon, for the cement mortar was 1.58 ± 0.03 Bq·h–1·m–2 for the 1D model and 0.439 ± 0.011 Bq·h–1·m–2 for the 3D model. The indoor concentration of 222Rn from the test cell was 112 ± 9 Bq/m3 . These values were below the limit of 300 Bq/m3 recommended by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and <148 Bq/m3 , the limit recommended by the US Environmental Protection Agency (US EPA). Even so, these values should be the subject of concern since that activity is related only to the contribution of concrete walls.
EN
In this work results of poly(propylene) fibers (PP), from recycling process, added into concrete mixture based on portland cement was characterized. The main purpose of this research was to identify direct influence of the fibers addition on the concrete mechanical strength. The recipe of the concrete was prepared using three types of aggregates with different grain size: 0.125–0.250, 0.250–0.500 and 0.500–1.000 mm, deflocculant based on polycarboxylates, water and portland cement (42.5 MPa). To identify structures of the researched samples and fibers light microscopy (LM) observation was performed. Basic properties of concrete mixture were defined by slump cone test and setting time. Mechanical properties such as compressive strength and bending test after 1, 7, 14 and 28 days were characterized. Obtained results were compared with mixtures without fibers modifications. Study was proven that all chosen fibers from recycled origin revealed increased effect on final mechanical properties of concrete and are very perspective for future application in concrete technology.
PL
Zastosowanie różnego rodzaju mineralnych dodatków do zaczynów uszczelniających, umożliwiających modyfikację ich właściwości technologicznych a zwłaszcza parametrów reologicznych powoduje konieczność określenia właściwego modelu reologicznego oraz jego parametrów. Przyjęcie właściwego modelu reologicznego wpływa na dokładność obliczeń oporów przepływu zaczynu uszczelniającego w systemie cyrkulacyjnym podczas cementowania kolumn rur okładzinowych. W artykule na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedstawiono wpływ koncentracji pyłów cementowych z Cementowni Rudniki na parametry reologiczne świeżych zaczynów uszczelniających sporządzanych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I- 42,5 R. Badane zaczyny analizowano pod kątem najbardziej optymalnego modelu reologicznego dla danej koncentracji popiołu cementowego oraz współczynnika wodno-spoinowego. W tym celu stosowano program numeryczny Rheosolution opracowany w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii AGH.
EN
The admixing of various mineral additives to sealing slurries enables modification of their technological properties, especially rheological parameters, thus necessitating the proper selection of a suitable rheological model and its parameters. The selection of the right rheological model affects the accuracy of calculation of the sealing fluid flow resistance in a circulation system when the casing pipes are being cemented. The influence of concentrations of cement dust from Rudniki Cement Plant on rheological parameters of fresh sealing slurries based on Portland cement CEM I- 42,5 R has been presented based on the results of laboratory analyses. The sealing slurries were analyzed in view of the most optimum rheological model for a given cement dust concentration and water-to-binder ratio. Accordingly, a numerical program Rheosolution worked out at the Department of Drilling and Geoengineering AGH-UST has been used.
PL
Przy wyborze technologii cementowania kolumny rur okładzinowych, zależnie od warunków geologiczno-złożowych i technicznych, niesłychanie ważną rolę odgrywa jakość oraz parametry fizyczne i chemiczne spoiw hydraulicznych, a także właściwości fizykochemicznych świeżego, a później stwardniałego cementu. Zaczyny uszczelniające powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami technologicznymi, aby w najwyższym stopniu spełniały swoje zadanie w otworze. Zaczyny powinny wykazywać ściśle określony czas wiązania, powinny mieć dobrą przetłaczalność przez cały czas trwania zabiegu cementacyjnego. Ich właściwości reologiczne oraz technologiczne powinny odznaczać się minimalną zmiennością pod wpływem dużych zmian temperatur oraz ciśnienia jakie panują w warunkach otworowych na znacznych głębokościach. Parametry reologiczne świeżego zaczynu uszczelniającego, regulowane poprzez wszelkiego rodzaju dodatki i domieszki, powinny zapewnić skuteczne wytłoczenie płuczki wiertniczej z przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czasu cementowania na zmiany właściwości reologicznych zaczynów uszczelniających sporządzanych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. Pomiary wykonywane były w różnych odstępach czasowych. Przez pierwsze dwie godziny od dokładnego wymieszania zaczynów pomiary odbywały się co pół godziny, każdy następny - co godzinę. Maksymalny czas, po którym dokonywano pomiaru to 6 godzin. Badania obejmowały pomiar własności reologicznych zaczynów za pomocą lepkościomierza typu Chan 35, kubka Forda nr 4 oraz rozlewności za pomocą ściętego stożka AzNII.
EN
The selection of casing cementation technology in view of geologic, reservoir and technological conditions is largely conditioned ob. the physical and chemical parameters of hydraulic binders and also physicochemical properties of fresh and then set cement. Sealing slurries should have suitable technological properties, enabling their optimum operation in the borehole. Sealing slurries should have a strictly defined time of setting, good pumpability over the cementation process. Their rheological and technological properties should have little variability under high temperature and pressure changes in deep borehole conditions. Rheological parameters of fresh sealing slurry, regulated by all kinds of additives and admixtures should guarantee efficient pumping out of drilling mud from the annular space. The results of analyses of cementation time on changes of rheological parameters of sealing slurries based on Portland cement CEM I 42,5 R are presented in the paper. Measurements were performed in various spans of time. Over the first two hours after thorough mixing of the slurry, the measurements were made every half an hour, then every hour. The maximum time after which the measurements were made was 6 hrs. The investigations covered rheological properties of slurries with a viscometer Chan 35, Ford cup no. 4 and fluidity with a truncated cone AzNII.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku, w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu. Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy mechaniczno-fizyczne betonu, po upływie około 100 lat. Z jednej strony są one unikalnym źródłem informacji o jakości betonu z początku XX wieku, z drugiej zaś pozwalają na ocenę uwarunkowań trwałości tego tworzywa po upływie stulecia. Uzyskane wyniki wykazały, że aktualny stan techniczny betonu, pomimo upływu niemal 100 lat, należy uznać za bardzo dobry. Parametry wytrzymałościowe tego betonu odpowiadają obecnym wymaganiom stawianym klasie wytrzymałości C20/25, co biorąc pod uwagę poziom technologii betonu na początku ubiegłego wieku, należy uznać za wynik nadspodziewanie dobry. Wysoką jakość badanego betonu potwierdzają także wyniki badania wytrzymałości betonu na rozciąganie, które wykazały jej średnią wartość na poziomie około 3,6 MPa oraz wyniki oznaczenia nasiąkliwości, której wartości zawierały się w przedziale od 3,9% do 4,8%, przy współczynniku zmienności równym 8%, co świadczy o dużej szczelności i jednorodności strukturalnej badanego betonu. Badania wykazały także, że przypowierzchniowa warstwa badanego betonu uległa w znacznym stopniu procesowi karbonatyzacji. W większości badanych przypadków stwierdzono, że zasięg karbonatyzacji jest nie mniejszy niż 35 mm, przy czym wyniki badań, które zostały wykonane w kierunku prostopadłym do kierunku betonowania, pokazały, że w wielu miejscach beton pomimo upływu niemal 100 lat nie uległ temu procesowi i w pełni zachował zdolności pasywacyjne w stosunku do stali zbrojeniowej.
EN
The work presents results of tests of mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, conducted in the second half of 2009 during renovation work on the object elevation. The presented results document current mechanical and physical properties of concrete, after almost one hundred years have passed. On the one hand, they are a unique source of information about the quality of concrete from the beginning of the 20th century, while on the other, they allow for evaluation of durability conditions of the material after a century. The obtained results showed that the current technical condition of concrete, although almost 100 years have passed, should be regarded as very good. Strength parameters of that concrete meet the current requirements for strength class C20/25 which, considering the level of concrete technology at the beginning of the previous century should be considered a surprisingly good result. High quality of the tested concrete was confirmed by the results of the concrete tensile strength tests, which indicated its average value at the level of approximately 3.6 MPa, and the results of absorbability determination the values of which were between 3.9% and 4.8%, with the coefficient of variation equalling 8%, which proves significant density and structural homogeneity of the examined concrete. The tests also showed that the surface layer of the examined concrete underwent the process of carbonatisation to a great extent. In the majority of examined cases it was found out that the range of carbonatisation is not smaller than 35 mm and, moreover, results of tests which were carried out in the direction perpendicular to the direction of concreting showed that in many places concrete did not undergo the process and fully maintained its passivation properties in relation to reinforcing steel, despite the passing of almost 100 years.
12
Content available remote Ogniotrwałe niskocementowe betony korundowo-spinelowe
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody zarobowej, ilości spinelu magnezowo-glinowego oraz jego uziarnienia na właściwości betonów korundowo-spinelowych. Otrzymano beton ogniotrwały, który zarówno po stwardnieniu jak i wypaleniu posiadał zwartą teksturę i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Stanowi to rezultat utworzenia się zrostowej tekstury betonu korundowo-spinelowego.
EN
In this paper were described the investigations results of the influence of casting water amount, spinel quantity and it's particle size distribution on the properties of alumina-spinel castables. Investigations allowed to obtain the refractory castable which after curing and firing showed low open porosity and high mechanical strenght. It's the result of formation the direct contacts between the grains.
13
Content available remote Hydrostrumieniowe kształtowanie betonu
80%
PL
W referacie przedstawiono urządzenia technologiczne i osprzęt wysokociśnieniowy stosowany do przecinania materiałów strugą wodno-ścierną o ciśnieniach rzędu 300MPa i wydatku medium roboczego powyżej 0,5 dm3/s. Przedstawiono także wyniki badań kształtowania betonu oraz konstrukcji żelbetowych. Badania te przeprowadzono przy zmiennych warunkach roboczych, uwzględniających wpływ ciśnienia wody, rodzaju i wielkości użytego ścierniwa oraz prędkości posuwowej głowicy roboczej i geometrii jej ustawienia. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy procesu, dzięki czemu możliwe było stworzenie modelu ciecia materiałów budowlanych. W oparciu o zebrane doświadczenia omówiono także podstawy hydrostrumieniowego kształtowania konstrukcji betonowych, przygotowywanych do renowacji
EN
Technological equipment and high-pressure accessories used for building materials treatment with water pressure of 300 MPa and work medium rate over 0.5 dm3/s are presented in the paper. Concrete and reinforced concrete jetting using high-pressure abrasive-water jet are presented in. All those research were carried out for variable work conditions, taking into consideration influence of water pressure, type and size of abrasive also work head feed rate and its geometry. Research results let to analyze cutting process that helped to create concrete cutting model. Additionally basing on acquired experience, basis of concrete constructions jelling prepared for renovation were discussed too.
14
Content available remote Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego
80%
PL
Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.
15
Content available remote Wpływ warunków dojrzewania na wytrzymałość zmęczeniową betonu rozciąganego
80%
PL
W artykule zostaną poddane analizie wybrane zagadnienia związane z wytrzymałością betonu na rozciąganie. Wykorzystane będą do tego celu wyniki badań własnych oraz własne propozycje analitycznego ujęcia zależności pomiędzy parametrami obciążenia a liczbą cykli obciążenia oraz wpływu dojrzewania betonu w warunkach obniżonych temperatur na wytrzymałość zmęczeniową betonu.
16
80%
EN
A stereological ubiquitiformal softening model for describing the softening behavior of concrete under quasi-static uniaxial tensile loadings is presented in this paper. In the model, both the damage evaluation process of fracture cross-sections and their distribution along the specimens axis are taken into account. The numerical results of a certain kind of full grade concrete made of crushed coarse aggregate are found to be in good agreement with the experimental data. Moreover, an experiental relation between the lower bound to the scale invariance of concrete and its tensile strength is also obtained by data fitting of the experimental data, which provides an effective approach to determine the lower bound to scale invariance of concrete.
EN
In the paper, the effects of different technological and service factors on the levels of fracture-initiating stress σi and critical stress σcr in concrete under compression have been compiled. Experimentally determined ranges of the stresses are given. Technological and service factors contributing to a high or low level of the stresses have been grouped together. It is shown how some technological and service factors affect the fatigue strength of concrete. This is done for a few selected concretes on the basis of known levels of the fracture-initiating stress σi and critical stress σcr.
EN
This paper presents the results of studies on crushing phenomena during the Proctor compaction test on Recycled Concrete Aggregate (RCA). Increase in demand for materials in road construction industry creates the need for new materials which can replace natural aggregates (NA). Moreover, it should be noted that NA are a non-renewable resource in opposite to, for example RCA which could be recycled and become a part of road construction. There are many material properties, which need to be clarifi ed and crushing phenomenon is one of them. The following article analyses the issue of crushing. Selected blends which differs by gradation curves were tested. Tests have been made according to Proctor's method in various moisture conditions. The paper ends with fi nal remarks for practical application of the RCA.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki zjawiska kruszenia się destruktu betonowego (RCA) podczas badania wilgotności optymalnej metodą Proctora. Wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane tworzy potrzebę zastosowania nowych, dotychczas niewykorzystywanych materiałów, które mogą zastąpić kruszywo naturalne (NA). Należy zaznaczyć, że NA jest źródłem nieodnawialnym w przeciwieństwie do RCA, który poprzez wbudowanie w konstrukcję jest recyklingiem. W przypadku materiałów antropogenicznych istnieje wiele niewyjaśnionych właściwości, jednym z nich jest zjawisko kruszenia się. W tym artykule przedstawiono opis tego zjawiska. Wyznaczone rodzaje gruntu różnią się pod względem właściwości uziarnienia. Badania wykonano za pomocą aparatu Proctora w różnych warunkach zagęszczania. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi zjawiska kruszenia wraz z praktycznymi wskazówkami.
19
Content available remote Wpływ stosu okruchowego na wybrane cechy techniczne betonów cementowych
80%
PL
Najtańszym sposobem (nie zawsze docenianym) uzyskania betonu o podwyższonych parametrach technicznych jest odpowiedni dobór stosu okruchowego. Optymalizując skład kruszywa w betonie, można uzyskać zmniejszenie zużycia cementu nawet o 30%. W artykule przedstawione są wyniki badań własnych nad cechami technicznymi betonów cementowych wykonanych z cementu CEM I 32,5 R przy zastosowaniu różnego składu kruszywa naturalnego. Analizie poddane zostały: wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość oraz porowatość betonów.
EN
The cheapest and often underestimated way of obtaining concrete with improved technical properties is proper design of aggregate grain-size distribution. Optimising of aggregate grain-size distribution in concrete may effect in decrease of cement consumption up to 30%. Paper reports experimental results of technical properties of concrete made with Portland cement CEM I 32,5 R using different aggregate compositions. After 28 days of curing the following concrete properties were tested: compressive strength, water absorption, and porosity.
EN
A yield condition for concrete under moderate hydrostatic pressure is proposed as a nineparameter extension of the Lubliner yield criterion. The modification is introduced to both meridional and deviatoric cross-sections. Singularities are eliminated by means of a regularisation parameter of a clear geometrical interpretation. Calibration is carried out resulting in analytical formulae for the parameters depending on experimental data for five characteristic tests. A comparison with experimental data available in literature is drawn, showing consistency between the yield criterion and the test results. Convexity requirements for the proposed function are determined, leading to limitations on the input data.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.