Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja konwencjonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki po raz pierwszy prowadzonych w Polsce badań porównawczych cen ekologicznych i konwencjonalnych warzyw i owoców. Cotygodniowym rejestrem cen prowadzonym w okresie sześciu miesięcy objęto 72 produkty ekologiczne oraz konwencjonalne odnotowywane w 10 sklepach z żywnością ekologiczną i w 10 sklepach z żywnością konwencjonalną na terenie miasta Poznania.
EN
The provided researches result in two main conclusions of applicable and perceptive character. First, price relations of organic and conventional vegetables and fruits are high in Poland, resulting from following reasons: low level of supply, dispersion of production, relatively high transportation and logistic costs and concentration of sales in specialist shops. Secondly, noticed during research higher increase of organic vegetables and fruit prices against conventional caused by higher fluctuations of supply of the first mentioned products and the limited possibilities of import supplementing, proves that the market of organic fruits and vegetables in Poland is in the first stage of development.
PL
W pracy przedstawiono oceną zmian organizacyjnych i efektów ekonomicznych gospodarstwa w procesie przestawiania z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny. Badania prowadzono w latach 2004-2007 w Zakładzie Doświadczal­nym Grabów należącym do IUNG — P1B w Puławach. Oceną organizacyjno-ekonomiczną przeprowadzono porównując szereg kryteriów oraz wskaźników powszechnie stosowanych w ekonomice rolnictwa, takich jak: plonowanie roślin, wydajność zmianowania, intensywność organizacji produkcji rolnej, efektywność ekonomiczna i wielkość ekonomiczna gospodarstwa Zmiana sposobu gospodarowania w ZD Grabów z konwencjonalnego na ekologiczny spowodowała istotne zmiany produkcyjne i ekonomiczne. W okresie transformacji gospodarstwa odnotowano zmniejszenie pionowania zbóż, i wydajności całego zmianowania. W okresie przekształcania gospodarstwa odnotowano wzrost przychodów średnio o 42 % . Duże znaczenie w uzyskaniu tego wyniku miał system dopłat i dotacja dla rolnictwa ekologicznego. Wartość dopłat bezpośrednich oraz do produkcji ekologicznej stanowiła ok. 20 % produkcji końcowej gospodarstwa oraz ok. 57 % zysku gospodarstwa.
EN
This paper presents an assessment of organization change and economic effects in the process of conversion of the farm from conventional into organic farming system. The research was conducted in 2004-2007 at the Experimental Station Grabów of IUNG-PIB Puławy. The organizational and economic assessment was carried out by comparing a number of criteria and indicators commonly used in agricultural economics, such as plants yielding, efficiency of crop rotation, intensity of agricultural production, economic efficiency and economic size of farm. The changes of management in ES Grabów from conventional into organic farming cause in result a significant changes of production and economical ones. During the transition period it has been stated in the farm a reduction of cereals yielding and the overall crop rotation. During this conversion an income from farm increased on average of 42 %. The system of subsidies and the subsidy for organic farming was of great importance in achieving of this result. The value of direct payments for organic production composed approximately 20 % of the final gross production of farm and about 57 % of farm profit.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizą bilansu azotu w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej, wykorzystując do tego celu trzy metody: symulację modelem NDICEA, program MACROBIL oraz zmodyfikowaną metodę OECD. Saldo bilansu azotu w latach 2003-2005 wyliczone metodą OECD dla systemu ekologicznego kształtowało się na poziomie od 2 do 16 kgN/ha, a dla konwencjonalnego od 20 do 71 kgN/ha. Wyniki uzyskane przy pomocy programu MACROBIL dla systemu ekologicznego istotnie różnią się od uzyskanych zmodyfikowaną metodą OECD i NDICEA. Porównywane metody oceny bilansu N zastosowane w systemie konwencjonalnym nie wykazały istotnych różnic. Szczegółowa analiza elementów bilansu N uzyskanych z programu MACROBIL wskazuje na niedoszacowanie mikrobiologicznego wiązania N przez rośliny motylkowate. Stwierdzone różnice wynikają z innego określenia ilości azotu pozostającego w resztkach pożniwnych w stanowisku po uprawie roślin motylkowatych.
EN
The analysis of nitrogen balance in organic and conventional systems was presented in the paper. In this analysis 3 different methods were used: NDICEA model, MACROBIL program and modified OECD method. Nitrogen balance in the organic system in 2003-2005 calculated by OECD method amounted from 2 to 16 kgN/ha, whereas in the conventional system from 20 to 71 kgN/ha. The results for the organic system obtained from MACROBIL program significantly differed from those obtained by NDICEA model and OECD method, whereas for the conventional system no differences between methods were noted. A detailed analysis o nitrogen balance obtained from MACROBIL program revealed high underestimation of the amount of symbiotically fixed nitrogen, especially coming from the crop residues of a clover-grass mixture.
PL
Celem pracy było porównanie wpływu metod stosowanych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym na zawartość związków biologicznie czynnych o charakterze antyoksydacyjnym w ziołach przyprawowych. Materiał do badań stanowiły świeże zioła (melisa, lubczyk, mięta, tymianek i szałwia), które pochodziły z dwóch gospodarstw - z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego i z gospodarstwa konwencjonalnego. Otrzymane wyniki wykazały, że zioła przyprawowe z produkcji ekologicznej charakteryzowały się istotnie większą zawartością suchej masy, witaminy C, kwasów fenolowych ogółem i flawonoli ogółem w porównaniu do ziół konwencjonalnych. Ze względu na wysoką zawartość ważnych dla zdrowia związków bioaktywnych zioła z upraw ekologicznych powinny stanowić element wzbogacający dietę i być polecane w profilaktyce zdrowotnej.
EN
The purpose of this work was to compare the influence of methods applied in organic and conventional agriculture to find antioxidant substances biologically active in spice plants. The research material consisted of following species of spice plants: lemon balm, lovage, mint, thyme and sage. The plants were cultivated in organic and conventional farms. As a result of the research it was concluded that spice plants from organic production in comparison with spice plants from conventional production contained significantly higher level of dry matter, vitamin C, total phenolic acids and total flavonols. Because of the high content of important bioactive compounds, spices from organic farming should be recommended to improve our diet and for prophylaxis of health.
PL
Kawa jest bardzo ważnym elementem codziennego jadłospisu konsumentów w Polsce i na świecie. Jej składniki działają ożywczo i pobudzająco na organizm człowieka, ponadto jako bogaty wachlarz związków fenolowych działają prozdrowotnie. Celem pracy było porównanie zawartości związków bioaktywnych z grupy kwasów fenolowych i flawonoidów w kawach z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku kaw typu instant stwierdzono wystąpienie znacznie większych różnic w zawartości związków biologicznie czynnych w zależności od systemu produkcji polowej niż w przypadku kaw mielonych. Ekologiczne kawy typu instant zawierały istotnie więcej kofeiny, kwasu chlorogenowego, galusanu epigalokatechiny, rutyny, D-glikozydu kwercetyny, myricetyny i naringiny w porównaniu z konwencjonalnymi kawami typu instant. Konwencjonalne kawy typu instant zawierały istotnie więcej flawon-3-oli oraz kwasu kawowego w porównaniu z kawami ekologicznymi typu instant. Ekologiczne kawy mielone zawierały istotnie więcej suchej masy, natomiast istotnie mniej rutyny i D-glikozydu kwercetyny w porównaniu z kawami mielonymi z produkcji konwencjonalnej. Kawy typu instant zawierały istotnie więcej prawie wszystkich analizowanych substancji w porównaniu z kawami mielonymi z wyjątkiem rutyny, której było istotnie więcej w kawach mielonych. Przyczyną tych różnic jest prawdopodobnie zupełnie inny sposób produkcji kaw typu instant. Należy kontynuować badania nad zawartością związków bioaktywnych w kawach z produkcji ekologicznej z uwagi na zupełny brak tego typu danych w literaturze oraz bardzo duże znaczenie kawy w codziennym spożyciu konsumentów.
EN
Coffee is very important ingredient of daily menu of the most consumers in Poland and world. Coffee's components are refreshing and stimulating for human organism, moreover containing the range of phenolic substances they are healthful. The aim of work was to compare the content of bioactive compounds as phenolic acids and flavonoides in the coffees from the organic and conventional production. The results show that in the instant coffees the differences between organic vs conventional production system are much higher than in the ground coffees. Organic instant coffees contained significantly more caffeine, chlorogenic acid, epigallocatechin gallate, rutin, D-glycoside of quercetin, myricetin, and naringin than conventional instant coffees. Conventional instant coffees contained significantly more flavon-3-ols and caffeic acid than organic instant coffees. Organic ground coffees contained significantly more dry matter and significantly less rutin and Dglycoside of quercetin than conventional ground coffees. Instant coffees contained significantly and much more almost all of the analyzed substances than ground coffees except rutin that was significantly more abundant in ground coffees. The reason for such big differences is probably completely different production procedure of the instant coffees. The studies on the content of the bioactive compounds in the coffees from organic vs conventional production should be continued in view of total lack of such scientific data and high importance of coffee in the everyday consumption.
PL
Celem badań jest poznanie poziomu nakładów oraz kosztów pracy ludzi w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej jabłek. Badania prowadzono w dwudziestu gospodarstwach w centralnej Polsce w latach 2009-2013 – dwunastu z produkcją konwencjonalną i ośmiu z produkcją ekologiczną. Średnie plony jabłek w tym okresie wynosiły 25,9 t/ha w produkcji konwencjonalnej oraz 12,9 t/ha w produkcji ekologicznej. Nakłady pracy ludzkiej w sadzie z produkcją ekologiczną były o 12% wyższe niż w produkcji konwencjonalnej. W produkcji konwencjonalnej techniczna wydajność pracy wynosiła średnio 87 kg jabłek na 1 rbh, a w produkcji ekologicznej 39 kg na 1 rbh. Struktura nakładów pracy w dwóch badanych systemach produkcji była odmienna. W produkcji konwencjonalnej ponad 70% nakładów pracy pochłaniał zbiór jabłek. W produkcji ekologicznej na zbiór przypadało około 35% rbh zużytych na czynności w sadzie, a na pracochłonne zwalczanie chwastów – ponad 30%. Koszty pracy ludzi w sadzie, zarówno w odniesieniu do 1 ha, jak i 1 kg wyprodukowanych owoców, były wyższe w przypadku produkcji ekologicznej. Postęp nowych technologii i maszyn usprawniający walkę z chwastami powinien przynieść ograniczenie nakładów pracy w produkcji ekologicznej.
EN
The inputs of human labour for organic fruit production of apples and the consecutive production costs were evaluated and compared with conventional production for those fruits. The basis of research were data from twenty commercial fruit farms, twelve farms with conventional and eight with organic production. The research was conducted in the years 2009-2013. The apple yields for organic farms were two times lower than for conventional ones. The inputs of human labour per 1 ha were 12.1 % higher in the organic production of apples than in conventional one. The technical efficiency of labour was 87 kg of apples per 1 hour for the conventional system and only 39 kg per 1 hour for the organic one. The structure of labour inputs was quite different in both systems. In conventional production harvesting accounted for more than 70% of total labour inputs in orchards, in organic about 35%. Weed control and soil cultivation had almost the same share, accounting for over 30% of the total amount of labour inputs. The costs of human labor in orchards were higher for organic production, both on hectare and unit (kg) bases. The development of new machines and technical devices are necessary to reduce the high amount of human labour in Polish organic apple production and as a consequence, make it more profitable.
PL
Sok pomarańczowy jest jednym z soków częściej wybieranych przez konsumentów. Jest on bardzo dobrym źródłem witaminy C, karotenoidów oraz flawonoidów w diecie. Zawartość związków bioaktywnych w sokach pomarańczowych zależy od wielu czynników: min. pochodzenia owoców, sposobu przerobu owoców, sposobu utrwalenia soku. Stwierdzono, że soki z produkcji ekologicznej zawierały więcej zeaksantyny, ß-karotenu, flawonoidów ogółem, kwercetyny, hesperydyny oraz kempferolu w porównaniu z sokami konwencjonalnymi. Soki świeże (nie otrzymane z koncentratu) charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy, karotenoidów ogółem, zeaksantyny, cis-zeaksantyny, jak też flawonoidów: naringiny oraz kempferolu w porównaniu z sokami wykonanymi z koncentratu.
EN
Orange juice is one of the more popular juice among consumers. Orange juice is a very good source of vitamin C, carotenoids and flavonoids in the diet. The content of bioactive compounds in orange juice depends on many factors: the origin of the fruit, fruit processing. In presented experiment organic juices contained significantly more zeaxanthin, ß-carotene, flavonoids: quercetin, hesperidin and kempferolu compared to conventional juices. Fresh juice (not made from concentrate) were characterized by significantly higher content of dry matter, total carotenoids, zeaxanthin, cis-zeaxanthin, naringin as well as kaempferol in comparison with the juices made from concentrate.
PL
Mrożenie pomidorów może być bardzo dobrą metodą na wzbogacenie diety w okresie, gdy na rynku brakuje świeżych owoców. Ponieważ istnieje niewiele badań na temat jakości pomidorów ekologicznych poddanych procesowi mrożenia, dlatego uznano za celowe podjęcie prezentowanych badań. Do doświadczenia wybrano trzy odmiany pomidorów standardowych Merkury, Akord, Rumba oraz dwie odmiany drobnoowocowe Conchita i Picolino. Dodatkowo zastosowano dwa systemy pakowania pomidorów: pakowanie zwykłe (torebki polietylenowe z suwakiem) oraz pakowanie próżniowe. Owoce pochodzące z dwóch par gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) oraz odpowiadających im gospodarstw konwencjonalnych poddano mrożeniu. Po sześciu miesiącach owoce zostały zliofilizowane i oznaczono w nich zawartość suchej masy, cukrów ogółem, bezpośrednio redukujących, kwasów organicznych oraz zawartość związków biologicznie czynnych: witaminy C, karotenoidów z rozdziałem na frakcje betakarotenu i likopenu, flawonoidów, jak też kwasów fenolowych. Otrzymane wyniki wskazały, że po procesie mrożenia pomidory ekologiczne zawierały istotnie więcej suchej masy, kwasów organicznych, witaminy C, a z grupy związków polifenolowych kwasu galusowego, chlorogenowego, flawonoidów ogółem, myrycetyny, kempferolu oraz apigeniny w porównaniu z mrożonymi pomidorami konwencjonalnymi. Mrożone pomidory konwencjonalne charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością cukrów ogółem i redukujących oraz kwercetyny w porównaniu z mrożonymi pomidorami ekologicznymi. Mrożone pomidory pakowane próżniowo zawierały istotnie więcej kwasów organicznych, witaminy C oraz kwercetyny w porównaniu z mrożonymi pomidorami pakowanymi zwyczajnie w woreczki z suwakiem. Mrożone pomidory pakowane zwyczajnie w woreczki z suwakiem charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy, cukrów ogółem i redukujących, likopenu, wszystkich kwasów fenolowych oraz flawonoidów z wyjątkiem kwercetyny niż pomidory pakowane próżniowo. Odmianą drobnoowocową (typu cherry) o najkorzystniejszych parametrach wartości odżywczej po procesie mrożenia okazała się odmiana Conchita, a wśród odmian standardowych odmiana Rumba.
EN
The freezing of tomato could be a good method for tomato processing as well as using it as fresh fruit in time when tomato lacks on the market. In the present literature there is no information about freezing process of organic tomato. The aim of the work was to measure the influence of the farm management, kind of package and tomato cultivar on bioactive compounds content in frozen tomato fruits. For experiment three standard tomatoes (Mercury, Akord and Rumba) and two cherry tomatoes (Conchita and Picolino) were used. The fruits were obtained from two organic (certificated) and two neighboring production farms. After harvest tomato fruits were selected, washed and frozen. Two different kinds of package were used: plastic bags and vacuum bags. After six month of freezing tomato fruits were freeze-dried and chemical analysis was made. The content of dry matter (before freeze-drying), total and reducing sugars, acidity, vitamin C, carotenoids and polyphenols were measured. The obtained results showed that organic tomato contained significantly more dry matter, organic acids, vitamin C, gallic, chlorogenic acids, total flavonoids, myrycetin, kaempferol, and apigenin compared to conventional frozen tomato. The conventional frozen tomato contained significantly more total and reducing sugars as well as quercetin compared to organic ones. The vacuum packed tomato contained significantly more organic acids, vitamin C and quercetin compared to tomato packed in plastic bags. The fruits packed in normal, plastic bags (not-vacuum) contained significantly more dry matter, total and reducing sugars, lycopene, phenolic acids and flavonoids (without quercetin). Among the examined cultivars cherry fruit Conchita cv. had the best nutritive value after freezing and among standard tomato - Rumba cv
PL
Celem badań była ocena wybranych cech wartości odżywczej i sensorycznej trzech odmian miodu (gryczanego, wrzosowego i leśnego), pochodzących z produkcji ekologicznej oraz z produkcji konwencjonalnej. Uzyskane wyniki badań chemicznych miodów wskazują, że konwencjonalne miody charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością kwasów fenolowych ogółem i flawonoli ogółem w porównaniu do miodów ekologicznych. Natomiast miody pochodzące z produkcji ekologicznej wyróżniały się zdecydowanie wyższą zawartością flawonów w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Wyniki przeprowadzonej oceny sensorycznej badanych miodów w zakresie cech: zapach, barwa, konsystencja, smak oraz pożądalność ogólna - wskazują jedynie na istotnie wyższą ocenę barwy w miodach ekologicznych w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Noty sensoryczne w zakresie pozostałych cech, mimo wyższych wyników średnich dla miodów ekologicznych (konsystencja) jak i dla miodów konwencjonalnych (zapach, smak i pożądalność ogólna) nie były istotne statystycznie.
EN
The aim of the work was to estimate selected nutritive and sensory features of three kind of honey (buckwheat, heather and forest) from organic and conventional production. Obtained results showed that conventional honeys contained significantly more total phenolic acids and total flavonols in comparison with organic one. On the other hand organic honeys contained significantly more total flavons in comparison with conventional one. Sensory results of examined honeys (in features as: odour, colour, consistency, taste and paratability) showed that only colour was significantly higher for organic honeys in comparison with conventional one. Other features of examined honeys were not statistically significant.
PL
W pracy dokonano analizy procesu przestawiania gospodarstwa z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny. Badania prowadzono w latach 2004-2008 w Zakładzie Doświadczalnym Grabów należącym do IUNG - PIB w Puławach. Ocenę organizacyjno-produkcyjną przeprowadzono porównując strukturę zasiewów, plonowanie roślin i wydajność zmianowań. Skutki środowiskowe oceniano na podstawie zmian: zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe P i K, odczynu gleb, bilansu materii organicznej, fosforu i potasu oraz zawartości Nmin w profilu glebowym. Transformacja gospodarstwa z systemu konwencjonalnego na ekologiczny spowodowała spadek produkcyjności roślin o ok. 24%. W efekcie przekształcenia bazy paszowej przy zachowaniu tej samej obsady krów uzyskano nieznacznie większą produkcję mleka. Analiza zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe wykazała na niektórych polach tendencję spadku zawartości potasu i fosforu w glebie, a tym samym konieczność interwencyjnego nawożenia tymi składnikami. Monitoring zawartości Nmin w glebie i węgla organicznego wskazuje na brak zagrożeń środowiskowych i dodatni bilans materii organicznej.
EN
In the paper the economic and environmental effects of conversion from conventional into organic farming system was analyzed. The research was conducted in 2004-2008 at the Experimental Station of IUNG-PIB in Grabów. Cropping pattern, crop yielding and productivity of the whole crop rotations were evaluated in the economic part of the research. Whereas in the environmental part of research soil fertility in P and K, soil pH, nutrient and organic matter balance and concentration of Nmin in a soil profile were analyzed. Conversion of a farm from conventional into organic farming system decreased plant productivity by around 24%. In a consequence of transforming the forage base and at the same milking cows density a slightly greater milk production was achieved. Analysis of soil nutrient fertility revealed on some fields a tendency to drop a potassium and phosphorus content in soil, and therefore there will be a need for application of appropriate fertilizers. Monitoring of Nmin content in soil and organic carbon indicated a lack of environmental risks and a positive balance of organic matter.
PL
Do doświadczenia wybrano pomidory standardowe odmiany: Rumba, Gigant i Kmicic oraz jedną odmianę typu cherry Koralik. Rośliny pomidorów były uprawiane w dwóch certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Całość nawożenia i ochrony roślin została przeprowadzona zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. Próbki dojrzałych owoców zostały zebrane w tej samej fazie dojrzałości we wszystkich gospodarstwach i przekazane do badań nad materiałem świeżym oraz do wykonania soku przecierowego pomidorowego. Zgromadzone wyniki wskazują, że pomidory ekologiczne zawierały więcej suchej masy, cukrów ogółem i redukujących, witaminy C, beta-karotenu, flawonoli i kwasów fenolowych. Natomiast owoce pomidorów konwencjonalnych zawierały więcej kwasów organicznych oraz likopenu. Następnie przeprowadzono analizę chemiczną i sensoryczną przygotowanego z owoców soku przecierowego pomidorowego. Otrzymane wyniki wskazują, że większość wyróżników sensorycznych, jak też jakość ogólna została wyżej oceniona, gdy surowiec pochodził z produkcji konwencjonalnej. Świeży sok przecierowy ekologiczny charakteryzował się wyższą zawartością suchej masy, witaminy C, likopenu, flawonoli oraz kwasów fenolowych. Natomiast produkt konwencjonalny zawierał więcej beta-karotenu i kwasu glutaminowego.
EN
In 2006 year the experiment on the organic and conventional tomato has been carried out in Organic Foodstuffs Division. Four tomato cultivars have been used in the study: three standard tomato cultivars (Rumba, Gigant and Kmicic) and one cherry tomato cultivar Koralik. Tomato plants were cultivated in two certified organic and conventional private farms in Mazovia region. The fertilization and plant protection in the experimental farms have been organized according to the organic and conventional faming rules. The samples of the ripe tomato fruits have been collected and chemically analysied. The results obtained showed that the content of nutritive compounds such as total and reducing sugars and bioactive compounds such as vitamin C, beta-carotene and phenolic acids was significantly higher in tomato fruits from organic than conventional cultivation. The second experiment was carried out on tomato juices that have been prepared from the organic and conventional tomato fruits. The results obtained showed that most of the sensory attributes of the tomato juices and overall sensory quality have been evaluated much better when tomatoes have been grown in the conventional farms.
PL
W pracy omówiono wyniki badań uzyskane w latach 1996-2006 w Stacji Doświadczalnej IUNG - PIB w Osinach. Badania prowadzono w obiekcie doświadczalnym, w którym w porównywalnych warunkach oceniane są różne systemy produkcji. Celem badań była ocena zmian wybranych wskaźników żyzności gleby na polu doświadczalnym prowadzonym zgodnie z zasadami ekologicznego gospodarowania. Poddano analizie zasobność gleby w składniki pokarmowe (P i K), zawartość materii organicznej, odczyn gleby. Ekologiczny sposób gospodarowania powodował spadek zasobności gleby w potas oraz powolniejszy w fosfor. W analizowanym okresie stwierdzono mały wpływ ekologicznego sposobu gospodarowania na zawartość węgla organicznego w glebie.
EN
In the paper the results of the research conducted in 1996-2006 in the Experimental Station of IUNG - PIB in Osiny on the object where different crop production systems are compared were discussed. The aim of this study was to evaluate the changes of selected indicators of soil fertility in the organic crop production system. Soil fertility in phosphorus and potassium, content of organic matter and soil pH were evaluated. In the organic system a decrease of potassium content and a small decrease of phosphorus in soil was observed. No significant changes in soil organic matter was observed in the organic system.
PL
W obecnych czasach żywność ekologiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród tych konsumentów, którzy mają coraz większą świadomość żywieniową. Żywność ekologiczna daje poczucie zarówno bezpieczeństwa żywieniowego jak i wyższą wartość odżywczą w porównaniu z produktami wytwarzanymi metodami konwencjonalnymi. W pracy dokonano oceny zawartości wybranych związków biologicznie czynnych w czterech rodzajach dżemów (z czarnej porzeczki, wiśniowym, truskawkowym i malinowym) pochodzących z produkcji ekologicznej (firma Symbio) oraz z produkcji konwencjonalnej (firma Łowicz). Wyniki wskazują, że dżemy ekologiczne w porównaniu z dżemami konwencjonalnymi zawierały istotnie więcej suchej masy, witaminy C, antocyjanów, kwasów fenolowych, flawonoli, oraz flawonów. Największa różnica dotyczyła zawartości kwasów fenolowych i flawonów. Uzyskane wyniki w pełni korespondują z innymi badaniami naukowymi wskazującymi, że żywność produkowana według zasad rolnictwa ekologicznego zawiera z reguły więcej substancji bioaktywnych w porównaniu z żywnością konwencjonalną.
EN
In present days organic food is more and more popular especially in the midst of consumers. The consciousness about food and feeding still grow up. Organic foods give a feeling of safety and higher nutritional value in comparison with conventional ones. In presented work four types of organic and conventional jam samples (black currant, sour cherry, strawberry and raspberry) have been used. In the marked samples of jam the content of dry matter, vitamin C, anthocyanins and phenolic compounds have been measured. The results obtained showed that organic jams contained significantly more dry matter, vitamin C, anthocyanins, phenolic acids, flavonoles and flavones in comparison with the conventional ones. The presented results are similar to the previous scientific results showing that organic food contained more bioactive compounds in comparison with conventional one.
PL
Żywność ekologiczna jest dla konsumentów synonimem wysokiej jakości oraz gwarancji bezpieczeństwa produkcji. Warzywa i owoce pochodzące z rolnictwa konwencjonalnego mogą zawierać pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) oraz stosowanych szeroko nawozów mineralnych, w szczególności azotowych. Świadomość zdrowotna współczesnego konsumenta stale rośnie, a aktywnie rozwijający się rynek konsumencki otwiera nowe możliwości przed producentami żywności ekologicznej. Przetwory z owoców ekologicznych są coraz ważniejszą grupą produktów poszukiwanych przez konsumentów, pragnących całościowo odżywiać się w sposób ekologiczny. Kupowanie żywności ekologicznej jest częścią stylu życia będącego odbiciem określonej ideologii i systemu wartości. Jest to powodowane głównie troską o zdrowie własne i rodziny, a także o środowisko. Niestety proces technologicznego przetwarzania owoców bardzo często przyczynia się do zmian zawartości związków bioaktywnych w produkcie finalnym, jakim jest sok, kremogen lub dżem owocowy. Jabłka z produkcji ekologicznej są bardziej zasobne w flawonoidy, antocyjany i witaminę C w porównaniu do jabłek z produkcji konwencjonalnej. Dlatego można się spodziewać, że przetwory wykonane z takich surowców będą odznaczały się wyższą zdolnością antyoksydacyjną w porównaniu do przetworów otrzymanych z surowców konwencjonalnych. Do doświadczenia wykorzystano kremogen jabłkowy otrzymany z pięciu odmian jabłek: Lobo, Jonagold, Cortland, Boskoop i Idared. Owoce pochodziły z sadu ekologicznego, certyfikowanego oraz położonego w okolicy sadu konwencjonalnego. Otrzymane kremogeny przeanalizowano na zawartość związków bioaktywnych oraz aktywności antyoksydacyjnej, w dwóch układach: na świeżo bezpośrednio po przygotowaniu oraz po pasteryzacji. Otrzymane wyniki wskazują, że kremogen z jabłek ekologicznych zawierał więcej polifenoli ogółem, w tym flawonoli, oraz witaminy C oraz charakteryzował się wyższym potencjałem antyoksydacyjnym. Proces pasteryzacji miał niekorzystny wpływ na wartość przeciwutlewniającą i zawartość związków bioaktywnych w kremogenach jabłkowych.
EN
Organic food is perceived by the consumers as a high quality food and with guaranteed production safety. Conventional fruits and vegetables can contain pesticides residues and mineral fertilizers, especially nitrates. Health consciousness of modern consumer still increases and market development gives a new possibilities to organic food producers. The organic preserves are the important group of products demanded by the consumers who want to eat in accordance with the organic rules. Eating the organic foods is an integral part of the modern, organic life style. It is mostly caused by the care of own and family health, also by the environment care. Unfortunately food processing causes the reduction of bioactive substances in final product as fruit pomace, juice or jam. Organic raw apples contained more flavonoids, anthocyanins and vitamin C in comparison to conventional ones. Therefore it was supposed that organic preserves could have higher antioxidant properties in comparison to conventional ones. Five apples cultivars: Lobo, Jonagold, Cortland, Boskoop and Idared have been used to prepare the pomaces. Fruits have been collected from one organic and one conventional orchard. The foil owing parameters have been determined in the fresh and pasteurized apple pomace: flavones, total polyphenols, vitamin C content and antioxidant activity. The results obtained show that organic apple pomaces contained more total polyphenols including flavones, more vitamin C and higher antioxidant activity than conventional ones. Pasteurization process influences negatively the bioactive substances content and antioxidative properties of the apple pomace.
PL
Cebula żółta i czerwona jest bogata w liczne związki flawonowe w postaci kwercetyny oraz jej pochodnych. Związki te zlokalizowane są w mięsistych łuskach wewnętrznych. Cebula, szczególnie ta o czerwonej barwie, zawiera też liczne związki z grupy antocyjanów, które umiejscowione są w łuskach suchych okrywających oraz częściowo w zewnętrznej warstwie łusek mięsistych. Ponadto stanowi źródło licznych związków siarkowych, często niezbędnych w procesach metabolicznych. Do doświadczenia wybrano 5 odmian cebuli: Sochaczewska, Wolska, Wenta, Red Baron, Sterling. W cebulach oznaczono zawartość suchej masy oraz związków o charakterze antyoksydacyjnym: flawonoidów, witaminy C oraz antocyjanów. Zgromadzone wyniki wskazują że cebule uprawiane metodami ekologicznymi zawierały więcej flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę, witaminy C oraz antocyjanów w przeliczeniu na delfinidynę w porównaniu do odmian uprawianych metodami konwencjonalnymi.
EN
Yellow and red onion contain a numerous flavonoids as quercetin, and derivatives. Those compounds are located mostly in internal fresh leaves. Beside of flavonoids the red onion contains also anthocyanins mostly in external dry skin, but also in internal fresh leaves. Onions are a perfect source of sulphur which is an essential element in many metabolic processes. To research have been choose five onion cultivars: Sochaczewska, Wolska, Wenta, Red Baron, Sterling. Dry matter, total and reducing sugars, flavonoids, vitamin C and anthocyanins content were determined. Obtained results show, that organic onion contained more flavonoids, vitamin C and anthocyanins in comparison to conventional ones.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.