Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 676

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Dbałość o bezpieczeństwo produktów przejawia się przede wszystkim w trosce o dostarczanie pacjentom leków jak najlepszej jakości. Dlatego też duży nacisk kładzie się na wprowadzanie mechanizmów, które uszczelniają legalny łańcuch dystrybucji, pozwalają na kontrolowanie dat ważności leków, jak również zapewniają właściwe warunki ich przechowywania i transportu. Istotnym zagadnieniem związanym z zarządzaniem przepływami leków, jest kwestia utylizacji produktów przeterminowanych zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.
PL
Zbadano zdolność stymulacji wytwarzania reaktywnych form tlenu przez związki należące do grupy pochodnych i analogów antrachinonu w układzie trzech enzymów oksydoredukcyjnych: dehydrogenazy NADH, oksydazy ksantynowej i reduktazy NADPH: cytochrom P450. Wskazano na kluczową rolę właściwości substratowych związków w stosunku do dehydrogenazy NADH w stymulacji wytwarzania reaktywnych form tlenu. Zbadano również rolę czynników struktury determinujących wysokie powinowactwo do dehydrogenazy NADH. Wykazano jednocześnie, że badane związki nie zachowują się identycznie w trzech analizowanych układach enzymatycznych. Wskazuje to na konieczność badania stymulacji procesów wolnorodnikowych przez związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu w układach wszystkich trzech oksydoreduktaz. Stwierdzono również, że niektóre związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu ulegają utlenieniu przez cytochrom c, powodując jego nieodwracalną redukcję. Zbadano mechanizm tego zjawiska oraz ustalono zasadnicze elementy struktury odpowiedzialne za zdolność do redukcji cytochromu c. Przedstawiono zasady opracowanej metody spektrofluorymetrycznego badania transportu komórkowego związków oraz porównano je z wcześniej stosowanymi metodami. Wykazano, że etapem limitującym szybkość migracji antracyklin do komórki jest dyfuzja przez barierę błony cytoplazmatycznej. Stwierdzono jednocześnie, że oddziaływanie związków z DNA jądra komórkowego jest etapem bardzo szybkim. Wyznaczono wartości energii aktywacji Ea przejścia antracyklin przez barierę błony cytoplazmatycznej dla komórek białaczki ludzkiej K562 wrażliwych i opornych na adriamycynę. Wyznaczono również wartości entalpii tworzenia kompleksów antracyklin z DNA jądra komórkowego i porównano je z wartościami [wzór] wyznaczonymi dla wiązania się tych związków z izolowanym wysokocząsteczkowym DNA. Zbadano też kinetyki transportu anracyklin i aktywność P-glikoproteiny (białka odpowiedzialnego za eksport aktywny ksenobiotyków) w różnych fazach cyklu komórkowego. Stwierdzono, że ilość funkcjonalnie czynnej P-glikoproteiny obecnej w fazie G1 nie ulega zmianie w kolejnych fazach cyklu. Przeprowadzono również badania synergistycznego działania antracyklin i alkaloidów barwinka. Stwierdzono, że winblastyna posiada największą zdolność zwiększania akumulacji antracyklin w komórkach opornych K562. Wykazano jednocześnie, że działa ona jako niekompetycyjny inhibitor P-glikoproteino-zależnego eksportu antracyklin. Podjęto także próbę wyjaśnienia podstaw wysokiej aktywności cytotoksycznej związków należących do grupy benzoperymidin i pirymidoakrydonów względem komórek opornych. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano nowy kierunek dla racjonalnego projektowania cytostatyków aktywnych w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej.
EN
The ability of anthraquinone compounds and their quinone modified analogues to stimulate the formation of reactive oxygen species in three oxidoreductase systems: NADH dehydrogenase, xanthine oxidase and NADPH cytochrome P450 reductase has been examined. It was evidenced that the substrate properties of anthraquinone compounds for NADH dehydrogenase were essential in activating toxic oxygen species formation by these deratives. The role of structural factors determining high affinity of anthraquinone deratives and analogues for NADH dehydrogenase has been systematically studied. It was shown that the studied compounds posses different affinities for xanthine oxidase and NADPH cytrochrome P-450 reductase in comparison to NADH dehydrogenase. It indicates that the ability anthraquinone compounds and their analogues must be examined in all three enzymatic model systems. It was also shown that some anthraquinone compounds and their analogues undergo oxidative metabolism with concomitant irreversible cytochrome c reduction. The mechanism of this metabolic oxidtion as well as the role of structural factors of examined compounds in reducing cytochrome c have been studied. The principles of new established spectrofluorometric method for cellular transport study have been presented and compared with methods used by other authors. It was evidenced that the limiting steps for anthracycline uptake into the cell is the passive diffusion across the barrier of cytoplasmic membrane. The interaction of anthracyclines with nuclear DNA is very rapid process. The activation energies for the passage of drugs through the plasma mebrane of drug-sensitive and drug-resistant K562 have been calculated. The enthalpies for the binding of anthrcycline drugs to nuclear DNA have been determined and compared with enthalpies of binding of these compounds to naked DNA. The cell cycle dependent uptake and release of anthracycline as well as P-glycoprotein functionality have been studied. The obtained data showed that the amount of functionally active P-glycoprotein in G1 phase is not modified during cell cycle. The study on synergic effect of anthracycline and vinca alkaloids has been performed. It was found that vinblastine is the most efficient in increasing anthracycline accumulation. It was also shown that vinblastine inhibits non-competively the P-glycoprotein mediated efflux of anthracycline. The molecular basis of high cytotoxic activity of benzoperimidines and pirymidoacridones against multi-drug resistant (MDR) cells has been analysed. On the basis of obtained results a new strategy for the rational design of drugs active against multi-drug resistant tumor cells has been proposed.
6
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 1
100%
PL
W naszych gabinetach na co dzień pojawiają się pacjenci, którzy poddawani są leczeniu na różne schorzenia. Jak wiadomo, każdy lek, czy to przyjmowany miejscowo, czy ogólnie, może wywoływać niepożądane skutki. W poniższym artykule przybliżymy Państwu wybrane grupy leków mogących mieć niekorzystny wpływ na narząd wzroku, a także te, które stosowane w celu leczenia schorzeń oczu mogą dawać zupełnie nieoczekiwane skutki uboczne w naszym organizmie. Dla lepszego zrozumienia problemu postaramy się pokrótce je opisać, a część z nich poprzemy przypadkami pacjentów, którzy pojawili się w gabinecie doktora Caldwella, dodając fotografie wykonane w dniu wizyty, jak również te wykonane podczas kontroli.Chcemy zachęcić wszystkich specjalistów, którzy na co dzień wykonują rutynowe badania kontroli refrakcji, aby zawsze przeprowadzali wnikliwy wywiad ze swoimi pacjentami, szczególnie pod kątem przyjmowanych leków i terapii, gdyż część zgłaszanych objawów może mieć związek właśnie bezpośrednio z prowadzonym leczeniem.
8
Content available Leczenie grzybic górnych dróg oddechowych i ucha
100%
PL
Fungi, in comparison with other pathogenic factors, have high pathogenecity. The number of fungal species which are able to infect people is over 500. The upper respiratory tract and ear have permanent contact with external environment which makes their ontocenoses open to continuous exchange of microorganisms of which they consist. In etiology of inflammatory processes 21 species which belonging to 3 genera (Zygomycota, Asomycota, Basidiomycota) of fungi play important role. Administration of antifungal drugs can be: prophylactic, empiric preemptive and therapeutic. Physicians may prescribe antibiotics (mainly poliens: amphotericin B, natamycin and nystatin) and chemiotherapeutics (mainly azoles and fluorpirymidins, pigments, chlorhexidine and chlorquinaldol). In ENT practice topical and systemic drugs can be administrated. Topical lozenges include amphotericin B, clotrimazole, chlorhexidine or chlorquinaldol and oral gels: nystatin and miconazole. Some of drugs are in the form of suspension/solution, which can be used for inhalation, into the sinus, for swabbing or for lavage: amphotericin B, natamycin, nystatin, clotrimazol, flucytosine, miconazole, fluconazole, vorykonazole, caspofungin. It should be underlined that only a few of dugs can be absorbed from the digestive tract: flucytosine, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, vorykonazole.
10
Content available remote Technologia nowoczesnych postaci leków
100%
PL
Z roku na rok ilość spożywanych produktów leczniczych wzrasta. Prostą konsekwencją tego trendu jest potęgowanie się zapotrzebowania na przewóz w temperaturze kontrolowanej.
PL
Farmaceuta najczęściej kojarzy się z wykonywaniem pracy w aptece i sprzedażą leków, głównie w pozycji stojącej. Z jakimi zagrożeniami może mieć do czynienia farmaceuta podczas swojej pracy i jakie obowiązki ciążą na jego pracodawcy? Przedstawiamy ocenę ryzyka dla stanowiska farmaceuty.
PL
W laboratoriach badawczych stanowią „złoty standard”, ale próżno ich szukać w aptekach. Dlaczego tak jest? Zastanawiamy się wspólnie z Magdaleną Margasińską-Brach, MSc, Dyrektorem Projektów w PPD Poland, światowej firmy zajmującej się organizacją i prowadzeniem badań klinicznych nowych leków, której misją i celem jest poprawa zdrowia i pomoc w dostarczeniu pacjentom terapii zmieniających oraz poprawiających jakość ich życia.
Herba Polonica
|
1992
|
tom 38
|
nr 3
141-147
EN
The author has discussed the great importance of traditional medicine as an inexhaustible source of new drugs as well its weight in the health system in present China. He has also presented on outline of strategy towards obtaining new drugs from traditional medicine and has divided an natural medicines into four groups according to their methods of production. The author has quoted the names of 110 drugs originated from the traditional medicine.
PL
Autor omawia znaczenie medycyny tradycyjnej dla pozyskiwania nowych leków, podkreśla rolę tej medycyny w systemie opieki zdrowotnej współczesnych Chin oraz przedstawia schemat programu badań zmierzających do otrzymania nowych leków roślinnych. Poza tym dokonuje on podziału preparatów pochodzenia roślinnego według sposobu ich otrzymywania. Autor przytacza 110 przykładów nowych leków wyrosłych na gruncie medycyny tradycyjnej.
PL
Wdrożenie przez OPTIDATA Sp. z o.o. systemu WMS w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. miało miejsce w 2012 roku. W związku z tym, że rozwiązanie WMS sprawdziło się, w 2015 roku nastąpiła migracja rozwiązania do nowo wybudowanego magazynu. Celem wprowadzenia systemu WMS było zapewnienie śledzenia partii produktów końcowych od momentu wejścia towaru do magazynu, poprzez magazynowanie i związane z tym przesunięcia wewnętrzne, aż do wydania towaru z magazynu do Klienta. Zadaniem systemu jest obsługa magazynu z wykorzystaniem technologii odczytu kodów kreskowych w taki sposób, aby optymalnie zaspokoić potrzeby ruchów magazynowych, przy jednoczesnej optymalizacji procesów i redukcji czasochłonności pracy na magazynie. System WMS obsługuje potok przychodów i rozchodów towaru na magazynie. (fragment tekstu)
19
Content available Leczenie grzybic górnych dróg oddechowych i ucha
100%
EN
Fungi, in comparison with other pathogenic factors, have high pathogenecity. The number of fungal species which are able to infect people is over 500. The upper respiratory tract and ear have permanent contact with external environment which makes their ontocenoses open to continuous exchange of microorganisms of which they consist. In etiology of inflammatory processes 21 species which belonging to 3 genera (Zygomycota, Asomycota, Basidiomycota) of fungi play important role. Administration of antifungal drugs can be: prophylactic, empiric preemptive and therapeutic. Physicians may prescribe antibiotics (mainly poliens: amphotericin B, natamycin and nystatin) and chemiotherapeutics (mainly azoles and fluorpirymidins, pigments, chlorhexidine and chlorquinaldol). In ENT practice topical and systemic drugs can be administrated. Topical lozenges include amphotericin B, clotrimazole, chlorhexidine or chlorquinaldol and oral gels: nystatin and miconazole. Some of drugs are in the form of suspension/solution, which can be used for inhalation, into the sinus, for swabbing or for lavage: amphotericin B, natamycin, nystatin, clotrimazol, flucytosine, miconazole, fluconazole, vorykonazole, caspofungin. It should be underlined that only a few of dugs can be absorbed from the digestive tract: flucytosine, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, vorykonazole.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.