Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 293

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Biopaliwo, jako jeden z wyznaczników współczesnych osiągnięć w dziedzinie rozwiązań niekonwencjonalnych paliw odnawialnych, jest ogólnie dobrym zamiennikiem powszechnie dziś stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych paliw ropopochodnych. Uzyskanie takiego stwierdzenia, musi być poprzedzone szeregiem badań doświadczalnych pracy silnika, gdzie otrzymuje się pewien zbiór parametrów. Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza tych parametrów czyli współczynnika zadymienia, temperatury spalin oraz jednostkowego zużycia paliwa.
2
Content available remote Wybrane zagadnienia z technologii produkcji biopaliwa z oleju rzepakowego
100%
PL
Estry metylowe kwasów tłuszczowych (RME) produkowane z rafinowanego oleju rzepakowego, stanowią alternatywne paliwo (odnawialne) do wysokoprężnych silników spalinowych. Przemiana estrowa (alkoholiza) oleju rzepakowego wywołana jest przez metanol w obecności katalizatora (np. KOH lub NaOH). W referacie przedstawiono krótką charakterystykę etapów produkcji estrów metylowych. Każdy z etapów produkcji wymaga wybudowania odpowiedniej instalacji lub zainstalowania odpowiednich urządzeń. Wyróżniono cztery etapy produkcji: skup i przygotowanie nasion rzepaku, tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju, rafinacja oleju przed przemianą estrową (alkoholiza), alkoholiza oleju i końcowa filtracja biopaliwa (RME).
EN
Legal regulations for biofuels use in the European Union. Legal basis and possibilities of biofuels use in Poland. Estimated costs of rape fuel production and the cost structure.
4
Content available remote Perspektywy rozwoju rynku biopaliw na świecie oraz w polskich realiach
100%
EN
An experimental study has been conducted to determinate the ignition temperature of coals, and biomass blends. Combustion reactivity plays a significant role in the development of optimal strategies for the efficient utilization of coal. According to researches, temperatures and times of ignition of dust arc decreasing with rising a contend of volatile matter in coals and growing with coal ratio, what is connected with increasing speed of oxidize carbon with decreasing degree coal ratio. Biomass is co-combust as supplement to the main fuel. An experimental study shows that biomass can be safety use up to 25%, thought in practice biomass is co-combusted in small quantities (about 5-10%). The detailed results and their relevance is discussed in this paper.
PL
Na sektor biopaliw w Polsce w znacznym stopniu oddziałuje otoczenie prawne, polityczne, ekologiczne i międzynarodowe. Rozwój sektora uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji polityczno-prawnej i świadomości ekologicznej. Artykuł analizuje wybrane składniki makrootoczenia i ich znaczenia dla rozwoju sektora biopaliw w Polsce.
EN
Biofuel sector in Poland is to a large extent affected by legal, political, ecological and international environment. Sector development depends first of all on political and legal situation and environmental consciousness. The paper analyses selected macro-environment elements and their importance for the development of biofuel sector in Poland.
PL
Minister Klimatu podpisał 24 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2020 r. Zostało ono opublikowane 4 maja br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 798. Ceny referencyjne energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu składowiskowego należy ocenić w skali szkolnej na trójkę. Cieszy fakt, że nie została obniżona, ale na tym kończy się radość.
8
Content available remote Perspektywy produkcji biopaliw w regionie podlaskim
80%
PL
Powszechne stosowanie paliw kopalnych zarówno do celów energetycznych, jak i do zapewnienia napędu transportu drogowego, lotniczego i wodnego, a także napędu maszyn roboczych w budownictwie i rolnictwie powoduje nieodwracalne uszczuplanie zasobów surowcowych oraz zmiany w składzie atmosfery ziemskiej. Zmiany te, a w szczególności wzrost stężenia dwutlenku węgla, są uważane za jedną z głównych przyczyn ocieplenia klimatu i anomalii pogodowych. Jednym z remediów proponowanych dla uzdrowienia tej sytuacji jest wykorzystanie paliw pochodzenia roślinnego, w przypadku których emitowany do atmosfery dwutlenek węgla pochodzi z dwutlenku węgla zaabsorbowanego z atmosfery w okresie wzrostu rośliny i zostanie ponownie pochłonięty z atmosfery przez następne generacje roślin. Tworzy to zamknięty cykl obiegu węgla w przyrodzie, naruszany przez użytkowanie paliw kopalnych. Z surowca roślinnego mogą być wytwarzane zarówno paliwa stałe, jak też paliwa ciekłe i gazowe. Dla każdej z tych możliwości inny jest optymalny dobór surowca, inna wydajność energetyczna (rozumiana jako ilość energii netto uzyskiwanej z określonej masy surowca roślinnego bądź z określonego areału uprawy), inna technologia wytwarzania paliwa. Celem obecnej pracy było dokonanie analizy wydajności energetycznej wybranych upraw nadających się do wykorzystania do produkcji paliwa stałego i paliwa ciekłego oraz ocena zapotrzebowania na energię niezbędną do produkcji materiału roślinnego i przetworzenia go na paliwo w zestawieniu z wartością opałową uzyskanego paliwa, analiza dostępnych gruntów i ich wydajności oraz ocena potencjału regionu w zakresie produkcji biopaliw. Przeanalizowane są również implikacje produkcji biopaliw w stosunku do innych działów produkcji.
EN
Everyday use of fossil fuels for generation of electricity and heat as well as for powering means of transportation and construction and agricultural machinery, causes irreversible diminution of resources and changes in the content of Earth atmorphere. Those changes, especially an increase of carbon dioxide concentration, are considered as main reasons of global warming and weather anomalies. One of the proposed remedies, aiming toward restoration of global equilibrium is use of fuels developed from floral origins. In such a case, carbon correspondingly dioxide emitted to the atmosphere comes from the carbon dioxide absorbed by the plant during its growth, and will be absorbed again by new generations of plants - what constitutes well known closed carbon cycle in Nature (obviously spoiled by the use of fossil fuels) The floral material can be used for fabrication of solid, liquid, and gaseous fuels. For each of those cases optimal choice of a plant as well as energetic efficiency (understood as a net quantity of energy obtained from the specified mass of floral material or from specified acreage of plantation) is different. Similarly, technology of fuel manufacturing is also different for those cases. The aim of the present work consists in analysis of energetic efficiency and economic profitability of chosen crops, suitable for production of solid or liquid fuel, in combination with estimation of energy needed for production of floral material and for its conversion into the fuel that is characterized by its specific energetic equivalent. Analysis of available acreage of land and its agricultural efficiency is made, as well as the potential of the Region with respect of biofuels production is estimated. Effects of land use for biofuel production with respect to other branches of agricultural production are discussed.
PL
Technika fluidyzacji daje olbrzymie możliwości przyszłym kompleksom energetycznym. Sukcesy atmosferycznych kotłów z CFB spowodowały, że technologia CFB zostaje z powodzeniem wykorzystywana do budowy układów PFBC, APFBC oraz IGCC. Pojawiają się nowe koncepcje bloków CFB na parametry nadkrytyczne, kotłów CFB pracujących ze wzbogaconym tlenem oraz generatorów gazu.
EN
Fluidized bed technology gives potential benefits to the future of energy complexes. Based on the successful operation of CFB boiler, several technologies such as PFBC, APFBC and IGCC are being developed. There are new ideas of CFB application such as supercritical CFB boilers, CFB boilers with enriched oxygen and gas generators.
10
Content available remote Pierwszy w Polsce autobus zasilany etanolem dla Słupska
80%
PL
Scania OmniLink to pierwszy autobus w Polsce napędzany etanolem E95 z 5% domieszką substancji ułatwiającej zapłon. Miejskie Zakłady Komunikacji w Słupsku zakładają wprowadzenie do eksploatacji takie ekologiczne autobusy miejskie oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury.
PL
W ostatnich latach nieustannie wzrasta zainteresowanie kotłami na paliwa stałe. Producenci oferują urządzenia z rozbudowanymi systemami sterowania i kontroli zasilania, mającymi umożliwić pracę kotłów w instalacjach grzewczych systemu zamkniętego zabezpieczonego naczyniem wzbiorczym przeponowym. Jednak aktualne prawo nie dopuszcza takich rozwiązań.
12
Content available remote An evaluation of models for biodiesel injection sprays
80%
EN
There is a tendency to use biodiesel (methyl ester of rapeseed oil in particular), rapeseed oil and their blends with diesel as an alternative fuel for diesel engines. The mathematical modelling of the fuel spray is a wide-spread approach lo facilitate the problem solving in this area. The paper studies three types of the models, namely Sazhin's model, Reitz's wave breakup model, and Lishevsky's model. For the models, the relationship between respective model parameters has been defined and the parameter's values have been calculated using experimental data. Given the values, some main spray characteristics have been computed. Based on the characteristics' values, an evaluation of the models has been performed and the following conclusions have been made: (1) the models discussed do not enable to compute all characteristics needed all together; (2) some models do not indicate the increase of the spray penetration for rapeseed oil and biodiesel in comparison with diesel; (3) in case of biodiesel, it seems promising to develop a hybrid model based on the wave breakup model and using empirical formulae of Lishevsky's model. For rapeseed oil, the possibility to employ the models discussed should be studied further and will probably require more experimental data.
PL
W pracy poruszono aspekty socjologiczne, ochrony środowiska oraz ekonomiczne stosowania ekologicznego paliwa z oleju rzepakowego. Opisano opracowaną w PIMR w Poznaniu procedurę otrzymywania tego paliwa. Przedstawiono także najnowsze tendencje w rozwoju produkcji biopaliwa w krajach Unii Europejskiej i w Czechach.
EN
The paper has shown sociological, and environmental protection, and economical aspects of application of ecological fuel from rape oil. Next the worked out in PIMR, Poznan (Poland) processes of making this fuel are described, too. The top development trends bio-diesel fuel production in European Union and Bohemia are as well described.
PL
Wykorzystanie biopaliw w produkcji energii ogranicza bilans emisji CO2 do atmosfery. W ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji mających na celu nie tylko zminimalizowanie zanieczyszczeń, ale także ograniczenie kosztów ogrzewania. Przykładem jest zakład BRW w Biłgoraju wykorzystujący biopaliwo stałe do produkcji energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Uzasadnieniem takiego rozwiązania była nadwyżka wytwarzanych przez zakład odpadów drzewnych, które mogły być wykorzystane nie tylko dla celów grzewczych.
16
Content available remote Biopaliwa do silników spalinowych
80%
PL
Dokonano oceny zasobów surowców energetycznych w kraju i na świecie. Przeprowadzono analizę możliwości produkcji i zastosowania biopaliw.
EN
Assessment of native and worldwide power resources arc carried out, and analysis of biofuels possible production and use presented.
PL
Rozwój społeczno-ekonomiczny Europy powoduje wzrost zapotrzebowania na energie we wszystkich dziedzinach życia. Wspólnota Europejska kładzie znaczący nacisk na zapewnienie zrównoważonego rozwoju, co powoduje wprowadzanie nowych mechanizmów ekonimiczno-prawnych w ochronie środowiska. Takim nowym środkiem aktywnej ochrony środowiska są regulacje prawno-ckonomiczne umożliwiające obrót rynkowy uprawnieniami zbywalnymi - w tym handel emisjami. Podstawą obrotu emisjami jest także możliwość zastępowania emisji np. dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych emisją ze spalania paliw odnawialnych - biomasa stała, oleje roślinne. Dla przykładu produkcja i zużycie 50 rys. Mg oleju napędowego w silnikach spalinowych daje w przybliżeniu emisje związków chemicznych - potocznie zwanych gazami szklarniowymi - w ilości 330 tyś. Mg, w przeliczeniu na tzw. ekwiwalentny dwutlenek węgla. Ta sama ilość estrów metylowych - biodiesla, wyprodukowana i wykorzystana jako zamiennik oleju napędowego, generuje emisje ekwiwalentnego dwutlenku węgla na poziomic 250 tyś. Mg/a. Agrorafineria w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, pow. Wągrowiecki, jest zakładem produkcji biopaliw firmy wielkopolskie Biopaliwa Sp. z o.o. z Poznania. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie nowego źródła nośnika energii - biodiesla, z jednoczesnym zapewnieniem rozwoju społeczno-gospodarczcgo rolniczych obszarów Wielkopolski. Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku, funkcjonuje od roku 2003 - pierwszy sezon skupu rzepaku. Przedsięwzięcie osiągnie docelową wydajność w roku 2005 - 2006, gdy produkcja estrów metylowych będzie na poziomic 50 000 Mg/rok. Oczywistym jest, że poziom emisji tzw. gazów szklarniowych z oleju napędowego i estrów metylowych zależy od przyjętej metodyki analizy etapów wydobycia/uprawy, przerobu, wykorzystania produktów ubocznych oraz samego wykorzystania gotowego produktu - olej napędowy/biodiesel. W niniejszym referacie podjęto próbę uszczegółowienia zakresu analizy emisji równoważnego dwutlenku węgla z uprawy rzepaku i produkcji biodiesla w ilości 50 tyś. Mg/a w odniesieniu do adekwatnej ilości oleju napędowego ze wskazaniem środowiskowych skutków wykorzystania produkcji rolnej na cele przemysłowe.
PL
Omówiono prace związane z wdrożeniem produkcji biopaliwa w przeszłości i obecnie. Przedstawiono aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne związane z produkcją biopaliwa w Polsce w dwóch typach rafinerii.
PL
Jubileuszowa edycja organizowanej przez Abrys konferencji „Paliwa z odpadów” odbędzie się w dniach 17-19 marca w Katowicach. Uczestnicy i prelegenci podejmą dyskusję nad jednym z największych problemów branży odpadowej, czyli frakcją paliw alternatywnych.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.