Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to identify potential sources of failure of the development of economics and new institutional economics in solving problems of economic development, and to present arguments that development economists use the simplified concept of institutions. For this reason they recommend economic policies that do not include the complexity of the process of institutional change. The first part of the article is devoted to outline the current state of research on economic development in the new institutional economics. The elements of the institutional theory of economic change are presented here. The second part presents the impact of the new institutional economics on dominant discourse on economic development, and how the development consensus has evolved. The new consensus has strong institutional character, but in fact, this institutional analysis is quite different from the analysis of the new institutional economics. The third part of the article shows how development economists use institutional analysis in their research. Most of them use the simplified concept of institutions. The economics policy, that they recommend, assumes that institutions could be easily changed, if the local specificities were taken into account. Policy makers want clear guidelines that they could use in practice. New institutional economists often indicate that the process of economic development is complex and, therefore, economic policy would probably not be effective. Moreover there is no workable general theory of institutions available to us. Therefore, it seems that in the case of solving problems of economic development, we should devote less attention to the general theory, and focus more on institutional microanalysis. In this way, it may be easier to create guidelines for a successful economic policy.
|
2017
|
nr 2(48)
35-44
EN
The aim of the analysis was to identify the features and development trends of the warehouse market in Lublin against the background of regional and domestic markets in Poland, and, subsequently, to assess the market’s development prospects and its role in strengthening the economic development of the City of Lublin. Valuable data on the supply and demand side of the warehouse market in Lublin has been collected for the purpose of the article. The analysis of the data on warehouse market development, in Lublin as well as and in regional and domestic markets in Poland in 2015 and 2016, confirmed the market’s solid growth. The prospects of the warehouse market in Lublin are very promising, owing to such factors as: supply of a highly qualified labor force, relatively low labor costs, the improvement of transport infrastructure, the development of the Special Economic Zone Euro-Park Mielec Lublin Subzone, and, last but not least, the effective strategy of attracting investors pursued by the Department of Strategy and Investor Relations of the City Office in Lublin.
PL
Celem analizy było zidentyfikowanie własności i tendencji rozwojowych rynku komercyjnych nieruchomości magazynowych w Lublinie na tle rynków regionalnych i rynku krajowego, co pozwoliło na ocenę jego perspektyw rozwojowych oraz roli w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego Lublina. Na potrzeby artykułu udało się zgromadzić wartościowe dane o podażowej i popytowej stronie rynku magazynowego w Lublinie. Analiza danych za lata 2015–2016 dla miasta Lublin, rynków regionalnych i krajowego rynku magazynów komercyjnych udokumentowała dynamiczny rozwój rynku zarówno w Polsce, jak i w Lublinie. Perspektywy rozwoju tego rynku w Lublinie są bardzo dobre, między innymi dzięki dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i konkurencyjnym kosztom pracy, poprawie infrastruktury transportowej, rozwojowi Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec i przynoszącej efekty strategii pozyskiwania inwestycji realizowanej przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
3
Content available Transport infrastructure development in China
100%
EN
This paper reviews the historical configuration process of transportation systems in China and examines the relationship between economic development and transport system at three different levels. The current status of transport infrastructure system development in China is summarized at national and regional level. The investment trends for transport infrastructure in China are also depicted. The keys issues relating to government initiatives are presented.
|
2019
|
tom 22
|
nr 3
61-74
EN
Economic as well as ethical aspects of development are of great importance. In the last few decades, the People’s Republic of China (PRC) has tried to overcome economic backwardness. Under the leadership of the Communist Party of China, a socialist market economy and socialism with Chinese characteristics were officially promoted. However, priority was given to market reforms and very fast economic growth while the ethical aspects of the PRC’s development were neglected. That is why the PRC must face important development challenges.
5
100%
|
|
nr 34
107-124
EN
Rwanda is particularly interesting example of the economic success from the perspective of institutional development. It significantly improved the conditions of doing business during the last decade and is one of the most free countries across Sub-Saharan Africa (Heritage Foundation, 2019). In the article main institutional reforms are analyzed and compared to the other East African Community member states. The main aim is to identify the factors (institutional reforms) that helped Rwandan economy to transform and develop quickly during the last decade. The article focuses on the role of Rwandan Development Board in creating the conditions encouraging the inflow of FDI. The institutional reform analyses is based mostly on Doing Business Reports.
|
|
nr 1(43)
7-13
EN
Supporting innovation, particularly technological progress, is considered a substantial element of policies towards sustainable development. It is considered that both research and innovation contribute to employment growth, increase prosperity and quality of life. Given the above assumptions and the role of research in the knowledge-based economy, the European Union has decided to create their own innovative policies and instruments of implementation. The paper defines the areas of convergence between cohesion policy and innovation policy implemented by the EU and Polish policy implemented at national and regional level. In Poland, innovation, competitiveness and eco-efficiency play a significant role in the regional disparities and an integrated approach to innovation can provide benefits for both Poland and the EU.
PL
Istniejący znaczny stopnień konwergencji polityki spójności z innymi politykami Unii Europejskiej oraz subsydiarnie określonym poziomem krajowym, w najbliższym czasie będzie ulegał wyraźnej intensyfikacji. Dodatkowo nacisk na paradygmat rozwojowy Unii Europejskiej będzie coraz bardziej widoczny w tym procesie, zgodnie z zapisami art. 14 TFUE, określającymi spójność jako kluczową wartość UE. Wspieranie innowacji, w szczególności postępu technologicznego jest uznawane za istotny element polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważa się, że zarówno badania naukowe jak i innowacje przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, podniesienia poziomu dobrobytu i poprawy jakości życia. Biorąc pod uwagę te założenia i rolę badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy, Unia Europejska postanowiła kreować własną politykę innowacyjną oraz instrumenty jej realizacji. Celem artykułu jest określenie ogólnych właściwości unijnej polityki spójności jako polityki przekrojowej (krzyżowej). W artykule zdefiniowano obszary konwergencji polityki spójności z polityką innowacyjną realizowaną przez Unię Europejską oraz polską polityką realizowaną na szczeblu krajowym i regionalnym.
|
|
tom 19
|
nr 4
51-66
PL
-
EN
Besides other capital types, social capital is such a kind of capital, which is revealed by the confidence level of the society and certain financial facts. This study questions whether the social capital could be new dynamics for the developments of the countries along with other types of capitals (real capital and human capital). According to the recent research it has been concluded that the social capital has some positive effects to decrease the asymmetric information; to gain trust, information sharing and competitive power; to increase the participation in political life and social organizations; to fix the distribution of income; and to accelerate the economic growth. As a result, considering the fact that the countries with high confidence level have high humanitarian growth and high income per capita, it has been concluded that social capital may create new dynamics of economic development.
EN
This paper examines the information content of the selected composite indexes, namely the Global Competitiveness Report Index, the Human Development Index, the Knowledge Economy Index, the Innovation Union Scoreboard, and the like. These indexes are examined from the viewpoint of country rankings. It is argued that these indexes provide highly similar information, which brings to question the usefulness of such a variety of approaches. This paper also explores the drawbacks of composite indexes, and questions whether these indexes can adequately serve as policy-setting mechanisms.
|
2004
|
tom Nr 9
358-364
PL
Przedstawiono cele, zadania i, w generalnym ujęciu, organizację systemu monitorin-gu środowiska w Polsce, jak też wskazano pożądane kierunki dalszego jego rozwoju. Omówiono działania w dziedzinie monitoring u Europejskiej Agencji Środowiska i jej rolę w realizacji celów ekologicznych Unii Europejskiej.
EN
There are presented in the paper the goals, tasks and general characterization of the environmental monitoring system in Polandas well as the desirable directions of its further development. There is also discussed the monitoring activity of the European Environment Agency and the role of that organization in realization of ecological goals of European Union.
EN
Derive the importance of foreign direct investment in the world, particularly in the developing countries. FDI is critical for the developing countries which need multinational funding and expertise to expand, give structure, and guide their will to boost manufacturing and service sectors. Due to its role in promoting the growth and development wheel, providing financial resources complementary to national savings, and contributing to the transfer of technology and skills associated with modern production methods, it has emerged as one of the most significant sources of support for development. As the deteriorating economic conditions of developing countries did not leave them with many options or other solutions, their only option was to open their economies. The research touches on multiple subjects such as: Statistical Decision Theory by using statistical data to prove some of the research points, Multidimensional Statistical Analysis, Financial Econometrics which includes the financial related remarks as GDP part of the research, etc. In this sense, the goals of this paper are to highlight the importance of FDI in achieving the development in developing countries.
EN
The importance of large enterprises for the development of the furniture industry in the selected EU countries. In theoretical and empirical research, the role of small and medium-sized enterprises in the economic development of the country is usually explicitly emphasized, highlighting their importance for innovation and competitiveness of the economy. However, despite the small percentage of companies employing over 249 persons in most industries, these enterprises generate a significant value of industrial production and to a large extent create jobs. The main purpose of the research was to assess the importance of large companies for the development of the furniture industry in the selected EU countries. Five European Community countries were selected for the research, which are among the largest furniture manufacturers (Italy, Germany, Poland, Great Britain and France). A comparative analysis was carried out against all Member States of the Community, and the time range of the research covered the years 2010-2017. The analysis shows that overall, the importance of large enterprises for the development of the EU furniture industry has increased, although these trends were varied in analysed countries. The countries selected for the analysis play a significant role in creating value in production and jobs in the EU furniture industry. Enterprises with the highest level of employment are of great importance for the increase in production and the development of the labour market in this industry. These economic entities constituted less than 1% of the total functioning enterprises. The added value per employee in enterprises employing over 249 persons in the EU was clearly higher than the average for business entities in general.
PL
Znaczenie dużych przedsiębiorstw dla rozwoju branży meblarskiej w wybranych krajach UE. W badaniach teoretyczno-empirycznych zazwyczaj wyraźnie akcentuje się rolę małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym kraju, podkreślając ich znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Jednak, pomimo niewielkiego odsetka firm zatrudniających powyżej 249 osób w większości gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa te generują znaczną wartość produkcji przemysłowej i w dużym stopniu kreują miejsca pracy Głównym celem prowadzonych badań było przeprowadzenie oceny znaczenia dużych firm dla rozwoju branży meblarskiej wybranych krajów UE. Do badań wybrano pięć krajów Wspólnoty Europejskiej zaliczanych do największych producentów mebli (Włochy, Niemcy, Polskę, Wielką Brytanię i Francję). Analizę porównawczą przeprowadzono na tle wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, a zakres czasowy badań przyjęto na lata 2010-2017. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tendencje te można zaobserwować w przemyśle meblarskim, chociaż wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój tej branży był zróżnicowany. Wybrane do analizy kraje odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wartości produkcji i kreowaniu miejsc pracy w przemyśle meblarskim UE. Duże znaczenie dla wzrostu produkcji i rozwoju rynku pracy w tej branży mają przedsiębiorstwa o największym poziomie zatrudnienia. Te podmioty gospodarcze stanowiły mniej niż 1% ogółu funkcjonujących przedsiębiorstw. Wartość dodana w przeliczeniu na zatrudnionego w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 osób w UE była wyraźnie wyższa niż średnio w podmiotach gospodarczych.
EN
The results of numerous investigations carried out show that the sector of small and medium-sized enterprises and entrepreneurship (SMEEs) represent a significant driving force of economic development of each country and that it is a potential generator of entrepreneurial ideas and innovations. With the intensification of the process of transition after 2000, SMEEs has become a bearer of economic growth and employment and grown into the most dynamic and most efficient segment of the economy of the Republic of Serbia. However, these companies still face many problems in business which is only further underlined by the global financial and economic crisis. The low level of competitiveness of this sector in the Republic of Serbia represents an important limitation of its future development. The main competitive advantage of every modern company accented in its ability to innovate. The advantage of SMEEs, among many others, is reflected in innovation. In general, SMEEs due to their flexibility, as well as a homogeneous structure having a good and an important prerequisite to develop innovation and thus enhance market competitiveness. Regarding their flexibility, it is particularly evident in periods of slow or stagnant economic activity and crises. Therefore, the main direction of development of the SME sector is an innovative approach to real market needs. Providing that, the aim of this paper is to contribute to a clearer understanding of the role and importance of SMEEs for economic development of the Republic of Serbia, as well as to point out the importance of improving the competitiveness and innovativeness of this sector bodies for the future economic development of the national economy.
13
Content available Urban Authorities and Economic Sectors
100%
EN
Taxation on businesses, which makes up two thirds of local authorities' revenues, urges them to widen the range of their economic interventions. The communauté d'agglomération Plaine Commune is one of the most dynamic in the Parisian metropolis and has had considerable expertise at their disposal for 10 years. In order to ensure their economic influence, they now endeavour to stimulate and even structure some economic industries. Unfortunately, a local tax reform in progress may well jeopardise the pattern of development which is presented in this article.
14
100%
EN
Uneven economic development of Polish regions is located in the centre of interest of many researchers from various scientific disciplines. Among many macrosocial determinants among others the varying density of the persons living in the area and belonging to the creative class, i.e. people working in the creative industry shall be formed. Their creativity can indeed be a factor in attracting new investors, especially those who work in the high-tech industry or encourage extension for existing companies. This can lead to improved standards of living of the inhabitants of these areas and thus contribute to the economic development of these regions. The purpose of the article is to evaluate the regions diversification of economic development that describes Polish gross domestic product and employment structure by branch of the economy, but falling within the creative industries. The author is also interested in the interlinkages between these characteristics. This description will allow to verify the following theses: 1) Polish regions characterised by similar levels of economic development make up spatially compact areas; 2) voivodeships with similar involvement of people working in the creative industries have a common border; 3) the more working people and belonging to the creative class reside in the area, the higher its economic development. To distinguish the creative class we used the proposal presented by R. Florida , which due to the availability of statistical data was slightly modified. To distinguish regions similar on the grounds of the level of economic development and density of creative class we used one of the taxonomic methods, i.e. agglomeration method. In assessing the importance of the relationship between the discussed phenomena, i.e. economic development and the degree of concentration of creative class in a region, we used hypotheses verification procedure for the cross-correlation coefficient. The results of carried out tests have not confirmed considerations adopted at the outset, but have found that some of the elements that make up the creative class are indeed correlated with economic development region.
|
|
tom 20
|
nr 4
77-87
EN
The starting point for my reflections was a thesis presented by Max Weber more than one hundred years ago. According to this thesis, a Protestant ethos was an important factor responsible for the spectacular economic growth of Northern Europe. In his own reflections, the German scholar paid attention mainly to both Protestant asceticism, which concentrated the energy of believers on the work they did, as well as on theology, especially Calvinism, which provided explanations for hard work and the accumulation of capital. It seems, however, that in his reconstruction of the Protestant ethos, Weber described universal mechanisms which are responsible for social mobilization in general. The problem is that instead of trying to analyze them, he ultimately concentrated on their cultural manifestations. The main aim of my paper is an identification of these mechanisms. They discipline individuals, or more correctly, they discipline the patterns of playing these social roles, which are functionally significant for initiating and sustaining the mobilization process. In other words, when there is a need in a society to achieve specific goals, including economic ones, it should develop social norms which will be able to bolster the engagement of its members and focus their energy on specific aspects of their life. Moreover, there is a need to prepare non‑normative mechanisms, which increase the probability that members of the society will adhere to these social norms. The reflections in this regard seem to be important mainly for developing states. On the one hand, they should prepare mechanisms which allow them to develop their economies. On the other hand, the members of these states must face many costs associated with their implementation and this problem should also be a part of the discussion.
|
|
nr 4
133-152
EN
The relationship between the public health status and income inequality has been taken into consideration in the last two decades. One of the important questions in this regard is that whether the changes in income inequality will lead to changes in health indicators or not. To answer this question, life expectancy is used as a health indicator and the Gini coefficient is used as an income inequality indicator. In this study, the relationship between income inequality and the public health has been investigated by panel data in Eviews software during 2000–2011 in 65 low-and middle-income countries. By using panel data and considering fixed effects and heterogeneity of sections, the relationship between income inequality and public health status is a significant negative relationship.
17
100%
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie gminy Przodkowo poprzez zmianę jej charakteru z rolniczej na rzemieślniczo-rolniczą oraz intensyfikację funkcji turystycznych. Praca uwzględnia także wpływ możliwość bezpośredniego decydowania o kierunku rozwoju gminy przez mieszkańców na ich aktywność, samorządność i tym samym rozwój przedsiębiorczości w regionie.
EN
The paper is intended to provide opportunities for economic development on the example of the community Przodkowo by changing its nature from agricultural to agricultural-craft and intensification of tourism. Work also includes the ability to directly influence decision-making on the direction of the development of the community by the residents.
18
100%
|
|
tom 20
|
nr 8
53-60
EN
The aim of the article is to present tensions that occur in social, cultural, political, and technological spheres as a result of the development of postmodern societies. The changes that have been taking place in those areas involve, along with unquestionable benefits, a type of risk which, without any moral reflection, can cause a serious global crisis. The postmodern times should be understood as a continuation of the modern formation where all typical features of modernism take a more radical form. The postmodern specific style of life is characterised by uncertainty, the unpredictability of the future, as well as a decline of traditional values and morals. Moreover, the present postmodern tendencies in the area of morals can hinder the right course of development of society, economy and ecology.
19
Content available Innowacyjność a rozwój gospodarczy
100%
PL
Artykuł ma na celu opisanie związku innowacyjności z rozwojem gospodarczym państw oraz zagrożeń z nim związanych. W niniejszej pracy scharakteryzowano odrębne podejścia do zarządzania innowacjami. Skupiono się na podejściu liniowym i systemowym. W artykule zwrócono także uwagę na problem państw znajdujących się w pułapce średniego dochodu. Opisano charakterystykę problemu oraz jego naturę. Wskazano kierunki działań jakie powinny zostać podjęte, aby w najbliższej przyszłości uniknąć problemu pułapki średniego dochodu w Polsce. Wskazano także bariery blokujące rozwój innowacyjności.
EN
The article is of demonstrative nature. Its aim is to describe the relationship between innovation and economic development of countries. In this paper the authors characterize distinct approaches to innovation management. In the article the authors focus on the linear and systemic approach to innovation management. The article also highlights the problem of countries with the middle income trap. Moreover, in the article the authors describe the characteristics of the middle income trap and its nature. The article discusses the directions of actions which can be taken to avoid this problem in Poland in the near future. Furthermore, some barriers to innovation are characterized.
|
2016
|
tom 22
|
nr 1
35-48
EN
Recent econometric research showed that there is a positive correlation between collectivism of a society and economic development. In this article, I aim at analyzing the causal mechanisms that connect this dimension of culture and economic efficiency. On the base of the conducted meta-analysis of questionnaires, case studies and other empirical research, I coined the following four possible causal mechanisms that make economies of collectivist-oriented societies grow faster: (1) more efficient business relations among economic agents; (2) rarer egoistic behaviours; (3) increased security due to belonging to a group and (4) positive influence on innovativeness.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.