Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2466

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rural areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
XX
The aim of the study was to try to obtain answers to the following questions: What changes have appeared in the funeral ritual in Polish countryside in the last 60 years and: Can these processes be included in the crisis of death? The research was carried out among women residents of Smardzów, situated 24 kilometres north-east of Wrocław. There were 12 interviews carried out. A research technique used in order to obtain interesting data, constituted an interview with a standardised number of questions. According to the answers of many responders, it is possible to find a lot of changes in funeral rite. Those answers indicate the crisis of death. We no longer deal with death as a public event, people rather die alone in hospitals, not surrounded with their family at home. The funeral celebration has been limited dramatically. The most attention is given to the organization of a funeral feast. All these phenomena are part of the concept of the crisis of death.(abstrakt oryginalny)
EN
Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania o to, jakie zmiany pojawiły się w rytuale pogrzebowym na polskiej wsi w ciągu ostatnich 60 lat i czy procesy te można uwzględnić w kryzysie śmierci. Badania przeprowadzono wśród mieszkanek wsi Smardzów, położonej 24 kilometry na północny wschód od Wrocławia (12 wywiadów). Na podstawie odpowiedzi respondentek odnotowujemy wiele zmian w rytuałach związanych ze śmiercią. Śmierć nie jest wydarzeniem publicznym, ludzie raczej umierają samotnie w szpitalach, a nie otoczeni rodziną w domu. Uroczystość pogrzebu została radykalnie ograniczona. Najwięcej uwagi poświęca się organizacji stypy po pogrzebie. Wszystkie te zjawiska wpisują się w koncepcję kryzysu śmierci.(original abstract)
XX
Zdaniem Rycharda (2015, s. 35) dużo wysiłku należy poświęcić rozwojowi aktywności i współpracy, jako niezwykle istotnych wymiarów kapitału społecznego. Te elementy dotyczą bowiem zachowania i dzięki temu oddziałują na sferę odczuć i percepcji czyli pozostałe wymiary kapitału społecznego, takie jak zaufanie, więzi i tożsamość kulturową. Stąd potrzeba bieżącego monitorowania poziomu i tendencji zmian. Zaprezentowane w artykule wyniki wskazały istotną zależność pomiędzy zainteresowaniem, a w konsekwencji także zaangażowaniem respondentów w poprawę sytuacji w gminie, a zaufaniem uogólnionym. Mimo, że poziom zaufania zgeneralizowanego nie był wysoki, to jednak rzeczywiste wskaźniki zdają się być wyższe niż te deklarowane. Mieszkańców wsi charakteryzuje wysoki poziom zaufania, ale zaufania do osób dobrze sobie znanych, nieformalne związki i wzajemna sąsiedzka pomoc, czego nie wychwytują statystyki, koncentrujące się na formalnych aspektach życia mieszkańców (Będzik 2014). Przejawy kapitału społecznego i poszczególnych jego komponentów są wyraźniejsze w rzeczywistości lokalnej niż statystycznej, stąd konkluzje wysuwane w efekcie badań prowadzonych "w terenie" niosą więcej optymizmu niż te "zza biurka". Nie zwalnia to jednak z dalszych prób pobudzania społeczności do włączania się w sprawy gminy, ponieważ budowa kapitału społecznego to proces długofalowy i trudny, gdyż obarczony negatywnymi doświadczeniami gospodarki opartej wprawdzie na wspólnej własności, lecz zupełnie inaczej skonfigurowanej.(abstrakt oryginalny)
EN
Depletion of cheap pro-growth resources tends to search for new factors to generate socioeconomic development. Social capital is one of the main determinants of community resource development success. Social capital refers to the trust, activity and cooperation. This article aims to analyze the level of activity of rural West Pomerania province as an important determinant of development processes of each community. The importance of activity implies a need to analyze the levels, trends and identify the source of this activity. Research organized in rural West Pomeranian province showed a level of activity in communities larger is lower than in smaller ones. The more trust is implies a greater involvement in the case of the local community.(original abstract)
3
Content available remote Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich
100%
XX
W artykule przybliżono stosunkowo nowe zagadnienie inteligentnych wiosek (smart villages), które mają istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Społeczność zamieszkująca obszary tzw. inteligentnych wsi wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w celu poprawy warunków pracy i życia, opierając się na lokalnych atutach, możliwościach i mocnych stronach obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnych wsi nie zawiera jednego uniwersalnego rozwiązania. Opiera się ona na potrzebach i potencjale danego terytorium oraz na strategii i jest wspierana przez nowe lub istniejące strategie terytorialne. W smart villages kluczowe są technologie, inwestycje w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości, kapitał ludzki, zdolności i budowanie społeczności. Bardzo ważne jest również zaangażowanie społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a relatively new issue of smart villages, which is significant for the development of rural areas, both in terms of new job creation opportunities and the quality of life in the countryside. The community living in the so-called smart villages, uses innovative solutions to improve working and living conditions, based on local advantages, opportunities and strengths of rural areas. The concept of smart villages does not contain one universal solution. It is based on the needs and potential of the area and on its strategy and is supported by new or existing territorial strategies. Technologies, infrastructure investments, entrepreneurship development, human capital, capabilities and community building play a key role in smart villages. The involvement of local communities is also very important. (original abstract)
4
Content available remote Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej
80%
XX
Celem badań jest omówienie zróżnicowania państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników z zakresu rynku pracy obszarów wiejskich. Dane liczbowe pochodzą z 2015 roku (porównawczo z 2013 roku). Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: udział osób zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności w wieku 20-64, udział osób bezrobotnych w wieku 15-74 w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo, udział osób bezrobotnych w wieku 15-24 w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo oraz produktywność pracy. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na pięć grup. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to discuss the diversity of European Union countries based on selected indicators of labour market in rural areas. Presented data come from 2015 (in comparison with 2013). The analysis was conducted using the cluster analysis. The following diagnostic features were used for the analysis: employment persons as a share of total 20-64 y. o. population, unemployment rate for the age group 15-74 in total active population, youth unemployment rate for the age group 15-24 in total active population and labour productivity. As a result of the cluster analysis examined regions were divided into five groups. (original abstract)
5
80%
XX
Infrastruktura techniczna wsi - obok infrastruktury społecznej - stanowi swoisty system nerwowy obszarów wiejskich. Przy początkowym osadnictwie, dbano przede wszystkim o pozyskanie gruntów rolnych, na którym stawiano obejście gospodarskie. Dopiero potem zaczęto łączyć osady systemem dróg, które określały typy wsi (wsie zwarte i rozproszone). Tradycyjnie wodę czerpano ze studni lub przy użyciu pompy. Z czasem ludność wiejska zaczęła aspirować do coraz większych udogodnień i porównywać swoją sytuację do warunków miejskich i z tej konfrontacji nie zawsze wychodziła obronną ręką(fragment tekstu)
EN
The paper presents comparative analysis of technical infrastructure which focused on two subjects, that means difference between agricultural indexes from 2002 and 2010 and differences among provinces. The research based on problems of rural ares water supply and ways of sewage treatment. In analyzed period there was noticed significant increase of common sanitation net from 4285.2 km in 2002 to 7686,9 km in 2010 (55,7%). The new occurrence wad building of individual sewage plants which number was increased over ten times, from 1425 to 15687. In the investment process there was huge participation of EU financial support. It let to spend for individual sew-age plants the whole amount of 161.3 mln PLN, in 2002 those investment was on level on 19.6 mln PLN. In the scale of whole country the investments for common sewage plants was twice higher from 300.7 mln PLN in 2002 to 620,8 mln PLN, in that there was observed big participation of investments in net modernization (307.9 mln PLN).(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie problemu niedostatecznego dostrzegania przez wiejskie instytucje potrzeb działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych obu płci i braku dostatecznego rozróżnienia problemów społecznych charakteryzujących kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Posługując się wynikami jakościowych i ilościowych badań terenowych autorka identyfikuje, postrzegane przez wiodące podmioty lokalnej polityki społecznej, problemy kobiet na tle problemów społeczności wiejskich.(fragment tekstu)
EN
The literature provides knowledge about the socio-economic problems and barriers to development of rural areas. For years constant is their list: unemployment, poverty, alcoholism, aging citizens, lack of social and technical infrastructure, weak human capital, financial shortfalls. By far, however, are rarely addressed social issues in local politics in the context of social problems of rural women and the gender mainstreaming, the integration of the principle of equal opportunities for men and women in creating local public policies. This is not due to negligence or lack of interest of researchers in the subject, but the fact that the local policy, especially rural areas not included in this rule.(original abstract)
7
80%
EN
Deagrarianisation is a complex concept, which denotes a declining economic significance of agriculture and agricultural production in society at large, and rural economy and society in particular. The article is an attempt at constructing a composite indicator of the process of deagrarianisation using variables obtained by official statistics. The proposed composite indicator of deagrarianisation is then used to assess the intensity of deagrarianisation of rural areas between 2002 and 2010 in NUTS4 units (Pol. powiat) of the province of Wielkopolska. (original abstract)
XX
Agroturystyka, będąc formą wypoczynku akcentującą kontakt turysty ze środowiskiem wiejskim, z gospodarstwem rolnym, zyskuje w Polsce i Europie coraz więcej zwolenników. Ta forma wypoczynku to wartości pozytywne dla turysty, ale także ekonomicznie uzasadnione wartości dla części gospodarstw rolnych, głównie tych, położonych w atrakcyjnym środowisku o specyficznym i oryginalnym krajobrazie i dziedzictwie kulturowym. Agroturystyka to szansa rozwojowa nie tylko dla wiejskich gospodarstw domowych, ale także dla poszczególnych wsi i regionów oraz szansa aktywizacji gospodarczej społeczności wiejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych i wtórnych zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego(abstrakt oryginalny)
EN
Agriturism, being the form of relaxation emphasizing the contact of a tourist with rural environment and farms, gains more and more supporters in Poland and in the rest of Europe. This form of resting has favourable values for tourists, but it also has economically justified values for some farms, mainly these located in attractive environment of specific and original landscape and cultural heritage. Agritourism is not only a chance for the development of rural households, but also for particular villages, regions and a chance for economic activation of rural societies. The paper presents the results of field and desk research realized in the area of Podkarpacie Voivodeship.(original abstract)
EN
The paper presents a comparison of the Polish and Ukrainian theoretical approach-es to the motives for undertaking tourism activity in rural areas and its economic and social benefits. Based on the review of the Polish and Ukrainian literature of the subject, it presents the reasons for development of tourism in rural areas presented in both countries, the perceived profits associated with it, as well as the tasks of local administration expected in supporting it. A model of the overall impact of tourism (including rural tourism) on economic development was also presented for both countries. Finally conclusions were presented, regarding similarities and differences in approach to the above issues in both countries, as well as the resulting opportunities for cooperation. (original abstract)
XX
Postępujące zmiany w obszarach wiejskich powodują występowanie konfliktów pomiędzy rolnictwem, budownictwem mieszkaniowym, usługami i przemysłem. Celem artykułu jest analiza zmian i ich przyczyn, zachodzących w przestrzeni wsi podmiejskiej. Za obszar badawczy posłużyły obszary wiejskie dwóch sąsiadujących gmin miejsko-wiejskich: Niepołomic i Wieliczki, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Krakowa, zaliczanych do tzw. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes that take place in rural areas cause conflicts between agriculture, housing, services and industry. The aim of the paper is to analyze the processes of changes and its ground in rural suburban areas. The research has been done in two communes that has both rural and urban character: Niepołomice and Wieliczka. Both are neighborhoods of Cracow and belong to the Cracow Metropolitan area. (original abstract)
EN
This paper presents the findings of research carried out by the author, concerning the development of tourist function in the period 1995-2005. Tourist function was defined by means of two features: the number of tourists using lodging facilities and the number of companies registered in the REGON system, section H. In order to quantify the tourist function, a synthetic measure (Ft) was employed according to the procedure of Z. Zioło (1973). Based on this measure, five levels of tourist function development were specified. Next, an analysis was carried out on what changes (quantitative and spatial) occurred in the development of tourist function in rural areas. Special attention was paid to the so-called tourist communes (gmina), i.e. those where the tourist function is developed to at least an intermediate level. For these communes, nine functional types were identified, based on two features – the average length of visitors’ stay and the percentage of all-year lodging). Moreover, changes taking place in the studied period were specified.
XX
W artykule skupiono się na analizie zachodzących na obszarach wiejskich zmian przestrzennych. Wskazano na genezę tych procesów, m.in. kwestie gospodarcze, społeczne, polityczne. Znaczną część uwagi poświęcono typologii uwarunkowań oddziałujących na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i strukturę przestrzenną wsi - wskazano czynniki endo- i egzogeniczne. Omówiono również aktualne kierunki przekształceń przestrzeni wiejskiej i negatywne skutki żywiołowej urbanizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on the analysis of spatial changes in rural areas. The origin of those processes is explained, i.e. economic, social and political questions. Considerable attention is devoted to the typology of conditions influencing social and economic development and spatial structure of rural areas - endo- and egzogenic factors were pointed. Actual trends in changes of rural areas space and negative consequences of spontaneous urbanization were also discussed.(original abstract)
13
Content available remote Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskich w Polsce
80%
XX
Głównym celem artykułu jest charakterystyka oraz określenie roli i znaczenia organizacji pożytku publicznego (OPP) na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie bazuje na analizach danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (DESiPP), Ministerstwa Finansów (MF) oraz Ministerstwa Polityki i Pomocy Społecznej (MPiPS). Z uwagi na dostępność danych badania obejmują okres 2010-2016. W artykule scharakteryzowano OPP na obszarach wiejskich pod względem ich liczebności, rozmieszczenia, rodzaju (typu), celu statutowego działania i kwot otrzymanych w ramach tzw. mechanizmu 1%. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że charakter działalności OPP jest powiązany z miejscem lokalizacji (miasto-wieś) i rodzajem prowadzonej działalności. Organizacje te pełnią na obszarach wiejskich ważną rolę społeczną,(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to characterize and identify the role and significance of public benefit organizations (PBOs) in rural areas of Poland. Presented study is based on analyses of statistical data derived from the Central Statistical Office (CSO), Department of Social Economy and Public Benefit (DSEPB), the Ministry of Finance (MF) and the Ministry of Labor and Social Policy (MLSP). Due to restricted availability of data, the research covers the period of 2010-2016. Author has outlined characteristics of PBOs in rural areas in terms of their number, distribution, type, statutory goal of the measure and amounts received under the voluntary transfer of 1% of income tax. Based upon conducted analyses, one may conclude that the nature of PBOs activity is linked to the type of location (cities-village) and characteristics of actions carried out. PBOs in rural areas play an important social role, but their economic significance depends on the activity of a specific non-governmental entity.(original abstract)
EN
A book has recently been published in Poland the social importance of which may be as significant as the famous picture by Chris Niedental titled Apocalypse Now, which was taken on the first day of martial law - December 13, 1981. The book - a photo album Glimpses of the Countryside: One Hundred Years of Polish Countryside, issued by Polish Academy of Sciences' Institute of Rural and Agricult ural Development (IRWiR PAN) is a valuable contribution to Polish culture and science. Authentic photographs found in the archives and other sources, also private ones, show the life of rural inhabitants in 20th-century Poland. The picture we see is true and genuine: everyday toil, happiness and sadness of life of not only peasant families, but also whole rural communities, captured during big historic events - wars, resettlements, land reforms, as well as the evolution of farming structures, production and technology. Nearly every picture in the album is a document, i.e. it has a cognitive value, it develops the knowledge of the past, of the time of which little is known to us today, or which we interpret wrongly.(fragment of text)
EN
This paper assesses the factors that would facilitate the diffusion and adoption of broadband Internet services in rural areas using the internet café business model. The rural areas of developing countries are predominantly ignored or underserved with broadband Internet connectivity. However in the cities, the Internet café business model has been a major driver in the diffusion of the Internet services. This paper adopts an exploratory approach to investigate why Internet café entrepreneurs do not supply Internet services to rural areas. It also explores the factors that would stimulate investments from the same who are currently investing in Internet services provisioning in the cities. Ghana is used as a case study by surveying 25 Internet Café operators. The analysis of the data collected facilitated self-interest assessment and its influences on the decision for broadband service diffusion and adoption in the rural areas using the Internet café business model.(original abstract)
XX
Wykonana analiza zadaniowa oraz dokumentacji finansowo-księgowej po-zwala stwierdzić, że Wigierski Park Narodowy wpływa na rozwój gmin terytorialnie powiązanych nie tylko poprzez ustawowe zakazy dotyczące wykorzystania przestrzeni, ale i poprzez prowadzoną działalność. W kontekście rozwoju obszarów wiejskich na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność WPN w zakresie popularyzacji tradycyjnych dla przedmiotowego obszaru ras zwierząt i odmian drzew owocowych. Park dysponuje majątkiem o wartości przekraczającej od 2011 r. kwotę 20 mln zł, jest pracodawcą generującym roczne wynagrodzenia brutto w wysokości powyżej 3 mln zł, w badanym okresie po-niósł koszty działalności w wysokości ponad 15 mln zł, a prowadzone działania finansował ze środków pochodzących z różnych źródeł - budżetu państwa, środków unijnych, NFOŚiGW itp. Powyższe oznacza, że Wigierski Park Narodowy jest pełnoprawnym uczestnikiem lokalnej sceny życia gospodarczego. Atrakcyjność przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, wciąż uzupełniana przez WPN infrastruktura turystyczna, prowadzona promocja za pomocą m.in. wydawnictw dotyczących przyrody WPN, a także współpraca z lokalną społecznością w zakresie m.in. rolnictwa, daje podstawy sądzić, iż w przyszłości funkcja turystyczna realizowana na obszarze gmin Giby, Nowinka, Krasnopol oraz Suwałki ulegnie rozwinięciu. Sama unikatowość przyrody nie jest wystarczająca dla rozwoju turystyki - niezbędne jest odpowiednie zarządzanie przestrzenią. W tym kontekście działalność WPN obejmująca prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie turystyczne oraz - uczącą m.in. zasad turystyki kwalifikowanej - edukację ekologiczną staje się wartością nie do przecenienia. (fragment tekstu)
EN
The article represents the national park not only as an area, but also as an active governing unit. Empirical research has been conducted (between 2008-2012) using data from the financial-accounting records of the Wigry National Park (WNP) and from the Central Statistical Office. The study included an analysis of the degree to which the municipalities connected with the WNP through their territory have realised the tourist function, as well as an analysis of overall WNP activity. The scale of activities under-taken by the WNP shows that the impact of the park as a subject is substantial. This is especially important for developing the tourist function in the municipalities connected with the park through their territory. (original abstract)
EN
Depopulation is a serious demographic problem. This process gives negative trends in rural areas. Closed schools and students decreased in others. These processes in the Dobrogea area are strongly negative. This article examines these processes in analytical and spatial order. Use the most current statistics data. The main goal is to reveal the causes of depopulation. Also cumulative effect of it on other social processes. Demonstrates the role of the school network to preserve the social fabric of rural areas. On the other hand: the impact of depopulation on the school network. Methods used are: analysis of statistical data, field studies, interviews and personal observations of the authors. Used territories at the level of municipalities. They more accurately and correctly reveal the underlying statistical data.(author's abstract)
EN
The idea of post-productivism has been found to apply extensively in developed countries, but has been studied less in developing countries. A recent study in South Africa on second homes demonstrated that some rural spaces are slowly evolving into post-productivist countrysides, especially during weekends, month-ends and peak holiday periods. Wilson and Rigg's six indicators were utilised to assess the rural town of Rosendal in the Eastern Free State of South Africa, the adjacent black township of Mautse and the surrounding farming area, to determine whether the notion of post-productivism can be exported from the developed North to a developing world context. Some of the indicators have been found to be highly relevant in this case study, but others have been found to be nearly irrelevant. Also important to note is that the meaning of these indicators may be different when applied to the developing South. (original abstract)
19
Content available remote Transformation in Agriculture in New Länder in Germany, Poland and Ukraine
80%
EN
Privatization in rural Eastern Europe is an important factor in the general political and economic transition in this part of Europe. Agriculture was always a significant component in development strategies of the former socialist countries. After the fall of the communist system it became an important factor in the struggle for political influence. This study evaluates some aspects of the socio-economic transformation of rural East Germany, Poland and Ukraine with reference to the views of representative organisations and others experts. (original abstract)
20
Content available remote Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
80%
XX
Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuację dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms (fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural barriers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.