Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  databases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Sustainable development as seen by Eurostat and GUS
100%
EN
The issues related to sustainable development represent some of the problems covered by cohesion policy. The article presents problems in sustainable development assessment and measurement and the data describing it available in Eurostat and the Central Statistical Office databases.
EN
The article presents directions for development of end-user-oriented information systems in transport. Characteristics of databases belonging to the trend of NoSQL have been enumerated as well as the represented data models. The example of a relational model transformation to a graph form and the concept of application of a graph database for connections search in public transport system have been presented. The general concept of a distributed information system has been presented which uses NoSQL databases in particular modules.
3
Content available remote Collaborative processing of XML documents in Internet
80%
EN
In order to enable eective collaboration on XML documents published in Internet, we propose an indexing technique making use of nodes labeling. In particular we consider two types of locks, acquired by multiple user transactions on segments of a document. These segments correspond to paths and ranges – defined by labels, with the document subtree being a special case of a range. We put forward algorithms for consolidation of shared locks that define a continuous covering, a way of initial processing simplifying and accelerating the lock manager. Two algorithms for the lock manager are framed with the use of XML labels for both the 2PL protocol and the cooperative one. We also point to some interesting ties between the lock management and the shortest path problem. Our motivation is given in the context of the SEDNA native XML DB isolation rules, however, our technique is useful for most of the fine-granular lock protocols.
PL
Ze względu na swa elastyczność oraz poparcie formatu przez znaczące gremia standaryzacyjne XML stał się powszechnie stosowanym sposobem udostępniania i wymiany danych, popularnym zwłaszcza w Internecie. Dokument XML można postrzegać również jako instancję, co prawda dość ograniczoną funkcjonalnie, obiektowej bazy danych, na której możliwe jest współbieżnie wykonywanie operacji aktualizujących. Jeżeli aktualizacje zasobu danych mają się odbywać współbieżnie, to konieczne jest ich synchronizowanie za pomocą odpowiedniego menedżera, zarządzającego blokowaniem węzłów XML i udostępnianiem odpowiednich danych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie oparte jest na wykorzystaniu tzw. etykiet węzłów dokumentu XML [5],[6], do celów identyfikacji blokowanych obiektów i obsługi stanu menedżera blokad. Pojawienie się etykiet związane jest z pracami [7],[8] nad efektywnym wykonywaniem zapytań XPath, mającymi na celu optymalizację algorytmu wyznaczania tzw. złączenia strukturalnego (odpowiednik złączenia relacyjnego znanego z SQL). Okazuje się, że wartości etykiety mogą w wydajny sposób definiować pewne podzbiory węzłów dokumentu XML, podlegające blokowaniu przez menedżera współbieżności, umożliwiając tym samym implementację złożonych reguł współbieżności. Kluczowe dla wydajnego zarządzania współbieżnością jest operowanie takimi podzbiorami węzłów jak: ścieżka, poddrzewo czy zakres wierzchołków (wierzchołki o etykietach mających wartości z określonego przedziału). Chociaż rozwiązanie jest prezentowane w kontekście dokumentów XML i reguł współbieżnego przetwarzania bazy XML Sedna [2], to możliwe jest jego stosowanie do celów synchronizacji współbieżnego przetwarzania hierarchicznych (drzewiastych) struktur danych (Fig.4.). Blokady zakładane na zbiorach sa są przykładami szczególnych blokad predykatowych (intensjonalnych), których obsługa jest możliwa w czasie log(n), względem liczby założonych blokad. Predykaty te są formułami o postaciach zależnych jedynie od typu zbioru (tj. drzewo, ścieżka , zakres), zawierającymi wartości etykiet. Należy też zwrócić uwagę, że liczba n od której zależy złożoność obsługi blokady, jest na ogół dużo mniejsza od liczby zablokowanych węzłów dokumentów, ponieważ blokady zakładane mogą być na całych zbiorach.
EN
The aim of this article is to carry out a comparative analysis of the performance of databases: SQLite, MS SQL Server 2014, Firebird 2.5 Server and Firebird 2.5 Embedded with the use of the object-relational mapping library ServiceStack.Ormlite and IDBCommand interface in Visual Studio with the use of C# programming language within the framework of .Net Framework 4.5 platform. The selected database will serve in the future as a data store for the operation of a genetic algorithm, which role will be processing of stock market data. Test data is daily data of stock quotations of the stock exchange downloaded from bossa.pl on 6.06.2015.
EN
The article presents directions for development of end-user-oriented information systems in transport. Characteristics of databases belonging to the trend of NoSQL have been enumerated as well as the represented data models. The example of a relational model transformation to a graph form and the concept of application of a graph database for connections search in public transport system have been presented. The general concept of a distributed information system has been presented which uses NoSQL databases in particular modules.
EN
The aim of this article is to carry out a comparative analysis of the performance of databases: SQLite, MS SQL Server 2014, Firebird 2.5 Server and Firebird 2.5 Embedded with the use of the object-relational mapping library ServiceStack.Ormlite and IDBCommand interface in Visual Studio with the use of C# programming language within the framework of .Net Framework 4.5 platform. The selected database will serve in the future as a data store for the operation of a genetic algorithm, which role will be processing of stock market data. Test data is daily data of stock quotations of the stock exchange downloaded from bossa.pl on 6.06.2015.
8
Content available remote Bazy danych do modelowania geologicznego
80%
PL
Tworzenie bazy danych do modelowania geologicznego to kolejne przybliżenia: model sejsmiczny skorelowany z wynikami profilowań otworowych i w końcu wzbogacony o badania laboratoryjne. Kiedy i w jakim stopniu wszystkie elementy są potrzebne zależy od rodzaju struktury, budowy geologicznej skał i rzetelności pomiarów. Jednym z najważniejszych aspektów konstruowania takiej bazy jest odpowiedź na pytanie: jaki minimalny element geologiczny w złożu konieczny jest do wyróżnie-nia i scharakteryzowania, jeśli chcemy by wynik modelowania geologicznego był rzetelny, przy czym w tym przypadku rzetelność będzie dotyczyła poprawności stworzonego modelu geologicznego. Może to być podział na facje lub inny czynnik, w sposób istotny wpływający na właściwości skał zbiornikowych, np. elementy związa-ne z historią diagenetyczną [7]. Kolejnym problemem jest, jaki zestaw badań zapewni w każdym przypadku poprawny opis struktury geologicznej i kiedy w bezpieczny sposób można zminimalizować zestaw koniecznych analiz.
EN
Creation of geological database depends on making succeeding approximations from the first seismic model through well tests and laboratory investigations. Number and kind of investigations are connected with degree of complication of geological structures. Two blocks of problems must be solved during creation of geological model to make it reliable. The firtst is to define the least geological element which must be share and characterize and the second is to gather all proper set of investigations and statistical necessary numbe of data. Both requirements are discussing in context of statistical realiability of geological model.
9
Content available remote Database access control
80%
EN
In the considered model there is no division of roles on usual and administrative. Each role can be considered as administrative. The important feature is computing complexity of base system operation with what is the analysis of efficiency of access rights of the subject to object.
PL
Rozpatrzono model w którym nie ma podziału ról na zwykłe I administracyjne. Ważną właściwością jest złożoność systemu operacyjnego bazy - przeprowadzono analizę efektywności prawa dostępu z podmiotu do obiektu.
10
Content available remote SXCCP+: Simple XML Concurrency Control Protocol for XML Database Systems
80%
EN
Increasing significance and popularity of XML is the main reason why many commercial object-relational database management systems (ORDBMSs) developed XML storage and processing functionality. Additionally, there are new types of specialized database systems known as 'native' XML database systems. As we know, concurrency control is one of the most important mechanisms in DBMSs. Unfortunately, concurrency control mechanisms, which have been used so far in commercially available native XML DBMSs, offer very low degree of concurrency. The development of universal and effective concurrency control protocol for accessing XML data, with high degree of concurrency, is a necessary condition of the native XML database growth. The aim of this paper is to propose a new concurrency control protocol in XML document access. This protocol is based on primitive operations, which can be treated as a unification platform for any of the XML access methods.
11
Content available remote Inteligentne metody odkrywania wiedzy z baz danych
80%
EN
Knowledge is more than information; it is the structure so it means specific correlations, statistics rules or other dependencies that can be shown in mathematics language or any other natural ones. It is not easy to achieve them because very often we do not even suspect that they exist. They can have a real value that calculated in eve in milions zlotys e.g. when they depict some important market behaviors for a particular sector. Each organization usually collects on its discs which, depending on a given approach, be have either historical value or can be used within an interesting analysis, e.g. market analysis. According to P.G. Shapiro, the pioneer of knowledge discovery from databases, the process of knowledge discovery from databases is not a trivial one of obtaining new, useful for user new knowledge which has been hidden among data and it bas not be known, conscious, seen by the user. The article has been devoted to intelligent methods of knowledge discovery from databases. It consists of five parts. Brief introduction presents the subject of this paper: definition and stages of knowledge discovery from databases as well as its location within a decision making process. Next part presents the classification of knowledge discovery methods. In the third part the characteristics of intelligent methods has been presented .It has been done in the following shape: intelligent methods coming from mathematics and statistics, from biological sciences and then from linguistics. Part four covers the results of experiment carried out to compare the efficiency of some intelligent methods in the classification task realization. Short summary ends the paper.
XX
ICT in educational process crashes classic theory of psychological development of the child. According to them, the process of adopting of new concepts (thought process) in pre-school insti-tutes ranges from perception of the senses (sight, hearing, touch), speech and direct manipulation of real objects (teaching resources), towards the creation of abstract concepts. In other words, that child would “see the object in their head”, had to “see it and touch it with the hand!” first. With the introduction of modern educational technology, the whole process of learning and assessment of knowledge moved to the virtual environment. Perceptual abilities, compensated realistic tactile impressions and direct manipulation but not at the expense of the quality of learning. Examples from practice confirm that. The paper aims at presenting samples of interactive-multimedia game sheets and panels for future base of E-didactic materials from the Methodology of developing initial mathematical concepts for preschool needs.
PL
W artykule podjęto próbę oceny przydatności wyników projektów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zawiązanych z budową baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LIPS), do wykonywanej przez starostów kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Omówiono zakres i podstawowe cele realizowanych obecnie projektów LPIS. Podano najważniejsze informacje o technologii tworzenia oraz standaryzacji baz danych wektorowej mapy ewidencyjnej LPIS z wykorzystaniem dotychczasowych materiałów ewidencyjnych. Omówiono zasady oceny oraz kontroli jakości opracowań powstałych w wyniku realizacji projektów LPIS. Dokonano próby analizy oraz weryfikacji dotychczasowych działań GUGiK dotyczących wykorzystania rezultatów projektów LPIS na potrzeby kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
EN
This article is an attempt to assess usefulness of the results of projects conducted by the Head Office of Geodesy and Cartography and Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture concerning the creation of Land Parcel Identification System (LIPS) databases used by the district heads in the process of comprehensive modernization of land and buildings cadastre. It talks about the scope and basic objectives of LPIS projects, currently under implementation. It gives basic information concerning the technology of creation and standardization of LPIS cadastral map database, while using already existing cadastral materials. It also talks about the principles of quality control and assessment of documents resulting from the implentation of LPIS projects. Last but not least, the authors of this article tried to analyzed and review the current actions of the Head Office of Geodesy and Cartography related to the application of the results of LPIS projects for the purposes of comprehensive modernization of land and buildings cadastre.
14
Content available remote Notes on development of road GIS using data collected by a van Mounted MMS
80%
EN
Mobile mapping systems are well suitable in road environments for their high quality images georeferencing capabilities. Some drawback exists because data post-processing is a very time-consuming task. This approach is highly focused on road GIS applications: three measure classes are identified a processing approach is presented and a simplified user interface is proposed.
15
Content available remote To start from scratch or to repurpose: that is the question
80%
EN
The high cost of authoring e-learning resources is a well-known problem when introducing and using virtual patients in medical schools. A method investigated by the European eViP project for reducing these expenses involves “repurposing” existing cases from a common database in order to fit them into new learning environments and scenarios. The goal of this study was to collect opinions on repurposing as a method of authoring educational cases. A questionnaire was sent to subject matter experts and learning technologists working on the eViP project at Jagiellonian University Medical College. The staff members had experience both in repurposing cases and creating virtual patients from scratch. A five-point scale for recording their preferences in the adaptation of virtual patients was introduced. By using open-ended questions the respondents had an opportunity to freely give their personal opinions on the pros and cons of adapted cases. For the majority of staff members polled the repurposing of existing cases was a great chance to start introducing virtual patients at a university with no previous experience in using this method of teaching. However, limitations of repurposing were also detected which consequently caused some of our specialists to prefer the creation of new cases rather than repurposing.
16
Content available remote Hybrid Analytic Flows : the Case for Optimization
80%
EN
To remain competitive, enterprises are evolving in order to quickly respond to changing market conditions and customer needs. In this new environment, a single centralized data warehouse is no longer sufficient. Next generation business intelligence involves data flows that span multiple, diverse processing engines, that contain complex functionality like data/text analytics, machine learning operations, and that need to be optimized against various objectives. A common example is the use of Hadoop to analyze unstructured text and merging these results with relational database queries over the data warehouse. We refer to these multi-engine analytic data flows as hybrid flows. Currently, it is a cumbersome task to create and run hybrid flows. Custom scripts must be written to dispatch tasks to the individual processing engines and to exchange intermediate results. So, designing correct hybrid flows is a challenging task. Optimizing such flows is even harder. Additionally, when the underlying computing infrastructure changes, existing flows likely need modification and reoptimization. The current, ad-hoc design approach cannot scale as hybrid flows become more commonplace. To address this challenge, we are building a platform to design and manage hybrid flows. It supports the logical design of hybrid flows in which implementation details are not exposed. It generates code for the underlying processing engines and orchestrates their execution. But the key enabling technology in the platform is an optimizer that converts the logical flow to an executable form that is optimized for the underlying infrastructure according to user-specified objectives. In this paper, we describe challenges in designing the optimizer and our solutions. We illustrate the optimizer through a real-world use case. We present a logical design and optimized designs for the use case. We show how the performance of the use case varies depending on the system configuration and how the optimizer is able to generate different optimized flows for different configurations.
17
Content available remote Analiza wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych z wykorzystaniem bazy danych
80%
PL
Analizowano wyposażenie techniczne 50 gospodarstw rolnych z terenu województwa lubelskiego, dla których określono podstawowe wskaźniki - średnia wartość parku maszynowego wynosiła 8,59 tyś. zł/ha UR, moc zainstalowana w ciągnikach i maszynach samojezdnych przypadająca na 100 ha UR wyniosła 534 kW, a średni wiek maszyn przekroczył 14 lat.
EN
Technical equipment was analysed on 50 farms of the acreage 5.04-19.9 ha, localized in the Lublin region. Basic indicators were determined for surfeyed farms. The average value of farm machinery amounted 8.590 PLN/ha agricultural land, the power installed in tractors and self-propelled machines reached 534 kWper 100 ha agricultural land, whereas an average age of the machines exceeded 14 years.
18
Content available remote Development of INFOCAST - Information System for Foundry Industry
70%
EN
The article presents the current state of development of INFOCAST - an information decision system supporting technological problems of the foundry industry. Two aspects of the system are related: enrichment of its information and knowledge resources and changes in architecture, both oriented towards improvement of its applicability. The reported stage of development of INFOCAST is characterized by a close integration of its data and knowledge bases by means of the agent-based technology. Due to decentralization, the knowledge and information can be used not only in research and design activities, but also in the exploitation of technological processes.
PL
Przedstawiono program komputerowy "Symbole lektryczne", który może być pomocą w rysowaniu schematów elektrycznych, wykorzystując popularne proframy graficzne.
EN
Software "Electrical symbols" is presented, that may help to draw electrical diagrams using popular graphic software.
EN
From the beginning of metal-detector based archaeology practiced by members of the public, the formal heritage sector in Denmark determined to pursue a liberal model based on cooperation and inclusion rather than confrontation and criminalization. Based on the findings of the ‘2015 Danish detectorists survey’ it is argued that Danish metal-detector archaeology has challenged the classic division of roles in archaeology and heritage management, and that at least a large proportion of Danish detectorists practice their hobby adhering to the highest professional standards, which stand in sharp contrast to the often-cited stereotype of the detectorists as mere ‘treasure hunter’.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.